Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 48

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==stikstofgehalte
Check title to add to marked list
Bodemonderzoek Lieftinghsbroek : ecopedologisch en bedemchemisch onderzoek voor maatregelen tegen effecten van stikstofdepositie
Waal, R.W. de; Delft, S.P.J. van - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2580) - 59
natura 2000 - bodemchemie - stikstofgehalte - droge depositie - graslanden - beekdalen - groningen - soil chemistry - nitrogen content - dry deposition - grasslands - brook valleys
Spent mushroom substrate, SMS; ‘livestock manure’ according to the Nitrate Directive or compost?
Straatsma, G. - \ 2014
Horst : Applied Plant Research, Research Unit Mushrooms - 23
eetbare paddestoelen - champignonmest - compost - kwaliteit - stikstofgehalte - bemesting - edible fungi - mushroom compost - composts - quality - nitrogen content - fertilizer application
SMS (Spent Mushroom Substrate) is zeer stabiel. De hoeveelheid stikstofmineralen in SMS is even laag als in andere compostmengsels en stukken lager dan in vaste bemesting. Het risico van lekken van N-mineraal van SMS is beperkt.
Onderzoek naar het bemestingsadvies van vruchtbomen, coniferen, rozen en buxus
Reuler, H. van; Pronk, A.A. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 73
houtachtige planten als sierplanten - kunstmeststoffen - bemesting - stikstofgehalte - normen - gebruiksefficiëntie - veldproeven - landbouwkundig onderzoek - vruchtbomen - pinopsida - rosa - buxus - ornamental woody plants - fertilizers - fertilizer application - nitrogen content - standards - use efficiency - field tests - agricultural research - fruit trees
In 2006 is het stelsel van gebruiksnormen ingevoerd. Deze normen zijn gebaseerd op de bestaande bemestingsadviezen. Kwekers van vruchtbomen, coniferen, rozen en Buxus hebben aangegeven dat de stikstofgebruiksnormen te laag zijn om een rendabele kwaliteitsproductie te behalen. Dit betekent dat de adviezen aangepast moeten worden. Een belangrijke reden om een aanpassing van het advies en daarmee de gebruiksnorm te vragen is dat er in de periode tussen het verschijnen van de Bemestingsadviesbasis boomkwekerijgewassen en het vaststellen van de stikstofgebruiksnormen er veel zaken in de teelt van de desbetreffende gewassen is veranderd. Daarnaast zijn de bestaande adviezen veelal gebaseerd op ‘expert knowledge’ en slechts beperkt op veldproeven. Om tot een aanpassing van het bemestingsadvies te komen moeten bemestingsproeven worden uitgevoerd volgens het ‘Protocol voor de aanpassing bemestingsadviezen voor stikstof’. In dit rapport worden de proeven beschreven die voor de vier genoemde gewasgroepen gedurende een aantal jaren zijn uitgevoerd
PlantyOrganic - Onderzoeksverslag 2012: Onderzoek naar het innovatieve landbousysteem dat zichzelf voorziet van (plantaardige) stikstof en daarmee 100% zelfvoorzienend is
Burgt, G.J.H.M. van der; Werkman, D. ; Bus, M. - \ 2012
Biowad - 35 p.
akkerbouw - groenteteelt - veldgewassen - biologische landbouw - groenbemesters - bemesting - agrarische bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - veldproeven - stikstofgehalte - stikstofkringloop - aardappelen - grasklaver - penen - bloemkolen - tarwe - arable farming - vegetable growing - field crops - organic farming - green manures - fertilizer application - farm management - sustainability - field tests - nitrogen content - nitrogen cycle - potatoes - grass-clover swards - carrots - cauliflowers - wheat
Onderzoek naar het innovatieve landbouwsysteem dat zichzelf voorziet van (plantaardige) stikstof en daarmee 100% zelfvoorzienend is. In dit rapport worden alle projectactiviteiten in 2012 beschreven en komen de eerste resultaten aan de orde. Aangezien het een meerjarig project is – er wordt verwacht ten minste een volledige rotatie van zes jaar te kunnen onderzoeken – en in dit eerste jaar de meeste gewassen nog niet de voorvrucht hadden die ze in het ontwerp hebben, zijn de resultaten nog bescheiden.
Veel stikstof onder stelling
Broek, R.C.F.M. van den; Verhoeven, J.T.W. - \ 2012
nitraatuitspoeling - stikstof - drainagewater - aardbeien - kleinfruit - fruitteelt - stikstofgehalte - bodemonderzoek - nitrate leaching - nitrogen - drainage water - strawberries - small fruits - fruit growing - nitrogen content - soil testing
Poster met onderzoeksinformatie. Door aardbeien op stellingen te telen zonder opvang van het drainwater komt stikstof terecht in de onderliggende grond. Om na te gaan hoeveel stikstof dit betreft zijn in 2009 en 2011 grondmonsters genomen.
Inwerktijdstip winterharde vanggewassen voor maïs
Geel, W.C.A. van; Verstegen, H.A.G. ; Verhoeven, J.T.W. - \ 2012
Lelystad : PPO AGV
groenbemesters - ondergewassen - stikstof - nitraatuitspoeling - cultuurmethoden - stikstofgehalte - maïs - akkerbouw - green manures - catch crops - nitrogen - nitrate leaching - cultural methods - nitrogen content - maize - arable farming
Het precieze, optimale inwerkmoment hangt (naast de weersinvloed) verder af van de C/N!verhouding van het vanggewas. Bij een lage C/N!verhouding komt de stikstof na inwerken sneller vrij dan bij een hoge C/N- verhouding. De veronderstelling is dat dan beter iets later kan worden ingewerkt om het risico van N-verlies voordat het volggewas het kan opnemen, te minimaliseren. Bij hoge C/N!verhouding komt de stikstof langzamer vrij en kan wellicht beter wat eerder worden ingewerkt om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk stikstof vrijkomt die nog door het volggewas maïs kan worden benut. Om deze veronderstelling te toetsen, is in 2010-2011 een veldproef uitgevoerd op zuidoostelijk zandgrond met als doel de relatie tussen optimaal inwerktijdstip in het voorjaar en C/N-verhouding nader te onderzoeken en om na te gaan of de C/N-verhouding zou kunnen worden gerelateerd aan uiterlijke kenmerken van het vanggewas.
Modelmatige verkenningen naar de relaties tussen stikstofgebruiksnormen en de waterkwaliteit van landbouwbedrijven.
Schroder, J.J. ; Dijk, W. van; Hoek, H. - \ 2011
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 415) - 96
bemesting - stikstof - stikstofgehalte - waterkwaliteit - nutriëntenuitspoeling - melkveehouderij - akkerbouw - tuinbouw - vollegrondsteelt - fertilizer application - nitrogen - nitrogen content - water quality - nutrient leaching - dairy farming - arable farming - horticulture - outdoor cropping
In dit rapport worden de relaties beschreven tussen het gebruik van stikstof in de vorm van mest en kunstmest en de stikstofconcentratie in grond- en oppervlaktewater. Er is onderzoek gedaan naar grasland en maïsland op melkveebedrijven en naar akker- en tuinbouwgewassen op zandgrond.
Geleide N-bemesting voor aardappelen op basis van gewasreflectie-metingen : integratie van sensormetingen in een N-bijmestsysteem
Evert, F.K. van; Schans, D.A. van der; Malda, J.T. ; Berg, W. van den; Geel, W.C.A. van; Jukema, J.N. - \ 2011
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit PPO-agv - 133
precisielandbouw - bemesting - stikstofgehalte - stikstof - reflectiefactor - sensors - aardappelen - veldproeven - akkerbouw - precision agriculture - fertilizer application - nitrogen content - nitrogen - reflectance - potatoes - field tests - arable farming
Voor aardappelen zijn er nog geen regels die een sensormeting om kunnen zetten naar een N-advies. Het doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is (1) het ontwikkelen van een ijklijn om de N-inhoud van het gewas aan de hand van reflectiemetingen te kunnen bepalen, en (2) het ontwikkelen van adviesregels om de bijmestgift vast te stellen aan de hand van de gemeten N-inhoud van het gewas. Onder leiding van Remmie Booij werd in de periode 1996-2003 een op gewasreflectiemetingen gebaseerd N-bijmestsysteem voor aardappelen ontwikkeld. Dit systeem is nooit gedocumenteerd en is daarom opnieuw uit de originele onderzoeksgegevens afgeleid. De resultaten zijn (1) de N-inhoud van een aardappelgewas kan voldoende nauwkeurig bepaald worden met een meting van de gewasreflectie, (2) wachten met bijmesten tot de bodembedekking minimaal 90% bedraagt, resulteert niet in een lagere opbrengst terwijl wel N wordt bespaard, en (3) de grootte van de bijmestgift kan worden bepaald door een streefwaarde voor de N-inhoud te verminderen met de gemeten N-inhoud. In dit rapport wordt een praktische handleiding gegeven aan de hand waarvan de teler systeem-Booij kan uitvoeren.
Efficiënt gebruik van N door meten gewasreflectie, thema: duurzame mineralen BO-12.03-002.005 en BO-12.03-002.006
Evert, F.K. van; Schans, D.A. van der; Meurs, B. ; Geel, W.C.A. van; Berg, W. van den - \ 2011
S.n.
aardappelen - stikstofgehalte - beperking - gebruiksefficiëntie - milieubeleid - potatoes - nitrogen content - restraint - use efficiency - environmental policy
Mogelijk wordt de N-gebruiksnorm voor aardappel fors verlaagd om milieudoelen te realiseren. Innovatie is nodig om de teelt rendabel te houden. In prei kan N worden bespaard door de N-toestand en de lichtonderschepping van het gewas te meten via gewasreflectie, en daarmee de N-behoefte van het gewas te berekenen via een simulatiemodel. In de praktijk wordt dit systeem momenteel niet meer toegepast omdat het werken met het simulatiemodel een specialist vereist
Afvoer en verwerking van N-rijke gewasresten, thema: duurzame mineralen BO-12.03-002-004
Ruijter, F.J. de - \ 2011
S.n.
stikstof - verwerking - stikstofgehalte - gewasanalyse - afvoer - nitrogen - processing - nitrogen content - plant analysis - discharge
Afvoeren van stikstofrijke gewasresten in het najaar verlaagt de nitraatuitspoeling. Na afvoer moeten de gewasresten op een goede manier verwerkt worden, zodat de verliezen niet op een andere plaats of in een andere vorm plaatsvinden. De hier beschreven studie richt zich op de meest geschikte methoden voor verwerking van afgevoerde gewasresten en kijkt naar de gehele keten: van afvoer t/m hergebruik
Mineralenconcentraten op het melkveebedrijf en het akkerbouwbedrijf; Praktijkdemo Pilot Mineralenconcentraten
Verloop, K. ; Akker, H. van den; Meerkerk, B. - \ 2010
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 340) - 56
vloeibare meststoffen - dierlijke meststoffen - stikstofgehalte - stikstof - kalium - melkveehouderij - akkerbouw - concentraten - mineralen - liquid manures - animal manures - nitrogen content - nitrogen - potassium - dairy farming - arable farming - concentrates - minerals
De Praktijkdemo Mineralenconcentraten heeft tot doel ervaringen op te doen met toepassing van mineralenconcentraten en ervaringen te delen. Mineralenconcentraat (MC) is een verzamelnaam voor vloeibare mest gemaakt door erkende producenten uit dierlijke mest met een vrij hoog stikstofgehalte, een hoog kali gehalte en een laag fosfaatgehalte. De Praktijkdemo heeft betrekking op toepassing op melkveebedrijf en akkerbouwbedrijf.
Stikstof-vanggewassen in de laanboomteelt : Resultaten van demonstraties op een zestal laanboombedrijven op klei en op zand
Nouwens, F.H.C. ; Pronk, A.A. ; Reuler, H. van - \ 2009
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 30
boomteelt - zware kleigronden - zandgronden - proefprojecten - teelt in rijen - teeltsystemen - stikstofgehalte - bodemchemie - betuwe - noord-brabant - arboriculture - clay soils - sandy soils - pilot projects - alley cropping - cropping systems - nitrogen content - soil chemistry
Het doel van het project is om de toepassing van vanggewassen op praktijkbedrijven te demonstreren. Hiertoe zijn een zestal grootschalige demonstraties op praktijkpercelen in regio Opheusden (rivierengebied) en omgeving Haaren (Noord-Brabant) uitgevoerd. Door de verscherpte mestwetgeving wordt het voor de boomteler steeds belangrijker om efficiënt met meststoffen om te gaan. Verlies door uitspoeling naar grond- en oppervlakte water moet tot een minimum beperkt worden. Het project bestaat uit twee deelprojecten. De demonstraties op klei zijn gefinancierd door Provincie Gelderland, Productschap Tuinbouw en Waterschap Rivierenland. De demonstraties op zand zijn gefinancierd door Productschap Tuinbouw, Waterschap De Dommel en LNV.
Actualisatie stikstofbehoefte prei : verslag van stikstoftrappenproeven in prei uitgevoerd op zuidoostelijke zandgrond in 2006-2008
Geel, W.C.A. van; Wilms, J.A.M. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2009
Lelystad : PPO AGV - 120
tuinbouw - groenteteelt - stikstofgehalte - stikstofmeststoffen - preien - vollegrondsgroenten - horticulture - vegetable growing - nitrogen content - nitrogen fertilizers - leeks - field vegetables
De stikstofgebruiksnorm voor prei wordt in praktijk als te laag ervaren om een optimale financiële opbrengst te behalen. Op verzoek van de Landelijke Gewascommissie Prei is nieuw stikstofbemestings- onderzoek uitgevoerd om tot een betere onderbouwing van de stikstofbehoefte van prei te komen en tot een toetsing van de huidige gebruiksnorm
Molybdeengebrek vermomt zich als stikstofgebrek: cruciale rol bij verschillende enzymen en de vorming van hormonen
Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2009
Onder Glas 6 (2009)2. - p. 44 - 45.
tuinbouwbedrijven - molybdeen - sporenelementen - nitraatstikstof - stikstofgehalte - auxinen - plantengroeiregulatoren - abscisinezuur - groeiremmers - glastuinbouw - market gardens - molybdenum - trace elements - nitrate nitrogen - nitrogen content - auxins - plant growth regulators - abscisic acid - growth inhibitors - greenhouse horticulture
Molybdeen is het sporenelement waar de plant het minst van nodig heeft. Toch is het essentieel. Het speel een cruciale rol bij de benutting van nitraatstikstof. Een molybdeengebrek leist daarom tot een stikstofgebrek. Ook de vorming van de plantenhormonen auxine an abdscisinezuur is van molybdeen afhankelijk. Over dit element is nog veel onbekend
N-Behoefte Zantedeschia op basis van een nieuwe analyse
Belder, P. ; Smit, A.L. - \ 2008
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 17
vollegrondsteelt - bloembollen - sierteelt - zantedeschia - bemesting - stikstofgehalte - organische meststoffen - vermeerderingsmateriaal - outdoor cropping - ornamental bulbs - ornamental horticulture - fertilizer application - nitrogen content - organic fertilizers - propagation materials
De N-behoefte van Zantedeschia is niet eenduidigaf te leiden. Er zijn indicaties dat de gebruiksnorm van 110 kg/ha voldoende lijkt op goed ingemeste percelen maar een onderbouwing daarvan ontbreekt omdat in zowel de praktijkgegevens als de oude proefgegevens de historisch toegediende hoeveelheden organische mest onbekend zijn. Het belang van organische bemesting is groter geworden omdat in het huidige gebruiksnormenstelsel ook de hoeveelheid N uit organische mest moet worden meegerekend.
Integrating the production functions of Liebig, Michaelis-Menten, Mitscherlich and Liebscher into one system dynamics model
Nijland, G.O. ; Schouls, J. ; Goudriaan, J. - \ 2008
NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 55 (2008)2. - ISSN 1573-5214 - p. 199 - 224.
gewasproductie - voedingsstoffenbalans - stikstofgehalte - fosfor - emissie - dynamische modellen - nutriëntenuitspoeling - dynamisch modelleren - bodem-plant relaties - crop production - nutrient balance - nitrogen content - phosphorus - emission - dynamic models - nutrient leaching - dynamic modeling - soil plant relationships
Any agricultural production process is characterized by input¿output relations. In this paper we show that the production functions of Liebig, Mitscherlich and Liebscher for the relation between nutrient supply and crop production can be regarded as special variants of one 'integrated model'. The model is elaborated for two nutrients, nitrogen and phosphorus, and is based on the Michaelis-Menten hyperbolic equation. This basic equation has two main terms and one multiplicative interaction term. The parameter values determine which one of the aforementioned functions is generated. 'Greenwood's variant of the Michaelis-Menten function' is approached if the main terms dominate. 'De Wit's variant of the Mitscherlich function' is approached if the multiplicative term dominates. Liebig's function emerges from any of these variants if nutrient supply is constrained to such an extent that nutrient uptake continually exhausts the nutrient stock. The 'Liebscher variant' - considered the most appropriate for most empirical situations - is intermediate between those of Liebig, Michaelis-Menten and 'De Wit's Mitscherlich', and can be obtained by parameter calibration. Generally, these functions result in 'decreasing marginal returns' with increasing nutrient supply. However, if interacting nutrients are supplied in precisely the required proportion, the variant with a multiplicative term does show 'increasing marginal returns', but only in conditions of low nutrient supply rates, low nutrient affinities and / or high nutrient losses
Can herbage nitrogen fractionation in Lolium perenne be improved by herbage management?
Hoekstra, N.J. ; Struik, P.C. ; Lantinga, E.A. ; Amburgh, M.E. van; Schulte, R.P.O. - \ 2008
NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 55 (2008)2. - ISSN 1573-5214 - p. 167 - 180.
lolium perenne - stikstofgehalte - stikstof - eiwitanalyse - eiwitopname - graskuilvoer - grasmaaisel - afsnijhoogte - oogsttijdstip - nitrogen content - nitrogen - protein analysis - protein uptake - grass silage - grass clippings - cutting height - harvesting date - water-soluble carbohydrate - neutral detergent fiber - in-sacco degradation - grazing dairy-cows - organic-matter - chemical-composition - animal nutrition - crude protein - grass - system
The high degradability of grass protein is an important factor in the low nitrogen (N) utilization of grazing bovines in intensive European grassland systems. We tested the hypothesis that protein degradability as measured by the Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS) protein fractionation scheme, can be manipulated by herbage management tools, with the aim to reduce N loss to the environment. A field experiment comprising the factorial combinations of three fertilizer N application rates, three regrowth periods, two perennial ryegrass, Lolium perenne, cultivars and two cutting heights was conducted. The plots were sampled during four seasons and protein fractions were determined in both sheath and lamina material. The protein was highly soluble and on average 19% and 28% of total N was in the form of non-protein N, 16% and 19% in the form of buffer-soluble protein, 52% and 40% in the form of buffer-insoluble protein, and 12% and 13% in the form of potentially available cell wall N for lamina and sheath material, respectively. In both materials only 0.9% of total N was present as unavailable cell wall N. In general the herbage management tools investigated did not have much effect on protein fractionation. The effects of regrowth period, cultivar and cutting height were small and inconsistent. High N application rates significantly increased protein degradability, especially during late season. This is relevant, as it has been shown that enhanced protein degradation increases the potential N loss through urine excretion at a time when urine-N excreted onto pasture is prone to leaching. However, the effect was most evident for sheath material, which forms only a small proportion of the animals¿ intake. It was concluded that there appears to be little scope for manipulating the herbage-N fractionation through herbage management. The consequences for modelling herbage quality could be positive as there does not seem to be a need to model the individual N fractions; in most cases the N fractions can be expressed as a fixed proportion of total N instead
Van schraal naar rijk zand : beoordeling van en maatregelen voor verbetering van zandgrond op melkveebedrijven
Eekeren, N.J.M. van; Bokhorst, J.G. ; Boer, H.C. de; Hanegraaf, M.C. - \ 2008
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 21
biologische landbouw - organische stof - graslanden - maïs - zuurgraad - bodem ph - stikstofgehalte - zandgronden - bodemfauna - bodemstructuur - dierhouderij - geiten - rundvee - schapen - bodemkwaliteit - maatregelen - organic farming - organic matter - grasslands - maize - acidity - soil ph - nitrogen content - sandy soils - soil fauna - soil structure - animal husbandry - goats - cattle - sheep - soil quality - measures
De bodemkwaliteit van een perceel is sterk bepalend voor de benutting van meststoffen en uiteindelijk de gras- en maïsproductie. Een schrale of een rijke zandgrond is dus ook bepalend voor de portemonnee. Voor een veehouder is het belangrijk de bodemkwaliteit van zijn percelen op waarde te kunnen beoordelen. Dit om aan de ene kant de bemesting strategisch te kunnen inzetten maar ook met gerichte maatregelen de bodemkwaliteit te kunnen verbeteren. Deze brochure (van NMI, WUR en Louis Bolk Instituut) geeft handvatten in het beoordelen van bodemkwaliteit voor de melkveehouderij en draagt maatregelen aan voor verbetering.
Stikstofbemesting doet veel met de appel en zijn boom
Maas, M.P. van der; Simonse, J.J. ; Kanne, H.J. ; Hof, M.C.J. op t - \ 2007
De Fruitteelt 97 (2007)20. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
fruitteelt - appels - stikstofmeststoffen - stikstofgehalte - hardheid - groei - proeven op proefstations - bemesting - fruit growing - apples - nitrogen fertilizers - nitrogen content - hardness - growth - station tests - fertilizer application
Uit onderzoek van PPO-fruit blijkt dat een laag stikstofbladgehalte in juni bij Elstar gepaard gaat met een hoge hardheid bij de pluk. Uit proeven is gebleken dat het stikstofgehalte niet altijd goed te sturen is via de stikstofbemesting. Ook de dracht en de groei hebben invloed op het stikstofgehalte en daarmee ook op de uiteindelijke hardheid
Stikstofverliezen beperken : structuurrijk en eiwitarm voeren zorgt voor mest met minder stikstof
Reijs, J.W. ; Dijkstra, J. ; Lantinga, E.A. - \ 2007
Veeteelt 24 (2007)22. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 14.
melkveehouderij - melkkoeien - rundveevoeding - voersamenstelling - eiwitten - dierlijke meststoffen - drijfmest - stikstofgehalte - agrarische bedrijfsvoering - stikstof - dairy farming - dairy cows - cattle feeding - feed formulation - proteins - animal manures - slurries - nitrogen content - farm management - nitrogen
Kun je via aanpassingen in het rantsoen de samenstelling van drijfmest veranderen, zodat er minder stikstof verloren gaat in de bedrijfskringloop. In zijn promotieonderzoek inventariseerde Joan Reijs de mogelijke variatie in drijfmestsamenstelling als gevolg van rantsoenverschillen
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.