Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 26

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==textbooks
Check title to add to marked list
Wiskunde in werking deel 2 : analyse toegepast
Gee, M. de - \ 2015
Amsterdam : Epsilon Uitgaven - ISBN 9789050411103 - 400 p.
mathematics - data analysis - quantitative analysis - textbooks - functional analysis
Atmospheric Boundary Layer, Integrating Air Chemistry and Land Interactions
Vilà-Guerau De Arellano, J. ; Heerwaarden, C.C. van; Stratum, B.J.H. van; Dries, C.L.A.M. van den - \ 2015
New York : Cambridge University Press - ISBN 9781107090941 - 265
atmosferische grenslaag - atmosfeer - fysica - chemie - plantenfysiologie - vegetatie - bodemkunde - meteorologie - agrometeorologie - hydrologie - studieboeken - atmospheric boundary-layer - atmosphere - physics - chemistry - plant physiology - vegetation - soil science - meteorology - agricultural meteorology - hydrology - textbooks
This textbook provides an introduction to the interactions between the atmosphere and the land for advanced undergraduate and graduate students and a reference text for researchers in atmospheric physics and chemistry, hydrology, and plant physiology. The combination of the book, which provides the essential theoretical concepts, and the associated interactive Chemistry Land-surface Atmosphere Soil Slab (CLASS) software, which provides hands-on practical exercises and allows students to design their own numerical experiments, will prove invaluable for learning about many aspects of the soil-vegetation-atmosphere system. This book has a modular and flexible structure, allowing instructors to accommodate it to their own learning-outcome needs.
De bouwstenen van het leven : een introductie tot de moleculaire celbiologie
Prinsen, J.A.M.M. ; Leij, F.R. van der - \ 2014
Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086862412 - 470
cellen - moleculaire biologie - celbiologie - atomen - moleculen - eiwitten - dna - rna - metabolisme - celdeling - studieboeken - cells - molecular biology - cellular biology - atoms - molecules - proteins - metabolism - cell division - textbooks
In De bouwstenen van het leven wordt - ook voor leken - op een toegankelijke wijze een overzicht gegeven van de basale kennis van de biochemie en de moleculaire celbiologie (ook wel Life Sciences genoemd). De wereld van DNA, RNA en eiwitten, van energiemetabolisme tot en met genetica, is door Jan Prinsen en Feike van der Leij op een overzichtelijke manier begrijpelijk gemaakt. Niet alleen voor Bachelor-studenten een goed alternatief naast Engelstalige standaardwerken, maar voor iedereen die wil weten hoe de processen in ons lichaam en in de natuur om ons heen op moleculair niveau verklaard kunnen worden. De auteurs hebben daarbij een klassieke kijk gecombineerd met de laatste inzichten en maken op een heldere manier gebruik van de soms onvermijdelijke vaktaal. Het is daarmee oprecht een introductie tot de moleculaire celbiologie te noemen. De informatie wordt in lagen aangereikt: de lezer kan zelf de mate van diepgang en detail bepalen.
Environmental Psychology: An Introduction
Steg, L. ; Berg, A.E. van den; Groot, J.I.M. de - \ 2012
UK : Wiley-Blackwell (BPS textbooks in psychology ) - ISBN 9780470976388 - 406
omgevingspsychologie - gezondheid - welzijn - landschapsbeleving - wild - natuur - perceptie - gedrag - milieubeheer - stedelijke gebieden - studieboeken - environmental psychology - health - well-being - landscape experience - wildlife - nature - perception - behaviour - environmental management - urban areas - textbooks
Environmental Psychology: An Introduction offers a research-based introduction to the psychological relationship between humans and their built and natural environments and discusses how sustainable environments can be created to the benefit of both people and nature •Explores the environment's effects on human wellbeing and behaviour, factors influencing environmental behaviour and ways of encouraging pro-environmental action •Provides a state-of-the-art overview of recent developments in environmental psychology, with an emphasis on sustainability as a unifying principle for theory, research and interventions •While focusing primarily on Europe and North America, also discusses environmental psychology in non-Western and developing countries •Responds to a growing interest in the contribution of environmental psychologists to understanding and solving environmental problems and promoting the effects of environmental conditions on health and wellbeing
Recht voor de groenblauwe ruimte
Kistenkas, F.H. - \ 2012
Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086862016 - 216
natuurbeschermingsrecht - ruimtelijke ordeningsrecht - bestuursrecht - wetgeving - landschap - landbouw - ecologische hoofdstructuur - noordzee - natura 2000 - europa - nederland - studieboeken - nature conservation law - spatial planning laws - administrative law - legislation - landscape - agriculture - ecological network - north sea - europe - netherlands - textbooks
"Recht voor de groenblauwe ruimte" beoogt een compact overzicht te bieden van het ruimtelijk bestuursrecht, het landschapsrecht en het Europese en nationale natuurbeschermingsrecht zowel op land als op zee. Voorts wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht zoals de integrale omgevingsvergunning, Europees landbouw- en visserijbeleid, Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, Crisis- en herstelwet, ontwerp-Wet Natuur en andere nieuwe (ontwerp-)wetgeving. Geconcludeerd wordt onder andere dat het groenblauwe omgevingsrecht vast dreigt te lopen en in een transitie naar een geheel nieuw rechtskader zal geraken. De huidige en thans in wetsontwerpen voorgestelde rechtsvindingsmethodieken zullen duurzame gebiedsontwikkeling en een balans tussen economie, maatschappij en ecologie steeds vaker in de weg staan. Er zal aldus behoefte zijn aan rechtswetenschappelijke innovatie.
Marketing : eine fallstudienbasierte Einführung
Griese, K.M. ; Bröring, S. - \ 2011
Wiesbaden : Gabler-Verlag (Lehrbuch ) - ISBN 9783834927170 - 307
marketing - planning - marktplanning - strategisch management - consumentengedrag - koopgewoonten - marketingbeleid - onderzoek - gevalsanalyse - studieboeken - market planning - strategic management - consumer behaviour - purchasing habits - marketing policy - research - case studies - textbooks
Studenten sowie Praktiker erhalten eine praxisorientierte Einführung in die zentralen Grundlagen des Marketing. Ausgangspunkt jedes Kapitels ist eine Fallstudie, die eine konkrete praktische Rahmenbedingung eines Unternehmens vorstellt. Diese Situation wird in den Ausführungen dann mit den theoretischen und methodischen Ansätzen verknüpft. Dadurch wird die Transferleistung von Theorie zur Praxis und vice versa für den Leser erleichtert. Der Leser lernt auf diese Weise die Aufgaben des Marketing im Unternehmen zu verstehen und einzuschätzen. Neben der Unternehmensperspektive wird ferner ein Verständnis über die Markt- und Konsumentenperspektive erarbeitet. Darüber hinaus werden die klassischen Instrumente des Marketing-Mix nicht nur singulär dargestellt, sondern mit Bezügen zu den originären Wachstum- oder Kostenzielen von Unternehmen. Zusätzliche Übungen helfen Studierenden, sich frühzeitig auf Klausuren vorzubereiten
Wiskunde in Werking: van A naar B
Gee, M. de - \ 2011
Utrecht : Epsilon Uitgaven (Epsilon uitgaven 70) - ISBN 9789050411271 - 480
wiskunde - vergelijkingen (wiskundig) - intergraalvergelijkingen - differentiaalvergelijkingen - studieboeken - mathematics - equations - integral equations - differential equations - textbooks
Melkwinning in relatie tot schaalvergroting : lesmateriaal voor melkwinningsonderwijs
Wemmenhove, H. - \ 2011
agrarisch onderwijs - lesmaterialen - melkproductie - studieboeken - agricultural education - teaching materials - milk production - textbooks
Poster met nieuw lesmateriaal en diverse kennisarrangementen over melkwinning (bijvoorbeeld het melkexamen). In het nieuwe leerboek is er o.a. aandacht voor melkmethode, kwaliteitsborging, uiergezondheid en automatische melksystemen.
Elektronisch leerboek fokkerij
Oldenbroek, J.K. - \ 2011
agrarisch onderwijs - dierveredeling - lesmaterialen - studieboeken - agricultural education - animal breeding - teaching materials - textbooks
Poster met het resultaat van het project: een elektronisch leerboek op het gebied van fokkerij voor negen diersoorten: rund, schaap, geit, varken, paard, kip, hond, kat en vis. Er is samengewerkt met AOC-docenten om de aansluiting bij het beroepsonderwijs te garanderen. Het leerboek maakt gebruik van de context-concept methode.
Elektronisch leerboek melkveevoeding
Bosch, G. - \ 2011
agrarisch onderwijs - lesmaterialen - studieboeken - melkveevoeding - middelbaar beroepsonderwijs - agricultural education - teaching materials - textbooks - dairy cattle nutrition - intermediate vocational training
Poster met resultaat van dit project: ca. 200 nieuwe leerobjecten (tekst met illustratie) over verschillende aspecten van melkveevoeding zoals nutriëntenbehoefte, voedermiddelen, voerstrategieën, vertering, melkproductie en gezondheid voor het mbo.
Breeding crops with resistance to diseases and pests
Niks, R.E. ; Parlevliet, J.E. ; Lindhout, P. ; Bai, Y. - \ 2011
Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861712 - 198
resistentieveredeling - plantenveredeling - ziekteresistentie - plaagresistentie - plant-microbe interacties - verdedigingsmechanismen - studieboeken - resistance breeding - plant breeding - disease resistance - pest resistance - plant-microbe interactions - defence mechanisms - textbooks
Up-to-date textbook targeted towards students in plant sciences. The book describesthe most basic elements in plant pathogen interactions and defence strategies in plants. The scientific background is explained as far as it is relevant for breeders to make sensible choices in designing and running their breeding work
Leerboek melkveevoeding
Bosch, Guido - \ 2009
dairy cattle nutrition - textbooks - dairy farming - teaching materials - vocational training - agricultural education
Institutional economics and economic organisation theory : an integrated approach
Slangen, L.H.G. ; Loucks, L. ; Slangen, A.H.L. - \ 2008
Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086860777 - 431
instellingen - economie - neo-klassieke economie - economische theorie - studieboeken - institutionele economie - economische organisatietheorie - institutions - economics - neoclassical economics - economic theory - textbooks - institutional economics - economic organization theory
This publication presents one of the first attempts to integrate two emerging bodies of economic research: institutional economics and organizational theory. It begins within the framework of neoclassical economics, and then extends the boundaries of this framework to offer answers to questions that have so far remained puzzles in neoclassical economics. The integrated approach of this publication also challenges the dominant paradigm in economics over the last 15 years that views the market as the best mechanism for carrying out transactions. The market is not the only transaction mechanism; other modes of organization are also important. However, this way of thinking does not involve a simple reintroduction of the confrontation between the 'government' and the 'market'. On the contrary, the integrated approach tries to open the 'black box' of the role of institutions in daily life and the diversity of modes of organization. Through this integrated approach, the book hopes to contribute to a better insight to real world problems.
Consumentengedrag Een economische benadering
Heijman, W.J.M. ; Dietz, F.J. ; Antonides, G. - \ 2005
Utrecht/Zutphen : ThiemeMeulenhoff (Essentials ) - ISBN 9006952028 - 168
consumentengedrag - economie - economisch gedrag - besluitvorming - economische theorie - studieboeken - economische aspecten - consumer behaviour - economics - economic behaviour - decision making - economic theory - textbooks - economic aspects
Het boek "Consumentengedrag" gaat in op de theoretische zienswijzen van de consument en behandelt de invloed van inkomens, prijzen en context op consumentengedrag. "Consumentengedrag" is een praktische uitgave die de student op toegankelijke wijze de belangrijkste economische aspecten van consumentengedrag bijbrengt.
Health Education and Health Promotion
Koelen, M.A. ; Ban, A.W. van den - \ 2004
Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9076998442 - 285
gezondheidseducatie - gezondheidsbevordering - studieboeken - health education - health promotion - textbooks
This book is a comprehensive resource for theory, research and action in health education and health promotion. The authors describe strategies and actions for health education and health promotion based on theories for understanding, predicting and changing behavioural, social and environmental determinants of health. The book also offers a conceptual framework for planning, evaluation and research and discusses ethical issues in health promotion.
Physical chemistry of foods
Walstra, P. - \ 2003
New York [etc.] : Marcel Dekker (Food science and technology 121) - ISBN 0824793552 - 807
fysische chemie - fysische eigenschappen - voedsel - fysica - voedselchemie - voedselwetenschappen - studieboeken - physical chemistry - physical properties - food - physics - food chemistry - food sciences - textbooks
Exploring the structure and physical and chemical properties of solutions, dispersions, soft solids, fats, and cellular systems, this text describes the physicochemical principles essential to the comprehension and prediction of reactions and conversions that occur during the manufacture, handling, and storage of foods. The book contains practical examples of starch gelatinization and retrogradation, protein denaturation, lipid crystallization, foam and emulsion formation, colloidal interactions, glass transitions, and food freezing and structure, etc.
Colloids and interfaces in life sciences
Norde, W. - \ 2003
New York; Basel : Marcel Dekker - ISBN 0824709969 - 433
colloïden - colloïdale eigenschappen - grensvlak - oppervlaktespanning - emulsies - schuim - reologische eigenschappen - studieboeken - oppervlaktechemie - colloids - colloidal properties - interface - surface tension - emulsions - foams - rheological properties - textbooks - surface chemistry
Databases modelleren, bouwen en gebruiken
Hofstede, G.J. - \ 2002
Schoonhoven : Academic Service - ISBN 9789039517147 - 293
databanken - informatieverwerking - informatiesystemen - studieboeken - software-ontwikkeling - databases - information processing - information systems - textbooks - software engineering
Wiskunde in Werking deel 3 : functies van verscheidene variabelen
Gee, M. de - \ 2001
Utrecht : Epsilon Uitgaven - ISBN 9050410693 - 357 p.
mathematics - quantitative analysis - textbooks - functional analysis
Wiskunde in Werking Dl. 1: vectoren en matrices toegepast
Gee, M. de - \ 2001
Utrecht : Epsilon (Epsilon uitgaven 48) - ISBN 9789050410632 - 288
wiskunde - vectoren - matrices - studieboeken - vectoranalyse - mathematics - vectors - textbooks - vector analysis
De eerste vier hoofdstukken van dit boek komen in licht gewijzigde vorm overeen met hoofdstukken uit Wiskunde in Werking (deel 28 in deze reeks). Het vijfde hoofdstuk is wat meer verdiepend. De klassieke basisstof uit de differentiaal- en integraalrekening en de lineaire algebra is verdeeld in betrekkelijk kleine eenheden, die de student zich door zelfstudie kan eigen maken. De docent speelt hierbij eerder een begeleidende dan een docerende rol. Bij deze zelfstudie wordt tevens veel aandacht besteed aan het bestuderen van concrete voorbeelden en oefeningen. De wiskundige technieken die worden aangedragen, worden direct ingebed in toepassingen, waardoor de verbinding tussen toepassing en wiskunde zeker zo belangrijk is als de wiskunde zelf.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.