Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 6 / 6

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==suckler herds
Check title to add to marked list
Familiekuddes : Cynthia Verwer over kalf bij de koe
Livestock Research, - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research
dierenwelzijn - melkveehouderij - diergezondheid - dierlijke productie - melkvee - melkveestapel - kuddes (herds) - huisvesting, dieren - kalveren - biologische landbouw - zoogkoeienkuddes - stallen - diergedrag - duurzame veehouderij - animal welfare - dairy farming - animal health - animal production - dairy cattle - dairy herds - herds - animal housing - calves - organic farming - suckler herds - stalls - animal behaviour - sustainable animal husbandry
Met name op biologische bedrijven is er al veel ervaring met 'kalf bij koe'. Maar ook op gangbare bedrijven wordt het steeds vaker toegepast . De kalveren groeien goed en de koeien zijn gezond met minder antibiotica. En het is mogelijk om de kalveren te spenen zonder stress. Daar zijn verschillende oplossingen voor. Meer over de familiekudde op: http://www.familiekuddes.nl
De Familiekudde een oplossing voor een natuurlijke en duurzame melkveehouderij
Dixhoorn, I.D.E. van; Smolders, E.A.A. ; Verwer, Cynthia ; Cornelissen, J.M.R. - \ 2011
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research
melkveehouderij - dierenwelzijn - koeien - diergezondheid - zoogkoeienkuddes - kuddes (herds) - dierlijke productie - melkvee - diergedrag - huisvesting, dieren - dairy farming - animal welfare - cows - animal health - suckler herds - herds - animal production - dairy cattle - animal behaviour - animal housing
De Familiekudde is een nieuw duurzaam houderijsysteem voor het houden van melkvee. Kern van het houderijconcept is een zo functioneel mogelijke en diervriendelijke huisvesting, ingericht vanuit de behoefte van het dier. Hierdoor sluit het systeem beter aan bij de behoeften van de koe en de wensen vanuit de maatschappij. In het concept staan rust, ruimte en comfort voorop, zoveel mogelijk benaderd vanuit natuurlijke groepsvorming en leefomstandigheden. Zo leven de dieren in stabiele kuddes, blijft het kalf bij de koe en behouden de dieren hun horens. Door een slimme stalinrichting zorgt de Familiekudde voor een win-win-win-win: de koeien leiden een lang en gezond leven; het is goed voor het milieu; het houdt rekening met economische aspecten en met het welzijn van de veehouder
Familiekudde State of the art
Dixhoorn, I.D.E. van; Evers, A.G. ; Janssen, A.P.H.M. ; Smolders, E.A.A. ; Spoelstra, S.F. ; Wagenaar, J.P. ; Verwer, C. - \ 2010
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 268) - 63
dierenwelzijn - melkveehouderij - diergezondheid - kuddes (herds) - zoogkoeienkuddes - animal welfare - dairy farming - animal health - herds - suckler herds
The “Familiekudde” [“Family herd”] is based on the cow’s needs. It offers a natural living environment to cattle by working with stable herds, leaving calves with their mothers, and not dehorning them. In Familiekudde State-ofthe- Art we assess on the basis of scientific knowledge what the consequences are of keeping a Familiekudde in practice and how to deal with expected bottlenecks
Kalveren bij de koe uit de mode?
Wagenaar, J.P. - \ 2009
Ekoland 29 (2009)5. - ISSN 0926-9142 - p. 16 - 17.
biologische landbouw - melkveehouderij - kalveren - zoogkoeienkuddes - dierenwelzijn - organic farming - dairy farming - calves - suckler herds - animal welfare
Tien jaar geleden ontstond er in de biologische melkveehouderij belangstelling om kalveren bij de koe te laten zogen. Vanuit onderzoek en beleid is er voldoende aandacht, maar in welke mate zijn biologische melkveehouders echt bereid om hiermee verder aan de slag te gaan?
Familiekudde verhoogt welzijn van koeien
Noorduyn, L. - \ 2008
Syscope Magazine 2008 (2008)20. - p. 16 - 17.
dierenwelzijn - koeien - veestapelstructuur - dierhouderij - agrarische bedrijfsvoering - melkveehouderij - biologische landbouw - zoogkoeienkuddes - kuddes (herds) - animal welfare - cows - herd structure - animal husbandry - farm management - dairy farming - organic farming - suckler herds - herds
Melkveehouders en onderzoekers van Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut ontwikkelen een compleet nieuw houderijsysteem voor koeien: de familiekudde. Uitgangspunt is de behoefte van de koe en niet, zoals in de ligboxenstal, de efficiëntie en het gemak voor de boer
Zoogkoeienhouderij met natuurgraslanden
Corporaal, J. ; Os, M. van - \ 2002
Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport. Rundvee, paarden, schapen, geiten / Praktijkonderzoek Veehouderij 1) - 33
zoogkoeien - koeien - rundvee - zoogkoeienkuddes - graslandbeheer - weiden - natuurlijke graslanden - economische impact - economische evaluatie - inkomen van landbouwers - ruwvoer (forage) - betalingsbasis - kosten - natuurreservaten - nurse cows - cows - cattle - suckler herds - grassland management - pastures - natural grasslands - economic impact - economic evaluation - farmers' income - forage - payment basis - costs - nature reserves
Begrazing met zoogkoeien is een van de methoden om grasachtige vegetaties in natuurgebieden te beheren. De prijzen voor vleesvee zijn in 2000/2001 zover gedaald dat zoogkoeienhouderij niet meer rendeert.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.