Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 82

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==spraying equipment
Check title to add to marked list
Alleen spuiten waar een plant staat, bespaart veel middel : mogelijk met een sensor die bladgroen ‘ziet’
Os, Erik van; Zande, Jan van de - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - plant protection - vegetables - pot plants - cyclamen - tomatoes - spraying equipment - sensors - chlorophyll - sustainability - botrytis - pesticides

Bij de gang naar een duurzamere tuinbouw ligt de nadruk vaak op vervangen van chemie door biologie. Maar ook bij het spuiten zelf valt nog veel te verbeteren. Als je weet te voorkomen dat grond, tafels of gevels worden meegepakt, bespaar je veel middel en beperk je de emissie. Een stap verder is alleen spuiten op aangetaste delen.

Joined spray drift curves for boom sprayers in The Netherlands and Germany
Zande, J.C. van de; Rautmann, D. ; Holterman, H.J. ; Huijsmans, J.F.M. - \ 2015
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosystems (Report / Plant Research International 526) - 82
gewasbescherming - eu regelingen - nederland - duitsland - landbouwwerktuigen - spuitapparatuur - bodemoppervlakbespuiting - spuitstukken - gegevensanalyse - drift - plant protection - eu regulations - netherlands - germany - farm machinery - spraying equipment - ground surface spraying - nozzles - data analysis
This report gives a summary of the outcome of the analyses of the spray drift data for boom sprayers from Germany and The Netherlands.
Precisie spuit systeem
Zande, J.C. van de; Michielsen, J.G.P. ; Huntenburg, K. ; Staaij, M. van der; Stallinga, H. ; Velde, P. van; Os, E.A. van; Blok, P.M. ; Vreden, V. ; Tiede-Arit, P. - \ 2015
gewasbescherming - kastechniek - glastuinbouw - plantenziektebestrijding - spuitapparatuur - botrytis - tomaten - conferenties - plant protection - greenhouse technology - greenhouse horticulture - plant disease control - spraying equipment - tomatoes - conferences
Het Precision Spraying System (PSS) of PRECISIE spuitsysteem is een spuitboom die aan een transportplatform door de kas beweegt en alleen daar spuit waar het nodig is. Het kijkt met een sensor of het gewas mogelijk een ziekteaantasting heeft en spuit alleen op die plekken. De bespuiting wordt dan uitgevoerd afhankelijk van hoe groot en hoe dicht het gewas is. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Gewasafhankelijk spuitsysteem cyclaam
Zande, J.C. van de; Michielsen, J.G.P. ; Huntenburg, K. ; Staaij, M. van der; Stallinga, H. ; Velde, P. van; Os, E.A. van - \ 2015
gewasbescherming - kastechniek - glastuinbouw - cyclamen - spuitapparatuur - plantenziektebestrijding - conferenties - plant protection - greenhouse technology - greenhouse horticulture - spraying equipment - plant disease control - conferences
Het Crop Adapted Spraying (CAS) of gewasafhankelijk spuitsysteem spuit alleen daar waar het nodig is. Het kijkt met een sensor of er gewas staat, hoe groot en hoe dicht het gewas is en spuit alleen daar indien nodig. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Gewasafhankelijk spuitsysteem in tomaat
Zande, J.C. van de; Os, E.A. van; Michielsen, J.G.P. ; Staaij, M. van der; Stallinga, H. ; Velde, P. van; Vreden, V. ; Tiede-Arit, P. - \ 2015
kastechniek - gewasbescherming - tomaten - stengels - plantenziektebestrijding - glastuinbouw - spuitapparatuur - conferenties - greenhouse technology - plant protection - tomatoes - stems - plant disease control - greenhouse horticulture - spraying equipment - conferences
Het Crop Adapted Spraying (CAS) of gewasafhankelijk spuitsysteem spuit alleen daar waar het nodig is. De CAS-spuit kijkt met een sensor of er een tomatenstengel is en zal die dan bespuiten wanneer een ziekte bestreden dient te worden. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Drift van 95% driftreducerende spuitdoppen opveldspuit en bijbehorende teeltvrije zone
Zande, J.C. van de - \ 2014
Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 596) - 16 p.
verstuiven (insectenbestrijding) - spuitapparatuur - spuitstukken - emissiereductie - emissie - oppervlaktewater - chemische bestrijding - pesticiden - plantenkwekerijen - boomkwekerijen - drift spraying - spraying equipment - nozzles - emission reduction - emission - surface water - chemical control - pesticides - nurseries - forest nurseries
In bepaalde Waterschappen is het eerder gehanteerde vergunningenstelsel over gegaan op de naleving volgens het Activiteitenbesluit. Hierdoor zijn in de vergunningen vermelde combinaties van driftreducerende spuittechnieken en de gebruikte spuitvrije zones veranderd in teeltvrije zones. Dit geeft verlies aan teeltoppervlak in gebieden met intensieve teelt grenzend aan oppervlaktewater (zoals de boomkwekerij sector in de regio Boskoop). Hierdoor verslechtert het rendement op de bedrijven door een minder goede ruimtebenutting. Voor veel gemechaniseerde spuittechnieken geldt voor intensief gespoten gewassen volgens het Activiteitenbesluit een teeltvrije zone van minimaal 1,0 m. Vanuit eerder uitgevoerd onderzoek en berekeningen is bekend dat er door op veldspuiten 95% driftreducerende spuitdoppen te gebruiken een versmalling van de teeltvrije zone tot 0,5 m mogelijk is. In deze rapportage is door middel van berekening aan eerder uitgevoerde metingen deze uitspraak onderbouwd. Uit de berekeningen blijkt dat bij bespuitingen van een kale grond of een gewas met een veldspuit uitgerust met 95% driftreducerende spuitdoppen en een kantdop in combinatie met een teeltvrije zone van 0,50 m de driftdepositie op wateroppervlak en op oppervlaktewater (insteek-insteek) vergelijkbaar of lager is dan door een bespuiting van een gewas met een DRT90 techniek en een 1,50 m teeltvrije zone en een DRT95 techniek met een 0,50 m teeltvrije zone. Dit biedt de mogelijkheid voor bespuitingen met een veldspuit uitgerust met 95% driftreducerende spuitdoppen en kantdoppen een smallere teeltvrije zone te definiëren van 0,50 m in plaats van de nu gebruikte 1,00 m bij DRT90 spuittechnieken
Indoor spray measurement of spray drift potential using a spray drift test bench : effect of drift-reducing nozzle types, spray boom height, nozzle spacing and forward speed
Moreno Ruiz, J.R. - \ 2014
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrostems Research (Report / Plant Research International 583) - 130 p.
spuiten - pesticiden - spuitapparatuur - spuitstukken - drift - spuitbomen - kasproeven - spraying - pesticides - spraying equipment - nozzles - spray booms - greenhouse experiments
In a series of indoor experiments spray drift potential was assessed when spraying over a spray drift testbench with two different driving speeds, 2m/s and 4m/s, two different spray boom heights, 30 cm and 50 cm, and two different nozzle spacing, 25 cm and 50 cm, for six different nozzle types. The nozzles types used were the standard flat fan XR as a reference nozzle and the DG, XLTD, IDN, AIXR and AIRmix as drift reducing nozzles types. A Patternator was used to check the cross distribution for the different nozzle types and settings. Spraying tests were carried out by adding the fluorescent dye Brilliant Sulfo Flavine to the spray agent. Potential spray drift deposition was measured placing collectors along the testbench quantifying the deposition of the spray plume behind the moving spray boom in windstill conditions. Results obtained from two laboratories set ups differ because of the variability of relative humidity in one laboratory. Spray drift reducing capability can be different at different settings depending on the nozzle type.
EU project PreciSpray : precisielandbouw in de fruitteelt
Zande, J.C. van de; Achten, V. - \ 2014
precisielandbouw - fruitteelt - gewasbescherming - chemische bestrijding - spuitapparatuur - sensors - plaatselijke toepassing - precision agriculture - fruit growing - plant protection - chemical control - spraying equipment - topical application
Programma Precisie Landbouw (PPL) met als doel de ontwikkeling van spuitadviesen op basis van sensorinformatie. Dit is nodig om te komen tot toepassingsmogelijkheden van plaatsspecifieke toepassing van gewasbeschermingmiddelen op een perceel.
Driftarme doppen voor de Opzetterteelt (laanbomen)
Zande, J. van de; Lans, A. van der - \ 2013
Wageningen : Plant Research International - 12
gewasbescherming - pesticiden - straatbomen - boomteelt - spuitdoppen - spuitapparatuur - plant protection - pesticides - street trees - arboriculture - fan nozzles - spraying equipment
Een aantal middelen in de laanboomteelt (spillen en opzetters) mag alleen gebruikt worden met driftarme doppen. Onduidelijk is welke. De activiteiten binnen dit project geven hierin helderheid.
Innovatieve autonome en automatische boomgaardspuit : ontwikkeling voor autonoom spuiten in fruitteelt
Nieuwenhuizen, A.T. ; Stallinga, H. ; Zande, J.C. van de; Wenneker, M. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde - 14
fruitteelt - spuiten - spuitapparatuur - automatische regeling - technische vooruitgang - automatische besturing - arbeid (werk) - dosering - efficiëntie - fruit growing - spraying - spraying equipment - automatic control - technical progress - automatic steering - labour - dosage - efficiency
Het doel van het project was de vermindering in arbeidsbehoefte voor het spuiten door integratie van autonome navigatie met automatisch spuiten. Het uitvoeren van gewasbespuitingen met traditionele spuitmachines is een van de grootste posten in de beschikbare tijd voor fruittelers. De meeste tijd wordt besteed aan het ‘heen en weer’ rijden in de boomgaard, omdat iedere bomenrij afzonderlijk bespoten wordt. Dat betekent dat per spuitbeurt veel arbeidstijd ‘verloren’ gaat aan het heen en weer rijden in de boomgaard (circa 25 minuten per ha). Bij een bedrijfsgrootte van 15 hectare betekent dat tenminste 6 uur rijtijd. Het autonoom uitvoeren van gewasbespuitingen levert grote besparingen op arbeidskosten omdat de bestuurder niet meer aanwezig is.
Mastspuit met sensoren geeft minder drift en spaart middel
Stallinga, H. ; Nieuwenhuijzen, A.F. van; Zande, J.C. van de; Lans, A.M. van der - \ 2013
De Boomkwekerij 2013 (2013)16. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
straatbomen - boomteelt - spuiten - sensors - spuitapparatuur - proeven - drift - reductie - gebruiksefficiëntie - street trees - arboriculture - spraying - spraying equipment - trials - reduction - use efficiency
Praktijkproeven geven aan dat de mastspuit voorzien van sensoren minder drift geeft. Daarnaast geeft de mastspuit gemiddeld meer spuitvloeistof depositie in de bomen, een betere verdeling in de bomen en wordt tot eenderde aan middel bespaard.
Drift bij een experimentele mastspuit in de hoge laanbomenteelt : effect van sensoren voor detectie van boomkroon en gaten tussen bomen
Stallinga, H. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Lans, A.M. van der; Velde, P. van; Zande, J.C. van de - \ 2013
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 505) - 54
straatbomen - boomgaardspuiten - spuitapparatuur - drift - sensors - detectie - landbouwtechniek - pesticiden - street trees - orchard sprayers - spraying equipment - detection - agricultural engineering - pesticides
Bij bespuitingen van laanbomen met gewasbeschermingsmiddelen is het vaak moeilijk om de top van de bomen te bereiken. Vooral wanneer de bomen geplant zijn met weinig ruimte in en tussen de rijen. Vaak worden axiaalspuiten gebruikt met een hoge capaciteit luchtondersteuning om zo hoog mogelijk een mist van middel de bomen in te blazen en daarmee de top van de bomen te bereiken. Om de depositie in de top van de bomen te verbeteren, een betere verdeling van de vloeistof op de bladmassa te verkrijgen en tot een verminderd risico op drift te komen wordt in analogie met de fruitteelt een dwarsstroomspuit ontwikkeld voor toepassing in hoge laanbomen. De mastspuit, een toren dwarsstroomspuit voor bomen tot 6 m hoogte, wordt systematisch stap voor stap ontwikkeld. Nieuwe stappen worden geëvalueerd door het meten van de verdeling van middel, zowel in statische als dynamische omstandigheden. In dit rapport worden de resultaten van de driftmetingen met de mastspuit en het gebruik van sensoren voor de detectie van boomkroon en gaten tussen de bomen zoals uitgevoerd in 2011 beschreven.
Handleiding Fytobac, Biofilter en Heliosec : werking, constructie en het gebruik voor afvalwater verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen
Werd, H.A.E. de; Looij, J.H. - \ 2013
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 44
tuinbouw - spuitapparatuur - waterzuivering - biologische waterzuiveringsinstallaties - pesticiden - handleidingen - afvalwaterbehandeling - waterfilters - horticulture - spraying equipment - water treatment - biological water treatment plants - pesticides - guide books - waste water treatment - water filters
Deze handleiding geeft aan hoe biologische zuivering en gebruik van verdampingsbakken gebruikt kan worden om water verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen te reinigen. Schoonmaken van de spuit op een perceel waarop de middelen toegepast zijn, is altijd toegestaan, als afspoeling naar oppervlaktewater voorkomen wordt. Bij het schoonmaken op het erf zijn de risico’s voor het milieu vaak groter en gelden er de nodige voorwaarden
Analyse van een Spotspray van een PWM-dop
Groot, T.T. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Zande, J.C. van de - \ 2012
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde - 33
precisielandbouw - spuitapparatuur - druppelgrootte - spuitdoppen - gesimuleerde drift van de spuitvloeistof - sensors - fruitgewassen - boomgaarden - spuitbomen - gewasbescherming - precision agriculture - spraying equipment - droplet size - fan nozzles - simulated spray drift - fruit crops - orchards - spray booms - plant protection
Sensor gestuurde spuitsystemen waarmee doormiddel van een sensor een kwantitatieve aantasting of hoeveelheid onkruid in het veld gemeten kan worden vragen om spuitsystemen met een variabele dosering. Eén methode om dat te realiseren is met een Pulse Width Modulation (PWM) techniek het debiet te variëren. Dit systeem bestaat uit een klep die met een hoge frequentie open en dicht wordt gezet. Het spuitbeeld varieert daarmee binnen de PWM-cyclustijd. Met deze debietinstellingen kunnen spotsprays worden uitgevoerd waarbij de dop meerdere PWM-cycli opengezet wordt om individuele planten een specifieke dosis te geven. In dit onderzoek wordt de druppelverdeling van een PWM-gemoduleerde dop als functie van de cyclustijd onderzocht voor een debiet van 20% en 50%. In onderdeel 1 wordt met een PDPA het druppelgrootte- en snelheid-spectrum op drie verschillende posities onder de dop gemeten. In onderdeel 2 wordt de druppelverdeling van spotsprays in kaart gebracht. De techniek wordt in het veld bij een snelheid tot 20 km/u toegepast, deze snelheden zijn niet te realiseren in het PDPA-lab. Om toch een indicatie van de spotspray bij deze snelheden te krijgen is met ventilatoren een ‘rijwind’ aangebracht. In onderdeel 3 is depositie van individuele spotsprays bepaald met een bewegende dop bij snelheden van 1 m/s (3.6 km/u), 2m/s (7.2 km/u) en 4m/s (14.4 km/u). De spotsprays worden met zwarte kleurstof (Nigrosine) en BSF uitgevoerd, uit de Nigrosine metingen kan bij benadering een druppelverdeling bepaald worden en uit de BSF-metingen een kwantitatieve depositie. PDPA-metingen kunnen niet aan deze individuele spotsprays gedaan worden omdat het meetvolume van de PDPA erg klein is (~ 1 mm3) moeten er honderden spotsprays geaccumuleerd worden om aan voldoende druppels te komen voor een betrouwbaar druppelgrootte- en snelheids-spectrum.
Spuitvloeistofverdeling bij gebruik van sensoren op een experimentele mastspuit voor de boomteelt : Depositiemetingen met axiaal-, minimast- en mastspuit
Stallinga, H. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Lans, A.M. van der; Velde, P. van; Zande, J.C. van de - \ 2012
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 506) - 58
straatbomen - boomteelt - spuiten - spuitapparatuur - spuitvloeistoffen - prestatieniveau - reductie - meting - proeven - street trees - arboriculture - spraying - spraying equipment - sprays - performance - reduction - measurement - trials
In dit rapport worden de resultaten van de depositiemetingen met de mastspuit en het gebruik van sensoren voor de detectie van boomkroon en gaten tussen de bomen zoals uitgevoerd in 2012 beschreven.
Waarheen met het spoelwater? Alternatieven om te sproeien zonder knoeien
Jacobs, R. ; Werd, H.A.E. de - \ 2012
Boom in business 3 (2012)9. - ISSN 2211-9884 - p. 20 - 21, 23.
boomkwekerijen - boomteelt - afvalwater - afvalwaterbehandeling - residuen - reiniging - spuitapparatuur - waterzuivering - biologische behandeling - forest nurseries - arboriculture - waste water - waste water treatment - residues - clearing - spraying equipment - water treatment - biological treatment
Ben je als boomkweker druk in de weer geweest met het spuiten van gewassen, doemt op het eind altijd weer de vraag aan de horizon: wat te doen met het spoelwater? Voor eenieder die zonder milieuproblemen te veroorzaken de reststoffen van de toegepaste gewasbeschermingsmiddelen wil opruimen, zijn er enkele mogelijkheden. In dit artikel de alternatieven nog eens op een rij gezet.
Drift bij hoge rijsnelheid : modelberekeningen naar effect van rijsnelheid, doptype, spuitboomhoogte en dopafstand op de spuitboom
Zande, J.C. van de; Groot, T.T. ; Holterman, H.J. - \ 2012
Wageningen : Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems (Rapport / Plant Research International 482) - 50
voorwaartse snelheid - drift - gesimuleerde drift van de spuitvloeistof - spuitstukken - spuitbomen - spuitapparatuur - oppervlaktewater - emissie - pesticiden - meting - forward speed - simulated spray drift - nozzles - spray booms - spraying equipment - surface water - emission - pesticides - measurement
In het kader van het KRW-project 'Samen werken aan een schone Maas' zijn metingen uitgevoerd aan verschillende doptypen uit de driftreductieklassen 50,75,90 en 95. Aan de hand van druppelgroottemetingen van de doptypen bij de aangegeven spuitdruk wordt met het driftmodel IDEFICS bepaald tot welke driftreductieklasse deze dopdrukcombinatie behoren bij verschillende rijsnelheden. Doel van het project 'Samen werken aan een schone Maas' is het verminderen van de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen.
Overlap van behandelde oppervlaktes op percelen bij verschillende werk- en sectiebreedtes van spuitmachines
Zande, J.C. van de; Jeurissen, L.J.J. - \ 2012
Wageningen : Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems (Rapport / Plant Research International 481) - 27
spuitbomen - spuitapparatuur - precisielandbouw - geografische informatiesystemen - chemische bestrijding - akkerbouw - gewasbescherming - spray booms - spraying equipment - precision agriculture - geographical information systems - chemical control - arable farming - plant protection
In het kader van het 'KRW - Schone Maas' project is een inventarisatie uitgevoerd naar het nut van GPS precisietechnieken op middelbesparing door secties en doppen verantwoord af te sluiten waardoor overlap van bespuitingen worden voorkomen.
Spuitvloeistofdepositie in een aarappelgewas bij toenemende rijsnelheid : laboratoriumonderzoek naar effect van rijsnelheid, doptype, spuitboomhoogte en dopafstand op de spuitboom
Zande, J.C. van de; Stallinga, H. ; Velde, P. van - \ 2012
Wageningen : Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems (Rapport / Plant Research International 483) - 38
spuitbomen - spuitapparatuur - spuitstukken - spuitdoppen - voorwaartse snelheid - chemische bestrijding - gewasbescherming - akkerbouw - spray booms - spraying equipment - nozzles - fan nozzles - forward speed - chemical control - plant protection - arable farming
Door Zande et al. (2012) werd bepaald wat de 6 meest perspectiefvolle dop-druk-spuitboomhoogte combinaties zijn waarbij een minimale toename in drift optreedt door toename van de rijsnelheid. In deze rapportage wordt een laboratoriumonderzoek beschreven van het effect van deze combinaties van doptype, spuitboomhoogte en dopafstand op de verdeling van spuitvloeistof in een aardappelgewas.
Spray drift for the assessment of exposure of aquatic organisms to plant protection products in the Netherlands : part 1: field crops and downward spraying
Zande, J.C. van de; Holterman, H.J. ; Huijsmans, J.F.M. - \ 2012
Wageningen : Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems (Report / Plant Research International 419) - 84
drift - spuitapparatuur - reductie - chemische bestrijding - waterverontreiniging - bufferzones - pesticiden - gewasbescherming - vollegrondsteelt - akkerbouw - spraying equipment - reduction - chemical control - water pollution - buffer zones - pesticides - plant protection - outdoor cropping - arable farming
As part of the Dutch authorisation procedure for pesticides an assessment of the effect on aquatic organisms in surface water adjacent to agricultural fields is required. So far, in the current Dutch authorisation procedure spray drift is the only source of exposure. For this reason a new exposure scenario was developed, which includes also input by drainage an atmospheric deposition. The data for spray drift deposition presented in this report are higher that the spray drift data as presently used in the Dutch authorisation procedure. This is caused by the availibility of new spray drift data and by using a different water body for reference evaluation.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.