Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 4 / 4

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==terrein
Check title to add to marked list
Meerjarenplanning duurzaam terreinbeheer
Dijk, C.J. van; Rutgers, B. ; Ewijk, H.A.L. van - \ 2008
onkruidbestrijding - bestrijdingsmethoden - bestrating - terrein - bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - modules - berekening - kosten - milieueffect - weed control - control methods - pavements - terrain - management - sustainability - calculation - costs - environmental impact
In 2007 gelden nieuwe regels voor onkruidbeheer op verhardingen. De wettelijke toelating voor glyfosaat is gewijzigd met als doel het gebruik op verhardingen terug te dringen. Deze aanpassingen hebben consequenties voor veel beheerders van verhardingen. Zij zullen hun organisatie en beheer moeten aanpassen aan de nieuwe regelgeving en integreren met een systeem voor duurzamer onkruidbeheer op verhardingen. Hiervoor moeten keuzes worden gemaakt bij in te zetten bestrijdingsmethoden en financiële middelen
Meerjarenplanning duurzaam terreinbeheer
Dijk, C.J. van - \ 2008
onkruiden - onkruidbestrijding - bestrijdingsmethoden - herbiciden - chemische bestrijding - duurzaamheid (sustainability) - terrein - bedrijfsvoering - onderzoeksprojecten - weeds - weed control - control methods - herbicides - chemical control - sustainability - terrain - management - research projects
Eind 2006 zijn op landelijk niveau afspraken gemaakt die consequenties hebben voor de manier waarop onkruid op verhardingen vanaf 2007 mag worden bestreden. Het CTB heeft bepaald dat vanaf 1 januari 2007 toepassing van RoundUp Evolution® op verhardingen alleen nog is toegestaan voor professionele toepassers volgens een gecertificeerd systeem dat de afspoeling van bestrijdingsmiddel aantoonbaar terugdringt. Terreinbeheerders die kiezen voor chemische onkruidbestrijding zullen hun organisatie en beheer moeten aanpassen aan de nieuwe regelgeving en integreren met een systeem voor duurzamer onkruidbeheer op verhardingen
Buurmans land is maar een keer te koop
Cotteleer, G. ; Luijt, J. - \ 2007
Agri-monitor 13 (2007)1. - ISSN 1383-6455 - p. 5 - 6.
overdrachten van grond - grondprijzen - grondbeheer - grondeigendom - landeigenaren - landevaluatie - landtypen - landgebruik - terrein - ruimtelijke ordening - land transfers - land prices - land management - land ownership - landowners - land evaluation - land types - land use - terrain - physical planning
De agrarische grondprijs in verstedelijkte gebieden wordt gedomineerd door de mate van stedelijke druk. In de meer afgelegen landbouwgebieden wordt de hoogte van diezelfde agrarische grondprijs in belangrijke mate bepaald door de verhouding tussen het aantal kopers en verkopers op lokale agrarische grondmarkten. Dit blijkt uit een recente studie van het LEI en de Leerstoelgroep Agrarische Economie en Plattelandsbeleid van Wageningen Universiteit.
Buurmans land is maar een keer te koop
Luijt, J. ; Cotteleer, G. - \ 2007
De Landeigenaar 53 (2007)1. - ISSN 0166-5839 - p. 3 - 4.
overdrachten van grond - grondprijzen - grondbeheer - grondeigendom - landeigenaren - landevaluatie - landtypen - landgebruik - terrein - ruimtelijke ordening - land transfers - land prices - land management - land ownership - landowners - land evaluation - land types - land use - terrain - physical planning
De agrarische grondprijs in verstedelijkte gebieden wordt voornamelijk bepaald door de mate van stedelijke druk en in mindere mate door ontwikkelingen in de landbouw. Daartegenover staat dat de hoogte van diezelfde agrarische grondprijs buiten de stedelijke invloedsfeer, dus in de meer afgelegen rurale gebieden, in belangrijke mate bepaald wordt door de verhouding tussen het aantal kopers en verkopers op lokale agrarische grondmarkten. Dit blijkt uit een recente studie die het LEI en de WUR onlangs samen hebben uitgevoerd
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.