Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 61

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==table potatoes
Check title to add to marked list
Resultaat tot nu toe op biologisch proefveld: veelbelovende resistente tafelaardappelrassen
Balen, D.J.M. van; Janmaat, L. - \ 2017
Ekoland 37 (2017)1. - ISSN 0926-9142 - p. 17 - 17.
biologische landbouw - aardappelen - rassen (planten) - consumptieaardappelen - rassenproeven - veldproeven - akkerbouw - organic farming - potatoes - varieties - table potatoes - variety trials - field tests - arable farming
De biologische agf-keten heeft de ambitie om bio-aardappelen te produceren en het winkelschap te vullen met goede kwaliteit biologische consumptieaardappelen. Dat vergt de komende jaren de nodige inspanning. Kwekers werken aan verruiming van het assortiment resistente rassen. Telers zorgen voor goed resistentiemanagement. Winkels gaan het aanbod aanpassen en kiezen voor sterke rassen. Jaarlijks worden de aardappelrassen getest op vatbaarheid, productie en kwaliteit. De infectiedruk was afgelopen jaar hoog. Hoe hebben de rassen gepresteerd?
Potato breeding in the Netherlands: successful collaboration between farmers and commercial breeders
Almekinders, C.J.M. ; Mertens, L. ; Loon, Jan van; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2016
Farming Matters 32 (2016)Special Issue April. - ISSN 2210-6499 - p. 34 - 37.
potatoes - table potatoes - plant breeding - netherlands - cooperation - farmers - genetic diversity - firms - agricultural law - new variety - organic farming - aardappelen - consumptieaardappelen - plantenveredeling - nederland - samenwerking - boeren - genetische diversiteit - firma's - agrarisch recht - nieuwe variëteit - biologische landbouw
The Dutch potato breeding model, which involves a partnership between farmers and commercial breeding companies in a modern, Western context, is unique. While there are other examples of collaborative relationships between farmers and breeders in Europe, the Dutch potato breeding model stands out in terms of its long track record, the involvement of the private sector, and the institutional integration of the relationship which up to today facilitates access to genetic materials and financial benefit sharing.
Reststromen consumptieaardappelen
Janssens, S.R.M. ; Smit, A.B. - \ 2016
LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR 2016-013a) - 16 p.
aardappelen - aardappelafval - agro-industriële bijproducten - reststromen - afvalhergebruik - materialen uit biologische grondstoffen - agro-industriële ketens - biobased economy - consumptieaardappelen - potatoes - potato waste - agroindustrial byproducts - residual streams - waste utilization - biobased materials - agro-industrial chains - table potatoes
De teelt en verwerking van aardappelen leidt tot het hoofdproduct aardappel en diverse reststromen of bijproducten. In deze factsheet worden de bestaande bijproducten en reststromen en hun huidige bestemmingen in kaart gebracht. Nagegaan is in hoeverre het huidige gebruik duurzaam is en of er mogelijkheden zijn om het economisch rendement te verbeteren.
Veredeling veel gemakkelijker als gewassen genetisch simpeler zijn : waardering voor diploïdie stijgt
Lindhout, P. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)9. - p. 48 - 49.
tuinbouw - glastuinbouw - aardappelen - consumptieaardappelen - siergewassen - chromosomen - plantenveredeling - diploïdie - lesmaterialen - horticulture - greenhouse horticulture - potatoes - table potatoes - ornamental crops - chromosomes - plant breeding - diploidy - teaching materials
Verschillende tuinbouwgewassen zijn polyploïd: ze hebben meerdere sets chromosomen. Dat kan voordelen hebben, bijvoorbeeld een grotere sierwaarde, maar voor de veredeling is het bijzonder lastig. Het maakt het ondoenlijk om grote stappen vooruit te zetten, bijvoorbeeld op het gebied van opbrengst. Een pleidooi voor diploïde planten, met aardappel als voorbeeld.
Teelt van biologische aardappel in NKG
Balen, D.J.M. van; Haagsma, W.K. - \ 2015
PPO AGV
akkerbouw - aardappelen - consumptieaardappelen - teeltsystemen - biologische landbouw - ploegen als grondbewerking - cultuurmethoden zonder grondbewerking - arable farming - potatoes - table potatoes - cropping systems - organic farming - ploughing - no-tillage
In een teeltsysteem met vaste rijpaden wordt de standaard grondbewerking ploegen vergeleken met niet kerende grondbewerking (NKG) met woelen na oogst en zonder woelen na oogst. De 6-jarige vruchtwisseling van het biologische teeltsysteem is als volgt: aardappel, grasklaver, kool, zomertarwe, winterpeen, zomertarwe / veldboon. De publicatie geeft de resultaten weer voor de aardappel.
Potato production systems in different agro ecological regions and their relation with climate change
Blom-Zandstra, M. ; Verhagen, A. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR (Report / Plant Research International 614) - 32
akkerbouw - aardappelen - consumptieaardappelen - klimaatverandering - agro-ecologische zones - internationale samenwerking - arable farming - potatoes - table potatoes - climatic change - agroecological zones - international cooperation
Climate change is a key issue which has the potential to change the production and processing landscape. Clearly potato production systems will have to respond to the impacts of climate change in addition greenhousegass emissions energy from arable lands will have to be managed.This document provides background on potato production systems, starting with a scoping of global production systems and tries to identify key issues for policy and research. It is meant as a starting point for discussion and collaboration on GRA relevant topics. The outcome of this process will be used to create regional or global networks on the identified topics.
Vreterij in consumptie-aardappelen
Rozen, K. van; Huiting, H.F. - \ 2015
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit PPO-agv
akkerbouw - aardappelen - consumptieaardappelen - gewasbescherming - aantasting - schade - landbouwkundig onderzoek - arable farming - potatoes - table potatoes - plant protection - infestation - damage - agricultural research
Vreterij in Nederlandse consumptieaardappelen staat in een toenemende belangstelling. De aanname is dat het probleem toeneemt, maar de werkelijke omvang van de schade is onbekend. Ook zijn de oorzaken van de aangetroffen gaten vaak niet helder; gaat het om vreterij, aantasting of mechanische schade? Het doel van dit project is om de omvang van de problematiek en de oorzaken van “vreterij” in kaart te brengen. Het verkregen beeldmateriaal kunnen de telers en adviseurs direct gebruiken om symptomen in het veld of in de schuur te vergelijken. Zowel omvang (hoe vaak worden de telers geconfronteerd met (economische) schade) als oorzaak (welke veroorzaker moet wanneer worden beheerst of bestreden) zijn van groot belang voor een efficiënt, rendabel en duurzaam teeltmanagement.
Onderzoek Schapkwaliteit Biologische Aardappelen
Wijk, C.A.P. van; Spits, H.G. ; Pereira da Silva, F.I.D.G. ; Otma, E.C. ; Gottschall, J. ; Bastiaanssen, J. - \ 2015
Biokennis (PPO rapport 640) - 43
aardappelen - voedselgewassen - consumptieaardappelen - houdbaarheid (kwaliteit) - biologische productie - kwaliteit na de oogst - behandeling na de oogst - biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - potatoes - food crops - table potatoes - keeping quality - biological production - postharvest quality - postharvest treatment - organic farming - organic foods
Samenvattend verslag van: Onderzoek naar de kwaliteit van biologische aardappelen in het winkelschap, Effect van kiemremmingsproducten op het schapleven, en Effect van licht op vergroening in de retail.
Het effect van licht op bio-aardappel vergroening in de retail
Pereira da Silva, F.I.D.G. ; Otma, E.C. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1528) - ISBN 9789462573635 - 26
consumptieaardappelen - achteruitgang (deterioration) - vergroening - chlorofyl - kunstlicht - supermarkten - biologische voedingsmiddelen - aardappelen - voedselkwaliteit - table potatoes - deterioration - greening - chlorophyll - artificial light - supermarkets - organic foods - potatoes - food quality
Uit peilingen van de Nederlandse Aardappel Organisatie en andere, blijkt dat er nog steeds kwaliteitsgebreken vast te stellen zijn bij de biologische aardappels in het schap. Vergroening lijkt één van de belangrijkste aspecten van de kwaliteitsgebreken te zijn. Het doel van dit projectonderdeel is daarom om te onderzoeken welk type licht in de supermarkt leidt tot de beste resultaten om vergroening van bio-aardappels in het schap tegen te gaan.
Get a taste of new talented Robust potato cultivars
Lammerts Van Bueren, E. ; Janmaat, L. - \ 2015
Louis Bolk Instituut
marketing - aardappelen - consumptieaardappelen - verbetering - ziekteresistentie - biologische landbouw - phytophthora - cultivars - akkerbouw - potatoes - table potatoes - improvement - disease resistance - organic farming - arable farming
In the potato breeding programme Bioimpuls, the Louis Bolk Institute and Wageningen UR are working together with breeding companies and farmer-breeders to develop robust cultivars that are resistant to Phytophthora. Thanks to these new cultivars, organic growers now have more chance of yield security. The next step is to collaborate with organic wholesalers and retailers to make sure that the new cultivars reach the shop shelves and consumers’ plates. In the Netherlands, the organic market has already accepted new cultivars such as Bionica, Sarpo Mira and Carolus, but other cultivars are still relatively unknown, and additional promising cultivars will become available for the European market in the near future. Together, these cultivars will offer a complete assortment of boiling, baking and multi-purpose potatoes in various colours and shapes. The new talents are presented in this brochure.
Jaarrond bestrijdingsstrategie Phytophthora
Schepers, H.T.A.M. ; Evenhuis, B. - \ 2014
Kennisakker.nl 2014 (2014)28 juli.
akkerbouw - gewasbescherming - phytophthora infestans - aardappelen - pootaardappelen - fabrieksaardappelen - ziektebestrijding - consumptieaardappelen - plantenziektebestrijding - ziektepreventie - arable farming - plant protection - potatoes - seed potatoes - starch potatoes - disease control - table potatoes - plant disease control - disease prevention
Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt bij uitstek voor de aardappelziekte, veroorzaakt door Phytophthtora infestans. Het uitgangspunt voor de Phytophthora-bestrijdingsstrategie is het stapelen van zoveel mogelijk preventieve maatregelen, indien noodzakelijk aangevuld met curatieve maatregelen. Dit geeft, over het hele seizoen bekeken, de meest (kosten)effectieve en minst milieubelastende beheersing van de aardappelziekte in de zetmeel-, poot- en consumptieaardappelteelt.
Verbeterde positionering van de biologische tafelaardappel
Leeuwen, M.A.E. van - \ 2013
Lelystad : PPO AGV - 7
marketing - aardappelen - biologische voedingsmiddelen - projecten - consumptieaardappelen - potatoes - organic foods - projects - table potatoes
Projectbeschrijving. De biologische tafelaardappel heeft nog niet zoveel aanzien ontwikkeld als de biologische melk in de schappen van de supermarkt. Telers zien als reden dat de tussenhandel onvoldoende belang hebben bij een goede ontwikkeling van de afzetmarkt van biologische aardappels. Hoe is een goede positionering van de biologische tafelaardappel te realiseren? Telers willen graag een korte betrouwbare keten inrichten waar zij hun tafelaardappels kunnen afzetten.
Rijenbemesting: kansen, nieuwe producten en technieken
Smit, A.L. ; Geel, W.C.A. van; Malda, J.T. ; Pronk, A.A. - \ 2013
Kennisakker.nl 2013 (2013)17 juni.
bemesting - rijenbemesting - veldproeven - consumptieaardappelen - aardappelen - zaai-uien - uien - akkerbouw - fertilizer application - band placement - field tests - table potatoes - potatoes - spring-sown onions - onions - arable farming
In opdracht van het MMM voeren PRI, PPO en Altic in 2012 t/m 2014 nieuw onderzoek uit naar rijenbemesting. Nagegaan wordt in welke mate rijenbemesting de efficiëntie van de toegediende meststof verhoogd. Ook wordt nagegaan op welke bodems rijenbemesting met name voordelen biedt. In 2012 zijn veldproeven uitgevoerd in consumptieaardappel op centrale zeeklei (Lelystad) en zuidoostelijk zand (Vredepeel) en in zaaiui op zuidwestelijke zeeklei (Westmaas).
Verhoging benutting stikstof en fosfaat door rijenbemesting
Geel, W.C.A. van - \ 2013
bemesting - rijenbemesting - nutriëntengebruiksefficiëntie - stikstof - fosfaat - veldproeven - consumptieaardappelen - aardappelen - zaai-uien - uien - akkerbouw - fertilizer application - band placement - nutrient use efficiency - nitrogen - phosphate - field tests - table potatoes - potatoes - spring-sown onions - onions - arable farming
Poster met onderzoeksinformatie.
Rijenbemesting: kansen, nieuwe producten en technieken : tussenrapportage 2012
Smit, A.L. ; Geel, W.C.A. van; Malda, J.T. ; Pronk, A. - \ 2013
Wageningen : Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), Onderzoeksinstituut Plant Research International - 85
bemesting - rijenbemesting - veldproeven - consumptieaardappelen - aardappelen - zaai-uien - uien - akkerbouw - zware kleigronden - zandgronden - fertilizer application - band placement - field tests - table potatoes - potatoes - spring-sown onions - onions - arable farming - clay soils - sandy soils
In opdracht van het MMM voeren PRI, PPO en Altic in 2012 t/m 2014 nieuw onderzoek uit naar rijenbemesting. Nagegaan wordt in welke mate rijenbemesting de efficiëntie van de toegediende meststof verhoogd. Ook wordt nagegaan op welke bodems rijenbemesting met name voordelen biedt. In 2012 zijn veldproeven uitgevoerd in consumptieaardappel op centrale zeeklei (Lelystad) en zuidoostelijk zand (Vredepeel) en in zaaiui op zuidwestelijke zeeklei (Westmaas).
PPO begint onderzoek naar bewaarplaatsen akkerbouw 'Er wordt vaak teveel geventileerd' : Interview met Jan Kamp en Jeroen Wildschut
Doorn, D. van; Kamp, J.A.L.M. ; Wildschut, J. - \ 2012
Nieuwe oogst / Magazine gewas 8 (2012)12. - ISSN 1871-093X - p. 12 - 13.
energiebesparing - opslag - onderzoeksprojecten - akkerbouw - aardappelen - consumptieaardappelen - pootaardappelen - energy saving - storage - research projects - arable farming - potatoes - table potatoes - seed potatoes
PPO AGV start in navolging van PPO Bloembollen een onderzoek naar energiebesparing bij de bewaring van akkerbouwproducten. De subsidie voor dit onderzoek bij de bewaring van frites-, tafel- en pootgoedaardappelen is toegekend.
Bioboer wil ook frietaardappel
Hutten, R.C.B. - \ 2012
Kennis Online 9 (2012)mei. - p. 11 - 11.
plantenveredeling - biologische plantenveredeling - aardappelen - consumptieaardappelen - aardappelchips - patates frites - biologische landbouw - plant breeding - organic plant breeding - potatoes - table potatoes - crisps - chips (french fries) - organic farming
Biologische aardappeltelers hebben nog nauwelijks goede rassen voor chips en friet. In het project BioImpuls wordt gezocht naar een oplossing.
Sensorgestuurd variabel N-bijmesten van consumptieaardappelen 2011 : proef RH11.24 uitgevoerd op Rusthoeve Colijnsplaat
Schans, D.A. van der; Slabbekoorn, J.J. ; Blok, D. - \ 2012
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 31
bemesting - aardappelen - consumptieaardappelen - beslissingsondersteunende systemen - stikstof - veldproeven - akkerbouw - mestgiften - precisielandbouw - fertilizer application - potatoes - table potatoes - decision support systems - nitrogen - field tests - arable farming - dressings - precision agriculture
In het teeltseizoen 2011 is op proefboerderij De Rusthoeve een stikstofbemestingsproef uitgevoerd in het gewas aardappelen. Het doel van deze proef was om de stikstofbenutting bij verschillende N giften vast te stellen en de stikstof adviezen van twee N bijmestsystemen te vergelijken met de optimale N bijmest strategie. Uit de proefresultaten blijkt dat het advies van de CropScan sensor en het advies op basis van Aardappel monitoring elkaar niet veel ontlopen. Beide systemen hebben achteraf gezien evenwel onterecht een N bijmest advies gegeven. Ook verschilden de adviezen bij een lage basisgift nauwelijks van die bij een hoge basisgift.
Differentiatie stikstofbemestingsadviezen. Verkenning bij het gewas consumptieaardappel.
Dijk, W. van; Schoot, J.R. van der; Berge, H.F.M. ten - \ 2012
Lelystad : PPO-WUR - 26
bemesting - stikstof - richtlijnen (directives) - consumptieaardappelen - aardappelen - akkerbouw - mestgiften - fertilizer application - nitrogen - directives - table potatoes - potatoes - arable farming - dressings
In het Vierde Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn wordt o.a. ingezet op innovaties om op melkveehouderij- en akker- en tuinbouwbedrijven de stikstofverliezen verder te verminderen. Eén van de opties is om stikstofbemestingsadviezen, daar waar mogelijk, te differentiëren naar groei- en bodemomstandigheden. In 2010 is een project gestart met als doel een verkenning van de mogelijkheden voor differentiatie van het stikstofbemestingsadvies op basis van opbrengstniveau en N-leverend vermogen van de bodem bij het gewas maïs. In 2011 is gekeken naar de mogelijkheden bij het gewas consumptieaardappel. Dit rapport doet hiervan verslag van de analyse bij consumptieaardappelen. In de studie is gebruik gemaakt van een dataset van 32 N-trappenproeven met consumptieaardappelen die in het verleden zijn uitgevoerd. Het betrof 18 en 14 proeven op respectievelijk zand- en lössgrond.
Aardappel veredeling BIOIMPULS 2011
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, ; Louis Bolk, - \ 2011
[S.l.] : YouTube
aardappelen - plantenveredeling - biologische plantenveredeling - plantenveredelingsmethoden - consumptieaardappelen - biologische landbouw - selectie - selectiecriteria - potatoes - plant breeding - organic plant breeding - plant breeding methods - table potatoes - organic farming - selection - selection criteria
Het project BIOIMPULS draait om de biologische aardappelsector. De onderzoekers streven samen met boeren naar een aardappelras dat minder gevoelig is voor ziekten zoals phytophthora en efficiënt gebruik maakt van stikstof. Ook grondbewerking komt aan bod. Daarnaast kijkt BIOIMPULS naar de smaak van de aardappelen en de wensen van de consument. Deze film volgt het veredelingsproces van begin tot eind.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.