Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 31

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==telemetry
Check title to add to marked list
Telemetry for migratory bats : a feasibility study
Lagerveld, Sander ; Janssen, René ; Manshanden, Jasper ; Haarsma, Anne-Jifke ; Vries, Simon de; Brabant, Robin ; Scholl, Michaela - \ 2017
Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C011/17) - 58
chiroptera - migration - telemetry - offshore - wind farms - biomonitoring - feasibility studies - north sea - netherlands - migratie - telemetrie - windmolenpark - biologische monitoring - haalbaarheidsstudies - noordzee - nederland
Conservation physiology of marine fishes: state of the art and prospects for policy
Mckenzie, David J. ; Axelsson, Michael ; Chabot, Denis ; Claireaux, Guy ; Cooke, Steven J. ; Corner, Richard A. ; Boeck, Gudrun De; Domenici, Paolo ; Guerreiro, Pedro M. ; Hamer, Bojan ; Jørgensen, Christian ; Killen, Shaun S. ; Lefevre, Sjannie ; Marras, Stefano ; Michaelidis, Basile ; Nilsson, Göran E. ; Peck, Myron A. ; Perez-Ruzafa, Angel ; Rijnsdorp, Adriaan D. ; Shiels, Holly A. ; Steffensen, John F. ; Svendsen, Jon C. ; Svendsen, Morten B.S. ; Teal, Lorna R. ; Meer, Jaap Van Der; Wang, Tobias ; Wilson, Jonathan M. ; Wilson, Rod W. ; Metcalfe, Julian D. - \ 2016
Conservation Physiology 4 (2016)1. - ISSN 2051-1434
Biomarkers - ecological models - fisheries - Fry paradigm - individual variation - telemetry
The state of the art of research on the environmental physiology of marine fishes is reviewed from the perspective of how it can contribute to conservation of knowledge for conservation of marine fishes is the limited knowledge base; international collaboration is needed to study the environmental physiology of a wider range of species. Multifactorial field and laboratory studies on biomarkers hold promise to relate ecophysiology directly to habitat quality and population status. The ‘Fry paradigm’ could have broad applications for conservation physiology research if it provides a universal mechanism to link physiological function with ecological performance and population dynamics of fishes, through effects of abiotic conditions on aerobic metabolic scope. The available data indicate, however, that the paradigm is not universal, so further research is required on a wide diversity of species. Fish physiologists should interact closely with researchers developing ecological models, in order to investigate how integrating physiological information improves confidence in projecting effects of global change; for example, with mechanistic models that define habitat suitability based upon potential for aerobic scope or outputs of a dynamic energy budget. One major challenge to upscaling from physiology of individuals to the level of species and communities is incorporating intraspecific variation, which could be a crucial component of species’ resilience to global change.
Understanding what fishes do in the wild is also a challenge, but techniques of novel information towards effective conservation. Overall, fish physiologists must strive to render research outputs more applicable to management and decision-making. There are various potential avenues for information flow, in the shorter term directly through biomarker studies and in the longer term by collaborating with modellers and fishery biologists.
The feasibility of tagging harbour porpoises in Dutch waters
Scheidat, M. ; Bos, O.G. ; Geelhoed, S.C.V. - \ 2016
IMARES (Report / IMARES C009/16) - 28 p.
phocoena - phocoenidae - wild animals - telemetry - satellite surveys - animal behaviour - animal health - animal welfare - wilde dieren - telemetrie - satellietkarteringen - diergedrag - diergezondheid - dierenwelzijn
The tagging of harbour porpoise (Phocoena phocosena) with satellite-linked locators or time-depth recorders allows researchers to obtain data on the behaviour and ecology of this species. It is also a valuable tool to investigate the impact of human activities on individuals and a number of recent publications have highlighted that for porpoises in Dutch waters this knowledge is still scarce. However, tagging also impacts the animals. In this report we are providing: 1) an overview of the technical status and the different types of tags, 2) how tags have been used in other areas on porpoises, 3) how tags can be attached to porpoises, 4) how porpoises can be obtained for tagging, and 5) what the legal framework for tagging in the Netherlands is. Finally we discuss relevant research questions and their relationship with current and future projects in The Netherlands and propose suitable pilot studies that take the results of this review into account.
Pilot study on behaviour of sharks around Saba using acoustic telemetry - Progress report 2014
Winter, H.V. ; Vink, D. ; Beek, I.J.M. van - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C026/15) - 21
haaien - saba - zeereservaten - telemetrie - migratie - verspreiding - universitair onderzoek - sharks - marine protected areas - telemetry - migration - dispersal - university research
Worldwide many shark populations are in strong decline mainly due to fisheries. Population status of sharks in the Caribbean is still poorly known. In order to be able to take effective measures to protect sharks, insight in their spatial behaviour during different life stages is required. Do marine parks enhance shark populations and if so at what scale? This pilot study mainly aims at determining the feasibility of using telemetry around Saba and at a later stage at the Saba Bank and surrounding islands, e.g. what logistics and which co-operation, catching and deployment methods are required to set-up telemetric experiments for target shark species, and to get a first insight of the scale of movement patterns of the target shark species.
Nieuw rugzakje voor zangvogels
Kouwen, M. ; Snijders, L. - \ 2014
Bionieuws 24 (2014)18. - ISSN 0924-7734 - p. 3 - 3.
vogels - diergedrag - telemetrie - fauna - birds - animal behaviour - telemetry
Brutale koolmezen hebben vaker sociaal contact met soortgenoten dan schuwe dieren. Toch zijn schuwe koolmezen niet minder succesvol. Wellicht zijn schuwe dieren juist oplettender, zoals bij brandganzen bekend is. Dat blijkt uit onderzoek van NIOO. Gebruik werd gemaakt van een innovatieve zendermethode.
Radiotelemetrie om de mobiliteit van insecten te volgen
Lahr, J. ; Kats, R.J.M. van - \ 2014
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 31 (2014)3. - ISSN 0169-6300 - p. 129 - 131.
fauna - insecten - diergedrag - monitoring - telemetrie - innovaties - insects - animal behaviour - telemetry - innovations
Radiotelemetrie is een methode om de mobiliteit van organismen in kaart te brengen. De methode wordt al veel toegepast bij vogels en zoogdieren. De ontwikkeling van de techniek maakt het thans mogelijk om ook individuele insecten met zeer kleine zenders uit te rusten. In een oriënterend onderzoek werden mestkevers en een loopkever voorzien van radiozendertjes van 0,2 gram en gedurende enige tijd gevolgd in het veld.
Neus voor truffels, niet voor eikels
Suselbeek, Lennart - \ 2014
wild pigs - fauna - foraging - animal behaviour - comparative research - telemetry
Verspreidingsdynamiek, gedrag en voorkomen van diadrome vis bij Kornwerderzand t.b.v. de VismigratieRivier
Griffioen, A.B. ; Winter, H.V. ; Keeken, O.A. van; Chen, C. ; Os-Koomen, E. van; Schoenlau, S. ; Zawadowski, T. - \ 2014
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C083/14) - 131
vissen - migratie - vismigratie - sluizen - afsluitdijk - telemetrie - monitoring - fishes - migration - fish migration - sluices - telemetry
De sluiting van de 32 km lange Afsluitdijk in 1932 heeft grote gevolgen gehad voor de migratie van vis tussen de Zuiderzee en de aangrenzende rivieren. Waar eerst een natuurlijke overgang bestond van zoet en zout water, is nu een harde scheiding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee ontstaan. Jaarlijks bieden zich, afhankelijk van de soort, enkele tientallen tot honderden miljoenen vissen aan bij het spuicomplex bij Kornwerderzand. Deze vissen willen tijdens hun stroomopwaartse migratie het IJsselmeer bereiken richting paai of opgroeigebieden, maar de Afsluitdijk vormt een barrière en veroorzaakt daarmee vertraging en of blokkering tijdens de stroomopwaartse migratie. Om deze reden zijn er plannen om een vispassage of een VismigratieRivier (VMR) te bouwen naast het spuicomplex te Kornwerderzand met als doel om de ecologische barrière, die de Afsluitdijk voor trekvissen vormt, te verzachten. Deze rapportage gaat in op de ruimtelijke verspreidingsdynamiek van kleine vis (driedoornige stekelbaars, spiering, botlarven en glasaal), het zoekgedrag en passagesucces van grotere vis (houting, zeeprik en zeeforel) en de aanwezigheid van diadrome vis buiten de spuikom.
Search performance and the spatial resource distribution
Huisman, T.J. - \ 2014
University. Promotor(en): Herbert Prins, co-promotor(en): Fred de Boer; Frank van Langevelde. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739391 - 100
fauna - dierecologie - migratie - foerageren - telemetrie - diergedrag - animal ecology - migration - foraging - telemetry - animal behaviour
In de afgelopen decennia heeft het onderzoek naar bewegingspatronen in de ecologie een vlucht genomen. Door de ontwikkeling van alsmaar kleinere gps-transmitters en chips worden tegenwoordig de bewegingsgegevens van een enorm aantal dieren en soorten opgeslagen. Naast deze enorme toename in beschikbare gegevens is er een ontwikkeling geweest in de theoretische modellen die besproken en gebruikt worden in de ecologische literatuur. Al deze ontwikkelingen tezamen vormen de nieuwe subdiscipline van de zogenaamde bewegingsecologie en het onderzoek in dit proefschrift valt precies onder deze noemer.
Shark protection plan for the Dutch Caibbean EEZ
Beek, I.J.M. van; Debrot, A.O. ; Walker, P.A. ; Kingma, I. - \ 2014
Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C209/13) - 104
haaien - dierenbescherming - telemetrie - mariene ecologie - caribisch gebied - sharks - animal protection - telemetry - marine ecology - caribbean
Shark populations have steeply declined worldwide due to unsustainable overexploitation and in this the Caribbean region is no exception. Since the 1990s many initiatives have been developed to protect the most threatened species. Sharks play an important ecological role in tropical marine ecosystems and represent an important economic potential in the context of ecotourism. As the Netherlands has traditionally shown strong international leadership and commitment in biodiversity protection, a key ambition of the new Dutch Caribbean Nature Policy Plan 2013-2017, developed jointly with the Dutch Caribbean islands, is the effective implementation of shark protection.
Spawning migration and larval drift of anadromous North Sea houting (Coregonus oxyrinchus) in the River IJssel, the Netherlands
Borcherding, J. ; Breukelaar, A.W. ; Winter, H.V. ; Koenig, U. - \ 2014
Ecology of Freshwater Fish 23 (2014)2. - ISSN 0906-6691 - p. 161 - 170.
anguilla-anguilla - silver eel - downstream migration - lake ijsselmeer - lower rhine - telemetry - whitefish - germany - meuse - lavaretus
Anadromous North Sea houting (NSH, Coregonus oxyrinchus) was historically distributed in the Wadden Sea extending from Jutland (Denmark) to the Schelde delta (Netherlands). The species has been considered extinct in the Rhine since the 1940s; however, a successful re-introduction programme re-established a self-reproducing population. Telemetry data of adult NSH (NEDAP TRAIL System®) were used for a first description of the timing of spawning migrations of NSH in winter, but also suggested that the River IJssel, a lower branch of the Rhine, may serve as spawning ground. This was further proven in spring 2010 with drift net catches of 218 freshly hatched NSH larvae sampled directly upstream from Kampen, where the IJssel discharges into Lake IJsselmeer. These larvae did not differ between controls from a hatchery that were about 12 h of age, indicating that the drifting larvae of NSH must have hatched in upstream areas of the River IJssel.
Telemetry studies in harbour porpoises - An overview of the technical and practical state of the art
Lucke, K. - \ 2013
Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C043/13) - 21
phocoenidae - diergedrag - telemetrie - satellietkarteringen - dierecologie - animal behaviour - telemetry - satellite surveys - animal ecology
Information on the life functions and ecology of harbour porpoises is still scarce. Only a limited number of animals are available for research in controlled situations. Satellite tracking allows to gather information on individual movements of harbour porpoises, hence providing direct insight into the individual lifestyle of a free-ranging animal. Moreover, satellite telemetry is a powerful method for directly identifying the cause-effect relationship between anthropogenic activities and the animal’s behaviour. Harbour porpoises have been tagged with satellite transmitters already for almost two decades. This document is intends to provide a comprehensive overview of the relevant aspects of telemetry studies in harbour porpoises in Dutch waters and also give an overview of the latest technical developments in this field. Based on this information the strategy for further development and use of telemetry in harbour porpoises can be shaped.
Silver eel behaviour in the vicinity of pumping stations: a telemetry study in Friesland
Keeken, O.A. van; Winter, H.V. ; Griffioen, A.B. ; Graaf, M. de - \ 2013
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C120/13) - 44
palingen - european eels - vismigratie - pompstations - dierecologie - telemetrie - friesland - dierenwelzijn - eels - fish migration - pumping stations - animal ecology - telemetry - animal welfare
Het aandeel van de schieraalpopulatie dat veilig door gemalen naar zee migreert, is afhankelijk van het aandeel aal dat vanuit de polders wegtrekt naar zee en van de overleving bij het passeren van de gemalen. Migrerende aal kan door diverse oorzaken aarzelen om een gemaal te passeren. Hierdoor kan naast sterfte in het gemaal ook barrièrewerking van een gemaal uitgaan. De barrièrewerking door deze aarzeling kan variëren van beperkt blijven tot geringe vertraging in de migratie tot zelfs blokkering van de migratie. In deze studie onderzoeken we in hoeverre barrièrewerking bij gemalen optreedt tijdens de migratie van schieralen. In totaal zijn in 2011 125 alen uitgerust met zenders (transmitters) en uitgezet in de polders. Tevens zijn vier gemalen van zenders voorzien.
Hoe lopen de hazen? : achtergrond
Wieren, Sip van - \ 2012
hares - fauna - wildlife - animal behaviour - telemetry - dutch wadden islands
Broedende Grauwe ganzen in Nederland : ontwikkelingen in landbouwkundige schade en factoren die hun ruimtegebruik beïnvloeden
Kleijn, D. ; Hout, J. van der; Voslamber, B. ; Randen, Y. van; Melman, T.C.P. - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2343)
gewasproductie - anser - broedvogels - landgebruik - vegetatiemonitoring - overwintering - telemetrie - crop production - breeding birds - land use - vegetation monitoring - telemetry
Onderzocht is hoe de landbouwschade door de in Nederland broedende Grauwe ganzen zich ontwikkelt, waarbij onderscheid is gemaakt in de zomer- en winterperiode. Met zogenaamde halsbandloggers en ringterugmeldingen is het ruimtegebruik in beeld gebracht. Hiermee is de afstand tussen slaap- en foerageerplekken bepaald. Tevens zijn de slaapplekken naar water- en begroeiingsstructuur gekarakteriseerd en is de voorkeur voor de diverse gewassen als voedselbron vastgesteld. Globale vuistregels zijn opgesteld voor ruimtelijke inrichting en beheer om de landbouwschade te beperken.
Huiskatten in natuurgebieden : kan TNR hybridisatie met de Wilde kat voorkomen?
Lammertsma, D.R. ; Janssen, R. ; Hout, J. van der; Jansman, H.A.H. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2263) - 52
verwilderde katten - fauna - populatiedichtheid - natuurgebieden - hybridisatie - telemetrie - vangmethoden - limburg - dierenwelzijn - diergezondheid - feral cats - population density - natural areas - hybridization - telemetry - trapping - animal welfare - animal health
De Wilde kat keert weer terug in Nederland. Een bedreiging daarbij is hybridisatie met verwilderde huiskatten. De provincie Limburg heeft Alterra verzocht om te onderzoeken in hoeverre het TNR-programma van de Dierenbescherming (TNR: trap-neuter-return, vangen-steriliseren-terugplaatsen) een alternatief kan zijn voor afschot van verwilderde huiskatten. Dit is onderzocht door enkele katten te vangen en van een zender te voorzien. Daarnaast zijn observaties met cameravallen verricht. Uit de resultaten blijkt dat er veel katten in de natuur struinen. Het TNR-programma was op enkele locaties in staat veel katten te vangen. Echter als gevolg van beperkte medewerking van particulieren was een groot deel van de katten in de natuur onbehandeld en vormde dus een bedreiging voor hybridisatie. Aanbevolen wordt om een beleidsvisie 'katten & natuur' te ontwikkelen om met betrokkenen efficiënter de problematiek te kunnen aanpakken.
Behavioural response of silver eel to effluent plumes: Telemetry experiments
Winter, H.V. ; Keeken, O.A. van; Foekema, E.M. ; Kleissen, F. ; Friocourt, Y. ; Beare, D.J. - \ 2011
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C081/11) - 57
palingen - prikvissen - afvoerwater - rioolafvalwater - diergedrag - vismigratie - telemetrie - eels - lampreys - effluents - sewage effluent - animal behaviour - fish migration - telemetry
Fish migration may be hampered by a range of physical barriers. That non-physical barriers such as sudden changes in water quality may also serve as barriers is often stated, but only very few studies address this issue. This study focusses on linking the behavioural response of silver eel and river lamprey when encountering a waste water plume (effluent) in field situations. Individual fish movements were tracked by means of acoustic telemetry in 2D (in 2009) and in 3D (in 2010) at a location surrounding a waste water outlet in the Eems-canal near Groningen. Plume dynamics were modelled and calibrated by Deltares and used to directly link to individual movement patterns of fish. In both years, 20 silver eels (downstream migration) were tagged and in 2009 also 13 rvier lamprey (upstram migration) were tagged. In total, 37 out of 40 silver eels entered the 2D – 3D study site. Of these, 57 % showed avoidance behaviour when encountering the plume, 43 % were indifferent to the plume and no attraction to the plume was observed. Avoidance behaviour varied from moving away from the plume but continuing the migration, to returning and not be detected again, thereby possibly ceasing their migration (3 out of 37). This indicates that waste water plumes may serve as non-physical barriers to migrating silver eel. Given the very dynamic nature of the plume in Groningen, even if waste water plumes serve as non-physical barriers for some of the migrating eels, numerous migratory windows are available in time and in water depths, when the plume is minimal or limited to one shore. Therefore it is estimated that the barrier effect of waste water plumes might be small, although delays in migration are likely to occur. Our findings may be used for management purposes. The occurrence of a behavioural avoidance response of approximately half of the eels opens up the possibility to manipulate plumes in order to ‘steer’ silver eels to a preferred direction, e.g. away from potential hazardous locations.
Modellering van lozingspluimen
Kleissen, F. ; Foekema, E.M. - \ 2011
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C080/11) - 24
waterverontreiniging - afvoerwater - nadelige gevolgen - ecotoxicologie - vissen - telemetrie - modellen - vismigratie - water pollution - effluents - adverse effects - ecotoxicology - fishes - telemetry - models - fish migration
Om een goed beeld te krijgen van hoe migrerende vis op een lozingspluim reageert zijn in het kader van het project ‘Een pluim voor vismigratie’ experimenten uitgevoerd, waarbij migrerende vissen (aal en zeeprik) werden voorzien van een zender. Door de signalen van deze zenders op te vangen via strategisch opgestelde ontvangers kan de positie van de vis in de waterweg worden vastgesteld. Om het gedrag van de vissen te kunnen interpreteren is inzicht nodig in de invloedssfeer van de lozingspluim op het moment dat de vissen op de locatie aanwezig zijn. Om dit te bereiken is voor de onderzoekslocaties de verspreiding van de lozingspluim gemodelleerd met behulp van stromingsmodellen die zijn gebaseerd op het 3-dimensionale hydrodynamische model Delft3D-FLOW
Genetica in natuurbeheer: een onderschat werkinstrument
Koelewijn, H.P. ; Kuiters, A.T. - \ 2011
De Levende Natuur 112 (2011)2. - ISSN 0024-1520 - p. 49 - 54.
natuurbeheer - genetica - fauna - lutra lutra - telemetrie - dna - nature management - genetics - telemetry
DNA is bij uitstek geschikt om gebruikt te worden voor individuele herkenning, een toepassing die ook steeds meer zijn weg vindt in het natuurbeheer. In kleine populaties met een gering aantal individuen kan genetische monitoring de oplossing zijn om inzicht te krijgen in de populatiedynamiek van kwetsbare soorten om daarmee nodige maatregelen te kunnen nemen. Als voorbeelden dienen de herintroducties van Otter en Hamster, en de laatste Nederlandse Korhoenpopulatie.
Mass Movement naar recreatieve gebieden : overzicht van methoden om bezoekersaantallen te meten
Goossen, C.M. ; Fontein, R.J. ; Donders, J.L.M. ; Arnouts, R.C.M. - \ 2011
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 243) - 83
telemetrie - toerisme - vrije tijd - openluchtrecreatie - natuurgebieden - bezoeken - monitoring - telemetry - tourism - leisure - outdoor recreation - natural areas - visits
Om gegevens over recreatiebezoek in specifieke, bij naam genoemde gebieden te kunnen achterhalen, hebben we een analyse gemaakt van de volgende methoden: (i) het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO), (ii) methoden gebruikt door natuur- en recreatie-beherende instanties, (iii) methoden met behulp van nieuwe media en (iv) de Hotspotmonitor. De voor- en nadelen van de verschillende methoden zijn beschreven. Het CVTO levert alleen gebruiksgegevens over type omgevingen. Systematisch een jaar rond tellen wordt door natuur- en recreatiebeherende instanties nauwelijks gedaan. De privacy-wetgeving laat het analyseren van GSM-data niet toe en ook de ruimtelijke onnauwkeurigheid en onvolledigheid in typen recreanten (alleen toeristen of alleen recreanten met een internetaccount) spelen een beperkende rol. Bij een combinatie van methoden zijn er geen verhoudingsgetallen te genereren waarmee betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over het aantal bezoeken per jaar van specifieke, bij naam genoemde natuur- en recreatiegebieden.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.