Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 106

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==struiken
Check title to add to marked list
Samen met collectieven 'lerend beheren'
Schotman, A.G.M. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Poelmans, W. ; Teunissen, A. - \ 2015
Vakblad Natuur Bos Landschap 2015 (2015)5. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 29.
agrarisch natuurbeheer - landschapselementen - struiken - ecotypen - stilstaand water - habitats - noord-brabant - agri-environment schemes - landscape elements - shrubs - ecotypes - standing water
In 2014 moesten de provincies een concept ontwerp-Natuurbeheerplan 2016 opstellen. De provincie geeft daarin aan wat ze waar wil bereiken. Alterra heeft de provincie Noord-Brabant hierbij geholpen. In de provincie Noord-Brabant was al enorm veel kennis over agrarisch natuurbeheer. De vraag was vooral hoe je die kennis bij de nieuwe spelers krijgt en hoe je het nieuwe natuurbeheerplan formuleert zodat het voldoet aan de eisen die de stelselherziening stelt. Passend binnen het ‘korset’ van de agrarische natuurtypen en het nationaal doelenkader. Het is een gezamenlijke zoektocht geworden met een handreiking voor de collectieven als resultaat. Dit is ‘maatwerk voor Noord-Brabant’.
Lage intensiteit LED belichting in zomerbloemen en trekheesters : praktijkonderzoek naar effect van stuurlicht op vroegheid en kwaliteit
Helm, F.P.M. van der; Kromwijk, J.A.M. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1348) - 52
glastuinbouw - snijbloemen - struiken - belichting - led lampen - lichtsterkte - blauw licht - rood licht - verrood licht - plantenontwikkeling - greenhouse horticulture - cut flowers - shrubs - illumination - led lamps - light intensity - blue light - red light - far red light - plant development
For many cut flowers production and quality are enhanced by adding artificial assimilation light during periods of low light. For many seasonal flowers, the use of high intensity assimilation light is unprofitable or requires too high investment. Therefore the effect of day length extension with low intensity LED light (Philips production modules 94% red / 6% blue) was tested. In stock (Matthiola incana) the use of low intensity LED lighting accelerated harvest date by 10 to 20 days as light intensity increased from 5 to 20 μmol.m-2.s-1 measured at plant level. In snapdragon (Antirrhinum majus) the effect was less pronounced and visible only from 10 μmol.m-2.s-1. In Trachelium caeruleum the effect was even less and only visible at 20 μmol.m-2.s-1 in two of the three varieties used. The use of LED lighting during the daytime on the short day plant Ranunculus asiaticus had no effect on the time of harvest. In most crops leaf colour improved and leaf colour became darker as light intensity increased. The leaf colour of snowball (Viburnum opulus ‘Roseum’) also improved under red, blue, and 94% red/6% blue LED lights and under Retrofit lamps when compared to no artificial light. Moreover, leaves and stem below the inflorescence remained more compact and quality improved under red, blue, and red/blue light. Far-red LED light gave the opposite effect with lighter leaf colour, increased stem elongation and smaller and more pointed leaves.
Ontwikkelingen in insectenplagen op Nederlandse bomen sinds 1946
Moraal, L.G. - \ 2014
Vakblad Natuur Bos Landschap 109 (2014). - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 5.
bomen - struiken - openbaar groen - insectenplagen - insect-plant relaties - klimaatverandering - bosbeheer - inventarisaties - trees - shrubs - public green areas - insect pests - insect plant relations - climatic change - forest administration - inventories
Ruim zestig jaar lang is er onderzoek gedaan aan insectenplagen. Totdat de financiering er van gestopt is. De verzamelde data geven nog steeds een schat aan informatie over oprukkende plaaginsecten, klimaatverandering en slimme manieren van bosverjonging. Dit artikel is gebaseerd op Entomologische berichten 73(2013)1 : 2-24
Onderzoek en keur van de Symphoricarpos : flinke vernieuwing in sortiment sneeuwbessen
Hoffman, M.H.A. - \ 2014
Boom in business 5 (2014)2. - ISSN 2211-9884 - p. 38 - 41.
symphoricarpos - struiken - rassen (planten) - nieuwe cultivars - soortendiversiteit - gebruikswaarde - houtachtige planten als sierplanten - openbaar groen - shrubs - varieties - new cultivars - species diversity - use value - ornamental woody plants - public green areas
Symphoricarpos (sneeuwbes) is een heester die veel wordt gebruikt in het openbaar groen. Van nature is het een zeer gemakkelijke plant, die vooral gewaardeerd wordt vanwege de opvallende witte of paarsroze bessen en/of de zeer goede bodembedekking. Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe cultivars op de markt verschenen, onder andere vanuit de snijheesterteelt. Ruim 30 cultivars zijn door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) getest voor gebruik als tuin- en openbaargroenplant.
Seed germination methods for native Caribbean trees and shrubs : with emphasis on species relevant for Bonaire
Burg, W.J. van der; Freitas, J. ; Debrot, A.O. - \ 2014
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosystems Research (Report / Plant Research International 551) - 60
zaadkieming - bomen - struiken - zaden - opslag van zaden - zaad verzamelen - kiemrust - bonaire - caribisch gebied - seed germination - trees - shrubs - seeds - seed storage - seed collection - seed dormancy - caribbean
This paper is intended as a basis for nature restoration activities using seeds of trees and (larger) shrubs native to Bonaire with the aim of reforestation. It describes the main seed biology issues relevant for species from this region, to facilitate decisions on time and stage of harvesting, safe storage, breaking dormancy and germinating seeds and planting the young trees in the field. The paper also emphasises that natural process of seedling establishment and succession must be observed in order to be successful. The choice of species and method of protection once planted in nature will prove essential. The paper ends with stressing that such a reforestation activity needs to be planned far ahead: seeds must be collected from tree species taking care of genetic diversity and their storage potential. Recalcitrant seeds (see paper) must be treated carefully and in a different way.
Onderzoek en keur van de Symphoricarpos : flinke vernieuwing in sortiment sneeuwbessen
Hoffman, M.H.A. - \ 2013
Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte 1 (2013)3. - ISSN 2352-4634 - p. 64 - 69.
openbaar groen - beplantingen - symphoricarpos - struiken - rassen (planten) - cultivars - gebruikswaarde - tuinen - public green areas - plantations - shrubs - varieties - use value - gardens
Symphoricarpos (sneeuwbes) is een heester die veel wordt gebruikt in het openbaar groen. Van nature is het een zeer gemakkelijke plant, die vooral gewaardeerd wordt vanwege de opvallende witte of paarsroze bessen en/of de zeer goede bodembedekking. Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe cultivars op de markt verschenen, onder andere vanuit de snijheesterteelt. Ruim 30 cultivars zijn door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) getest voor gebruik als tuin- en openbaargroenplant.
Phytophthora ramorum rukt op - besmettelijke bomendoder duikt op in Nederland
Goud, J.C. - \ 2013
Boom in business 4 (2013)4. - ISSN 2211-9884 - p. 40 - 43.
houtachtige planten - struiken - rhododendron - phytophthora ramorum - aantasting - plantenziekten - symptomen - ziekteoverdracht - woody plants - shrubs - infestation - plant diseases - symptoms - disease transmission
Afgelopen jaren is op een aantal plaatsen in Nederland de beruchte plantenziekte Phytophthora ramorum opgedoken. Deze schimmelachtige ziekteverwekker heeft in Californië massale sterfte veroorzaakt onder eiken en enkele andere soorten loofbomen. Hij wordt daar Sudden Oak Death genoemd.
Genetische bronnen Nederlandse bomen en struiken in kaart gebracht
Buiteveld, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2013
Vakblad Natuur Bos Landschap 5 (2013)10. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 21.
bomen - struiken - genetische bronnen - trees - shrubs - genetic resources
Genetische diversiteit speelt een belangrijke rol in duurzaam bosbeheer. Het beïnvloedt de houtproductie en het speelt een rol in de resistentie tegen plagen en ziekten. Ook voor de aanpassing aan klimaatsveranderingen kan de genetische diversiteit van belang zijn. Bosboomsoorten zijn lang levende soorten en zeer divers. Hun genetische diversiteit biedt ze de mogelijkheid zich niet als individu maar als soort aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dit hebben ze in het verleden al bewezen. Genetische bronnen van bomen zijn dan ook unieke en onvervangbare bronnen voor de toekomst.
Verschuivingen van insectenplagen op bomen in Nederlands sinds 1946 - een analyse van historische gegevens
Moraal, L.G. ; Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M. - \ 2013
Entomologische Berichten 73 (2013)1. - ISSN 0013-8827 - p. 2 - 24.
bomen - struiken - openbaar groen - insectenplagen - insect-plant relaties - klimaatverandering - bosbeheer - inventarisaties - trees - shrubs - public green areas - insect pests - insect plant relations - climatic change - forest administration - inventories
Sinds 1946 zijn meer dan 35.000 records van insectenplagen verzameld. In dit artikel wordt een analyse van deze data gegeven, die beperkt is tot 98 meest gemelde soorten waarvan 22 soorten die incidenteel voorkwamen zijn uitgesloten van de analyse. Van de resterende 76 soorten, waren er 18 gedurende de gehele observatieperiode van 61 jaar in zekere zin constant aanwezig. Van de andere soorten vertoonden 27 een daling en lieten 31 soorten een stijging zien.
Effecten van groenelementen op de luchtkwaliteit : samenvattende rapportage en perspectieven toepassing groenelementen voor het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit rondom stallen
Pronk, A.A. ; Ogink, N.W.M. ; Holterman, H.J. ; Hofschreuder, P. ; Vermeij, I. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 493) - 42
luchtverontreiniging - luchtverontreinigende stoffen - groene zones - houtwallen - bomen - struiken - wegbeplantingen - emissie - ammoniakemissie - intensieve veehouderij - verkeer - fijn stof - windeffecten - air pollution - air pollutants - green belts - hedgerows - trees - shrubs - roadside plantations - emission - ammonia emission - intensive livestock farming - traffic - particulate matter - wind effects
Bomen en struiken in een houtwal, een groenelement, kunnen een bijdrage leveren aan het verlagen van de concentratie emissies in de lucht. Deze overkoepelende samenvattende rapportage geeft een integraal overzicht van de beschikbare informatie uit onderzoeken en publicaties, zowel Nederlands als internationaal, met medeneming van alle facetten, die relevant zijn voor het instrument groenelementen. Het hoofdaccent ligt daarbij op toepassing in de veehouderij.
Symphoricarpos, sortimentsonderzoek en keuringsrapport
Hoffman, M.H.A. - \ 2012
Dendroflora 2013 (2012)49. - ISSN 0374-7247 - p. 66 - 101.
symphoricarpos - rassen (planten) - cultivars - nieuwe soorten - soortendiversiteit - struiken - gebruikswaarde - beschrijvingen - varieties - new species - species diversity - shrubs - use value - descriptions
Symphoricarpos (Sneeuwbes) is een heester die veel wordt gebruikt in het openbaar groen en - op wat beperkter schaal - in particuliere tuinen. Van nature is het een zeer gemakkelijke plant, die vooral gewaardeerd wordt vanwege de opvallende witte of paarsroze bessen en/of de zeer goede bodembedekking. Het gewas is de afgelopen jaren ook uitgegroeid tot één van de populairste snijheesters. Vooral voor dit gebruik zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe cultivars op de markt verschenen. Inmiddels zijn er ruim 60 verschillende cultivars bekend. Ruim 30 cultivars zijn op twee verschillende locaties getest. De planten zijn door PPO beschreven en beoordeeld op gebruik als tuin- en plantsoenplant. De KVBC voerde een sterrenkeuring uit.
Planten voor natte locaties
Hoffman, M.H.A. ; Hop, M.E.C.M. - \ 2012
Dendroflora 2013 (2012)49. - ISSN 0374-7247 - p. 4 - 26.
stadsomgeving - beplantingen - bodemtypen (ecologisch) - bodem-plant relaties - soortendiversiteit - wadigronden - houtachtige planten - struiken - sierplanten - groeiplaatseisen - nomenclatuur - urban environment - plantations - soil types (ecological) - soil plant relationships - species diversity - wadi soils - woody plants - shrubs - ornamental plants - site requirements - nomenclature
De hoeveelheid vocht in de bodem is één van de belangrijkste groeivoorwaarden voor planten. De meeste soorten geven de voorkeur aan een normale vochthoudende bodem, maar er zijn ook soorten die een veel drogere of juist nattere bodem prefereren. En ook tolereren. Nederland kent vooral veel natte locaties. In het stedelijke gebied geldt dit voor bijvoorbeeld oevers, laaggelegen delen en wadi’s. Vooral wadi’s zijn de laatste jaren erg populair geworden en bieden ook veel perspectief voor vergroening. Een goede soortkeuze voor zowel permanent natte als periodiek natte locaties is van essentieel belang.
Effecten van Disappyr op bruinverkleuring en beworteling van stek van sierheesters
Derkx, M.P.M. - \ 2012
houtachtige planten - struiken - stekken - vermeerderingsmateriaal - fenolen - bruinkleuring - wortels - ziektebestrijding - woody plants - shrubs - cuttings - propagation materials - phenols - browning - roots - disease control
Bij het snijden van stekmateriaal wordt plantenweefsel beschadigd. Hierdoor komen chemische verbindingen vrij, zoals fenolen. Deze fenolen kunnen onder invloed van enzymen en zuurstof omgezet worden in schadelijke verbindingen en brui nige pigmenten. In stek van pruimenonderstammen was eerder gevonden dat fenolen een negatief effect hebben op de beworteling. De schadelijke verbindingen kunnen weggevangen worden door Disappyr, met daarin het actieve bestanddeel polyvinylpolypyrrolidone ( PVPP). In stek van vijf soorten sierheesters zijn effecten van Disappyr op bruinverkleuring en beworteling onderzocht.
Amerikaanse vogelkers: hoe een exotisch houtgewas invasief kon worden
Simmelink, M. ; Weeda, E.J. - \ 2012
In: Geboeid door het verleden. Beschouwingen over historische ecologie / Schaminee, J.H.J., Janssen, J.A.M., Zeist : KNNV Uitgeverij (Vegetatiekundige monografieën 4) - ISBN 9789050114493 - p. 138 - 162.
historische ecologie - geïntroduceerde soorten - bosecologie - struiken - plagenbestrijding - historical ecology - introduced species - forest ecology - shrubs - pest control
Deze bijdrage handelt over bomen en struiken. Centraal staat de Amerikaanse vogelkers (Prunis serotina) die in het midden van de 18e eeuw in ons land is geïntroduceerd en in de eerste helft van de 20ste eeuw op grote schaal op de voedselarme zandgronden is aangeplant als vulhout en bodemverbeteraar. Nadien is het gewas verworden tot "bospest". Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw wordt zij intensief bestreden, maar beteugeld is de soort nog niet. Wat betekent de komst van nieuwe soorten voor de biodiversiteit en op grond van welke overwegingen moet worden besloten om tot bestrijding over te gaan
Insectenplagen op bomen en struiken in bos en landelijk gebied 2011
Moraal, L.G. - \ 2012
Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)7. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 28.
insectenplagen - bomen - struiken - monitoring - inventarisaties - klimaatverandering - insect pests - trees - shrubs - inventories - climatic change
Sinds 1946 worden insectenplagen op bomen en struiken geïnventariseerd door een landelijk netwerk van terreinbeheerders en andere belangstellenden. Hierbij wordt het verloop van bekende inheemse plagen en nieuw binnenkomende plaaginsecten gevolgd. Verder kunnen met de opgebouwde database trends zichtbaar worden gemaakt tussen plagen enerzijds en omgevingsfactoren anderzijds. We geven een jaarlijks overzicht om de beheerders te informeren.
Effecten van Disappyr op bruinverkleuring en beworteling van stek van sierheesters
Derkx, M.P.M. - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen en Bomen - 17
houtachtige planten - struiken - stekken - vermeerderingsmateriaal - fenolen - bruinkleuring - wortels - ziektebestrijding - woody plants - shrubs - cuttings - propagation materials - phenols - browning - roots - disease control
Bij het snijden van stekmateriaal wordt plantenweefsel beschadigd. Hierdoor komen chemische verbindingen vrij, zoals fenolen. Deze fenolen kunnen onder invloed van enzymen en zuurstof omgezet worden in schadelijke verbindingen en bruinige pigmenten. In stek van pruimenonderstammen was eerder gevonden dat fenolen een negatief effect hebben op de beworteling. De schadelijke verbindingen kunnen weggevangen worden door D isappyr,met daarin het actieve bestanddeel polyvinylpolypyrrolidone (PVPP). In stek van vijf soorten sierheesters zijn effecten van Disappyr op bruinverkleuring en beworteling onderzocht
Energiebesparing bij trekheesters
Kromwijk, J.A.M. ; Kempkes, F.L.K. ; Raaphorst, M.G.M. ; Eveleens-Clark, B.A. - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1184) - 52
struiken - forceren van planten - kassen - energiebesparing - energiegebruik - reductie - glastuinbouw - houtachtige planten - modellen - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - shrubs - forcing - greenhouses - energy saving - energy consumption - reduction - greenhouse horticulture - woody plants - models - crop quality - agricultural research
De teelt van trekheesters vindt grotendeels buiten plaats. Alleen in de winter worden de struiken in de kas geplaatst om de planten vroeg in bloei te trekken. Na de oogst worden de struiken teruggesnoeid en weer naar buiten gebracht. Voor het in bloei trekken zijn hoge kastemperaturen nodig (temperatuurrange van 36 tot 18 oC, afhankelijk van het trektijdstip). Bij de vroegste trek, is de hoogste temperatuur nodig om de struiken in bloei te trekken en naarmate het seizoen vordert, is minder warmte nodig. Het aanhouden van hoge temperaturen in de wintermaanden kost veel energie. Ondanks de korte kasperiode, bedraagt het energieverbruik op jaarbasis naar schatting 40 m3/m2 voor seringen en 30 m3/m2 gas voor de trek van sneeuwballen. Daarom is in opdracht van het programma Kas als Energiebron een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor energiebesparing in de teelt van trekheesters, met als randvoorwaarde dat de kwaliteit en productie op hetzelfde niveau moeten blijven.
Naar 35% energiebesparing bij trekheesters
Kromwijk, J.A.M. - \ 2012
Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)49. - ISSN 0042-2223 - p. 32 - 33.
kassen - struiken - houtachtige planten - forceren van planten - energiebesparing - schermen - temperatuur - reductie - landbouwkundig onderzoek - greenhouses - shrubs - woody plants - forcing - energy saving - blinds - temperature - reduction - agricultural research
Onderzoek naar energiebesparing bij trekheesters heeft geleerd dat 25% is te besparen door het gebruik van een tweede scherm. In combinatie met 's nachts hoge temperaturen en overdag lagere temperatuur (negatieve DIF) is de besparing te verhogen naar 35%.
CATT voor de boomkwekerij - pilotproeven met sierheesterstek en vaste planten laten kansen voor de toekomst zien
Lommen, S.T.E. ; Leijden, J.P.H. van; Slootweg, G. ; Dalfsen, P. van; Kuik, A.J. van; Verschoor, J.A. - \ 2012
Lisse : PPO BBF - 30
boomkwekerijen - overblijvende planten - struiken - plagenbestrijding - gewasbescherming - gasbewaring - vergelijkend onderzoek - gecontroleerde omgeving - alternatieve methoden - forest nurseries - perennials - shrubs - pest control - plant protection - controlled atmosphere storage - comparative research - controlled atmospheres - alternative methods
In dit project hebben we het perspectief voor CATT-behandelingen (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) voor boomkwekerijgewassen onderzocht. Deze methode combineert een CA-behandeling (gewijzigde luchtsamenstelling door aanpassing van CO2-en O2-condities) met een temperatuurbehandeling. Hiervoor wordt het plantmateriaal gedurende een bepaalde periode in een gasdichte cel bewaard. CATT-behandelingen zijn een duurzame vorm van plaagbestrijding omdat er geen chemische middelen aan te pas komen en omdat er geringe kans is op resistentieontwikkeling van de plaagorganismen. Bovendien kan deze methode zeer snel in praktijk worden geïmplementeerd omdat deze geen wettelijke toelating behoeft. Zo zijn in korte tijd CATT-behandelingen ontwikkeld voor het bestrijden van plagen in aardbei, die nu succesvol in praktijk worden toegepast. In dit project hebben we twee sierheesters in de stekfase (Buxus sempervirens en Ilex altaclerensis) en vier soorten vaste planten in de winterbewaring (Astilbe japonica, Geranium sanguineum, Phlox paniculata, Paeonia officinalis) behandeld en vergeleken met onbehandelde controles.
Potentilla fruticosa, sortimentsonderzoek en keuringsrapport
Hoffman, M.H.A. - \ 2011
Dendroflora 2011 (2011)48. - ISSN 0374-7247 - p. 103 - 146.
houtachtige planten als sierplanten - struiken - potentilla fruticosa - rassen (planten) - cultivars - gebruikswaarde - openbaar groen - classificatie van rassen - karakteristieken - ornamental woody plants - shrubs - varieties - use value - public green areas - variety classification - characteristics
Potentilla fruticosa L. (Struikganzerik) is een heester die veel wordt gebruikt in het openbaar groen en op beperkte schaal in particuliere tuinen. Van nature is het een gemakkelijke plant, die vooral opvalt door zijn lange bloeitijd, vaak van het late voorjaar tot in de nazomer of herfst. Naast de natuurlijke gele en witte bloemkleur, zijn er in de loop van de jaren nieuwe cultivars ontwikkeld met rode, roze en oranje bloemen. Ook de gezondheid is flink verbeterd. Dit heeft het gewas een enorme impuls gegeven. Inmiddels zijn er ruim 150 verschillende cultivars bekend. Ongeveer 80 cultivars zijn op twee verschillende locaties getest. De planten zijn door PPO beschreven en beoordeeld op gebruikswaarde. De KVBC voerde een sterrenkeuring uit.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.