Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 37

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==tree care
Check title to add to marked list
Bloedingsziekte in paardenkastanje werkgroep Aesculaap
Os, Gera van - \ 2014
aesculus - hippocastanaceae - plant pathogenic bacteria - infection - epidemiology - susceptibility - varietal susceptibility - site factors - tree care - disease control
Vertaling resultaten gebruikswaarde-onderzoek laanbomen naar onderwijsmodule t.b.v. groene onderwijs
Derkx, M.P.M. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 20
agrarisch onderwijs - straatbomen - boomteelt - rassen (planten) - boomverzorging - gebruikswaarde - onderwijsmaterialen - kennisoverdracht - agricultural education - street trees - arboriculture - varieties - tree care - use value - resource materials - knowledge transfer
De Nederlandse boomkwekerijsector biedt een breed sortiment aan laanbomen. Ook komen er steeds nieuwe soorten en cultivars bij. Elke soort en cultivar heeft zijn eigen gebruikswaarde en stelt eigen eisen aan zijn standplaats. Om de eindgebruiker, vaak een gemeente, te helpen met het kiezen van passende bomen, is ruim 15 jaar geleden gestart met het gebruikswaardeonderzoek laanbomen. In dit onderzoek zijn in 17 gemeenten en 3 proeftuinen testbeplantingen aangelegd met 75 - vooral nieuwe - soorten en cultivars. De ontwikkeling van de bomen is gedurende 7-10 jaar gedetailleerd gevolgd en ervaringen met onderhoud en beheer zijn in beeld gebracht. Daarnaast is gewerkt aan een aantal algemene thema’s, zoals snoei, wortelopdruk, substraat en groeiplaats. Het project heeft geresulteerd in tal van artikelen, een website en enkele brochures, zoals de brochure ‘De juiste boom op de juiste plaats’. In 2011 werd geconstateerd dat afnemers de onderzoeksgegevens maar weinig raadplegen en werd ervoor gepleit de resultaten van het gebruikswaardeonderzoek laanbomen als lesstof op scholen te gaan gebruiken om de bomen/sortimentskennis van afgestudeerde studenten van groene MBO en HBO opleidingen te verbeteren en om kennis van het gebruikswaardeonderzoek laanbomen beter te laten doorstromen naar de praktijk
Bomen in grondophogingen, Deel 2: mitigerende maatregelen
Kopinga, J. - \ 2011
Bomen, het vakblad voor de boomverzorging 2011 (2011)17. - p. 4 - 8.
bomen - verplanten - aanslaan van het gewas - beweging in de bodem - boomverzorging - maatregelen - effecten - besluitvorming - trees - transplanting - crop establishment - movement in soil - tree care - measures - effects - decision making
In 2010 heeft de auteur in opdracht van de gemeente Rotterdam een adviesrapportage opgesteld over de gevolgen van grondophogingen voor bomen. Bomen publiceert in twee artikelen een verkorte versie van dit rapport. In het eerste deel was te lezen wat de effecten van grondophoging op bomen zijn. In dit tweede deel komen de belangrijkste mitigerende maatregelen aan de orde. Op www.kpb-isa.nl is de integrale versie van het rapport beschikbaar.
Kastanjebloedingsziekte : het vervolg : samenwerking is het credo uit de mond van betrokkenen
Raats, K. ; Kuik, A.J. van - \ 2011
Boomzorg 4 (2011)6. - p. 14 - 17.
aesculus - hippocastanaceae - houtachtige planten als sierplanten - plantenziekteverwekkende bacteriën - stadsomgeving - boomverzorging - beleid - samenwerking - ornamental woody plants - plant pathogenic bacteria - urban environment - tree care - policy - cooperation
Afgelopen maand sprak Boomzorg bezorgde boombeheerders uit Utrecht en Ridderkerk. In de laatste gemeente werd in een jaar tijd 30 procent van de kastanjes gekapt, ondanks dat het breed werd aangenomen dat de ziekte minder agressief was of zich niet meer uitbreidde. Is er een vergelijkend ziektebeeld in de twee grootste steden van Nederland? En zo ja, hoe worden ze beheerd?
Bomen in grondophogingen, Deel 1: effecten van ophoging
Kopinga, J. - \ 2011
Bomen, het vakblad voor de boomverzorging 2011 (2011)16. - p. 14 - 19.
bomen - beplantingen - fysische bodemeigenschappen - stadsomgeving - verplanten - aanslaan van het gewas - boomverzorging - trees - plantations - soil physical properties - urban environment - transplanting - crop establishment - tree care
In 2010 heeft de auteur in opdracht van de gemeente Rotterdam een adviesrapportage opgesteld over de gevolgen van grond-ophogingen voor bomen. Bomen publiceert in twee artikelen een verkorte versie van dit rapport. In deze aflevering komen de effecten van ophogingen aan de orde; in Bomen 17 de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Op www.kpb-isa.nl is de integrale versie van het rapport beschikbaar.
'Mastspuit met sensoren brengt middel effectiever aan' (onderzoek praktijkproeven PRI en PPO)
Engels, A. ; PPO BBF Boomkwekerij, ; PRI, ; Nieuwenhuizen, A.T. - \ 2011
De Boomkwekerij 24 (2011)20. - ISSN 0923-2443 - p. 13 - 13.
straatbomen - gewasbescherming - bladbespuiting - pesticiden - sensors - effecten - boomverzorging - proeven - milieubescherming - street trees - plant protection - foliar spraying - pesticides - effects - tree care - trials - environmental protection
In mei 2011 starten Plant Research International (PRI), PPO Boomkwekerij en Damcon de eerste praktijkproeven met sensoren op de mastspuit. Dit prototype spuit alleen als het bladeren detecteert. Projectleider Ard Nieuwenhuizen van PRI is ervan overtuigd dat kwekers met zo'n type spuit middelen effectiever kunnen aanbrengen in hoge bomen.
Stambreuk treft niet iedere populier
Kopinga, J. - \ 2011
De Boomkwekerij 24 (2011)8. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
landschap - populieren - stamkwaliteit - breuk - boomverzorging - boombeschermers - boomkwekerijen - landscape - poplars - log grade - breakage - tree care - tree guards - forest nurseries
Landschapsinrichters en boombeheerders vragen zich af of aanplant van populier nog wel verstandig is, omdat er wel eens stambreuk optreedt. Slechts enkele rassen zijn echter gevoeilig voor stambreuk. Er zijn voldoende alternatieve soorten en rassen van populier beschikbaar.
Lastig, die naamsveranderingen, maar nodig... : nieuwe naamlijst Houtige gewassen onmisbaar voor eenduidige communicatie over bomen
Hoffman, M.H.A. - \ 2011
Boomzorg 4 (2011)1. - p. 66 - 67.
houtachtige planten - siergewassen - biologische naamgeving - taxonomie - nomenclatuur - boomverzorging - woody plants - ornamental crops - biological nomenclature - taxonomy - nomenclature - tree care
De Naamlijst van houtige gewassen is leidend in de internationale uniformiteit in naamgeving van bomen en struiken. De nieuwe editie is recent verschenen. Uniforme naamgeving zorgt voor een eenduidige communicatie tussen opdrachtgever, boomverzorger en kweker.
Klimaatverandering en de stadsboom (interview met Jitze Kopinga)
Bennink, P. ; Kopinga, J. - \ 2010
Tuin en Landschap 32 (2010)14. - ISSN 0165-3350 - p. 12 - 15.
bomen - straatbomen - stedelijke gebieden - stadsomgeving - openbare parken - klimaatfactoren - temperatuur - standplaatsfactoren - droogteresistentie - groeiplaatsen - boomverzorging - trees - street trees - urban areas - urban environment - public parks - climatic factors - temperature - site factors - drought resistance - sites - tree care
Bomen in de stad staan vaak op warme plaatsen met een gebrekkige waterhuishouding. Volgens het KNMI zal Nederland in de toekomst steeds vaker met hitte en droogte te maken hebben. Wat betekent dat voor onze stadsbomen?
De paardenkastanjemineermot is er nog steeds.
Elberse, I.A.M. ; Kuik, A.J. van - \ 2010
Boomzorg 3 (2010)5. - p. 24 - 25,27.
aesculus hippocastanum - cameraria - insectenplagen - bladval - bestrijdingsmethoden - insectenbestrijding - plagenbestrijding - gewasbescherming - boomverzorging - insect pests - leaf fall - control methods - insect control - pest control - plant protection - tree care
Hij kwam vanuit Zuid-Oost Europa, rukte steeds verder op en vestigde zich in Nederland. De laatste jaren kreeg hij wat minder aandacht, maar zorgt nog steeds voor veel kastanjebomen met bruine vlekken: de paardenkastanjemineermot.
Meeldauw zorgt voor winterse sfeer, eikenmeeldauwschimmel actiever dan andere jaren
Kopinga, J. - \ 2010
Boom in business 1 (2010)3. - ISSN 2211-9884 - p. 51 - 53.
bomen - houtachtige planten als sierplanten - meeldauw - fungiciden - microsphaera - plantenziekteverwekkende schimmels - boomverzorging - schimmelbestrijding - classificatie van rassen - trees - ornamental woody plants - mildews - fungicides - plant pathogenic fungi - tree care - fungus control - variety classification
De eikenmeeldauwschimmel is dit jaar (2010) actiever dan andere jaren. Hoe komt het dat het vooral dit jaar zo opvalt en wat zijn de oorzaak en gevolgen van dit verschijnsel? Moet men er wat aan doen en zo ja wat?
Instabiliteit van iepen (3)
Kopinga, J. ; Ros, E. - \ 2010
Bomen, het vakblad voor de boomverzorging 2010 (2010)1. - p. 4 - 7.
bomen - plantmateriaal - inspectie - controle - beoordeling - risicoschatting - ulmus - boomverzorging - trees - planting stock - inspection - control - assessment - risk assessment - tree care
Dit artikel is het derde en laatste in een serie van drie over (herkenning van) instabiliteit van iepen ten gevolge van uitgestelde onverenigbaarheid. Het is gebaseerd op een studie die de schrijvers opstelden in opdracht van de Intergemeentelijke Studiegroep Boomverzorging. In dit artikel wordt een stappenplan uitgewerkt waarmee de VTA-controle van iepen kan worden uitgebreid.
Sensoren op de mastspuit in laanbomen : thema: emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen : BO-12.07-003
Nieuwenhuizen, A.T. ; Lans, A.M. van der; Zande, J.C. van de - \ 2010
straatbomen - gewasbescherming - spuiten - toediening via de lucht - pesticiden - sensors - instrumenten (meters) - boomverzorging - street trees - plant protection - spraying - aerial application - pesticides - instruments - tree care
Powerpoint presentatie over het gebruik van sensoren op de mastspuit in laanbomen. Met sensoren kunnen boomkroon en gaten hiertussen gedetecteerd worden. Daardoor kunnen de spuitdoppen aan en uitgeschakeld worden bij de boomtoppen. Dit heeft tot doel de ongewenste emissie van gewasbeschermingsmiddel naar de omgeving te verlagen.
Slimme bomen door transponders? : mogelijkheden in de boomkwekerij
Baltissen, A.H.M.C. ; Sluis, B.J. van der - \ 2010
boomkwekerijen - rfid - gemeenten - bomen - boomverzorging - groenbeheer - forest nurseries - municipalities - trees - tree care - management of urban green areas
Informatieposter over het gebruik van Radio Frequenced Identification (RFID) bij gemeenten in bomen voor ondersteuning bij beheer en onderhoud. Vanuit de boomkwekerij sector werd de vraag gesteld welke mogelijkheden deze techniek heeft voor de sector en voor de gehele keten wat betreft: informatie (kostprijs, voorraad, locatie), arbeidsplanning, informatie voor de klant. De doelstelling van het project is om de mogelijkheden en de meerwaarde van de RFID-technologie voor de boomkwekerijsector inventariseren, kwantificeren en testen
Sortiment biologische laanbomen en sierheesters onder het vergrootglas : interview met Margareth Hop
Jacobs, R. ; Hop, M.E.C.M. - \ 2010
Boomzorg 3 (2010)4a. - p. 56 - 59.
boomkwekerijen - vruchtbomen - biologische landbouw - straatbomen - boomteelt - rassen (planten) - resistentie van variëteiten - openbaar groen - boomverzorging - forest nurseries - fruit trees - organic farming - street trees - arboriculture - varieties - varietal resistance - public green areas - tree care
In tegenstelling tot de traditionele boomkwekerijgewassen is binnen de Nederlandse boomkwekerijsector de markt voor biologische boomkwekerijproducten nog steeds uiterst bescheiden. Telers horen vaak van afnemers dat het nog beperkte sortiment dat biologisch leverbaar is, hier mee te maken heeft. Deels wordt dat veroorzaakt door een stuk onbekendheid en deels omdat zeker niet alle soorten geschikt zijn vanwege ziektegevoeligheid. Om daar verandering in te brengen heeft Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) - op verzoek van de productwerkgroep Bomen van Bioconnect - binnen de gewasgroepen laanbomen en sierheesters onderzoek naar gezonde soorten gedaan die qua ziektegevoeligheid wel in aanmerking komen om biologisch gekweekt te worden. De resultaten zijn gebundeld in het rapport Verbreding assortiment biologische boomkwekerij.
Effect btw-verlaging hoveniersdiensten
Meer, R.W. van der; Bunte, F.H.J. - \ 2010
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-nota : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - 16
tuinbouwbedrijven - beroepen - dienstensector - belasting toegevoegde waarde - heffingen - bedrijfsvoering - omzet - werkgelegenheid - hoveniers - bedrijfseconomie - groenbeheer - boomverzorging - market gardens - occupations - services - value added tax - levies - management - turnover - employment - landscape gardeners - business economics - management of urban green areas - tree care
Onderzoek van LEI, naar de omzet werkgelegeheid in de hoveniersbranche als het btw-tarief van 19% naar 6% wordt verlaagd. De Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) heeft het LEI deze vraag voorgelegd, omdat andere arbeidsintensieve diensten het lage tarief gebruiken. Conclusie is dat ruim 3000 extra fte werkgelegenheid beschikbaar komt en de omzet met maximaal 16% toeneemt.
Een eind aan de 'ik vind het zo'-cultuur in boomverzorging : De Expertgroep wil kennis over bomen formaliseren en structureren (interview met o.a. Fons van Kuik)
Iersel, H. van; Kuik, A.J. van - \ 2010
Boomzorg 3 (2010)2. - p. 72 - 73.
bomen - ziektebestrijding - plantenplagen - snoeien - informatiecentra - boomverzorging - kennisoverdracht - informatiemanagement - hoveniers - trees - disease control - plant pests - pruning - information centres - tree care - knowledge transfer - information management - landscape gardeners
Zet tien boomverzorgers om een te snoeien boom en iedereen heeft een afwijkende mening. Terwijl er goedbeschouwd geen tien juiste visies zijn op het snoeien van die boom. Althans, dat is de mening van Joost Verhagen, Jan Willem de Groot en Fons van Kuik, die gedrieën sinds kort de harde kern vormen van de Expertgroep. De Expertgroep is een kennisplatform dat kennis op gebied van bomen in de openbare ruimte breed toegankelijk en inzichtelijk wil maken.
Diagnostiekservice van PPO : de diagnostiekservice voor bloembollen, boomkwekerij & fruit
Vink, P. ; Leeuwen, P.J. van; Wenneker, M. - \ 2010
bloembollen - boomteelt - plantenziekten - plantenplagen - boomverzorging - diagnostiek - precisielandbouw - ornamental bulbs - arboriculture - plant diseases - plant pests - tree care - diagnostics - precision agriculture
Poster met informatie over de diagnostiekservice van PPO: geleverde diensten, contactgegevens.
Boomaantastingen meer dan alleen een estetisch probleem?
Lammeren, Andre van - \ 2009
trees - infestation - abnormalities - plant diseases - nodulation - bark - forest nurseries - plant protection - tree care - public green areas - municipalities
Kleine sectoren vernieuwen dankzij Groenweb
Noorduyn, L. - \ 2009
Syscope Magazine 2009 (2009)23. - p. 16 - 16.
kennis - innovaties - coöperatieve activiteiten - boomkwekerijen - bloembollen - kennisoverdracht - kennissystemen - communities of practice - systeeminnovatie - boomverzorging - knowledge - innovations - cooperative activities - forest nurseries - ornamental bulbs - knowledge transfer - knowledge systems - system innovation - tree care
Kennis veiligstellen, bundelen en toegankelijk maken. Voor een kleine sector kan dat nog een hele klus zijn. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek is er voor een aantal kleine sectoren als de boomkwekerij nu een eigen website: www.groenweb.nl
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.