Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 258

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==teelthandleidingen
Check title to add to marked list
Notenteelt in Nederland : Een technisch economische haalbaarheidsstudie
Baltissen, A.H.M.C. ; Oosterbaan, A. - \ 2017
Randwijk : Wageningen Plant Research , onderdeel van Wageningen University & Research, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 53 p.
noten als gewas - hazelnoten - walnoten - haalbaarheidsstudies - teelthandleidingen - fruitteelt - nederland - nut crops - hazelnuts - walnuts - feasibility studies - cultivation manuals - fruit growing - netherlands
Notenteelt (hazel- en walnotenteelt) is in Nederland een kleine sector (50 tot 100 ha). Er zijn echter een aantal ontwikkelingen die nieuwe groeimogelijkheden voor de teelt en afzet bieden. Dat er maar een beperkt productiegebied aan noten in Nederland is, heeft zijn redenen. Nieuwe innovatieve technieken en nieuwe samenwerkingen bieden perspectief op het verkleinen van de teeltrisico’s en op een duurzame en rendabele teelt. Ook de inzet van restproducten voor de Biobased Economie geeft mogelijkheden. Vanuit deze optiek is Wageningen Plant Research (Voorheen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit) enkele jaren geleden gestart om de groeimogelijkheden voor de notenteelt te verkennen en te stimuleren. Zo is samen met een groep notenkwekers en –telers een haalbaarheidsproject ingediend bij MKB Innovatiestimulering Regio & Topsector (MIT regeling) en gehonoreerd. Dit rapport is het verslag van het project. De focus in dit rapport ligt bij walnoten en hazelnoten.
Handboek snijmaïs
Schooten, H.A. van; Philipsen, A.P. ; Groten, J.A.M. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 27) - 198
maïs - handboeken - grondbewerking - bemesting - rassenkeuze (gewassen) - zaaien - onkruidbestrijding - plantenplagen - gewasopbrengst - diervoeding - agrarische economie - melkveehouderij - voedergewassen - akkerbouw - teelthandleidingen - maïskuilvoer - zea mays - maize - handbooks - tillage - fertilizer application - choice of varieties - sowing - weed control - plant pests - crop yield - animal nutrition - agricultural economics - dairy farming - fodder crops - arable farming - cultivation manuals - maize silage
Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Een optimale teelt en benutting van dit gewas zijn daarmee van belang voor het rendement van de sector. Een actueel en compleet overzicht van de nieuwste informatie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. De nieuwe informatie en ontwikkelingen over teelt en gebruik van maïs komen vaak nogal versnipperd en soms beperkt bij de melkveehouders. Dit heeft tot gevolg dat het lastig is voor de gebruiker om de juiste informatie te vinden. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs. Jaarlijks wordt het handboek geactualiseerd met de nieuwste informatie.
Protocol voor veldbewerking en teelt van zeekraal
Blom, M. ; Visser, W. de - \ 2014
vollegrondsgroenten - teelthandleidingen - zoutwaterlandbouw - zout water - zoutgronden - zouttolerantie - salicornia herbacea - stengelgroenten - field vegetables - cultivation manuals - saline agriculture - saline water - salt land - salt tolerance - stem vegetables
De teelt van zeekraal kan in verschillende systemen plaatsvinden onder verschillende waterregimes, onder water zetten of irrigeren. De resultaten van proeven in Wilhelminapolder vormen de basis voor dit protocol en zijn gebaseerd op een buitenteelt met eb/vloed en springtij als watergeefregimes.
Handboek snijmaïs
Schooten, H.A. van; Philipsen, A.P. ; Groten, J.A.M. - \ 2013
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 27) - 196
melkveehouderij - zea mays - maïs - maïskuilvoer - teelthandleidingen - voedergewassen - akkerbouw - handboeken - onkruidbestrijding - plantenziekten - plantenplagen - gewasbescherming - dairy farming - maize - maize silage - cultivation manuals - fodder crops - arable farming - handbooks - weed control - plant diseases - plant pests - plant protection
Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs.
Teelt de grond uit aardbei, Eindrapportage 2009 - 2013
Wijk, C.A.P. van; Verhoeven, J.T.W. ; Broek, R.C.F.M. van den; Wilms, J.A.M. ; Evenhuis, A. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV
fragaria - aardbeien - teeltsystemen - substraten - hergebruik van water - waterzuivering - desinfecteren - zandfiltratie - bacterieziekten - teelthandleidingen - strawberries - cropping systems - substrates - water reuse - water treatment - disinfestation - sand filtration - bacterial diseases - cultivation manuals
Het onderzoek is uitgevoerd op een tweetal sporen: - Teelt van aardbei op stelling zonder substraat, - Toepassing van een ontsmettingsmethode om verspreiding van ziekten te voorkomen. De stellingen waren overkapt met kleine plastic koepels. Om zonder substraat te kunnen telen is het Nutriënt Film Techniek (NFT) systeem gebruikt, een techniek waarbij een dunne stromende waterfilm alle voedingsstoffen meeneemt die noodzakelijk zijn voor de plantengroei. Uit literatuur en praktijkervaringen kwamen de volgende mogelijke ontsmettingsmethoden in beeld: toepassing of gebruik van een zandfilter, lage of hoge UV-ontsmetting, verhitting, combinatie van waterstofperoxide/ozon en een moerasfilter. Het zandfilter leek uit literatuurstudie en ervaring bij andere teelten de meest handzame en perspectiefvolle ontsmettingsmethode voor recirculatiewater bij aardbei stellingteelt. Daarom heeft het onderzoek zich sterk gericht op de zandfilter methode met de vraag of aardbeiziekten hiermee afdoende voorkomen kunnen worden. De voornaamste aardbeienziekten bij de stellingteelt worden veroorzaakt door Phytophthora cactorum en P. fragariae, maar ook Botrytis (koprot) en Rhizoctonia kunnen van belang zijn. Xanthomonas fragariae is van beperkt belang bij de stellingteelt, in de plantopkweek kan deze bacterie wel een probleem vormen als geen passende maatregelen worden genomen.
Perspectief inlandse teelt eiwithoudende gewassen voor de mengvoederindustrie : teeltervaringen en proefresultaten 2011 en 2012
Mheen, H.J.C.J. van der; Timmer, R.D. - \ 2013
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 23
akkerbouw - eiwitleverende planten - oost-nederland - veevoeding - mengvoer - teelthandleidingen - peulgewassen - olieleverende planten - veldgewassen - regionale voedselketens - arable farming - protein plants - east netherlands - livestock feeding - compound feeds - cultivation manuals - legumes - oil plants - field crops - regional food chains
Hierbij is in eerste gekozen voor de belangrijkste ‘graanleguminosen’ (met een productiewijze naar analogie van de graanteelt) erwt, veldboon, sojaboon, blauwe en witte lupine
Switchgrass (Panicum virgatum L.) : a perennial biomass grass for efficient production of feedstock for the biobased economy
Elbersen, H.W. ; Poppens, R.P. ; Bakker, R.R.C. - \ 2013
Utrecht : NL Agency - 27
panicum virgatum - brandstofgewassen - teelt - teelthandleidingen - biomassa productie - biobased economy - akkerbouw - fuel crops - cultivation - cultivation manuals - biomass production - arable farming
Teelthandleiding van Switchgrass. Er wordt ingegaan op het huidige gebruik als biomassagewas, teeltmanagement, oogst en logistiek, toepassingen, economie en duurzaamheid.
Dunnen met ATS vraagt andere strategie
Maas, F.M. - \ 2013
De Fruitteelt 103 (2013)15. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 11.
malus - appels - dunnen - plantengroeiregulatoren - vruchtzetting - toedieningswijzen - spuiten - bestuiving - timing - toepassing - besluitvorming - teelthandleidingen - apples - thinning - plant growth regulators - fructification - application methods - spraying - pollination - application - decision making - cultivation manuals
Bespuitingen met de bladmeststof ATS zijn al meer dan tien jaar een door veel fruittelers toegepaste teelthandeling om de vruchtzetting bij appel te beperken. Vooral bij uitbundig bloeiende bomen kunnen telers bij een juist toepassingsmoment de vruchtzetting verkleinen. Later is dan minder chemische vruchtdunning en arbeidsintensieve handdunning nodig. Recent onderzoek van WUR/PPO Fruit wijst uit dat de huidige wijze van vruchtdunning aangepast dient te worden.
Beslisboom snijmaïs op zandgrond : Duurzaam en praktisch oplossen van problemen in de teelt van snijmaïs
Livestock Research, - \ 2013
Wageningen UR Livestock Research
melkveehouderij - zea mays - maïs - probleemoplossing - maïskuilvoer - voedergewassen - teelthandleidingen - akkerbouw - duurzaamheid (sustainability) - dairy farming - maize - problem solving - maize silage - fodder crops - cultivation manuals - arable farming - sustainability
Als onderdeel van een teelthandleiding voor snijmais is een beslisboom opgenomen met als doel de maisteelt duurzaam te maken en de veeteler behulpzaam te zijn bij het oplossen van praktische problemen.
Mogelijkheden voor de teelt van zeekraal in de vollegrond
Blom, M. ; Visser, W. de - \ 2013
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 511) - 22
salicornia - zoutwaterlandbouw - groenteteelt - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - teelthandleidingen - saline agriculture - vegetable growing - field vegetables - outdoor cropping - cultivation manuals
Aan de commerciële teelt is nog veel te verbeteren voordat een succesvolle opschaling kan plaatsvinden. In het kader van het project Zeeuwse Tong zijn gedurende 3 jaren proeven uitgevoerd op een perceel van het proefbedrijf van de Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder om te zoeken naar oplossingen voor de knelpunten in de teelt. In deze veldproeven zijn zo veel mogelijk de natuurlijke omstandigheden nagebootst waaronder zeekraal in het wild groeit. Dat heeft inzichten opgeleverd ten aanzien van de groei en ontwikkeling van zeekraal in de volle grond. Dit boekje kan helpen een nieuwe teelt op te zetten of verbeteringen aan te brengen in reeds bestaande teelten.
Teelt van lelies in goten in de grond in Drenthe, 2012
Slootweg, G. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 7
lelies - cultuurmethoden - teeltsystemen - goten - emissie - substraten - proeven - bloembollen - landbouwkundig onderzoek - drenthe - teelthandleidingen - lilies - cultural methods - cropping systems - ducts - emission - substrates - trials - ornamental bulbs - agricultural research - cultivation manuals
De noodzaak te voldoen aan de toenemende milieueisen en tevens een constante goede kwaliteit te produceren, vereisen de ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem voor lelies. Binnen het onderzoeksprogramma ‘Teelt de grond uit’ worden nieuwe teeltsystemen voor de open teelten ontwikkeld en waar mogelijk geïmplementeerd. Bij PPO in Lisse wordt sinds 2010 onderzoek uitgevoerd gericht op de ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem voor lelies in kleine volumes substraat. Op basis van de ontwikkelde kennis vanuit de proeven in Lisse, is op het proefveld van ROL te Wapse een pilot aangelegd waarbij lelies in goten in de grond worden geteeld.
Handboek snijmaïs
Schooten, H.A. van; Philipsen, A.P. ; Groten, J.A.M. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 19) - 193
zea mays - maïs - maïskuilvoer - teelthandleidingen - voedergewassen - melkveehouderij - akkerbouw - handboeken - maize - maize silage - cultivation manuals - fodder crops - dairy farming - arable farming - handbooks
Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs.
Handbook for Greenhouse Rose Production Ethiopia
Maden, E. van der; Hoogerwerf, F. ; Marrewijk, J. van; Kerklaan, E. ; Posthumus, J. ; Boven, A. van; Elings, A. ; Garcia Victoria, N. ; Rikken, M. ; Humphries, G. - \ 2012
Wageningen : DLV/Wageningen UR/CBI/EHPEA - 149
bloementeelt - snijbloemen - rozen - markten - agrarische bedrijfsvoering - gewasbescherming - irrigatie - bevruchting - groeimedia - behandeling na de oogst - afrika - ethiopië - capaciteitsopbouw - nederland - glastuinbouw - teelthandleidingen - floriculture - cut flowers - roses - markets - farm management - plant protection - irrigation - fertilization - growing media - postharvest treatment - africa - ethiopia - capacity building - netherlands - greenhouse horticulture - cultivation manuals
This practical handbook is prepared by DLV Plant, in collaboration with Wageningen UR, CBI and EHPEA, under assignment of the Ethiopia Netherlands Horticulture Partnership (ENHP). The following persons have contributed to this handbook: DVL Plant: Edwin van der Maden, Francis Hoogerwerf, Jeroen van Marrewijk, Eric Kerklaan, Jelle Posthumus, Arnoud van Boven; Wageningen UR: Anne Elings, Nieves Garcia Victoria; CBI / ProVerde: Milco Rikken EHPEA: Glenn Humphries
Plant growth under high salinity
Blom, M. ; Brandenburg, W.A. - \ 2011
Egypte : Wageningen UR, Plant Research International
zoutwaterlandbouw - zoute gronden - zout water - agrarische bedrijfsvoering - veldgewassen - prestatie-onderzoek - duurzame landbouw - teeltsystemen - teelthandleidingen - saline agriculture - saline soils - saline water - farm management - field crops - performance testing - sustainable agriculture - cropping systems - cultivation manuals
Plants most suitable for growing under high saline or even seawater conditions are the ones naturally living under high saline circumstances. A series of tolerant or moderate salt tolerant plants are experimentally tested and described in literature. For many species of this group a threshold value has also been described.
Handboek snijmaïs
Schooten, H.A. van; Philipsen, A.P. ; Groten, J.A.M. - \ 2011
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 19) - 189
zea mays - maïs - maïskuilvoer - teelthandleidingen - voedergewassen - akkerbouw - melkveehouderij - handboeken - maize - maize silage - cultivation manuals - fodder crops - arable farming - dairy farming - handbooks
Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs.
Lupine : een gezond alternatief voor boer en burger
Prins, U. ; Vijver, L.P.L. van de - \ 2011
Louis Bolk Instituut
lupinus - teelthandleidingen - akkerbouw - eiwit - vleesvervangers - lupinen - peulvruchten - cultivation manuals - arable farming - protein - meat alternates - lupins - grain legumes
Korte teelthandleiding voor lupine als consumptiegewas en maatschappelijke redenen om lupine te telen.
Aardbeien: uitdaging voor de biologische teler
Hamont, J. van - \ 2011
BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 2010 (2011)35. - 4 p.
biologische landbouw - akkerbouw - aardbeien - cultuurmethoden - teelt - teelthandleidingen - organic farming - arable farming - strawberries - cultural methods - cultivation - cultivation manuals
Biologische aardbeien worden nog maar weinig geteeld. De voornaamste reden hiervoor is dat de teelt niet zo gemakkelijk is en er nogal wat kan misgaan. Ook vraagt de aardbeienteelt een aanzienlijke hoeveelheid arbeid, waardoor het relatief duur is. Het aanbod biologische aardbeien is dus gering. Ook zijn de groothandelsbedrijven voorzichtig met inkopen, hetgeen potentiële telers verder afremt. Een continu aanbod ontbreekt dus: hoog tijd om de cirkel te doorbreken en de continuïteit te verbeteren. In dit BioKennisbericht meer over de biologische teelt van aardbeien.
Teelthandleiding groenbemesters : bladkool (Brassica napus)
Timmer, R.D. ; Korthals, G.W. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2011
Kennisakker.nl 2004 (2011)1 mei.
groenbemesters - brassica napus - teeltsystemen - zaaien - plantenziekten - plagen - onkruiden - nematoda - akkerbouw - teelthandleidingen - green manures - cropping systems - sowing - plant diseases - pests - weeds - arable farming - cultivation manuals
Bladkool is een speciaal op snelheid van beginontwikkeling en bladproductie geselecteerde vorm van winterkoolzaad. Het is vanouds een gewaardeerde groenbemester. Hoewel de beworteling van de bouwvoor niet intensief is geeft het een betere beworteling dan bladrammenas en gele mosterd. Daar staat tegenover dat bladkool niet geschikt is voor late zaai. De gebruiksmogelijkheden zijn beperkt, omdat bladkool een waardplant is voor zowel het bietencysteaaltje als knolvoet. Het is een lang en zeer bladrijk gewas en kan een grote massa vormen. Het bovengrondse deel is erg smakelijk voor dieren en wordt vaak bestemd voor veevoer. Geteeld als groenbemester (stoppelgewas) komt bladkool niet in bloei. Het is op de meeste gronden goed te verbouwen. Veengrond is hierop een uitzondering, terwijl lichte gronden alleen geschikt zijn als er voldoende kalk en magnesium in de bodem aanwezig is. De pH(-KCl) op deze grond moet minimaal 4,5 zijn
Teelthandleiding groenbemesters : bijlage: organische stof
Timmer, R.D. ; Korthals, G.W. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2011
Kennisakker.nl 2004 (2011)1 mei.
groenbemesters - organische meststoffen - bodem - humus - akkerbouw - teelthandleidingen - green manures - organic fertilizers - soil - arable farming - cultivation manuals
Om het humusgehalte op peil te houden dienen jaarlijks meerdere mogelijkheden benut te worden om organische stof toe te voegen aan de bodem. Slechts een fractie van de organische stof die aan de bodem wordt toegevoegd zet zich om in humus. Dit gedeelte noemt men de effectieve organische stof (= gedeelte van de toegevoerde organische stof dat na een jaar nog in de bouwvoor aanwezig is)
Teelthandleiding groenbemesters : raketblad (Solanum sisymbriifolium)
Timmer, R.D. ; Korthals, G.W. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2011
Kennisakker.nl 2004 (2011)1 mei.
groenbemesters - solanum sisymbriifolium - teeltsystemen - zaaien - plantenziekten - plagen - onkruiden - nematoda - akkerbouw - teelthandleidingen - green manures - cropping systems - sowing - plant diseases - pests - weeds - arable farming - cultivation manuals
In de late jaren '90 is vastgesteld dat raketblad eigenschappen bezit die de plant tot kandidaat-lokgewas maken voor de biologische bestrijding van aardappelcysteaaltjes (Scholte en Vos, 2001). Het onderzoek over de wijze van lokking en de mate van doding van larven uit aardappelcysten, zowel in laboratorium- als in veldsituaties, is nog gaande. Eerste resultaten in de praktijk wijzen, net als potproeven, op een potentiële bestrijding van aardappelcystenaaltjes van 90 procent (range loopt uiteen van 60-90 procent). Inmiddels is het gewas als aardappelcysteaaltjes bestrijdende groenbemester, voornamelijk bij pootgoedtelers op AM-besmette percelen, in de praktijk geïntroduceerd
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.