Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 331

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==standards
Check title to add to marked list
Indigenous food ingredients for complementary food formulations to combat infant malnutrition in Benin : a review
Chadare, Flora J. ; Madode, Yann E. ; Fanou-Fogny, Nadia ; Kindossi, Janvier M. ; Ayosso, Juvencio O.G. ; Honfo, S.H. ; Kayodé, A.P.P. ; Linnemann, Anita R. ; Hounhouigan, D.J. - \ 2018
Journal of the Science of Food and Agriculture 98 (2018)2. - ISSN 0022-5142 - p. 439 - 455.
Benin - infant food - local food resource - nutritional value - standards
This paper reviews indigenous Beninese food resources as potential ingredients for complementary infant foods with the aim to develop affordable formulations for low-income households in each agro-ecological zone of the country. Potential ingredients were selected on their documented nutritional value. The selected foods encompass 347 food resources, namely 297 plant products from home gardens or collected from natural vegetation and 50 animals, either domesticated or from the wild. The compiled data reveal that the distribution of the available food resources was unbalanced between agro-ecological zones. Only a few animal ingredients are obtainable in northern Benin. Most resources are seasonal, but their availability may be extended. A high variation was observed in energy and nutrient contents. Antinutritional factors were identified in some resources, but processing techniques were reported to reduce their presence in meals. In general, ingredients from local tree foods (Adansonia digitata, Parkia biglobosa) were adequate as sources of nutrients for complementary infant foods. Based on this review, local foods for the development of complementary food formulas for Beninese infants and children may be selected for each agro-ecological zone. The approach used is exemplary for other sub-Saharan African countries in need of complementary infant foods.
Women’s participation in tourism in Zanzibar : an enactment perspective
Maliva, Nelly Samson - \ 2016
University. Promotor(en): Rene van der Duim, co-promotor(en): Karin Peters. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579231 - 206
tourism - zanzibar - participation - women - emancipation of women - labour - income - entrepreneurship - women workers - family life - society - tourist industry - swahili - standards - social values - gender relations - toerisme - participatie - vrouwen - vrouwenemancipatie - arbeid (werk) - inkomen - ondernemerschap - vrouwelijke werknemers - gezinsleven - samenleving - toeristenindustrie - normen - sociale waarden - man-vrouwrelaties

To shed more light on the position of women in tourism, in this thesis I examined the ways women in Zanzibar have incorporated working in tourism in their daily lives by comparing those who work in tourism as entrepreneurs with employees, working in hotels and restaurants. Conceptually my thesis is framed within Weick’s theory of enactment, with special focus on the concept of sensemaking. I used this particular framework to understand how women either reinforce or resist gendered identities by constantly ‘enacting’ their environments. My research showed that the position of women in Zanzibar is highly influenced by religion, marital status and level of education. However, since women make sense of the environment in different ways, perceive different opportunities and constraints, and on the basis of these make different choices, I recommended that programmes customised according to the differences among women should be developed. Second, I argued that these tailor-made programmes should focus on four interventions: education and training, working conditions, self-organisation and microcredit.

Eigen installatie, collectieve oplossingen of een mobiel systeem : naderende zuiveringsplicht dwingt telers tot keuzes
Beerling, Ellen - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - water management - water treatment - agricultural research - standards - agricultural policy - residues - purification plants - cooperation - emission reduction

Vanaf 1 januari 2018 moeten glastuinbouwbedrijven zuiveringstechnieken toepassen die restwater voor 95% kunnen zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Telers hebben daarbij de mogelijkheid om een eigen installatie, een collectieve oplossingen of een mobiel systeem toe te passen dat het restwater op afroep komt zuiveren. Ellen Beerling en Daan van Empel belichten de staat van onderzoek en beleid.

Nieuwe ionenwisselaar verwijdert 98% van nitraat uit spuiwater : door terugwinnen stikstof voldoen aan lozingsnormen
Ruijven, Jim van - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - water management - drainage water - ion exchange - ion exchange treatment - technology - agricultural research - nitrogen - sodium - minerals - ion exchange resins - standards - eu regulations

Door nitraat te verwijderen uit spuiwater, kun je voldoen aan de lozingsregels voor 2027. Die zijn immers geënt op stikstofnormen. De teler zou echter nog meer hebben aan verwijdering van natrium, omdat hij dan langer kan recirculeren. Een nieuwe techniek, afkomstig uit Zuid-Afrika, biedt op beide vlakken veel perspectieven.

Recirculatie bij Phalaenopsis technisch goed haalbaar : Investeringsdrempel voor hergebruik drainwater ligt hoog
Arkesteijn, Marleen ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)1. - p. 9 - 11.
tuinbouw - glastuinbouw - waterbeheer - potplanten - drainagewater - hergebruik van water - phalaenopsis - gewaskwaliteit - emissiereductie - normen - stikstof - mest - natrium - zink - ijzer - horticulture - greenhouse horticulture - water management - pot plants - drainage water - water reuse - crop quality - emission reduction - standards - nitrogen - manures - sodium - zinc - iron
Hergebruik van drainwater bij phalaenopsis heeft geen nadelige effecten voor de plantengroei. Dat is de eindconclusie uit het onderzoek dat het afgelopen jaar is uitgevoerd en dat de gewascoöperatie Potorchidee deels financierde. De gewascoöperatie is tevreden en wil het komende jaar een vervolgonderzoek naar het effect van gecontroleerd vrijkomende meststoffen. Hiermee kunnen ook niet recirculerende telers een stap zetten.
Validation of ISO 17586 soil quality : extraction of trace elements using dilute nitric acid
Vark, W. van; Harmsen, J. - \ 2016
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2693) - 55 p.
soil - soil quality - trace elements - standards - bioavailability - iso - extraction - bodem - bodemkwaliteit - sporenelementen - normen - biologische beschikbaarheid - extractie
Orchideeënteelt moet nog wennen aan hergebruik gietwater : zoektocht naar teeltkundige grenzen
Staalduinen, J. van; Kromwijk, J.A.M. - \ 2015
Onder Glas 2015 (2015)1. - p. 9 - 11.
glastuinbouw - potplanten - orchidaceae - hergebruik van water - afvalhergebruik - drainagewater - emissie - normen - irrigatie - greenhouse horticulture - pot plants - water reuse - waste utilization - drainage water - emission - standards - irrigation
Tot voor kort was hergebruik van gietwater in de teelt van potorchideeën niet aan de orde. Bedrijfshygiëne en de vrees voor teruglopende waterkwaliteit hield verduurzaming van de teelt op dit punt lang tegen. Strengere emissienormen dwingen ook deze gewasgroep om te investeren in waterontsmetting en hergebruik. Dankzij kennisopbouw door een praktijknetwerk en concreet onderzoek koerst de sector naar verduurzaming. Het ‘laaghangende fruit’ is eenvoudig te plukken, maar er moet nog veel gebeuren om aan de normen voor 2015 en 2016 te kunnen voldoen.
Wettelijke normen ten aanzien van bodem en gewas in relatie tot de KringloopWijze
Schroder, J.J. ; Aarts, H.F.M. ; Oenema, J. ; Reijs, J.W. - \ 2015
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 623) - 16 p.
melkveehouderij - akkerbouw - modellen - normen - mestbeleid - prestatieniveau - milieuwetgeving - agrarische bedrijfsvoering - duurzaam bodemgebruik - kringlopen - landbouwbedrijven - nederland - dairy farming - arable farming - models - standards - manure policy - performance - environmental legislation - farm management - sustainable land use - cycling - farms - netherlands
Om landbouwkundige en milieukundige prestaties van bedrijven te beoordelen, kan het nuttig zijn om prestaties te spiegelen aan normen. Eén van de normen die hiervoor gebruikt kan worden, zijn de normen (opbrengsten, afvoeren, bodemoverschotten, benuttingen) die behoren bij een bedrijf dat de wettelijke toegestane (kunst)mestgiften (‘gebruiksnormen’) maximaal opvult. Dit type normen kan modelmatig geschat worden. Een voorbeeld van een daarvoor geschikt model is het WOD-model. Dit model beschrijft relaties zoals die in proeven gevonden zijn en is geijkt met gegevens uit het BIN uit de periode 1998-2006.
NSO-typering 2010-2012 : typering van agrarische bedrijven in Nederland
Everdingen, W.H. van - \ 2015
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI nota 2015-153) - 34 p.
normen - bedrijfsgrootte in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - landbouwstatistieken - standaardisering - nederland - bedrijfsstructuur in de landbouw - productiestructuur - landbouwbedrijven - bedrijfssystemen - landbouw - standards - farm size - farm management - agricultural statistics - standardization - netherlands - farm structure - production structure - farms - farming systems - agriculture
Binnen de agrarische sector komen zeer uiteenlopende productiestructuren en bedrijfssystemen voor. Om de structurele kenmerken en de economische resultaten gemakkelijker te kunnen beschrijven en analyseren, is een eenduidige, homogene classificatie van landbouwbedrijven noodzakelijk. Deze classificatie, gebaseerd op economische normen, is in Europees verband in de jaren tachtig ontwikkeld en sindsdien enkele malen aangepast. De actuele documentatie van de Europese Commissie is opgenomen in het Typology Handbook (RI/CC 1500 rev.).1 Het onderhoud van de typering en de normen in Nederland wordt gecoördineerd door het Centrum voor Economische Informatievoorziening (CEI). Bij elk van de aanpassingen is door Nederland gekozen om een eigen variant te gebruiken waarin meer recht wordt gedaan aan specifiek Nederlandse agrarische producten, zoals zetmeelaardappelen, bloembollen en blank kalfsvlees. Tot en met 2009 werd voor de Nederlandse variant het brutostandaardsaldo (bss), de Nederlandse grootte-eenheid (nge) en de NEG-typering gebruikt. In 2010 zijn die criteria vervangen door de Standaardopbrengst (SO) en de Nederlandse standaardopbrengst (NSO)-typering. In 2014 is voor de Nederlandse variant een nieuw kengetal geïntroduceerd: de Standaard Verdiencapaciteit (SVC) van bedrijven. Dat kengetal is ontwikkeld vanwege verschillen in marge tussen de sectoren. Met de SVC is de bedrijfsgrootte van bedrijven over bedrijfstypen heen meer gerelateerd aan arbeidsinzet en resultaat dan bij de SO het geval is.
Aanpassing rekenmodel "percentage aal onder de som-TEQ norm"
Kotterman, M.J.J. ; Vries, P. de - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C104/15) - 27
anguillidae - palingen - voedselveiligheid - normen - voedselkwaliteit - berekening - geslachtsverhouding - eels - food safety - standards - food quality - calculation - sex ratio
Naast het bestaande rekenmodel voor de schatting van het deel van de aalvangst met gehalten som-TEQ onder de voedselveiligheidsnorm (“percentage aal onder de norm”) is nu een rekenmodel gemaakt zodat ook voor de som van niet-dioxine achtige PCBs (som-ndl-PCB) het percentage van de vangst onder de voedselveiligheidsnorm kan worden geschat. De gehalten som-TEQ en som-ndl-PCB in aal zijn aan elkaar gerelateerd, maar een eventuele overschrijding van de norm in aal kan van de som-TEQ, van de somndl-PCB óf van beide normen zijn. Dit kan per locatie verschillen. De norm voor som-ndl-PCBs wordt in de aal uit de onderzochte locaties het vaakst overschreden. Beide normen wegen wettelijk even zwaar; het laagste geschatte percentage aal onder de norm uit beide modellen wordt genomen als hét “percentage aal onder de norm”. Door het gebruik van de norm voor som-TEQ én som-ndl-PCBs wordt het geschatte percentage aal onder de norm in het gesloten gebied lager. Daarnaast zijn de beide modellen aangepast zodat de gemeten man-vrouw verhouding in het gebruikte mengmonster aal in de berekening wordt meegenomen.
Extra ruimte kunstmest-stikstof in pilot goed benut
Verloop, J. ; Hilhorst, G.J. - \ 2015
Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)41. - p. 3 - 3.
melkveehouderij - kunstmeststoffen - stikstofmeststoffen - normen - bemesting - dairy farming - fertilizers - nitrogen fertilizers - standards - fertilizer application
Zes melkveebedrijven kregen voor onderzoek in 2014 de ruimte om meer kunstmest-N op hun bedrijf te gebruiken dan de generieke gebruiksnormen.
Pilot bedrijfsspecifieke stikstofbemesting met drijfmest
Aarts, H.F.M. ; Schroder, J.J. - \ 2015
Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)42. - p. 1 - 1.
bemesting - mestbeleid - mestgiften - drijfmest - stikstofmeststoffen - normen - milieueffect - gewasopbrengst - melkveehouderij - fertilizer application - manure policy - dressings - slurries - nitrogen fertilizers - standards - environmental impact - crop yield - dairy farming
Bemestingsnormen moeten voorkomen dat meststoffen het grond- en oppervlaktewater te zwaar belasten. Voor het verkennen van de hoogte ervan is door de Werkgroep Onderbouwing Gebruiksnormen een protocol ontwikkeld. Met kennis van de gewasopbrengst en de efficiëntie waarmee meststoffen door het gewas worden opgenomen, kan worden bepaald welke mestgiften milieukundig verantwoord zijn.
Different shades of grey: Compromise products to encourage animal friendly consumption
Jonge, J. de; Lans, I.A. van der; Trijp, J.C.M. van - \ 2015
Food Quality and Preference 45 (2015)October 2015. - ISSN 0950-3293 - p. 87 - 99.
willingness-to-pay - broiler production systems - consumer perceptions - choice experiments - cheap talk - food - welfare - preferences - standards - attitudes
Contemporary production and consumption are often characterised by negative externalities, for example regarding animal welfare. Despite consumer concerns about animal welfare standards in livestock production systems, the market share of organic meat is still low. The current paper investigates to what extent a more differentiated product assortment including ‘‘compromise alternatives’’, providing consumers with more options to trade-off animal welfare against other attributes, increases the choice share of meat produced at beyond-regulatory standards for animal welfare. Results from a choice experiment in The Netherlands reveal considerable heterogeneity in consumer preferences regarding the trade-off between animal welfare level and price level. Two out of six segments, typically consumers with a lower education level and shoppers at discount supermarkets, are not or hardly prepared to pay a price premium for welfare enhanced meat. Two other segments show a preference for small increases in animal welfare level and associated costs. The remaining two other segments seem to reflect ‘‘protestors’’ against mainstream meat production in that they hold negative attitudes, beliefs and feelings regarding the consumption of conventionally-produced meat, either by turning to meat produced at high animal welfare standards (including meat replacement products) or by reducing meat consumption. It is concluded that an assortment that better caters for this heterogeneity in consumer preference by including ‘‘compromise meat products’’ is of the benefit to both the individual consumer (preferences), the animal (animal welfare levels) and the meat sector (clientele)
'Geen appels met peren vergelijken' : tuinen bij Wageningen UR Glastuinbouw
Strating, J. ; Vries, J.W. de; Kaashoek, B. - \ 2015
Kas techniek 2015 (2015)3. - p. 44 - 45.
glastuinbouw - kastechniek - sensors - instrumenten (meters) - controle - meting - normen - afwijkingen - gebreken - proeven op proefstations - greenhouse horticulture - greenhouse technology - instruments - control - measurement - standards - abnormalities - defects - station tests
Telers zien de informatie die zij verkrijgen via hun sensoren doorgaans als de waarheid. Maar wat als de gebruikte sensoren in de kas een afwijking hebben en daardoor onjuiste informatie verstrekken? Vooral wanneer meerdere bedrijven of afdelingen in een proef worden vergeleken, kan dit tot verkeerde conclusies leiden, met alle gevolgen van dien.
Techniek voldoet aan toekomstige normen, kosten nog niet in beeld : meerjarig onderzoek zuiveringstechnieken
Staalduinen, J. van; Ruijven, J.P.M. van - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)1. - p. 34 - 35.
glastuinbouw - waterzuivering - lozing - pesticiden - normen - oppervlaktewaterkwaliteit - technieken - proeven - greenhouse horticulture - water treatment - disposal - pesticides - standards - surface water quality - techniques - trials
De overheid gaat glastuinbouwbedrijven verplichten om hun lozingswater te zuiveren. Met ingang van 2018 moet volgens de beleidsnota van het Ministerie van Economische Zaken 75% van de verontreinigingen – in het bijzonder gewasbeschermingsmiddelen – worden weggezuiverd om het aantal normoverschrijdingen met 50% te laten dalen. In 2023 komt de norm waarschijnlijk op 95% te liggen. Om in beeld te krijgen hoe de bedrijven dit voor elkaar moeten krijgen, nemen onderzoekers verschillende zuiveringstechnieken onder de loep.
Waterkwaliteit en landbouw: mag het ook een beetje zouter zijn?
Bakel, J. van; Kielen, N. ; Clevering, O.A. ; Roest, C.W.J. - \ 2015
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2015)5. - ISSN 0166-8439 - p. 56 - 59.
bodemwater - zoutgehalte - normen - beschadigingen door droogte - gewassen - gewasverliezen - akkerbouw - agrohydrologie - bodemtypen - soil water - salinity - standards - drought injury - crops - crop losses - arable farming - agrohydrology - soil types
Door de te verwachten gevolgen van de klimaatverandering zal de zoetwatervoorziening van Nederland de komende jaren worden heroverwogen. Daarbij zijn de berekening van de zoutschade in de landbouw als gevolg van beregening met niet-zoet oppervlaktewater en de hantering van normen voor toelaatbare chlorideconcentraties in het oppervlaktewater belangrijke onderdelen. In 2009 is het hierop betrekking hebbende deel van het huidige Droogte-instrumentarium geëvalueerd, gebruik makend van het agrohydrologisch SWAP model. In het aandachtsgebied zijn vier gewassen (gras, aardappelen, suikerbieten en tulpen) op drie grondsoorten (zavel, zand en klei) het meest relevant. Als belangrijkste bevindingen dat de berekening van de zoutschade niet onjuist is, maar dat de gehanteerde normen voor toelaatbare chlorideconcentraties in het oppervlaktewater leiden tot te veel droogteschade en herziening behoeven
Recirculatie potorchidee
Kromwijk, J.A.M. ; Schoenmakers, M. - \ 2014
orchideeën als sierplanten - potplanten - stikstof - emissie - reductie - kennisoverdracht - drainagewater - normen - ornamental orchids - pot plants - nitrogen - emission - reduction - knowledge transfer - drainage water - standards
De aanleiding van dit onderzoek is dat de emissie van stikstof bij de teelt van potorchidee relatief hoog is en loopt op bedrijven zonder recirculatie uiteen van 700 tot ruim 1000 kg N/ha/jaar. Om te kunnen voldoen aan de norm is recirculatie nodig. Het doel van dit onderzoek is het beantwoorden van kennisvragen en oplossen van knelpunten bij recirculatie bij potorchidee.
Multi-stakeholder initiative governance as assemblage: Roundtable on sustainable palm oil as a political resource in land conflicts related to oil palm plantations
Kohne, F.M. - \ 2014
Agriculture and Human Values 31 (2014)3. - ISSN 0889-048X - p. 469 - 480.
private governance - certification - biodiversity - standards - knowledge - biofuels - access - policy
Multi-stakeholder initiatives (MSI) claim to make production of commodities more socially and environmentally sustainable by regulating their members and through systems of certification. These claims, however, are highly contested. In this article, I examine how actors use MSI regulation with regard to land conflicts with a focus on the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). MSIs are a resource that actors in land conflicts can use to generate evidence that gives them leverage in their negotiations. To do so, actors employ the interrelations between two kinds of land conflict: localized land conflicts between local land users, and disputes between more distant actors over aggregated land-use related to the sustainability of palm oil production. To demonstrate this, I use the notion of assemblage in two case studies from Sumatra, Indonesia. Thinking in terms of assemblage allows the contradictory but interrelated practices that shape MSIs to be understood. In distinct locally embedded processes, actors enact MSIs in contexts of unequal power relations, from which MSI governance emerges. The way in which access to an MSI is distributed among contending actors shapes MSI enactments and thus its governance. The unequal distribution of access to the RSPO results in a governance that favors companies over communities.
Topbodem voor topmais
Groten, J.A.M. - \ 2014
Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen, grond en infra 9 (2014). - ISSN 2210-3260 - p. 52 - 53.
akkerbouw - maïs - zea mays - maïskuilvoer - organische stof - normen - bemesting - groenbemesters - teeltsystemen - wisselbouw - organische stikstof - arable farming - maize - maize silage - organic matter - standards - fertilizer application - green manures - cropping systems - ley farming - organic nitrogen
De organische-stofbalans van een snijmaïsteelt is negatief en de bemestingsnormen liggen inmiddels onder het landbouwkundige advies. Hierdoor neemt de productiviteit van de grond af en daarmee de potentiële maïsopbrengst. Een deel van de oplossing is de teelt van een goed geslaagde groenbemester na de maïsoogst.
Heterogeneity in consumer perceptions of the animal friendliness of broiler production systems
Jonge, J. de; Trijp, J.C.M. van - \ 2014
Food Policy 49 (2014)Pt. 1. - ISSN 0306-9192 - p. 174 - 185.
welfare - preferences - meat - standards - stakeholder - interests - attitudes - chickens - values - food
Animal welfare-based product differentiation through private sector initiatives has led to the introduction of ‘compromise’ meat products, which are produced at beyond regulatory standards for animal welfare, but are cheaper than organic meat. A variety of production system characteristics serve as parameters to achieve higher animal welfare standards. Food policies will be more effective if they position compromise products on those production system characteristics that really matter to (segments of) consumers. The present study identifies that three market segments may be discerned; one that takes a more inclusive perspective on animal welfare, and two that take a more heuristic approach by viewing animal friendliness from a more uni-dimensional perspective (animal space vs. slaughter method). These segments do not only differ in their perception of animal welfare, but also regarding their background characteristics. An interesting finding of the research is that the different segments accord in their perceptions of overall animal welfare levels, but do so for different reasons. In terms of food policy implications this means that the further development of compromise products would benefit from communicating more specific information on animal space and slaughter method, in addition to the overall star-based animal welfare classification. Such communication would serve well to both 50% of the market that takes a more balanced and integrated view on animal welfare and the other half of the market that takes a more uni-dimensional perspective (space vs. slaughter method).
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.