Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 18 / 18

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==sportvissen
Check title to add to marked list
Recreational fisheries in the Netherlands: analyses of the 2012 - 2013 online logbook survey, 2013 online screening survey and 2013 random digit dialing screening survey
Hammen, T. van der; Graaf, M. de - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C042/15) - 55
sportvissen - hengelsport - zoetwatervissen - mariene ecologie - visserijbeleid - vissen - monitoring - nederland - game fishes - angling - freshwater fishes - marine ecology - fishery policy - fishes - netherlands
De Nederlandse overheid is verplichtingen opgelegd door de Europese Commissie met betrekking tot het rapporteren van vangsten door recreatieve vissers. Deze regelingen verplichten Nederland tot het verzamelen van gegevens over de omvang van de vangsten in de recreatieve visserij op kabeljauw, aal, haaien en roggen. Sinds 2009 verricht IMARES onderzoek en het wordt uitgevoerd in samenwerking met Sportvisserij Nederland en recreatieve vissers. Dit rapport geeft een overzicht van de vangstschattingen van de meest gevangen zout en zoetwatersoorten uit de logboek survey van 2012-2013.
Evaluatie rapportage over karperuitzet in Nederland
Couperus, A.S. ; Keeken, O.A. van - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C020/15) - 39
visstand - sportvissen - karper - visserijbeheer - waterkwaliteit - onderzoek - vergelijkingen - fish stocks - game fishes - carp - fishery management - water quality - research - comparisons
De afgelopen jaren zijn vier rapporten verschenen over de ecologische impact van karper (Cyprinus carpio) in relatie tot de uitzet van deze soort in Nederlandse wateren. De vier rapporten geven verschillende weergaven van het effect van karper op de waterkwaliteit en ook hoeveel karper per hectare in Nederlandse wateren kan worden uitgezet. Het doel van deze desk-studie is om te bepalen waar verschillen tussen conclusies over het uitzetten van karper in de vier rapporten door kunnen worden verklaard. De vastgestelde verschillen in dit rapport zullen als uitgangspunt dienen voor een bijeenkomst met de betrokken partijen om tot een consensus te komen.
Recreational fishery in the Netherlands: demographics and catch estimates in marine and fresh water
Hammen, T. van der; Graaf, M. de - \ 2013
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C147/13) - 33
sportvissen - visserij-ecologie - actieve recreatie - vangstsamenstelling - inventarisaties - schattingen - methodologie - game fishes - fisheries ecology - active recreation - catch composition - inventories - estimates - methodology
De Nederlandse overheid heeft EU verplichtingen met betrekking tot het rapporteren van vangsten door recreatieve vissers. Het betreft gegevens over de omvang van de visserij op kabeljauw, aal, haaien en roggen. Sportvisserij Nederland was nauw betrokken bij de eerste surveys in 2010-2011. Dit rapport geeft een overzicht van de vangstschattingen van de meest gevangen zout en zoetwatersoorten uit de eerste logboek survey van 2010-2011. Daarnaast gaat het in op de methodiek hoe deze inschattingen tot stand zijn gekomen.
Zicht op vangsten recreatieve visserij : een nieuwe methode en eerste resultaten
Graaf, M. de; Quak, J. - \ 2012
Visserijnieuws 32 (2012)19. - ISSN 1380-5061 - p. 4 - 4.
sportvissen - sportzeevisserij - visvangsten - kabeljauw - palingen - visserij - game fishes - sea fishing - fish catches - cod - eels - fisheries
Recreatieve vissers hebben in 2010 naar schatting 382 ton kabeljauw gevangen en daarvan 23 ton teruggezet. Die vangst is ruim tien procent van de commerciele vangst van 3.219 ton door de beroepsvissersvloot dat jaar. De gezamenlijke aalvangst door recreatieve vissers op zee en in binnenwater in 2010 wordt geschat op 231 ton, ondanks een terugzetverplichting voor de meeste wateren werd 55 ton meegenomen. De commerciele vangst dat jaar was naar schatting 442 ton. Zo blijkt iot het IMARES-rapport 'Recreational fishery in the Netherlands in 2010' van de auteurs Tessa van der Hamen en Martin de Graaf.
Karpersterfte in Nederland: Nederlands instituut onderzoekt karpersterftes
Haenen, O.L.M. ; Tulden, P.W. van; Engelsma, M.Y. - \ 2012
Visionair : het vakblad van sportvisserij Nederland 5 (2012)23. - ISSN 1569-7533 - p. 18 - 21.
karper - visstand - sportvissen - hengelsport - virusziekten - spring viremia of carp virus - virussen - bacteriën - parasieten - carp - fish stocks - game fishes - angling - viral diseases - viruses - bacteria - parasites
Voor veel sportvissers is karper de favoriete vissoort. Dankzij een doordacht water- en visstandbeheer kent ons land een gezonde karperpopulatie. Tocht treedt er af en toe sterfte op bij deze vissen. Mede op verzoek van Sportvisserij Nederland onderzoekt het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad de oorzaak van deze sterftes.
Recreational fishery in the Netherlands: catch estimates of cod (Gadus morhua) and eel (anguilla anguilla) in 2010
Hammen, T. van der; Graaf, M. de - \ 2012
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C014/12) - 62
visserij - sportvissen - palingen - kabeljauw - monitoring - fisheries - game fishes - eels - cod
De Nederlandse overheid zijn verplichtingen opgelegd door de Europese Commissie met betrekking tot het rapporteren van vangsten door recreatieve vissers. Voor Nederland geldt deze verplichting alleen voor kabeljauw en aal. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is hiermee in het najaar van 2009 een aanvang gemaakt door IMARES. Sportvisserij Nederland is nauw betrokken bij de inhoud van het Recreatieve Visserij Programma en heeft in 2010 een significante financiële bijdrage geleverd aan het nieuwe onderzoeksprogramma
Helpdeskvraag: Recreatieve staand want visserij en bijvangst van salmoniden
Winter, H.V. ; Graaf, M. de - \ 2011
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C082/11) - 13
openluchtrecreatie - sportvissen - fauna - nadelige gevolgen - kustgebieden - noordzee - outdoor recreation - game fishes - adverse effects - coastal areas - north sea
Op verzoek van het ministerie van EL&I is nagegaan in welke mate recreatieve visserij vanaf de kust (cq. het strand) en wel zonder bootje, maar met staand want van invloed op enkele bedreigde vissoorten. Het betreft de salmoniden zalm en zeeforel, voor het gebied Noordzeekustlijn, inclusief Noordzeekant van de Waddeneilanden.
Recreatieve Visserij Programma Country Report 2010. ICES PG on Recreational Fisheries Surveys
Graaf, M. de - \ 2010
IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES C150/10) - 29
vis vangen - hengelsport - sportvissen - monitoring - gegevens verzamelen - vismethoden - visserijbeleid - europese unie - fishing - angling - game fishes - data collection - fishing methods - fishery policy - european union
De belangrijkste reden voor de recente interesse van de Nederlandse overheid voor de recreatieve visserij zijn de verplichtingen opgelegd door de Europese Commissie. Deze regelingen verplichten de lidstaten tot het verzamelen van gegevens over de omvang van de vangsten in de recreatieve visserij op aal, kabeljauw, zeebaars, blauwvintonijn, zalm, haaien en roggen. Voor Nederland geldt deze verplichting alleen voor kabeljauw, aal, haaien en roggen.
Verontreiniging rode aal Nederlandse binnenwateren : monitoring voor sportvisserij 2004-2008
Lee, M.K. van der; Traag, W.A. ; Hoek, M. van der; Kotterman, M.J.J. ; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2009
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2009.011)
european eels - ecotoxicologie - waterverontreiniging - sportvissen - dioxinen - binnenwateren - visvangsten - ecotoxicology - water pollution - game fishes - dioxins - inland waters - fish catches
Rode aal, ook bekend als Europese paling (Anguilla anguilla) werd gebruikt als bioindicator binnen het monitoringsprogramma 'verontreiniging in vis uit de Nederlandse binnenwateren'. In de afgelopen 5 jaar zijn 65 mengmonsters rode aal met een lengte van 30-40 cm onderzocht op de aanwezigheid van dioxines en dioxineachtige PCB's. Deze alen zijn afkomstig van 38 locaties uit de nederlandse binnenwateren. In 54% van de onderzochte alen zijn normoverschrijdende gehaltes dioxines en / of dioxine-achtige PCB's aangetoond. Aal uit de Roer, Dordsche Biesbosch, Amer, Hollands Diep en verschillende locaties in de grote rivieren is sterk vervuild. In 2007 werd specifiek gekeken naar 40 individuele schieralen gevangen in het Haringvliet. In dit stadium trekt deze relatief oude aal naar zee om zich voort te planten in de Sagossozee.
Resultaten vragenlijst recreatieve kabeljauwvisserij
Keeken, O.A. van; Dijkman Dulkes, H.J.A. ; Groot, P.J. - \ 2006
IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C045/05) - 19
kabeljauw - vis vangen - visserij - sportvissen - vragenlijsten - visvangsten - cod - fishing - fisheries - game fishes - questionnaires - fish catches
In dit rapport wordt een overzicht van de resultaten gegeven, die uit de vragenlijst/enquête over de vangsten van kabeljauw in de recreatieve visserij naar voren zijn gekomen. Met dit onderzoek kan een schatting worden gemaakt van de vangsten van kabeljauw in de recreatieve visserij
Verontreinigingen in aal en snoekbaars: monitorprogramma ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij 2004
Pieters, H. ; Leeuwen, S.P.J. van; Boer, J. de - \ 2005
IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) nr. CO53/05) - 21
sportvissen - aquatische ecologie - waterverontreiniging - toxicologie - monitoring - ecotoxicologie - vissen - pesticiden - binnenwateren - game fishes - aquatic ecology - water pollution - toxicology - ecotoxicology - fishes - pesticides - inland waters
In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt sinds een aantal jaren een monitorprogramma uitgevoerd dat gericht is op de verontreiniging van door sportvissers meegenomen vis met contaminanten als polychloorbifenylen (PCBs), organochloor-pesticiden (OCPs) en kwik. Deze contaminanten worden bepaald in rode aal (Anguilla anguilla ) afkomstig van 23 locaties in het Nederlandse binnenwater. De resultaten worden jaarlijks gerapporteerd aan de databank van het Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten (KAP). In 2004 is van twee locaties een monster snoekbaars verkregen of bemonsterd, te weten het IJsselmeer en het Hollands Diep. De bemonstering van 25 stuks snoekbaars bij enkele hengelsportwedstrijden was enkele jaren geleden nog mogelijk, maar stuit op steeds grotere bezwaren van de sportvissers. In dit rapport konden daarom slechts van twee locaties de kwikgehalten in snoekbaars vermeld worden
Verontreinigingen in aal en snoekbaars: monitorprogramma ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij 2003
Pieters, H. ; Leeuwen, S.P.J. van; Boer, J. de - \ 2004
IJmuiden : RIVO (RIVO rapport nr. CO63/04) - 20
monitoring - programma's - palingen - sportvissen - verontreiniging - polychloorbifenylen - ecotoxicologie - programs - eels - game fishes - pollution - polychlorinated biphenyls - ecotoxicology
In opdracht van de Directie Groene Ruimte en Recreatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werd in 2003 evenals in voorgaande jaren een monitorprogramma uitgevoerd betreffende verontreinigingen in aal, ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij. In rode aal, afkomstig van 23 locaties in het Nederlandse binnenwater, werden polychloorbifenyl (PCB), organochloor pesticide (OCP) en kwikgehalten bepaald.
De economische betekenis van de sportvisserij in Nederland
Smit, M.H. ; Vos, B.I. de; Wilde, J.W. de - \ 2004
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - ISBN 9052429197 - 75
economische analyse - hengelsport - sportzeevisserij - sportvissen - openluchtrecreatie - werkgelegenheid - nederland - overheidsbeleid - economic analysis - angling - sea fishing - game fishes - outdoor recreation - employment - netherlands - government policy
Rapport van een onderzoek in opdracht van Directie Visserij van het Ministerie van LNV naar het economisch belang van de sportvisserij in Nederland en van de recreatief-toeristische potentie ervan. Het totaal van de jaarlijkse uitgaven van sportvissers aan hun sport representeert de economische waarde. Aan dit bedrag is een schatting van de werkgelegenheid gekoppeld op grond van toegevoegde waarden per mensjaar ontleend aan het CBS. Voor de sportvisserij op de binnenwateren leveren bestaande onderzoeken uiteenlopende schattingen van totale uitgaven en werkgelegenheid. De maximale schatting komt op circa 600 miljoen euro als jaarlijkse omzet en een werkgelegenheid van ruim 2.500 mensjaren. Voor de zeesportvisserij zijn gegevens verzameld via interviews en literatuur. De economische waarde van de zeesportvisserij wordt geschat op ruim 125 miljoen euro; de ermee samenhangende werkgelegenheid is circa 800 mensjaren. De totale omzet en werkgelegenheid in de sportvisserij in Nederland komen daarmee op 725 miljoen euro en 3.300 mensjaren. Als recreatief-toeristische potentie wordt beschouwd: het groeipotentieel van de recreatief- toeristische voorzieningen ten behoeve van de sportvisserij. Op grond van tendensen in relevante gebieden wordt een bescheiden groei van de behoefte aan dergelijke voorzieningen verwacht. De omzet en werkgelegenheid in deze branche zullen hoogstens groeien tot resp. 340 miljoen euro en circa 1.300 mensjaren.
Verontreinigingen in aal en snoekbaars: monitoringprogramma ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij 2002
Pieters, H. ; Leeuwen, S.P.J. de - \ 2003
IJmuiden : RIVO (RIVO rapport nr. CO78/03) - 18
monitoring - palingen - sportvissen - polychloorbifenylen - kwik - toxicologie - vissen - ecotoxicologie - aquatische toxicologie - eels - game fishes - polychlorinated biphenyls - mercury - toxicology - fishes - ecotoxicology - aquatic toxicology
In opdracht van de Directie Groene Ruimte en Recreatie van LNV werd in 2002 evenals in voorgaande jaren een monitorprogramma uitgevoerd betreffende verontreinigingen in aal, ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij. In rode aal, afkomstig van 23 locaties in het Nederlandse binnenwater, werden polychloorbifenyl (PCB), organochloor pesticide (OCP) en kwikgehalten bepaald.
Particuliere en publieke actoren bij de belangenbehartiging voor de sportvisserij
Spijker, J.H. - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 549) - 124
hengelsport - sportvissen - openluchtrecreatie - waterkwaliteit - waterbeheer - nederland - angling - game fishes - outdoor recreation - water quality - water management - netherlands
Belangennetwerken in de sportvisserij
Breedijk, M.A.C. - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 458) - 94
hengelsport - sportvissen - particuliere organisaties - semi-overheidsbedrijven - economie - gebruikswaarde - economische impact - nederland - angling - game fishes - private organizations - semiprivate organizations - economics - use value - economic impact - netherlands
In het kader van de Toekomstverkenning Sportvisserij is het gewenst meer inzicht te krijgen in de organisatiestructuur van de sportvisserij en de daarmee samenhangende belangennetwerken. Via literatuuronderzoek en interviews met sleutelinformanten zijn de relaties tussen sportvisserijorganisaties onderling en met verschillende actoren binnen en buiten de sportvisserij onderzocht. Kenmerk is een concentratietendens: eerst ontstonden hengelsportverenigingen, pachtfondsen en pootvisfondsen. Deze gingen samenwerken binnen federaties, die zich vervolgens verenigden onder grotere koepels. Deze koepels verkeren in verschillende stadia van een professionaliseringsproces waarbij, uit de onderling versterkende werking van de interne dienstverlening en het aantal aangesloten leden, (financiële) ruimte ontstaat voor externe belangenbehartiging.
Verontreinigingen in aal : monitorprogramma ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij 1993
Boer, J. de; Dao, Q.T. - \ 1994
IJmuiden : RIVO (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek 94.004) - 17
anguillidae - palingen - waterverontreiniging - waterkwaliteit - ecotoxicologie - sportvissen - eels - water pollution - water quality - ecotoxicology - game fishes
De betekenis van de Grevelingen voor de sportvisserij : visserijkundige waarnemingen in de jaren 1971 - 1977
Steinmetz, B. ; Slothouwer, D. - \ 1979
Den Haag : Directie van de Visserijen (Documentatierapport / Directie van de Visserijen no. 21) - 101
hengelsport - sportvissen - openluchtrecreatie - grevelingen - angling - game fishes - outdoor recreation
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.