Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 18 / 18

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==topografie
Check title to add to marked list
Audit Basisregistratie Topografie 2014 : resultaten van de tweede wettelijk vereiste externe controle op de kwaliteit van de BRT
Storm, M.H. ; Knotters, M. ; Schuiling, C. ; Clement, J. - \ 2015
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2640) - 25 p.
geodata - topografie - luchtfotografie - kwaliteit - registratie - topography - aerial photography - quality - registration
Tussen november 2014 en april 2015 voerde Alterra een audit uit op de Basisregistratie Topografie. Deze audit is uitgevoerd op de november 2014-release van TOP10NL in file geodatabase formaat. De TOP10NL-data zijn vergeleken met de luchtfoto’s van het jaar van herziening. Deze luchtfoto’s zijn ook gebruikt in het productieproces. In aanvulling op de luchtfoto’s is gebruikgemaakt van cyclorama’s voor zover zaken niet of niet duidelijk zichtbaar waren op de luchtfoto. Bij de controle is gekeken of de data voldoen aan wat beschreven staat in het document Basisregistratie Topografie: Catalogus en Productspecificaties versie 2.2 (Kadaster, 2014a).
Wat zijn de effecten van een open basisregistratie topografie na twee jaar?
Bregt, A.K. ; Grus, L. ; Eertink, D. - \ 2014
Wageningen : Wageningen University - 50
topografie - kadasters - ruimtelijke databases - nuttig gebruik - burgers - bedrijven - inventarisaties - topography - cadastres - spatial databases - utilization - citizens - businesses - inventories
Sinds 1 januari 2012 is basisregistratie topografie (BRT) vrij beschikbaar voor burgers. Wat het effect is op het gebruik is echter onbekend. Een monitor is ontwikkeld door Kadaster samen met Wageningen UR. Het bestand wordt meer gebruikt, bedrijven en ook burgers beginnen met het ontwikkelen van toegevoegde waarde producten en administratieve lasten voor overheidsorganisaties zijn afgenomen. Ook door het Kadaster wordt een open BRT als positief ervaren.
De effecten van een open basisregistratie topografie (BRT)
Bregt, A.K. ; Castelein, W.T. ; Grus, L. ; Eertink, D. - \ 2013
Wageningen : Wageningen University - 41
landgebruik - topografie - informatiesystemen - kadasters - gebruik - maatschappelijke betrokkenheid - monitoring - land use - topography - information systems - cadastres - usage - community involvement
Op 1 januari 2012 is basisregistratie topografie (BRT) als open data aan de maatschappij ter beschikking gesteld. Deze stap zal zeer waarschijnlijk aanzienlijke effecten hebben op het gebruik van deze gegevens. Wat deze effecten zijn is echter onbekend. Om meer inzicht in deze effecten te krijgen is door de Wageningen Universiteit en het Kadaster en monitor ontwikkeld. Deze monitor richt zich, via indicatoren, op het meten van de effecten op de maatschappij (externe effecten), de interactie tussen het Kadaster en de maatschappij (relatie effecten) en het Kadaster (interne effecten).
Water redistribution at the soil surface : ponding and surface runoff in flat areas
Appels, W.M. - \ 2013
Wageningen University. Promotor(en): Sjoerd van der Zee, co-promotor(en): Patrick Bogaart. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735065 - 154
afvloeiingswater - oppervlakkige afvoer - bodemwater - plasvorming - hydrologie - topografie - runoff water - runoff - soil water - ponding - hydrology - topography
In The Netherlands, one of the most important targets for the improvement of surface water quality as aimed for in the European Water Framework Directive, is the reduction of nutrient concentrations (both nitrogen and phosphorus). To identify the most suitable and effective measures for reducing the tranport of nutrients from field to stream, it is important that the processes that control the transport are well identified and quantified. The PhD research presented in this thesis was part of the Alterra project “Relationships between groundwater and surface water”
The relative importance of topography and the land use on the Veluwe rainfall maximum in the Netherlands
Maat, H.W. ter; Moors, E.J. ; Hutjes, R.W.A. ; Janssen, R.H.H. ; Dolman, H. - \ 2008
landgebruik - regen - neerslag - landbouw - topografie - effecten - dynamiek van het ruimtegebruik - veluwe - land use - rain - precipitation - agriculture - topography - effects - land use dynamics
Poster about the relative importance of topography and land use on the Veluwe rainfall maximum in The Netherlands
The relation between geometry, hydrology and stability of complex hillslopes examined using low-dimensional hydrological models
Talebi, A. - \ 2008
Wageningen University. Promotor(en): P.A. Troch; Remko Uijlenhoet. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085047889 - 120
landdegradatie - bodemdegradatie - heuvels - hellingen - topografie - stabiliteit - hydrologie - meetkunde - wiskundige modellen - land degradation - soil degradation - hill land - slopes - topography - stability - hydrology - geometry - mathematical models
Key words: Hillslope geometry, Hillslope hydrology, Hillslope stability, Complex hillslopes, Modeling shallow landslides, HSB model, HSB-SM model.

The hydrologic response of a hillslope to rainfall involves a complex, transient saturated-unsaturated interaction that usually leads to a water table rise. An increase of saturated groundwater flow can act as the triggering mechanism for slope failure. To account for the three-dimensional hillslope shape in which the groundwater flow and storage processes take place, simple (low-dimensional) but physically realistic models that represent hydrological processes at the hillslope scales are needed for reliable simulation of hillslope stability at the landscape scale. In this thesis the focus is on investigating the relation between hillslope geometry, hillslope hydrology and slope stability in complex hillslopes and hollows.
Several models have been presented in this thesis which examine the stability of nine characteristic hillslope types (landform elements) with three different profile curvatures (concave, straight and convex) and three different plan shapes (convergent, parallel and divergent). In addition to testing our models for nine characteristic hillslope types, a general relationship between plan shape and profile curvature of landform elements and the factor of safety is derived for a predefined hillslope length scale. Our results show that slope stability increases when profile curvature changes from concave to convex. In terms of plan shapes, changing from convergent to divergent, slope stability increases for all length profiles. Our analyses also show that the minimum safety factor occurs when the rate of subsurface flow is maximum. In fact, by increasing the subsurface flow, stability decreases for all hillslope shapes. Moreover, after a certain period of rainfall, the convergent hillslopes with concave and straight profiles become unstable faster than others whilst divergent convex hillslopes remain stable (even after intense rainfall). We also demonstrate that in hillslopes with non-constant soil depth (possible deep landslides), the ones with convex profiles and convergent plan shapes have slip surfaces with the minimum safety factor near the outlet region. Finally, we demonstrate that, in addition to bedrock slope, hillslope shape as represented by plan shape and profile curvature is an important control on hillslope stability.
With respect to the relation between rainfall occurrence and slope instability, a probabilistic model of rainfall-induced shallow landslides in complex hollows is also presented to investigate the relation between return period of rainfall, deposit thickness and landslide occurrence. A long term analysis of shallow landslides by the presented model illustrates that all hollows show a quite different behavior from the stability view point. Finally, we conclude that incorporating a more realistic description of hollow hydrology (the hillslope-storage Boussinesq model instead of the kinematic wave model) in landslide probability models is necessary, especially for hollows with a high convergence degree, which are more susceptible to landsliding. This model helps to theoretically investigate the relationship between return period of rainfall and landslide occurrence related to soil production (deposit thickness) in complex hollows.
In summary this thesis aims to understand theoretically how hydrological processes (subsurface flow and water table dynamics) affect slope stability in complex hillslopes and hollows. The presented models can widely be applied in many investigations of hillslope stability analysis because of their relative simplicity (low-dimensional).
Evaluatie pionierdataset TOP10NL
Lentjes, P.G. - \ 2006
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1343) - 80
cartografie - kaarten - topografie - geografische informatiesystemen - databanken - mapping - maps - topography - geographical information systems - databases
Het eerste TOP10NL bestand dat aan enkele gebruikers van TOP10vector ter beschikking is gesteld, is op diverse aspecten geëvalueerd. TOP10NL in een geheel vernieuwde, objectgerichte versie van TOP10vector. Door het bestand te combineren met TOP10vector zijn de verschillen en overeenkomsten in kaart gebracht. Er is gekeken naar topologische relaties, mogelijke datastructuren, omzetting van bestaande TOP10vector applicaties, conversie naar andere formaten en gebruiksgemak. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat TOP10NL verschillende verbeteringen heeft ondergaan, maar dat de nieuwe structuur ook enkele beperkingen kent.
European Landscapes : a physiograpic approximation. LANMAP2
Mücher, C.A. - \ 2005
landschap - geografische informatiesystemen - fysiografische elementen - topografie - europa - thematische cartografie - landscape - geographical information systems - physiographic features - topography - europe - thematic mapping
Poster met kaart van Europa met verschillende Europese typen landschappen
Historisch waterbeheer; een kwantitatieve benadering van historische watersystemen
Massop, H.T.L. ; Knol, W.C. - \ 2005
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1145) - 159
watersystemen - waterbeheer - geschiedenis - hydrologie - nederland - klimaat - topografie - landgebruik - oppervlaktewater - water systems - water management - history - hydrology - netherlands - climate - topography - land use - surface water
Historisch Waterbeheer heeft als doel om inzicht te geven in de werking van historische watersystemen en de veranderingen die daarin hebben plaatsgevonden. Inzicht hierin is bruikbaar voor introductie, herstel en reconstructie van historische watersystemen. Allereerst is een definitiestudie uitgevoerd, waarbij het begrip is gedefinieerd, vervolgens is het onderzoekskader geschetst. De factoren klimaat, topografie, grondgebruik en beheer oppervlaktewater spelen een rol mbt de werking van watersystemen. Informatie mbt tot het onderwerp is te ontlenen aan verschillende bronnen, zoals literatuur, archieven, kaarten en internet, het gaat hierbij niet alleen om kwalitatieve maar ook kwantitatieve informatie. Op basis van verschil in hydrologische kenmerken kunnen 4 hoofdtypen met betrekking tot de watersytemen worden onderseiden. Van deze systemen zijn enkele belangrijkste kenmerken en veranderingen die zich sinds 1850 hebben voorgedaan beschreven. Kwalitatieve gegevens mbt klimaat, topografie, grondgebruik, inrichting en beheer oppervlaktewater kunnen worden gebruikt om, mbv bijvoorbeeld modellen, de historische situatie te reconstrueren. In een pilot is op basis van historisch bronnenmateriaal de overstroming van de Gelderse Vallei in 1855 beschreven en gemodelleerd
Usability of new, object-oriented 1:10,000 topographical product for the Netherlands
Vullings, W. ; Bulens, J.D. - \ 2003
In: AGILE 2003; 6th AGILE conference on geographic information science. Lausanne (Switzerland), Presses polytechniques et universitaires romandes, 2003 / Gould, M., Laurini, R., Coulondre, S., - p. 489 - 496.
geografisch informatiesysteem - geo-informatie - topografie
De beleving van reliëf; literatuuroverzicht en validatie van de indicator "reliëf" uit het belevingsGIS
Bloemmen, M.H.I. ; Buijs, A.E. ; Vries, S. de - \ 2002
onbekend : WOT Natuur & Milieu (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering 2002/12) - 56
topografie - reliëf - landschap - perceptie - meting - taxatie - indicatoren - nederland - omgevingspsychologie - topography - relief - landscape - perception - measurement - valuation - indicators - netherlands - environmental psychology
Evaluatie gebruikerstest TOP10NL
Vullings, W. ; Bulens, J.D. ; Bregt, A.K. - \ 2002
Wageningen : Alterra (CGI-report 02-21 / Alterra-rapport 632) - 100
geografische informatiesystemen - gebruikswaarde - evaluatie - consumentenonderzoeken - nederland - geografisch informatiesysteem - geo-informatie - topografie - geographical information systems - use value - evaluation - consumer surveys - netherlands
De Topografische Dienst Nederland (TDN) wenst haar geo-informatieproduct TOP10 vector te vernieuwen. Als laatste fase in dit vernieuwingsproces is het prototype getest en geëvalueerd door een grote groep gebuikers.
Een 16e eeuwse veldschans te Bruchem
Bervaes, J.C.A.M. - \ 2002
Tussen Voorn en Loevestein 38 (2002)117. - p. 1 - 7.
cultuurhistorie - geschiedenis - historische geografie - topografie - Gelderland - Bruchem - Bommelerwaard
Het verhaal dat kaarten vertellen
Dirkx, G.H.P. - \ 2002
De Levende Natuur 103 (2002)5. - ISSN 0024-1520 - p. 169 - 172.
cartografie - vegetatie - landgebruik - geschiedenis - nederland - luchtfotografie - ecologie - historische ecologie - geo-informatie - grondgebruik - historische geografie - kadaster - topografie - mapping - vegetation - land use - aerial photography - ecology - history - netherlands - historical ecology
The relationship between time series models for water table depth and physical information
Knotters, M. ; Bierkens, M.F.P. - \ 1998
Wageningen : DLO Winand Staring Centre - 112
nederland - grondwaterspiegel - modellen - tijdreeksen - gegevensanalyse - bodem - topografie - evaluatie - netherlands - water table - models - time series - data analysis - soil - topography - evaluation
The relationship between parameters of autoregressive moving average exogenous variable (ARMAX) models and physical information that can be derived from databases such as digital topographical maps, digital elevation maps and soil profile descriptionswas investigated at 51 sites with open sandy soils in the Pleistocene part of the Netherlands, The ARMAX parameters appeared to be weakly related with physical information. Water-table depth predicted with ARMAX models which were guessed using physical information have large systematic errors but relatively small random errors. It is concluded that the relationships between time series model paremters and physical information can be improved with respect to the modelling as well as the quality of the data used.
Mogelijkheden voor kartering van kleine landschapselementen met behulp van hoge-resolutiesatellietbeelden en het digitale topografische bestand schaal 1:10000
Thunnissen, H.A.M. ; Kramer, H. - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 542) - 50
remote sensing - toepassingen - cartografie - topografie - landbouwgrond - landschap - nederland - applications - mapping - topography - agricultural land - landscape - netherlands
Gebruiksbeperkingen van de moderne topografische kaart bij onderzoek in het cultuurlandschap
Bakermans, M.M.G.J. - \ 1986
Wageningen : Pudoc (Reeks Landschapsstudies no. 7) - ISBN 9789022009017 - 80
kaarten - geografie - landbouwgrond - landschap - cartografie - topografie - nederland - velden - cultuurlandschap - verkaveling - maps - geography - agricultural land - landscape - mapping - topography - netherlands - fields - cultural landscape - land parcelling
Deze publikatie is een verslag van een stageopdracht en tevens doctoraalscriptie "Cultuurlandschapsgeografie". Het verrichte onderzoek (binnen Stiboka) is een eerste verkenning naar de bruikbaarheid van de topografische kaart van Nederland in het cultuurlandschap waarbij de mate van betrouwbaarheid en onderlinge vergelijkbaarheid centraal staan. De opzet van het onderzoek en de onderzoeksresultaten zijn uiteengezet
Je moet wel je plaats weten
Molenaar, M. - \ 1985
Wageningen : LH - 27
karteren - topografie - remote sensing - geodesie - surveying - topography - geodesy
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.