Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 107

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==soil ph
Check title to add to marked list
Testen, Validatie en Toepassing van het Veris-sensorplatform Veldanalyse van twee percelen op veenkoloniale grond
Schans, D.A. van der; Berg, W. van den - \ 2013
Lelystad : PPO AGV (PPO 540) - 47
landbouwtechniek - sensors - meetapparatuur - bodem ph - organische stof - precisielandbouw - veldproeven - akkerbouw - zandgronden - agricultural engineering - meters - soil ph - organic matter - precision agriculture - field tests - arable farming - sandy soils
Het doel van dit project is vast te stellen of op basis van de metingen met het Veris MSP3 sensor platform een betrouwbaar beeld van de ruimtelijke variatie van pH en organische stof binnen een perceel kan worden verkregen. Door de gemeten pH en organische stof met de streefwaarde voor pH te vergelijken kan de kalkgift worden afgeleid.
Soil biota and nitrogen cycling in production grasslands with different fertilisation histories
Rashid, M.I. - \ 2013
Wageningen University. Promotor(en): Lijbert Brussaard, co-promotor(en): Egbert Lantinga; Ron de Goede. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735485 - 192
stikstofkringloop - bodemfauna - mineralisatie - rundveemest - decompositie - bodeminvertebraten - bodem ph - aardwormen - graslanden - bodembiologie - nitrogen cycle - soil fauna - mineralization - cattle manure - decomposition - soil invertebrates - soil ph - earthworms - grasslands - soil biology
Hogere opbrengst door goede pH
Dijk, W. van; Boer, D.J. den - \ 2012
Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 8 (2012)5. - ISSN 1871-0948 - p. 9 - 9.
graslanden - maïs - kalkmeststoffen - bodem ph - gewasopbrengst - bodemkwaliteit - grasslands - maize - liming materials - soil ph - crop yield - soil quality
Bekalken van maïsland tot een goede pH leidt tot een hogere opbrengst. Daarnaast is een goede pH belangrijk voor de bodemkwaliteit en de beschikbaarheid van stikstof en andere nutriënten.
Zijn bodemorganismen van belang voor herstel van verzuurde bossen?
Kemmers, R.H. - \ 2012
De Levende Natuur 113 (2012)1. - ISSN 0024-1520 - p. 24 - 28.
herstelbeheer - bodemchemie - bodemecologie - bodem ph - bosecologie - restoration management - soil chemistry - soil ecology - soil ph - forest ecology
Om effecten van verzuring in bossen te bestrijden worden vaak herstelmaatregelen, zoals plaggen, bekalken en mineralengiften, genomen. Deze blijken niet altijd effectief te zijn: doelsoorten van de ondergroei blijken vaak niet terug te keren. Daarom is onderzoek gestart naar mogelijke alternatieve herstelmaatregelen. Daarbij werd uitgegaan van het vermoeden dat verzuring niet alleen hogere planten maar ook het bodemleven heeft beïnvloed met mogelijke gevolgen voor de nutriëntenkringlopen. Het onderzoek biedt een aangrijpingspunt voor alternatieve maatregelen
Bodemkundig vooronderzoek Mantingerbos en -weide
Waal, R.W. de; Brouwer, F. ; Delft, S.P.J. van; Hommel, P.W.F.M. ; Jansen, P.C. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2265) - 72
bodemkarteringen - bossen - graslanden - bodem ph - bodemprofielen - fosfaat - hydrologie - natuurgebieden - drenthe - soil surveys - forests - grasslands - soil ph - soil profiles - phosphate - hydrology - natural areas
Dit rapport beschrijft de huidige landschappelijke en bodemkundige toestand van het gebied Mantingerbos en Mantingerweide. Aan de hand van bodemprofielbeschrijvingen, fosfaatanalyses en pH-profielen van het onderzoeksgebied is een fysiotypenkaart gemaakt en is de potentie op enkele kaarten aangegeven voor de ontwikkeling van zowel bos als schraalgrasland.
Bepalen van milieutekorten voor natuurgebieden in Gelderland : validatie en calibratie van het indicatorsytseem
Wamelink, G.W.W. ; Adrichem, M.H.C. van; Berg, L.J. van den - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2077) - 57
indicatoren - habitats - bodemeigenschappen - bodem ph - vegetatie - vegetatietypen - stikstof - fosfaat - nederland - abiotiek - natuurgebieden - ecologische hoofdstructuur - gelderland - indicators - soil properties - soil ph - vegetation - vegetation types - nitrogen - phosphate - netherlands - abiotic conditions - natural areas - ecological network
Om op basis van vegetatieopnamen een schatting van de bodemomstandigheden, zoals pH, voorjaarsgrondwaterstand of nitraatgehalte, te kunnen maken is een methode ontwikkeld op basis van bodemmetingen. Voor de provincie Gelderland is deze methode uitgebreid gevalideerd en gecalibreerd. Daarnaast wordt de methode gebruikt om milieutekorten te berekenen; waar voldoet de bodemkwaliteit niet voor de aanwezige of geplande natuurtypen (habitattypen). In dit rapport zijn de milieutekorten berekend met onze methode vegeleken met de milieutekorten berekend op basis van metingen. Uit de validatie van de berekeningsmethode van de abiotiek bleek dat de methode goed werkt voor pH en de totale stikstof- en fosfaatgehalten. Problemen werden er geconstateerd voor ammonium- en fosfaatgehalte. Voor fosfaat zijn nieuwe schattingen van de gebruikte indicatorwaarden nodig. Voor ammmonium en ook andere indicatorwaarden zullen de validatie data uit Gelderland worden gebruikt om nieuwe indicatorwaarden te schatten. Voor de milieutekorten geldt dat de tekorten op basis van metingen vergelijkbaar zijn met de berekende tekorten, waarbij de tekorten op basis van de metingen iets hoger liggen dan die op basis van de berekeningen.
Inventory of P-Olsen data in the ISRIC-WISE soil database for use with QUEFTS
Batjes, N.H. - \ 2010
Wageningen : ISRIC - World Soil Information (Report / ISRIC-World Soil Information 2010/06) - 25
bodemchemie - fosfor - bodem ph - organische koolstof - organische stikstof - bodemprofielen - databanken - tropen - soil chemistry - phosphorus - soil ph - organic carbon - organic nitrogen - soil profiles - databases - tropics
Richtlijnen voor substraat moeten problemen voorkomen : onderzoeker Chris Blok geeft uitleg over nieuwe normering pH
Bouwman-van Velden, Pieternel ; Blok, C. ; Kaarsemaker, R.C. - \ 2009
Onder Glas 6 (2009)8. - p. 58 - 59.
tuinbouwbedrijven - kassen - teelt onder bescherming - bodem ph - steenwol - groeimedia - zuurgraad - normen - richtlijnen (directives) - glastuinbouw - market gardens - greenhouses - protected cultivation - soil ph - rockwool - growing media - acidity - standards - directives - greenhouse horticulture
Op basis van proeven is er een concept beoordelingsrichtlijn (BRL) voor het pH buffergedrag van opkweekpotten opgesteld. Onderdeel van het onderzoek is het ontwikkelen van methodieken om pH gedrag in steenwol te meten. De richtlijnen doen vooral dienst om schades tijdens de opkweek te voorkomen
Effecten van locatiespecifieke bodemkarakteristieken op de accumulatie van zware metalen in terrestrische voedselketens : veldgegeven en modelelberekeningen
Brink, N.W. van den; Boerwinkel, M.C. ; Dimmers, W.J. ; Hout, A. van der; Lammertsma, D.R. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1639) - 42
zware metalen - bodemverontreiniging - bodemeigenschappen - bodem ph - organisch bodemmateriaal - voedselwebben - kleine zoogdieren - nederland - ecotoxicologie - heavy metals - soil pollution - soil properties - soil ph - soil organic matter - food webs - small mammals - netherlands - ecotoxicology
Bodemeigenschappen bepalen (mede) de biobeschikbaarheid van verontreinigingen en daarmee de opname ervan door bodemorganismen en planten. In deze studie ligt de aandacht bij kleine zoogdieren, met name muizen, zoals de bosmuis, veldmuis, spitsmuis. Veldwerk wordt beschreven dat uitgevoerd is om (eerder beschreven) modeluitkomsten te valideren. Op basis van deze veldgegevens, en verdere modelontwikkeling kan worden geconcludeerd dat er een sterke invloed is van de bodemkarakteristieken op de opname van zware metalen door kleine zoogdieren. De risico’s van dergelijke verontreinigingen voor hogere organismen als gevolg van voedselweb accumulatie worden daarmee niet alleen bepaald door de totaalgehaltes van deze verontreinigingen in de bodem, maar ook door de beschikbaarheid ervan.
Het wortelmilieu: verborgen, maar van groot belang
Heuvelink, Ep - \ 2008
rooting - root systems - crops - crop quality - soil ph - plant nutrition
Steenuil pikt te veel cadmium op
Brink, N.W. van den - \ 2008
Kennis Online 2008 (2008)nov. - p. 7 - 7.
cadmium - zware metalen - risicovermindering - risicofactoren - bodem ph - zuurgraad - toxische stoffen - ecotoxicologie - heavy metals - risk reduction - risk factors - soil ph - acidity - toxic substances - ecotoxicology
Op plekken met veel cadmium in de bodem kunnen beheerders de risico’s van dit giftige zware metaal beperken door de locatie anders in te richten. Hoe precies, dat bestuderen onderzoekers van Alterra. Het kan bijvoorbeeld helpen om het gras langer te laten groeien, of lindes te planten, aldus projectleider Nico van den Brink
Plan van aanpak voor het uitvoeren van een nulmeting bodemkwaliteit van het Natura 2000 gebieden in Gelderland
Wamelink, G.W.W. ; Adrichem, M.H.C. van; Dobben, H.F. van - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1781) - 50
bodem - bodem ph - vegetatie - meting - methodologie - natuurbescherming - voedingsstoffen - habitats - grondwaterstand - natura 2000 - gelderland - bodemkwaliteit - veluwe - soil - soil ph - vegetation - measurement - methodology - nature conservation - nutrients - groundwater level - soil quality
De provincie Gelderland wil voor de Natura 2000 gebieden de milieukwaliteit in beeld brengen, om vervolgens te kunnen inschatten welke gebieden nog niet aan de abiotische eisen die de habitattypen stellen voldoen. Hiervoor is een meetlat ontwikkeld voor een vijftiental abiotische randvoorwaarden, zoals bodem pH, grondwaterstand, nitraat gehalte, totaal fosfaat gehalte en chloride gehalte, voor de habitattypen. Op basis van de randvoorwaarden kan bepaald worden voor welke abiotische randvoorwaarde de milieukwaliteit nog onvoldoende is. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit de vegetatie van Nederland (Synbiosis), meetnet functievervulling, Landelijk meetnet flora, Natuurgerichte randvoorwaarden (Kennat) en het Gelderse florameetnet.
Van schraal naar rijk zand : beoordeling van en maatregelen voor verbetering van zandgrond op melkveebedrijven
Eekeren, N.J.M. van; Bokhorst, J.G. ; Boer, H.C. de; Hanegraaf, M.C. - \ 2008
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 21
biologische landbouw - organische stof - graslanden - maïs - zuurgraad - bodem ph - stikstofgehalte - zandgronden - bodemfauna - bodemstructuur - dierhouderij - geiten - rundvee - schapen - bodemkwaliteit - maatregelen - organic farming - organic matter - grasslands - maize - acidity - soil ph - nitrogen content - sandy soils - soil fauna - soil structure - animal husbandry - goats - cattle - sheep - soil quality - measures
De bodemkwaliteit van een perceel is sterk bepalend voor de benutting van meststoffen en uiteindelijk de gras- en maïsproductie. Een schrale of een rijke zandgrond is dus ook bepalend voor de portemonnee. Voor een veehouder is het belangrijk de bodemkwaliteit van zijn percelen op waarde te kunnen beoordelen. Dit om aan de ene kant de bemesting strategisch te kunnen inzetten maar ook met gerichte maatregelen de bodemkwaliteit te kunnen verbeteren. Deze brochure (van NMI, WUR en Louis Bolk Instituut) geeft handvatten in het beoordelen van bodemkwaliteit voor de melkveehouderij en draagt maatregelen aan voor verbetering.
Response curves for plant species and vegetation types
Wamelink, W. ; Goedhart, P.W. ; Frissel, J.Y. ; Wegman, R.M.A. ; Slim, P.A. ; Dobben, H.F. van - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1489) - 20
planten - vegetatietypen - vegetatie - soorten - ph - bodem ph - grondwaterstand - plantenecologie - plants - vegetation types - vegetation - species - soil ph - groundwater level - plant ecology
Responses of plant species and phytosociological classes were estimated based on field measured abiotic conditions and vegetation relevés. The responses for the phytosociological classes is limited to pH for now, however responses for plant species are estimated for 18 different soil conditions, for instance soil pH, spring groundwater table, potassium content of the soil, total nitrogen content of the soil
Waarom volstaat een fosfaatbemesting met Ca bij lage pH? Het effect van Ca zonder het pH effect van bekalking; literatuuronderzoek
Tolkamp, G.W. ; Olsthoorn, A.F.M. - \ 2006
Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1337.3) - 15
bossen - fosfaten - fosformeststoffen - bodem ph - calcium - gips - bosbedrijfsvoering - bemesting - forests - phosphates - phosphorus fertilizers - soil ph - gypsum - forest management - fertilizer application
Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten van de maatregelen bemesting en bekalking in bossen als overbruggingsmaatregel in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). Er zijn veel literatuurbronnen beschikbaar over de meestal positieve effecten van bekalking, na negatieve effecten van verzuring op de bodem en de plant. Echter in deze literatuur studie gaat het in het bijzonder om de vraag of Ca2+ ook afzonderlijk voldoende effect heeft op de invloeden van verzuring op de plant. Intensief is gezocht naar literatuur waarin experimenten met zuiver Ca bemesting, zonder pH effecten, duidelijk gescheiden waren van bekalking, dus mét pH effecten, eventueel in een combinatie met andere elementen. Voor bomen kon in dit onderzoek geen geschikte bronnen worden gevonden van proeven met bijvoorbeeld gips. In Braziliaanse literatuur over landbouwgewassen konden wèl voorbeelden worden gevonden van positief effect van Ca2+ in zure bodems. Bemesting met gips (zonder pH effect) bleek daarbij juist meer effectief dan bekalking, omdat dit sneller werkte en eerder doordrong ook in het diepere wortelmilieu. Geconcludeerd kan dus worden dat een fosfaatmeststof volstaat voor het opheffen van een Ca-tekort. Onder de huidige Nederlandse condities behoeft de pH niet verhoogd te worden als er met fosfaat wordt bemest.
Effect van bekalken op cadmiumopname door gewassen; resultaten van de veldproeven in het eerste jaar en tweede jaar
Rietra, R.P.J.J. ; Japenga, J. ; Bouwman, L.A. ; Römkens, P.F.A.M. - \ 2006
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1297) - 42
gewassen - cadmium - mineralenopname - bodem ph - zink - kalk - bodemchemie - gewasanalyse - schorseneren - allium porrum - aardappelen - grassen - tarwe - nederland - noord-brabant - crops - mineral uptake - soil ph - zinc - lime - soil chemistry - plant analysis - salsify - potatoes - grasses - wheat - netherlands
Onderzocht is het effect van het verhogen van de pH van de bodem op de cadmium- en zinkopname door de landbouwgewassen: prei, schorseneer, aardappel, tarwe en gras. Op een locatie in de Kempen met een relatief hoge cadmiumverontreiniging (1,5 a 2 mg Cd.kg-1 grond) is de pH van de bodem verhoogd met behulp van kalk en cement. In 2004 en 2005 zijn bodem- en gewasmonsters geanalyseerd waaruit blijkt dat de cadmium- en zinkopname over het algemeen daalt als functie van de behandeling. De gewasnormen voor cadmium worden overschreden bij alle gewassen. De overschrijding is bij prei en schorseneer hoog. Onder invloed van de behandeling met kalk dalen de cadmiumgehalten bij alle gewassen behalve gras. Onder invloed van de behandeling met cement dalen de cadmiumgehalten bij alle gewassen en worden alleen de normen nog overschreden bij prei en schorseneer. Bij schorseneer wordt naast cadmium ook de norm voor lood overschreden, ook na behandeling met kalk of cement. De geconstateerde effecten van de zuurgraad op de cadmium- en zinkgehalten zijn consistent met de verschillen in metaalgehalten die gevonden zijn bij landbouwgewassen bij agrariërs in de Kempen, en geven daarmee een belangrijke experimentele onderbouwing voor de eerder vastgestelde relatie tussen zuurgraad van de bodem en de cadmium- en zinkopname door gewassen
Abiotische typering van bostypen in Nederland; vochtregime, zuurgraad, voedselrijkdom en humusvormen
Waal, R.W. de; Hommel, P.W.F.M. - \ 2005
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1258) - 137
bossen - classificatie - milieufactoren - hydrologische factoren - humusvormen - bodem ph - vegetatietypen - synecologie - plantengemeenschappen - nederland - forests - classification - environmental factors - hydrological factors - humus forms - soil ph - vegetation types - synecology - plant communities - netherlands
Volgens de systematiek van de Staatsbosbeheer -catalogus van vegetatietypen telt Nederland exact 100 verschillende bostypen. Voor elk van deze typen werd een inschatting gemaakt van de abiotische randvoorwaarden met betrekking tot vochtregime, zuurgraad en voedselrijkdom, en van de humusvorm. Dit gebeurde aan de hand van – merendeels ongepubliceerde – representatieve, recente vegetatieopnamen in combinatie met bodembeschrijvingen afkomstig van dezelfde locaties. De resultaten worden gepresenteerd in tabelvorm. Aanbevelingen voor nader onderzoek naar de terreincondities van de bostypen zijn toegevoegd
Reprofuncties voor de voorspelling van de zuurgraad ten behoeve van ecohydrologische modellering en geschiktheidsbeoordeling
Delft, S.P.J. van; Mol-Dijkstra, J.P. ; Jansen, P.C. ; Kros, J. - \ 2004
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1103) - 51
bodem ph - bodemchemie - hydrologie - ecosystemen - simulatiemodellen - grondwater - voorspelling - natuurbescherming - bodemwater - kwel - bodemkarteringen - ecohydrologie - soil ph - soil chemistry - hydrology - ecosystems - simulation models - groundwater - prediction - nature conservation - soil water - seepage - soil surveys - ecohydrology
Voor een betere onderbouwing van de zuurgraad in eenvoudige modellen voor ecohydrologische modellering en geschiktheidsbeoordeling, zijn reprofuncties afgeleid, waarmee op basis van bodemtype, watertype, Gemiddelde VoorjaarsGrondwaterstand (GVG) en N-depositie de zuurgraad van de bodem voorspeld kan worden. Hiervoor is met SMART2 voor 16 bodemtypen en 4 watertypen voor een groot aantal combinaties van GVG, kwelflux en N-depositie de pH berekend. Op basis van deze berekeningen zijn 64 reprofuncties afgeleid. Voor 23 combinaties past een lineaire model het beste, voor de overige 41 combinaties is een niet-lineair model afgeleid, waarvan 7 exponentieel, 12 logistisch en 22 volgens de Gompertz vergelijking. Er is een duidelijke relatie tussen de watertypen en de modellen.
Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen
Dijk, W. van - \ 2003
PPO Sector AGV - 96
akkerbouw - veldgewassen - groenteteelt - bemesting - toedieningswijzen - kunstmeststoffen - gebruiksefficiëntie - groenbemesters - bodem ph - arable farming - field crops - vegetable growing - fertilizer application - application methods - fertilizers - use efficiency - green manures - soil ph
Door de introductie van Minas zijn veel telers genoodzaakt scherper te bemesten, bemestingsadviezen zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. De adviesbasis is bedoeld voor zowel intermediairen (o.a. voorlichting, laboratoria, onderwijs, onderzoek) als telers Een belangrijke verandering met de vorige Adviesbasis (1999) is het nieuwe fosfaat- en kalibemestingsadvies voor vollegrondsgroenten. Beide adviezen zijn geïntegreerd met het akkerbouwadvies waardoor er vanaf nu sprake is van een uniforme advisering. Bij de magnesium- en kalkbemesting is er nog wel sprake van gescheiden adviezen.
Phytotoxicity and bioavailablity of nickel: chemical speciation and bioaccumulation
Weng, L.P. ; Lexmond, T.M. ; Wolthoorn, A. ; Temminghoff, E.J.M. ; Riemsdijk, W.H. van - \ 2003
Environmental Toxicology and Chemistry 22 (2003)9. - ISSN 0730-7268 - p. 2180 - 2187.
planten - chemische analyse - zware metalen - nikkel - toxiciteit - bodem ph - chemische speciatie - biologische beschikbaarheid - fytotoxiciteit - ecotoxicologie - plants - chemical analysis - soil ph - heavy metals - nickel - toxicity - chemical speciation - bioavailability - phytotoxicity - ecotoxicology - donnan membrane technique - soil-ph - copper toxicity - trace-metals - availability - systems - cadmium - maize
The effect of pH on the bioaccumulation of nickel (Ni) by plants is opposite when using a nutrient solution or a soil as a growing medium. This paradox can be understood if the pH effect on the bioaccumulation, on the chemical speciation in the soil solution, and on the binding to the soil of Ni are all taken into account. Using simple equations to describe the individual relationships, it is possible to quantify these effects once the relationships have been established. Increased Ni uptake leads to reduced plant dry weight production for a certain growing period. The median effective concentration (EC50) decreased from 23 to 1.7 muM Ni in the nutrient solution for pH 4.0 to 7.0, whereas the EC50 of added Ni in a sandy soil increased from 0.72 to 9.95 mmol Ni/kg soil for pH 4.7 to 6.8. Bioaccumulation, binding to the soil solid phase, and binding to the dissolved organic matter all increase with increasing pH. However, the magnitude of the effect is the least for bioaccumulation as a function of pH, causing the apparent paradox.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.