Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 86

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==sprayers
Check title to add to marked list
Environmentally Dependent Application System : vaststellen van de omgevingsomstandigheden en GPS navigatie
Anonymous, - \ 2014
[Wageningen] : Plant Research International - 2
precisielandbouw - geografische informatiesystemen - spuitvloeistoffen - milieueffect - bufferzones - fruitgewassen - nederland - spuitapparaten - beeldanalyse - boomgaardspuiten - precision agriculture - geographical information systems - sprays - environmental impact - buffer zones - fruit crops - netherlands - sprayers - image analysis - orchard sprayers
Vaststellen van de omgevingsomstandigheden en GPS navigatie, gewasafhankelijk spuiten, vaststellen gewasgezondheid met spctrale reflectie en vaststellen boomgeometrie met ultrasone sensoren; overzicht in het kader van IsaFruit
Het effect van spuitboombeweging en windvector op de drift : Randvariatie metingen 2007-2008
Groot, T.T. ; Stallinga, H. ; Michielsen, J.G.P. ; Velde, P. van; Zande, J.C. van de - \ 2014
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 605) - 58
akkerbouw - drift - spuitdoppen - snelheid - wind - gewasbescherming - spuitapparaten - verstuiven (insectenbestrijding) - spuiten - booms - modellen - arable farming - fan nozzles - velocity - plant protection - sprayers - drift spraying - spraying - models
Spray drift measurements have been performed to quantify the effect of variations in wind angle and wind speed during application and the sprayer boom movement alongside the sprayed edge of the field on spray drift deposition alongside a sprayed potato field (2007-2008). Results of these spray drift measurements are used to develop spray drift models incorporating the effects of wind variability and sprayer boom movement on spray drift deposition. Measured spray drift deposition patterns are analysed based on the wind field and sprayer boom movements measured during the spray drift experiments. Models have been developed incorporating the variability of the windfield and the sprayer boom movement calculating the trajectories of individual packages of spray drift from discrete nozzle positions in time during the spraying of the edge of the field. The addition of sprayer boom movement in the spray drift model over wind field alone improved the calculated results of spray drift deposition variation alongside the field.
Enkeldops validatiemetingen driftreducerende spuitdoppen en rijsnelheid : veldmetingen 2011-2012
Stallinga, H. ; Zande, J.C. van de; Michielsen, J.G.P. ; Velde, P. van - \ 2014
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 600) - 152
akkerbouw - spuitdoppen - drift - snelheid - verstuiven (insectenbestrijding) - spuiten - spuitapparaten - meting - modellen - reductie - arable farming - fan nozzles - velocity - drift spraying - spraying - sprayers - measurement - models - reduction
Bij veldmetingen (Zande et al., 2005) werd bij gebruik van een standaard spleetdop (TeeJet XR11004 bij 3 bar spuitdruk) bij een rijsnelheidsverhoging van 6 km/h naar 12 km/h op de strook 2½-3½ m vanaf de buitenste dop een toename van de drift van 46% gevonden. Tijdens dezelfde metingen werd bij een voorkamer spleetdop (TeeJet DG11004 bij 3 bar spuitdruk) in combinatie met een kantdop (Lechler IS8004) een toename gevonden van 364%. Bij validatiemetingen voor het IDEFICS model werd bij een rijsnelheidsverhoging van 0,5 m/s tot 1,5 m/s een gemiddelde toename in driftdepositie van 20% gevonden (Holterman et al., 1997). Van een aantal geselecteerde spuitdoppen uit de driftreductieklassen 50,75, 90 en 95 (TCT,2012) zijn in 2012 de druppelgrootte spectra gemeten (Zande et al., 2012) en is de drift uitgerekend met het driftmodel IDEFICS (Holterman et al., 1997). De spuitdopselectie bestond uit verschillende doptypen zoals venturi spleetdoppen, tweewaaier spleetdoppen en hispeed spleetdoppen. De drift van de geselecteerde doppen werd berekend bij de standaard rijsnelheid van 6 km/h en bij de hogere snelheden van 8, 10, 12 en 18 km/h. Resultaat van deze modelberekeningen was dat de gemiddelde toename in drift door toename van de snelheid 20% was. Doel van deze berekeningen was of aangegeven kon worden of spuitdoppen of een hogere rijsnelheid resulteert in een andere klassenindeling. Gevonden werd dat door toename van de rijsnelheid bij de meeste doppen de driftdepositie toe nam. Omdat eerdere veldmetingen van de drift afwijken van de modelberekeningen door toename van de rijsnelheid zijn enkeldops drift metingen uitgevoerd ter validatie van het driftmodel IDEFICS. Om het driftmodel IDEFICS te valideren voor rijsnelheidseffecten en doptype zijn met de doppen uit bovenstaande studie enkeldops driftmetingen uitgevoerd in 2011-2012. Naast meting van de drift naar de grond is ook de drift naar de lucht gemeten. Bij de metingen zijn twee meetmethoden vergeleken: een passieve methode met bolcollectoren (standaard) en door middel van met actieve aanzuiging (filters). Doel daarvan is om te kijken wat de verschillen zijn en of er een correlatie tussen de twee methoden is. In deze rapportage worden de meetmethodieken beschreven in hoofdstuk 2 en de resultaten in hoofdstuk 3. Het rapport eindigt met discussie (hoofdstuk 4) en conclusies (hoofdstuk 5).
Analyse van de Spotspray van een PWM-spuitdop
Groot, T.T. ; Velde, P. van; Stallinga, H. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Holterman, H.J. ; Zande, J.C. van de - \ 2014
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 599) - 62
onkruidbestrijding - spuitapparaten - spuitdoppen - sensors - meting - druppelgrootte - spuitvloeistoffen - dosering - technieken - landbouwkundig onderzoek - weed control - sprayers - fan nozzles - measurement - droplet size - sprays - dosage - techniques - agricultural research
Sensor gestuurde spuitsystemen waarmee door middel van een sensor kwantitatief een aantasting of hoeveelheid onkruid (biomassa) in het veld gemeten kan worden vragen om spuitsystemen met een variabele dosering. Eén methode om dat te realiseren is met een Pulse Width Modulation (PWM) techniek het debiet van de spuitdop te variëren. Dit PWM-systeem bestaat uit een dophouder met daarin een klep die tijdens de bespuiting met een hoge frequentie (PWM-cyclus) open en dicht wordt gezet. Met deze debietinstellingen kunnen spotsprays worden gegenereerd om individuele planten een plantafhankelijke of specifieke dosis aan gewasbeschermingsmiddel te geven. Bij een spotspray wordt de dop meerdere PWM-cycli opengezet. Er is dus sprake van een PWM-cyclustijd die veel korter is dan de lengte van de spotspray. In dit onderzoek wordt de druppelverdeling van een PWM-gemoduleerde dop (Rometron WeedIt, Steenderen), voor een debiet van 20% en 50% van het maximale debiet bij een druk van 2 en 3 bar, onderzocht.
Pleksgewijs en met precisie spuiten in gewas
Zande, J.C. van de - \ 2014
Kas techniek (2014)7. - p. 70 - 72.
glastuinbouw - kastechniek - gewasbescherming - pleksgewijs spuiten - sensors - aangepaste technologie - innovaties - computertechnieken - spuitapparaten - greenhouse horticulture - greenhouse technology - plant protection - spot spraying - appropriate technology - innovations - computer techniques - sprayers
In het Gezonde Kas-project zijn voor de glastuinbouw nieuwe toedieningstechnieken ontwikkeld. De oorsprong van deze technieken ligt in de buitenteelt waar precisielandbouw zich snel ontwikkelt. Precisie spuittechnieken kunnen op basis van eerder opgenomen gewaskaarten of direct aangestuurd worden door sensoren die de gewastoestand waarnemen, of de aanwezigheid van onkruiden of ziekten pleksgewijs met aangepaste doseringen bespuitingen uitvoeren.
Amazing Grazing deelproject: De Weidewasser 2013 : innovatievraag: Hogere opbrengst en lagere verliezen van grasland? : opgave: Negatief effect van mestflatten omzetten in positief effect
Schooten, H.A. van; Houwelingen, K.M. van; Philipsen, A.P. ; Eekeren, N.J.M. van; Lenssinck, F.A.J. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 19
rundveehouderij - excretie - dierlijke meststoffen - graslanden - begrazing - graslandbeheer - bevochtigingsapparatuur - spuitapparaten - innovaties - cattle husbandry - excretion - animal manures - grasslands - grazing - grassland management - humidifiers - sprayers - innovations
Mestflatten in de wei als gevolg van beweiding geven veel beweidingsverliezen en een slechte benutting van de mest. De mestflatten goed verspreiden en vervolgens naspoelen met water is mogelijk een oplossing. Op basis van deze gedachte is vanuit Amazing Grazing op proefbedrijf Zegveld de zogenaamde weidewasser ontwikkeld. Met deze weidewasser en een aantal andere machines, waarmee mestflatten kunnen worden verspreid, is een oriënterende proef opgezet. Het doel hiervan was om meer inzicht te krijgen in afbraak van mestflatten en benutting van gras bij verspreiding van mestflatten met de weidewasser ten opzichte van verspreiding van mestflatten met een aantal bestaande machines. Dit onderzoeksverslag beschrijft de uitvoering en ervaringen van het eerste oriëntatie jaar 2013 met de weidewasser en met een aantal verschillende sleeptechnieken.
Steeds preciezer met de sensor
Houweling, P. van; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2014
Akker magazine 10 (2014)4. - ISSN 1875-9688 - p. 18 - 21.
akkerbouw - aardappelen - loofvernietiging - sensors - bemesting - stikstofmeststoffen - gerst - spuitapparaten - pleksgewijs spuiten - bladbespuiting - precisielandbouw - arable farming - potatoes - haulm destruction - fertilizer application - nitrogen fertilizers - barley - sprayers - spot spraying - foliar spraying - precision agriculture
Maurits Bax uit Luyksgestel werkt met de Yara N-sensor. Zo spuit hij minder dan een derde van de voorgeschreven dosering voor loofdodingsmiddel in aardappelen. Andere toepassingen zijn minder praktijkrijp, zoals aardappelen bijmesten. Daarvoor lijkt een app, ontwikkeld door het PPO, uitkomst te gaan bieden. PPO Lelystad begeleidt het project waar Bax aan mee doet. De teler kreeg de afgelopen twee teeltseizoenen voor zijn aardappelen een adviesgift van PPO op basis van twee systemen: de BemestingsNavigator aardappel van Altic en een systeem dat PPO ontwikkelt. De volgende toepassing was voor het spuiten van halmverstevigers in zomergerst.
Nieuw: de zelfrijdende boomgaardspuit : ‘we lopen tien jaar voor op de rest van de wereld’ (interview met Marcel Wenneker)
Branderhorst, A. ; Wenneker, M. - \ 2014
WageningenWorld 2014 (2014)1. - ISSN 2210-7908 - p. 22 - 23.
zelfrijdende machines - spuitapparaten - fruitteelt - boomgaarden - trekkers - aanbouwwerktuigen - globale plaatsbepalingssystemen - automatische besturing - technische vooruitgang - self propelled machines - sprayers - fruit growing - orchards - tractors - mounted implements - global positioning systems - automatic steering - technical progress
Wageningse onderzoekers zijn er samen met het bedrijfsleven in geslaagd een zelfrijdende tractor met automatische spuitmachine te ontwikkelen voor boomgaarden. Dat geeft een fikse besparing op arbeidskosten én op gewasbestrijdingsmiddelen – die dan ook niet in het milieu terechtkomen.
Driftarme doppen voor de Spillenteelt (laanbomen)
Zande, J. van de; Lans, A. van der - \ 2013
Wageningen : Plant Research International - 11
gewasbescherming - pesticiden - straatbomen - spuitdoppen - spuitapparaten - boomteelt - plant protection - pesticides - street trees - fan nozzles - sprayers - arboriculture
Een aantal middelen in de laanboomteelt (spillen en opzetters) mag alleen gebruikt worden met driftarme doppen. Onduidelijk is welke. De activiteiten binnen dit project geven hierin helderheid.
Ontwikkeling van een autonome precisiespuit voor de aardbeienteelt in de volle grond : ontwerp, bouw, validatie en demonstratie van een prototype
Kempenaar, C. ; Michielsen, J.G.P. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Slabbekoorn, J.J. ; Zande, J.C. van de; Evenhuis, A. ; Bosch, G.B.M. van den; Molhoek, W.M.L. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 540) - 55
spuitapparaten - gewasbescherming - aardbeien - vollegrondsteelt - precisielandbouw - landbouwtechniek - dosering - spuiten - trekkers - sprayers - plant protection - strawberries - outdoor cropping - precision agriculture - agricultural engineering - dosage - spraying - tractors
In dit rapport worden de eerste fasen van de ontwikkeling van een autonome precisiespuit in de aardebeienteelt beschreven. Dit traject is een initiatief van een groep aardbeientelers in West Brabant, Homburg Holland uit Stiens en Wageningen UR – PRI, om te komen tot een systeem waarmee autonoom gewasbeschermingsmiddelen op een zo nauwkeurig mogelijke manier toegediend kunnen worden in aardbeien. Op grond van praktijkeisen is gekozen voor een kleine New Holland landbouwtrekker van 50 pk (type Boomer) als basis voor het eerste prototype van de autonome precisiespuit. Voor het variabel kunnen doseren van middel is gekozen voor de SensiSpray Horti, een sensor gestuurde precisiespuit met luchtondersteuning van Homburg Holland en Probotiq.
Drift en driftreductie van de innovatieve drierijige emissiearme fruitteeltspuit van KWH
Stallinga, H. ; Wenneker, M. ; Zande, J.C. van de; Michielsen, J.G.P. ; Velde, P. van; Nieuwenhuizen, A.T. ; Luckerhoff, L.L.P. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems (Rapport / Plant Research International 458) - 92
fruitteelt - gewasbescherming - spuiten - spuitapparaten - emissie - drift - pesticiden - luchtverontreiniging - innovaties - betuwe - windsingels - landschapsbeleving - fruit growing - plant protection - spraying - sprayers - emission - pesticides - air pollution - innovations - shelterbelts - landscape experience
De wens om de landschapsbeleving van bijvoorbeeld de bloeiende Betuwe te vergroten, vraagt om een innovatieve gewasbescherming, waardoor telers bijvoorbeeld hoge hagen langs de boomgaarden, kunnen verwijderen. Op die wijze kan het publiek de boomgaarden langs fiets - en wandelpaden beter bewonderen. De ontwikkeling en certificering van een innovatieve spuitmachine die de emissie dusdanig vermindert dat veel hagen kunnen verdwijnen is interessant voor telers en toerisme. Voor fruittelers hebben deze hagen onder meer een functie om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij bepaalt immers dat bij bespuitingen van een boomgaard langs een watergang met spuitapparatuur de buitenste strook bespoten moet worden met driftarme spuittechnieken en/of dat er een verplichte teeltvrije zone met een bepaalde breedte aangehouden moet worden. In deze rapportage worden de resultaten van de veldmetingen beschreven voor de certificering van de innovatieve drierijige emissiearme fruitteeltspuit onder veldomstandigheden
Classificatie Wingssprayer met kantop in driftreductieklassen
Zande, J.C. van de - \ 2012
Wageningen : Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems (Rapport / Plant Research International 457) - 15
landbouwtechniek - spuitapparaten - drift - spuitdoppen - veldspuiten - gewasbescherming - akkerbouw - agricultural engineering - sprayers - fan nozzles - field sprayers - plant protection - arable farming
In deze rapportage wordt op basis van eerder gedane sleepdoek driftmetingen en metingen naar het effect van een kantdop op een veldspuit ingeschat wat het driftreducerend effect van de Wingssprayer kan zijn. De Wingssprayer is een verbeterde versie van de sleepdoek. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Wingssprayer B.V.
Ontwikkeling van een autonome precisiespuit voor de aardbeienteelten in de volle grond : fase 1 en 2: ontwerp en bouw van prototype
Kempenaar, C. ; Michielsen, J.G.P. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Slabbekoorn, J.J. ; Zande, J.C. van de - \ 2012
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde - 24
landbouwtechniek - spuiten - toedieningswijzen - spuitapparaten - controlled droplet application - kleinvolume spuiten - pesticiden - aardbeien - aangepaste technologie - landbouwkundig onderzoek - agricultural engineering - spraying - application methods - sprayers - low volume spraying - pesticides - strawberries - appropriate technology - agricultural research
In dit rapport worden de eerste fasen van de ontwikkeling van een autonome precisiespuit in de aardbeienteelt beschreven. Dit traject is een initiatief van een groep aardbeientelers in West Brabant, Homburg Holland uit Stiens en Wageningen UR–PRI, om te komen tot een systeem waarmee autonoom gewasbeschermingsmiddelen op een zo nauwkeurig mogelijke manier toegediend kunnen worden in aardbeien. De partners in deze publiek private samenwerking hebben hiertoe een ontwikkeltraject opgezet waarin vier fasen onderscheiden worden: ontwerp, bouw, testen en aanpassen, en demonstreren van de autonome spuit. Het initiatief is gestart in 2009 en het samenwerkingscontract loopt door tot en met 2014.
Meerrijige spuitmachines en sensortechniek (poster)
Wenneker, M. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Zande, J.C. van de - \ 2012
landbouwwerktuigen - spuitapparaten - emissie - drift - reductie - spuiten - toepassing - fruitteelt - landbouwkundig onderzoek - farm machinery - sprayers - emission - reduction - spraying - application - fruit growing - agricultural research
Powerpointpresentatie over meerrijige spuitmachines en sensortechniek: driftreductie + volumereductie = emissiereductie
Voordelige afvalwaterverwerking op maat : bouw uw eigen biofilter
Werd, H.A.E. de; Huiting, H.F. - \ 2012
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
veldgewassen - gewasbescherming - bedrijfshygiëne - waterverontreiniging - oppervlaktewater - chemische bestrijding - spuitapparaten - reststromen - filterbedden - biologische waterzuiveringsinstallaties - waterzuivering - field crops - plant protection - industrial hygiene - water pollution - surface water - chemical control - sprayers - residual streams - filter beds - biological water treatment plants - water treatment
Bij het vullen en reinigen van landbouwspuiten, en andere machines waarmee gewasbescherming wordt toegepast, kan verontreinigd water ontstaan. Het is zaak restanten en afvalwater niet in het oppervlaktewater terecht te laten komen. Verwerking van deze volumes met een Biofilter geeft doeltreffende en voordelige zuivering op maat.
Autonoom navigeren met spuitmachine voorzien van laserscanner en GPS
Wenneker, M. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Zande, J.C. van de - \ 2012
De Fruitteelt 102 (2012)7. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
spuitapparaten - landbouwtechniek - mechanisatie - automatisering - globale plaatsbepalingssystemen - fruitteelt - scanners - sprayers - agricultural engineering - mechanization - automation - global positioning systems - fruit growing
Voor de productie van kwaliteitsfruit is behoud van het middelenpakket essensieel. Om residu-overschrijdingen te voorkomen en een optimale werking van middelen te bewerkstellingen, is het noodzakelijk om de verdeling van gewasbeschermingsmiddelen binnen het perceel te optimaliseren. Met innovatieve technieken kunnen telers veel bereiken. Daarnaast staat, vanwege de hoge loonkosten, gerobotiseerd spuiten volop in de belangstelling.
Inventarisatie kleinfruitteelten en afleiden driftpositie en maatregelpakketten
Zande, J.C. van de; Wenneker, M. ; Bruine, J.A. de - \ 2011
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 398) - 32
kleinfruit - drift - fruitteelt - spuiten - milieubescherming - pesticiden - wijnbouw - spuitapparaten - teeltsystemen - vollegrondsteelt - small fruits - fruit growing - spraying - environmental protection - pesticides - viticulture - sprayers - cropping systems - outdoor cropping
In deze rapportage wordt verslag gelgd van een inventarisatie naar de teelt van kleinfruit en de daarin gebruikte teeltwijzen, spuittechnieken, driftbeperkende maatregelen en teeltvrije zones. De opzet van deze inventarisatie is om tot een inschatting van de drift en de mogelijkheden tot driftreducerende maatregelen te komen.
Spuittechniek in potplanten
Staaij, M. van der - \ 2011
potplanten - spuitapparaten - spuiten - technische informatie - optimalisatiemethoden - efficiëntie - pot plants - sprayers - spraying - technical information - optimization methods - efficiency
Powerpointpresentatie over de spuittechniek in potplanten. Doel hiervan is een verbetering van de spuittechniek in potplanten waardoor de effectiviteit van een bespuiting wordt verhoogd.
Waarschuwingsmodel vruchtboomkanker
Jong, P.F. de; Boshuizen, A. ; Anbergen, R.H.N. ; Steeg, P.A.H. van der; Wenneker, M. ; Bruine, J.A. de - \ 2010
vruchtbomen - fruitteelt - schimmelziekten - bestrijdingsmethoden - efficiëntie - spuitapparaten - modellen - fruit trees - fruit growing - fungal diseases - control methods - efficiency - sprayers - models
Ontwikkeling van een beslissingsondersteunend systeem voor de beheersing en bestrijding van vruchtboomkanker in de vruchtboomkwekerij met als doel een effectievere bestrijding en minder bespuitingen.
Driftreductie bij bespuitingen in laanbomen
Lans, A.M. van der; Zande, J.C. van de; Nieuwenhuizen, A.T. - \ 2009
drift - spuiten - boomteelt - straatbomen - spuitapparaten - spraying - arboriculture - street trees - sprayers
Poster met onderzoeksinformatie over driftmetingen van verschillende spuittechnieken in de laanboomteelt
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.