Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 31

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==soil toxicity
Check title to add to marked list
The natural occurrence of chloramphenicol in crops
Berendsen, B.J.A. ; Zuidema, T. ; Jong, J. de - \ 2015
Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT report 2015.009)
chlooramfenicol - antibiotica - stro - halfwaardetijd - stabiliteit - bodemgiftigheid - streptomyces venezuelae - opname van contaminanten - voedselveiligheid - chloramphenicol - antibiotics - straw - half life - stability - soil toxicity - contaminant uptake - food safety
Unexpected findings of the banned antibiotic chloramphenicol in products of animal origin, feed and straw prompted urgent investigation. Therefore a monitoring study in straw was carried out. The monitoring showed that in 37 sample chloramphenicol was detected. In 7 samples a concentration above 0.3 μg kg-1 was found with the highest result at 6.8 μg kg-1. Next the hypothesis was studied that the chloramphenicol is naturally present in soil, through production by soil bacteria, and subsequently can be transferred to crops. First, the stability of chloramphenicol in soil was studied. The fate of chloramphenicol highly depends on soil type and showed a half-life of approximately one day in non-sterile topsoil. It was found to be more stable in sub-soil and sterile soils. Second, the production of chloramphenicol in soil was studied and it was confirmed that Streptomyces venezuelae can produce chloramphenicol at appreciable amounts in non-sterile soil. Third, a transfer study was carried out using wheat and corn grown on three different soils, that were weekly exposed to aqueous chloramphenicol solutions at different levels. Chloramphenicol was taken up by crops as determined by chiral liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometric analysis and the levels in crop were found to be bioavailability related. It was concluded that chloramphenicol residues can occur naturally in crops as a result of the production of chloramphenicol by soil bacteria in their natural environment and subsequent uptake by crops.
International sediment exchange for tests on organic contaminants
Eijgenraam, A. - \ 2009
Wageningen : Wageningen University, Environmental Science (Quarterly report / SETOC 2009.1) - 96
bodem - bodemchemie - bodemgiftigheid - toxische stoffen - bodemsamenstelling - bepaling - vochtgehalte - organische verbindingen - soil - soil chemistry - soil toxicity - toxic substances - soil composition - determination - moisture content - organic compounds
Bodemmoeheid : een praktijkinventarisatie
Helm, F.P.M. van der; Vink, P. - \ 2008
De Boomkwekerij 21 (2008)31/32. - ISSN 0923-2443 - p. 25 - 25.
paeonia - paeoniaceae - delphinium - campanula - bloementeelt - overblijvende planten - bodemmoeheid - bodemgiftigheid - heraanplanten - onderzoek - floriculture - perennials - soil sickness - soil toxicity - replanting - research
De teelt van pioenrozen op grond waar deze planten eerder hebben gestaan, kan na één of enkele jaren tot problemen lijden doordat de groei van de planten zichtbaar afneemt. In 2008 is een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaken van deze bodemmoeheid in de teelt van Paeonia, Delphinium en Campanula. PPO Boomkwekerij onderzoekt of bodemgebonden ziekten, plagen of schimmels de oorzaak zijn, of een door de plant achtergelaten giftige stof. PPO houdt er rekening mee dat het ook een combinatie van factoren kan zijn.
Workshop: Praktijklessen uit de Krimpenerwaard Triade : adviezen voor de verdere ontwikkeling en toepassing van de Triade als methode voor locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling van bodemverontreiniging
Tuinstra, J. ; Faber, J.H. ; Eijk, D. van der; Vegter, J.J. ; Moolenaar, S.W. ; Rutgers, M. - \ 2005
Gouda : SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond (SKB Rapport PT5407) - 46
verontreinigde bodems - ecologie - landgebruik - risico - risicoschatting - toxiciteit - bodemgiftigheid - ecotoxicologie - bodemkwaliteit - veenweiden - krimpenerwaard - polluted soils - ecology - land use - risk - risk assessment - toxicity - soil toxicity - ecotoxicology - soil quality - peat grasslands
De Triade geldt als een geaccepteerd instrument om de effecten van bodemverontreiniging op het bodemecosysteem te meten. In dit rapport zijn adviezen verwoord voor de verdere ontwikkeling en toepassing van de Triade, als methode om ecologische risico's van bodemverontreiniging te bepalen. Zij zijn gebaseerd op de ervaringen uit het Krimpenerwaard project en de discussies gevoerd in de workshop "Praktijkervaringen met de Krimpenerwaard Triade" op 12 september 2005
Citrate exudation by maize roots; A possible mechanism of resistance to aluminium
Mariano, E.D. - \ 2003
Wageningen University. Promotor(en): Willem van Riemsdijk, co-promotor(en): W.G. Keltjens. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9058088928 - 128
zea mays - maïs - citraten - aluminium - wortels - exudatie - bodemgiftigheid - plantenontwikkeling - genetische variatie - voedingsstoffenopname (planten) - maize - citrates - roots - exudation - soil toxicity - plant development - genetic variation - nutrient uptake
Herziening LAC-signaalwaarden: op weg naar bodem-specifieke normen?
Römkens, P.F.A.M. ; Vries, W. de - \ 2001
Bodem 11 (2001)3. - ISSN 0925-1650 - p. 104 - 106.
bodem - kwaliteit - gewaskwaliteit - kwaliteitsnormen - voedselveiligheid - bodemgiftigheid - voedselkwaliteit - metalen - opname (uptake) - biologische beschikbaarheid - bodemchemie - opnamemechanismen - gewassen - methodologie - bodemverontreiniging - zware metalen - bodemkwaliteit - landbouw - milieu - soil - quality - crop quality - soil pollution - heavy metals - quality standards - food safety - soil toxicity - food quality - metals - uptake - bioavailability - soil chemistry - uptake mechanisms - crops - methodology - soil quality
De huidige LAC-signaalwaarden voor bodemkwaliteit (gehalten aan schadelijke stoffen in de bodem waarbij normen voor gewaskwaliteit worden overschreden) zijn slechts beperkt geschikt voor een locatie-specifieke risico-inschatting m.b.t. zware metalen en arseen. Een overzicht en evaluatie van gebruikte en in ontwikkeling zijnde methodieken voor de schatting van metaalgehalten in gewassen, en perspectieven voor een betere methode voor het bepalen van de locatie-secifieke bodemkwaliteit
Ecologische schade bij verontreinigde locaties?; doorwerking van BEVER in de bepaling van de ecologische bodemkwaliteit
Postma, J. ; Eijsackers, H.J.P. ; Faber, J.H. ; Rutgers, M. ; Guchte, C. van de - \ 2000
Bodem 10 (2000)1. - ISSN 0925-1650 - p. 9 - 9.
bodem - volksgezondheidsbevordering - decontaminatie - schoonmaken - bodemverontreiniging - bodemgiftigheid - ecologie - milieu - milieueffect - milieutoets - schade - risicoschatting - biotesten - bodembiologie - landgebruik - milieueffectrapportage - ecotoxicologie - bioaccumulatie - soil - sanitation - decontamination - cleaning - soil pollution - soil toxicity - ecology - environment - environmental impact - environmental assessment - damage - risk assessment - bioassays - soil biology - land use - environmental impact reporting - ecotoxicology - bioaccumulation
Uitleg over BLER, een basisbenadering voor een locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling, voor een breed spectrum van bodemgebruiksvormen. Dit raamwerk voor een functiegerichte aanpak van bodemsanering is ontwikkeld in het kader ven de beleidsvernieuwing bodemsanering (BEVER)
Perspectief van energieteelt op verontreinigde terreinen voor de energie-opwekking in Nederland
Vermeulen, G.D. ; Harmsen, J. ; Castilho, P. del; Ligthart, F. - \ 1998
Utrecht : Novem - 43
biomassa - bio-energie - planten - energie - nuttig gebruik - oogstschade - bodemverontreiniging - bodemgiftigheid - bodemzoutgehalte - haalbaarheidsstudies - capaciteit - toepassingen - nederland - biomass - bioenergy - plants - energy - utilization - crop damage - soil pollution - soil toxicity - soil salinity - feasibility studies - capacity - applications - netherlands
Cadmium and zinc interactions with a Gram-positive soil bacterium : from variable charging behavior of the cell wall to bioavailability of heavy metals in soils
Plette, A.C.C. - \ 1996
Agricultural University. Promotor(en): Willem van Riemsdijk. - S.l. : Plette - ISBN 9789054855248 - 159
bodembacteriën - grampositieve bacteriën - bodem - zink - cadmium - bodemgiftigheid - microbiële afbraak - biologische beschikbaarheid - soil bacteria - gram positive bacteria - soil - zinc - soil toxicity - microbial degradation - bioavailability
<br/>A detailed study is presented on the cadmium and zinc sorption to both isolated cell walls and intact, living cells of the Gram-positive soil bacterium <em>Rhodococcus erythropolis</em> A177. Acid/base titrations were performed on isolated cell wall material to characterize the type and amount of reactive sites on the cell wall. The proton binding was described with a three modal Langmuir-Freundlich equation, combined with a Donnan model to correct for the electrostatic interactions. Cadmium and zinc sorption to the isolated cell walls was reduced with increasing proton or calcium concentration. During the metal ion sorption, desorption of protons and calcium ions was observed. Calculations showed, that at high coverage with bivalent ions, charge reversal takes place. On the basis of the charging behavior, a competitive binding model, the NICA equation, was selected to describe the sorption data. The model is used to predict the sorption of cadmium and zinc to intact, living cells of the bacterium. The trends of sorption studies with intact cells at two exposure times suggest competitive interactions, not only for the adsorption of the metal ions to the cell wall, but also for the uptake into the cell. The impact of this competitive binding is reflected in the different levels of toxicity experienced for different pH conditions. A good correlation was found between cell wall adsorption and toxicity, indicating that for this organism, total body burden is a good indicator for potential effects, resulting from exposure to heavy metals. In combination with model descriptions of cadmium binding to a sandy and a clay soil, the influence of pH and calcium concentration on sorption to the bacterium when present in soil is predicted. Results show, that the impact of pH and calcium concentration is of the same order as the impact of soil type. It is quite obvious, that bioavailability is not only determined by the free metal ion concentration in solution, but that other parameters like the pH and the concentration of competing ions in solution play an important role as well.
Effecten van verstrooien van crematie-as : betreffende het asverstrooiingsveld nabij de Kampdwarsweg te Zeist
Molenaar, J.G. de - \ 1994
Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 095) - 39
as - verbranding - milieueffect - tuinen - bodemverontreiniging - bodemgiftigheid - bosbouw - nederland - begraafplaatsen - utrechtse heuvelrug - utrecht - ash - combustion - environmental impact - gardens - soil pollution - soil toxicity - forestry - netherlands - cemeteries
Analysis of aluminium sensitivity in sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) genotypes
Tan, K. - \ 1993
Agricultural University. Promotor(en): G.R. Findenegg; W.G. Keltjens. - S.l. : Tan - ISBN 9789054850946 - 155
oogstschade - bodemverontreiniging - bodemgiftigheid - bodemzoutgehalte - Sorghum bicolor - toxische stoffen - chemie - indicatorplanten - toxinen - planten - bodem - aluminium - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - zure gronden - kattekleigronden - chemische factoren - crop damage - soil pollution - soil toxicity - soil salinity - toxic substances - chemistry - indicator plants - toxins - plants - soil - yield increases - yield losses - yields - acid soils - acid sulfate soils - chemical factors
<p>Twelve genotypes of sorghum ( <em>Sorghum bicolor</em> (L.) Moench) differing in Al sensitivity were grown in an acid soil (with additions of lime or MgSO <sub>4</sub> ) and in nutrient solutions (with or without Al at constant pH) for periods between 14 and 35 days. The objective was the identification of the factors controlling dry matter yield of sorghum under different growth conditions. In both media Al was the major constraint, restricting growth in two independent ways: (1) by inducing Mg deficiency and (2) via damaging the roots ( <em>i.e.</em> by giving them a stubby and discolorated appearance and by reducing their specific root length, m g <sup>-1</SUP>dry root). The sensitivities of the genotypes against Al-induced Mg deficiency and Al-induced root damage were not correlated. At moderate acidity (pH around 4.8), Mg deficiency dominantly limited growth whilst at a higher acidity (pH ~4.2) root damage overruled Mg deficiency in its negative effect on growth. At pH 4.8, addition of Mg improved growth by reducing the degree of Mg deficiency. At pH 4.2, Mg improved growth mainly by preventing the roots from Al- induced damage.<p>Several external factors modified the AI sensitivity of the genotypes by strengthening or weakening the negative effects of Al on Mg nutrition and root development. At pH 4.2, Ca and NH <sub>4</sub> both counteracted AI-induced root damage but aggravated Al-induced Mg deficiency. The contrary was true for NO <sub>3</sub> . When the concentration of soluble Al was kept approximately constant at 15 μM, both Al-induced root damage and Mg deficiency were aggravated by acidity in the range pH 3.9-4.8. Aluminium toxicity in sorghum grown in nutrient solution was independent of P deficiency, although an increased P supply partly eliminated Al phytotoxicity.<p>The results stress the importance of both Al and Mg ions and their interactions in determining growth response of sorghum and other cereals to acid soils.
World map of the status of human-induced soil degradation : an explanatory note, 2nd. rev. ed.
Oldeman, L.R. ; Hakkeling, R.T.A. ; Sombroek, W.G. - \ 1991
Wageningen [etc.] : ISRIC [etc.] - ISBN 9789066720466 - 34
erosie - geografie - cartografie - kaarten - fysicochemische eigenschappen - bodem - bodemchemie - bodemvruchtbaarheid - grondmechanica - bodemfysica - bodemeigenschappen - bodemgiftigheid - wereld - thematische cartografie - erosion - geography - mapping - maps - physicochemical properties - soil - soil chemistry - soil fertility - soil mechanics - soil physics - soil properties - soil toxicity - world - thematic mapping
GLASOD project ISRIC ISSS FAO ITC Staring Centre
Impact of acid atmosphere deposition on soils : field monitoring and aluminum chemistry
Mulder, J. - \ 1988
Agricultural University. Promotor(en): N. van Breemen. - S.l. : Mulder - 163
bosbouw - verzuring - bodem pH - bodemaciditeit - bodem - aluminium - neerslag - chemische eigenschappen - zuurgraad - zure regen - zure depositie - metaalelementen - bodemgiftigheid - forestry - acidification - soil pH - soil acidity - soil - precipitation - chemical properties - acidity - acid rain - acid deposition - metallic elements - soil toxicity
<p>The effect of acid atmospheric deposition on concentrations and transfer of major solutes in acid, sandy soils was studied. Emphasis was given to mobilization and transport of potentially toxic aluminum. Data on solute concentrations and fluxes in meteoric water as well as soil solutions were obtained from intensive monitoring programmes conducted at a number of sites in northwestern Europe and North-America. Specific hypotheses were tested in laboratory experiments.<p>Atmospheric acid inputs dominated total acid loads in nearly all soils studied. This was particularly true for forest soils in the Netherlands, due to an extreme dry deposition of (NH <sub><font size="-2">4</font></sub> ) <sub><font size="-2">2</font></sub> SO <sub><font size="-2">4</font></sub> in the forest canopy. Input of (NH <sub><font size="-2">4</font></sub> ) <sub><font size="-2">2</font></sub> SO <sub><font size="-2">4</font></sub> may acidify the soil, due to NH <sub><font size="-2">4</font></sub> assimilation, or nitrification of NH <sub><font size="-2">4</font></sub> and subsequent leaching of NO <sub><font size="-2">3</font></sub> .<p>In soils rich in weatherable minerals, mobilization of base cations dominated acid neutralization, so that percolation water was buffered at relatively high pH values and the mobility of aluminum was low. In these soils the mobilization and transport of aluminum was mainly driven by organic acids, which is consistent with the podzolization theory. However, in soils depleted in weatherable minerals (e.g. most of the acid, sandy soils in the Netherlands), mobilization rates of base cations were too low for a substantial neutralization of atmospheric acidity, so that pH values of the percolation water were often low enough to cause a significant mobilization of aluminum. In these soils the atmospherically derived strong acid load was almost fully neutralized by aluminum dissolution. Much of this dissolved inorganic aluminum is currently lost to the groundwater.<p>Although aluminum is abundant in soils only a minor fraction, largely consisting of non-silicate organically bound aluminum, formed in the course of soil development (podzolization), was readily dissolved. The current rapid and irreversible depletion of this fraction in many acid, sandy soils of the Netherlands constitutes a drastic change in soil genesis. Depletion may eventually also result in reduced acid neutralization, due to decreased dissolution of aluminum.<p>The aluminum solubility control varied with soil depth. Surface soil solutions were highly undersaturated with respect to gibbsite solubility, whereas saturation was approached in the subsoil. Possibly, the low aluminum solubility in the surface soil was controlled by an exchange type equilibrium with organic soil aluminum. Insight in the aluminum solubility control in soils is not only relevant for improving our understanding of the aluminum chemistry in soils per se, but it may also help explaining the aluminum chemistry of surface water in mountainous catchments, where soil solutions may reach the stream via different flowpaths through the soil, depending on hydrological conditions.
Leaching of fluridone, hexazinone and simazine in sandy soils
Zandvoort, R. - \ 1987
Wageningen : CABO (CABO-verslag nr. 75) - 14
uitspoelen - persistentie - pesticidenresiduen - pesticiden - gewasbescherming - zandgronden - bodem - bodemgiftigheid - leaching - persistence - pesticide residues - pesticides - plant protection - sandy soils - soil - soil toxicity
Onderzoek naar de invloed van ruwe aardolie uit Schoonebeek op de groei van gewassen en de kwaliteit van grondwater
Haan, S. de - \ 1986
Haren : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 3-86) - 79
gewassen - schade - milieueffect - extractie - grondwaterverontreiniging - groei - inerte gassen - anorganische verbindingen - methaan - mineraaloliën - mineralen - aardgas - nederland - oliën - verontreinigingsbeheersing - bescherming - bodemchemie - bodemverontreiniging - bodemgiftigheid - waterkwaliteit - drenthe - crops - damage - environmental impact - extraction - groundwater pollution - growth - inert gases - inorganic compounds - methane - mineral oils - minerals - natural gas - netherlands - oils - pollution control - protection - soil chemistry - soil pollution - soil toxicity - water quality
Weergave van 3 proeven met haver, zomergerst afgewisseld met aardappelen in met olie verontreinigde grond, waarbij het drain- en percolatiewater werden geanalyseerd, en tenslotte werd de invloed op de kwaliteit van het grondwater onderzocht
Residuen van atrazin, simazin, diuron, bromacil en terbacil in de bodem van boomgaarden na opeenvolgende jaarlijkse bespuitingen
Zandvoort, R. - \ 1985
Wageningen : CABO (CABO Miscellaneous papers M812) - 14
schade - milieueffect - vruchtbomen - nederland - boomgaarden - persistentie - pesticidenresiduen - pesticiden - gewasbescherming - bodemverontreiniging - bodemgiftigheid - damage - environmental impact - fruit trees - netherlands - orchards - persistence - pesticide residues - pesticides - plant protection - soil pollution - soil toxicity
Westland versus Rijnzout
Smits, R. ; Heijman, W.J.M. - \ 1985
Landbouwkundig Tijdschrift 97 (1985)9. - ISSN 0927-6955 - p. 29 - 32.
oogstschade - irrigatiewater - rivierwater - zout water - natriumchloride - bodemverontreiniging - bodemzoutgehalte - bodemgiftigheid - waterkwaliteit - oogstverliezen - rijn - zuid-holland - glastuinbouw - westland - crop damage - irrigation water - river water - saline water - sodium chloride - soil pollution - soil salinity - soil toxicity - water quality - yield losses - river rhine - greenhouse horticulture
In dit artikel wordt voor het jaar 1983 een schatting gemaakt van de, door verzilting veroorzaakte, opbrengstverliezen voor de tuinbouw en wordt de daaruit voortvloeiende schade voor de gehele Nederlandse economie globaal berekend
Mobiliteit van cadmium in de bodem
Chardon, W.J. - \ 1984
Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): F.A.M. de Haan, co-promotor(en): Willem van Riemsdijk. - Wageningen : Chardon - 200
cadmium - milieu - milieubeheer - milieubescherming - gezondheid - metalen - kwaliteit - bodem - bodemverontreiniging - bodemgiftigheid - environment - environmental management - environmental protection - health - metals - quality - soil - soil pollution - soil toxicity

The adsorption of cadmium by twelve Dutch soils was investigated under widely varying circumstances. The adsorption can be described with the Freundlich equation; the parameters of this equation can be predicted using the properties of the soil (pH, organic carbon and clay content).

The adsorption appeared to be sensitive to the ionic strength , complexation, pH, type of anion which is present and competition of calcium ions in the solution. An emperical equation describing the adsorptive factors mentioned before was derived.

The competition of other heavy metals (Cu, Pb, Zn) appears to be considerable, especially at high metal contents.

Using the estimated parameters the emperical equation gives a good prediction of the adsorption of cadmium by widely differing soils under varying circumstances.

Because of the large influence of the solid phase composition and the environmental conditions on the adsorptive behaviour of cadmium one has to be very careful with basing a regulation for cadmium on the total cadmium content of the soil.

Groei en ontwikkeling van vier loofboomsoorten op zuiveringsslib van verschillende herkomst : verslag van een in de periode 1978 t/m 1980 uitgevoerde veldproef = Growth and development of four broadleaves on domestic sludges of various origin : report of a field triel, 1978 - 1980
Burg, J. van den; Luit, B. van; Peeters, J.P. - \ 1983
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw De Dorschkamp no. 321) - 74
bosbouw - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - bodemgiftigheid - havens - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - baggerspeciedepots - industrieterreinen - mijnstort - bosopstanden - bemesting - forestry - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - soil toxicity - harbours - soil fertility - nutrients - spoil banks - industrial sites - mine spoil - forest stands - fertilizer application
Tabellarisch overzicht van de gevoeligheid van bomen en struiken voor strooizout = Tables of the tolerance of trees and shrubs to salt spread on icy roads
Burg, J. van der - \ 1981
Wageningen : "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 252) - 24
bosbouw - groene zones - heggen - oogstschade - bodemverontreiniging - bodemgiftigheid - bodemzoutgehalte - straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - bosschade - beschadigingen - bodemeigenschappen - erosie - zouten (activiteit) - sneeuw - ijs - controle - zout - forestry - green belts - hedges - crop damage - soil pollution - soil toxicity - soil salinity - street trees - ornamental woody plants - forest damage - injuries - soil properties - erosion - salting - snow - ice - control - salt
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.