Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 135

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==towns
Check title to add to marked list
In de stad waait het wat harder
Droste, Arjan - \ 2018
towns - wind - air quality
Cities are windier
Droste, Arjan - \ 2018
towns - wind - climate - air quality

Towns and cities are sometimes windier than the surrounding countryside, found researcher Arjan Droste. He calls this surprising phenomenon the wind island effect.

Citizen science voor natuur in Nederland : van onschatbate waarde en onderschat belang
Breman, Bas ; Vliet, Arnold van - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2806) - 43
natuur - burgers - steden - stedelijke gebieden - biodiversiteit - monitoring - nature - citizens - towns - urban areas - biodiversity
Samenvatting van het project ‘Kijkrichtingen natuur en gezondheid’ : Definitieve versie april 2016
Kruize, Hanneke ; Hermans, C.M.L. - \ 2016
Bilthoven : RIVM - 18 p.
nature - health - towns - plantations - leisure services - well-being - air quality
De afgelopen jaren is er bij beleid, onderzoek en praktijk veel aandacht voor
de positieve invloed van natuur op de gezondheid. Steeds meer gemeenten
profileren zich met groenprojecten. Zij veronderstellen dat de aanwezigheid van
een groen in de leefomgeving – dat wil zeggen, de aanwezigheid van parken,
tuinen, bossen, bomen, groenstroken – mensen stimuleert om (meer) te gaan
bewegen. Verder zijn er aanwijzingen dat een groene leefomgeving sociale
contacten stimuleert. Ook wordt verondersteld dat mensen met groen in de
leefomgeving minder stress hebben en dat het als buffer tegen luchtverontreiniging
en geluidoverlast kan dienen. Kortom, het idee is dat mensen
door hun contact met een groene leefomgeving een betere gezondheid en
kwaliteit van leven hebben. Er ontbreekt echter nog veel kennis over de relatie
tussen groen en gezondheid. Daarnaast wordt de groene leefomgeving nog
maar weinig benut door gezondheidsprofessionals.
Belangrijke vragen zijn dan ook: wat kan een groene leefomgeving betekenen
voor de gezondheid van mensen? En wat hebben gezondheidsprofessionals
nodig zodat de groene leefomgeving beter wordt benut?
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Alterra hebben
daarom drie onderzoeken uitgevoerd. Als eerste zijn gegevens over de
gezondheid van inwoners uit Doetinchem die al lange tijd worden gevolgd
– de zogeheten Doetinchem Cohort-studie – gecombineerd met gegevens
over de groene leefomgeving voor verkennende analyses naar de relatie groen
en gezondheid. Ten tweede is gezondheidsprofessionals gevraagd wat zij
nodig hebben om de groene leefomgeving in te zetten voor de gezondheid
van hun patiënten. Ten slotte is de situatie voorafgaand aan een gemeentelijke
interventie op het gebied van groen en gezondheid in kaart gebracht (nulmeting).
In deze samenvatting worden de termen natuur, groene leefomgeving en groen
afwisselend gebruikt. In essentie wordt steeds het zelfde bedoeld: de effecten
van natuur, de groene leefomgeving op gezondheid.
Beschermde en bedreigde dieren en planten in de stad : een geografische analyse van geselecteerde Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn-, en Rode Lijstsoorten
Lahr, Joost ; Meeuwsen, Henk ; Lammertsma, Dennis ; Gooedhart, Paul ; Zee, Friso van der - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2776) - 103
bedreigde soorten - planten - dieren - stedelijke gebieden - vogelrichtlijn - habitatrichtlijn - biodiversiteit - geografische informatiesystemen - steden - endangered species - plants - animals - urban areas - birds directive - habitats directive - biodiversity - geographical information systems - towns
Towards Water Smart Cities : climate adaptation is a huge opportunity to improve the quality of life in cities
Hattum, Tim ; Blauw, Maaike ; Bergen Jensen, Marina ; Bruin, Karianne de - \ 2016
Wageningen : Wageningen University & Research (Wageningen Environmental Research rapport 2787) - 60
water - waterbeheer - stedelijke gebieden - steden - klimaatverandering - klimaatadaptatie - water management - urban areas - towns - climatic change - climate adaptation
Inventarisatie van de uitbreiding van de bloedingsziekte in paardenkastanjebomen in Den Haag
Kuik, A.J. van - \ 2016
Wageningen Plant Research, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport Wageningen Plant Research 2017-02) - 17 p.
aesculus hippocastanum - plantenziekten - pseudomonas syringae - steden - zuid-holland - plant diseases - towns
Sinds 2004 wordt door Wageningen Plant Research in opdracht van de gemeente Den Haag het paardenkastanje bestand beoordeeld op het voorkomen van de bloedingsziekte. Bomen die zijn aangetast door de bloedingsziekte, veroorzaakt door de bacterie Pseudomonas syringae pv aesculi blijken in de praktijk snel te kunnen aftakelen. Door de kastanjebomen regelmatig te beoordelen op de mate van aantasting en toezicht op het verloop van de aftakeling kunnen voor de omgeving gevaarlijke bomen tijdig worden gesignaleerd zodat actie kan worden ondernomen. Hiermee worden ongelukken door uitvallende takken zoveel mogelijk voorkomen. Naast de schadelijke aantasting door de bacterie zelf vormen de scheuren die zijn ontstaan door de bloedingsziekte een geschikte invalspoort voor boomverzwakkende schimmels, zoals de bundelzwam, paarse korstzwam, honingzwam en de oesterzwam. Bijna alle bomen die tot dusverre een kapadvies hebben gekregen waren ook aangetast door genoemde parasitaire boomschimmels.
The effect of urban green infrastructure on local microclimate and human thermal comfort
Wang, Y. - \ 2016
Wageningen University. Promotor(en): Rik Leemans, co-promotor(en): Dolf de Groot; H.J. Wörtche. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576414 - 220 p.
urban environment - green infrastructure - urban areas - towns - management of urban green areas - microclimate - temperature - trees - ecosystem services - stadsomgeving - groene infrastructuur - stedelijke gebieden - steden - groenbeheer - microklimaat - temperatuur - bomen - ecosysteemdiensten
Cities on the GROW : pathways to supporting the sustainable growth of urban food enterprises in London, Reading and Almere : final report
Nunes, Richard ; Meulen, Suzanne ; Mol, G. ; Bailey, Alison - \ 2015
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2688) - 143 p.
food industry - urban environment - urban development - towns - voedselindustrie - stadsomgeving - stadsontwikkeling - steden
Cities on the Grow is a cross-disciplinary project that has been funded by Climate-KIC, an initiative of the European Institute of Innovation and Technology. It seeks to support the sustainable growth of urban food enterprises toward the implementation of more commercially viable business practices. It also seeks to secure the social and climate benefits of these enterprises while enhancing their role in city-regional food economies.
Op weg naar een klimaatactieve regio : een verkenning van knelpunten en kansen voor een klimaatactief Arnhem, Lochem en Zutphen
Limbeek, M.C.E. ; Hagens, J.E. ; Hattum, T. van; Massop, H.T.L. ; Kemenade, M.J.J.M. van - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2646) - 60
klimaatverandering - hoogwaterbeheersing - waterkwaliteit - stadsomgeving - steden - ruimtelijke ordening - stadsontwikkeling - waterverzadiging - gelderland - climatic change - flood control - water quality - urban environment - towns - physical planning - urban development - waterlogging
Klimaatverandering gaat leiden tot meer kans op wateroverlast, meer perioden van droogte, waterkwaliteitsproblemen en hittestress in stedelijke gebieden. Het is daarom van groot belang om bij planvorming van ruimtelijke ontwikkelingen tijdig en proactief rekening te houden met de effecten van klimaatverandering. Het concept ‘Klimaatactieve Stad’ geeft de waterschappen een handvat om op een goede manier om te gaan met klimaatverandering in de stad. Deze studie is uitgevoerd in WaterNexT-verband en is gezamenlijk uitgewerkt door waterschap Rijn en IJssel, Alterra en de Radboud Universiteit. In deze studie zijn voor de drie stedelijke gebieden van Arnhem-Noord, Lochem en Zutphen de klimaatknelpunten voor de aspecten waterveiligheid, wateroverlast, hitte, waterkwaliteit en watertekort geïnventariseerd. Daarnaast zijn in de gemeenten inloopsessies gehouden om ruimtelijke ontwikkelingen binnen de stedelijke gebieden te inventariseren. Vanuit de combinatie van knelpunten en ruimtelijke ontwikkelingen komen elf hotspots naar voren waar kansen liggen om op korte termijn innovatieve en/of klimaatmaatregelen te nemen. Daarnaast geeft het rapport een aantal aanbevelingen voor het realiseren van een klimaatactieve regio Arnhem-Zutphen-Lochem.
Agenda stadslandbouw. Impact op initiatieven
Veen, E.J. ; Jansma, J.E. - \ 2015
PPO AGV
collectieve overeenkomsten - stadslandbouw - gemeenten - openbare mening - steden - stedelijke planning - vragenlijsten - collective agreements - urban agriculture - municipalities - public opinion - towns - urban planning - questionnaires
In het voorjaar van 2013 bracht het Stedennetwerk Stadslandbouw (een landelijk netwerk van pioniers in de stadslandbouw, zie www.stedennetwerkstadslandbouw.nl) de Agenda Stadslandbouw naar buiten. Groningen was de eerste die ondertekende, inmiddels gevolgd door 25 andere gemeenten. Met de ondertekening committeren gemeenten zich aan het stimuleren en faciliteren van stadslandbouw. In 2014 hebben we bij twaalf ondertekenaars verkend wat het ondertekenen van de agenda voor de gemeente heeft betekend. De resultaten van deze verkenning zijn terug te vinden in de brochure ‘Agenda Stadslandbouw. Wat was de impact?’. Graag wilden we ook nagaan wat de agenda betekend heeft voor andere betrokkenen bij stadslandbouw. In een vervolgonderzoek richtten we ons daarom op de partijen ‘buiten het stadhuis’. Doel was te inventariseren wat de impact van de agenda voor stadslandbouwinitiatieven zélf is geweest.
Agenda Stadslandbouw. Wat was de impact?
Veen, E.J. ; Jansma, J.E. ; Jong, D. de - \ 2015
PPO AGV
stadslandbouw - stedelijke gebieden - stedelijke planning - steden - overheidsbeleid - gemeenten - collectieve overeenkomsten - urban agriculture - urban areas - urban planning - towns - government policy - municipalities - collective agreements
Voorjaar van 2013 bracht het Stedennetwerk Stadslandbouw (een landelijk netwerk van gemeentelijke pioniers in de stadslandbouw, zie www.stedennetwerkstadslandbouw.nl) hun gezamenlijke Agenda Stadslandbouw naar buiten. Tijdens de Dag van de Stadslandbouw 2013, in het bijzijn van Rotterdams wethouder en tevens ambassadeur stadslandbouw Alexandra van Huffelen, was Groningen de eerste die de agenda tekende. Vervolgens stuurde de wethouder begin september 2013 alle Nederlandse gemeenten een brief met het verzoek de agenda te ondertekenen. Tijdens de Dag van de Stadslandbouw 2014, in het bijzijn van Staatssecretaris Sharon Dijksma was Leeuwarden de 24ste gemeente die de agenda tekende. Inmiddels (voorjaar 2015) hebben 26 gemeenten getekend. Waar heeft de agenda toe geleid? In deze factsheet proberen we daar antwoord op te geven.
Weather in the City - How Design Shapes the Urban Climate
Lenzholzer, S. - \ 2015
Rotterdam : Nai 010 Uitgevers/Publishers - ISBN 9789462081987 - 216
microklimaat - steden - stedelijke planning - omgevingspsychologie - stadsomgeving - groene infrastructuur - vegetatie - microclimate - towns - urban planning - environmental psychology - urban environment - green infrastructure - vegetation
A beautifully designed square where you are almost blown over, an apartment in the city where the summer heat keeps you awake at night. We all know examples of urban and landcape architectural design that doesn’t sufficiently take the urban climate into account. With clear texts and insightful and inspirational illustrations, this book shows how clever urban design can make the city more comfortable. The way we experience the microclimate depends on physical and environmental psychological factors. Based on these factors, the way the basic processes of the urban climate work, and how these can be influenced through spatial planning and urban design are explained. 'Weather in the city. How Design Shapes the Urban Climate' is richly illustrated with photographs, illustrations and many examples from temperate climate regions all over the world.
Urban climate governance : the role of local authorities
Lenhart, J.L. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Arthur Mol, co-promotor(en): Bas van Vliet. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573239 - 206
stadsomgeving - stedelijke gebieden - klimaat - governance - milieubeleid - steden - urban environment - urban areas - climate - environmental policy - towns
Dit proefschrift onderzoekt de rol van lokale autoriteiten, en hun interacties met belanghebbenden, om klimaatmitigatie en -adaptatie in steden te besturen. Hiervoor is in dit proefschrift een conceptueel kader ontwikkeld dat gebaseerd is op de governance capaciteiten die lokale overheden bezitten; de wijze van sturing die zij inzetten om klimaatverandering bespreekbaar te maken en de invloed van lokale autoriteiten op verticale en horizontale actoren in een multi-level governance systeem. De belangrijkste onderzoeksvraag van deze studie is: Hoe besturen vooroplopende stedelijke autoriteiten klimaatsverandering, en hoe kunnen de effecten daarvan worden verbeterd?
Samen verkopen: boerderijwinkel in de stad
Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. ; Boxtel, M. van - \ 2015
Lelystad : PPO AGV
boerderijwinkels - stedelijke gebieden - steden - multifunctionele landbouw - wetgeving - vergunningen - voedselhygiëne - toerekenbaarheid - agrarische bedrijfsvoering - voedselproducten - on-farm sales - urban areas - towns - multifunctional agriculture - legislation - permits - food hygiene - accountability - farm management - food products
Uit onderzoek blijkt dat consumenten belangstelling hebben voor producten rechtstreeks van de boer, maar dat ze die producten moeilijk kunnen vinden. Indien boerderijproducten beschikbaar komen op plaatsen waar consumenten hun inkopen doen dan is een flinke groei in de verkoop mogelijk. Concreet betekent dit dat boerderijproducten ook in de stad verkrijgbaar moeten zijn. Daarvoor is er in 2013 ook onderzoek gedaan. In de onderhavige publicatie uit 2015 worden de volgende vragen onderzocht: Mag je zomaar een winkel beginnen in de stad? Wat voor vergunningen heb je nodig, welke papieren? Hoe organiseer je dat en hoe werk je samen? Wie is er aansprakelijk als er iets mis gaat? Wat zijn de voordelen voor mij als individuele ondernemer? Zijn er al gezamenlijke boerderijwinkels in de stad en wat kunnen we daar van leren? In dit rapport wordt geprobeerd op deze vragen antwoord te geven mede aan de hand van drie voorbeelden uit de praktijk.
De ecologische stad
Lenzholzer, S. - \ 2014
Academie van Bouwkunst
stadsontwikkeling - vegetatie - ecologie - steden - beroepsopleiding - urban development - vegetation - ecology - towns - vocational training
interview voor Video Academie van Bouwkunst vertoond onder meer bij Future Urban Regions (FUR) op 2.7.2014
Seasonal dependence of the urban heat island on the street canyon aspect ratio
Theeuwes, N.E. ; Steeneveld, G.J. ; Ronda, R.J. ; Heusinkveld, B.G. ; Hove, L.W.A. van; Holtslag, A.A.M. - \ 2014
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 140 (2014)684. - ISSN 0035-9009 - p. 2197 - 2210.
warmte - steden - stedelijke planning - warmtebalans - seizoenvariatie - meteorologie - nederland - heat - towns - urban planning - heat balance - seasonal variation - meteorology - netherlands - boundary-layer - energy-balance - climate zones - model - temperature - parameterization - simulation - schemes - cabauw - field
In this paper we study the relation between the urban heat island (UHI) in the urban canyon and street geometry, in particular the aspect ratio. Model results and observations show that two counteracting processes govern the relation between the nocturnal UHI and the building aspect ratio: i.e. trapping of longwave radiation and shadowing effects. In general, trapping of longwave radiation supports the UHI, whereas shadowing effects reduce the UHI. The net effect depends on the UHI definition and the amount of available shortwave radiation penetrating the canyon. In summer, autumn and spring the shadowing effects can already reduce the UHI starting at an aspect ratio between 0.5 and 1. The analysis is carried out using several methods. Firstly, the single-column model version of the Weather Research and Forecasting model (WRF) is used extensively. Two separate runs, one rural and one urban, are used to estimate the UHI. Secondly, the urban canyon temperature at the two meter level is introduced, which allows for direct comparison between modelled and observed air temperatures within the urban canyon. Finally, the model is evaluated for all four seasons. The results of this research provide important insights for urban planning on how to use the aspect ratio to mitigate the UHI in the urban canyon
The Urban food print: A tool to calculate the land needed to feed a (Dutch) city
Jansma, Jan-Eelco - \ 2013
food production - regional food chains - food supply - towns - food consumption - land use - urban agriculture - simulation models
De stad en gezondheid : over de moderne ervaring, urbane leefstijlen en (on)gezonde voedselconsumptie
Bakker, Erik de - \ 2013
towns - health - urban areas - nutrition - food consumption - lifestyle - overweight - nutrition and health
Shaping multiple Ajijics and development : a Mexican town in the context of the international retirement migration
Diaz Copado, F.V. - \ 2013
Wageningen University. Promotor(en): Leontine Visser, co-promotor(en): Alberto Arce. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736772 - 221
migratie - gepensioneerden - buitenland - regionale ontwikkeling - sociale verandering - stedelijke samenleving - modernisering - steden - woonwijken - infrastructuur - economische ontwikkeling - plaatselijk bestuur - ontwikkeling - mexico - migration - retired people - foreign countries - regional development - social change - urban society - modernization - towns - residential areas - infrastructure - economic development - local government - development
Ajijic is a Mexican town that during the 1990s experienced its biggest social, economic, and physical transformation of the last 50 years. This transformation was mainly triggered by two factors: 1) a significant increase in the number of foreign retirees moving into Ajijic (effect of a global phenomenon identified as international retirement migration); and 2) the consequent increase in the construction of residential developments and infrastructure (mainly retiree-oriented). In this thesis the author argues that the international retirement migration phenomenon in Ajijic provoked the emergence of different projects of shaping the physical characteristics of this town. Through these projects, social actors shape Ajijic according to their different interpretations of what the town of Ajijic is, and what local development and modernisation mean to them. The transformation of the physical characteristics of Ajijic, through these projects, has also transformed the social life of this town.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.