Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 28

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==trialeurodes vaporariorum
Check title to add to marked list
Geïntegreerde bestrijding van plagen in de sierteelt onder glas : een systeembenadering met preventieve biologische bestrijding als basis
Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Ghasemzadeh Dizaji, Somaiyeh ; Bloemhard, C.M.J. ; Holstein, R. van; Vijverberg, Roland ; Muñoz-Cárdenos, Karen - \ 2016
Bleiswijk : WageningenUR Glastuinbouw (Rapport GTB 1420) - 98 p.
siergewassen - glastuinbouw - kasgewassen - rozen - chrysanten - alstroemeria - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - geïntegreerde bestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - thrips - neoseiulus cucumeris - trialeurodes vaporariorum - aleyrodes - bemisia tabaci - amblyseius swirskii - euseius - iphiseius - roofmijten - orius - cryptolaemus montrouzieri - anagyrus pseudococci - planococcus citri - ornamental crops - greenhouse horticulture - greenhouse crops - roses - chrysanthemums - biological control - biological control agents - integrated control - integrated pest management - predatory mites
The control of greenhouse pests in ornamental crops is getting more difficult because of the decreasing number of available pesticides. Alternative methods of pest control, based on biopesticides and natural enemies is promising, but not yet robust and reliable enough. In this project we developed and evaluated several methods to enhance the biological control of western flower thrips, Echinothrips americanus, whiteflies and mealybugs. Most studies were focused on preventive control measures that promote the establishment and efficacy of natural enemies by using top layers, alternative food, artificial domatia and a banker plant system. Furthermore we studied the interaction between parasitoids and predatory beetles for curative control of mealybugs. Finally, a number of (bio)pesticides was evaluated for their potential use as a correction tool against western flower thrips.
Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen
Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Elfferich, Caroline ; Kruidhof, H.M. - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 1 p.
bestrijdingsmethoden - tuinbouw - glastuinbouw - plagenbestrijding - reduviidae - tomaten - gerbera - rosaceae - trialeurodes vaporariorum - thrips - tuta - cyrtopeltis tenuis - control methods - horticulture - greenhouse horticulture - pest control - tomatoes
Het doel van dit project is om tot robuuste bestrijdingsmethoden van meerdere plagen te komen door inzet van omnivore roofwantsen in de gewassen tomaat, gerbera en roos, waarbij eigenschappen van het gewas en de omgeving worden aangepast voor een optimale vestiging en plaagbestrijding met minimale risico’s op gewasschade. De bestrijding richt zich op de plagen witte vlieg (gerbera, roos, tomaat) en Echinothrips (gerbera en roos) en op de invasieve plagen Tuta aboluta en Nesidiocoris tenuis (tomaat), maar is ook van nut voor andere plagen zoals spint, mineervlieg en bladluis. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
Duurzame aanpak van plagen in de handel : duurzame bestrijding van plaaginsecten en plant parasitaire nematoden in de keten van internationale handel in plantmaterialen
Qiu, Y. ; Verschoor, J.A. ; Rozen, K. van; Kogel, W.J. de; Helsen, H.H.M. ; Vreeburg, P.J.M. ; Hoek, H. ; Kruistum, G. van - \ 2014
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit PPO-agv - 38
quarantaine organismen - internationale handel - tuinbouwgewassen - bestrijdingsmethoden - insectenplagen - thrips - trialeurodes vaporariorum - nematoda - methodologie - quarantine organisms - international trade - horticultural crops - control methods - insect pests - methodology
Quarantaine organismen leveren cruciale problemen op in de internationale handel. Ondanks strikte maatregelen en controle worden insecten- en nematodenplagen regelmatig door toenemende internationale handel overgebracht naar niet besmette gebieden. Quarantaine plagen veroorzaken grote economische verliezen en leiden tot handelsbelemmeringen. Sommige kleine insecten zoals trips en witte vliegen of nematoden zijn moeilijk te bestrijden met pesticiden. Fumigatie met ontsmettingsmiddelen was een veel toegepaste methode om quarantaine plagen te bestrijden middels een pre-shipment behandeling. Een van de meest effectieve ontsmettingsmiddelen methylbromide (MeBr) is sinds 2010 niet meer toegelaten in Nederlands vanwege het chadelijke effect op de ozonlaag. Een effectief en milieuvriendelijk alternatief voor MeBr is zeer gewenst. Controlled atmosphere temperature treatment (CATT) is een fysieke behandelingsmethode en heeft een aantoonbaar dodelijk effect op diverse insecten- en nematodenplagen. De CATT methode is een combinatie van lucht en temperatuur over een bepaalde tijdsduur om plagen maximaal af te doden met een minimaal of acceptabel fytotoxisch effect op plantproducten. Dit is een milieuvriendelijke methode en heeft daardoor geen toelating nodig voor toepassing.
Banker plant systeem voor Delphastus catalinae tegen wittevlieg
Linden, A. van der - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1266) - 18
sierteelt - plagenbestrijding - trialeurodes vaporariorum - biologische bestrijding - encarsia formosa - coccinellidae - glastuinbouw - organismen ingezet bij biologische bestrijding - predatoren - ornamental horticulture - pest control - biological control - greenhouse horticulture - biological control agents - predators
Kaswittevlieg Trialeurodes vaporariorum is voor verscheidene sierteeltgewassen een belangrijke plaag. Naast de inzet van de sluipwesp Encarsia formosa is het lieveheersbeestje Delphasitus catalinae erg geschikt om haarden van kaswittevlieg op te ruimen. Omdat het lieveheersbeestje veel wittevlieg nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen, wordt nagegaan of een andere soort dan kaswittevlieg geschikt is om Delphastus catalinae in grotere aantallen in kassen met sierteelten in stand te houden. De wittevlieg Aleyrodes lonicerae blijkt geschikt als prooi voor Delphastus catalinae. Aleyrodes lonicerae werd gekweekt op zevenblad Aegopodium podagraria en aardbei Fragaria ‘Ellsanta’ maar vestigde zich niet op gerbera, hibiscus. Wel werden eieren gelegd op roos. In roos zou een andere soort wittevlieg kunnen worden toegepast.
Basiskennis roofmijten voor een betere plaagbestrijding : literatuurstudie naar de effecten van gewas, klimaat en licht op generalistische bladbewonende roofmijten
Messelink, G.J. ; Holstein, R. van - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw ) - 12
biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - roofmijten - phytoseiidae - plagenbestrijding - glastuinbouw - natuurlijke vijanden - trialeurodes vaporariorum - frankliniella occidentalis - kasgewassen - klimaat - belichting - biological control - biological control agents - predatory mites - pest control - greenhouse horticulture - natural enemies - greenhouse crops - climate - illumination
Doel van dit project is om de belangrijkste basiseigenschappen van generalistische roofmijten in kaart te brengen, om daarmee een beter advies te kunnen geven over de inzet van roofmijten in o.a. de teelt van potplanten. Gestart wordt met een literatuurstudie gevolgd door laboratoriumtesten met 6 soorten roofmijten. Deze publicatie beschrijft de literatuurstudie.
Resistentie tegen wittevlieg en koolluis in savooiekool, Thema: Functionele biodiversiteit BO-12.03-004-011
Voorrips, R.E. ; Broekgaarden, C. ; Steenhuis-Broers, M.M. - \ 2011
S.n.
koolsoorten - trialeurodes vaporariorum - brevicoryne brassicae - plantenplagen - insectenplagen - plaagresistentie - vollegrondsgroenten - veldproeven - rassen (planten) - cabbages - plant pests - insect pests - pest resistance - field vegetables - field tests - varieties
Poster met onderzoeksinformatie. Het doel van dit onderzoek is savooiekoolrassen te vinden met resistentie tegen wittevlieg en/of koolluis.
Alternatief voedsel voor roofmijten, Thema: Innovaties duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.02-004
Stevens, L.H. ; Davelaar, E. ; Messelink, G.J. - \ 2011
S.n.
roofmijten - gewasbescherming - thrips - trialeurodes vaporariorum - plagenbestrijding - biologische bestrijding - predatory mites - plant protection - pest control - biological control
Informatieposter over alternatief voedsel voor roofmijten (thema: innovaties duurzame gewasbescherming). Succesvolle biologische beheersing van trips en wittevlieg in de Nederlandse kasteelten is afhankelijk van een vlotte en stabiele populatieopbouw van roofmijten. Om dit bij een beperkt aanbod van prooi-organismen te kunnen bewerkstelligen, is alternatief voedsel nodig waar de roofmijten naar kunnen uitwijken
Biologische bestrijding van wittevlieg in de sierteelt
Pijnakker, J. ; Ramakers, P.M.J. ; Leman, A. - \ 2010
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport /GTB 1039) - 54
biologische bestrijding - bloementeelt - trialeurodes vaporariorum - bemisia tabaci - aleyrodes proletella - rozen - gerbera - poinsettia's - roofmijten - sluipwespen - natuurlijke vijanden - teelt onder bescherming - gewasbescherming - biological control - floriculture - roses - poinsettias - predatory mites - parasitoid wasps - natural enemies - protected cultivation - plant protection
In de glastuinbouw vormen wittevliegen een oprukkend probleem. Naast de bekende kaswittevlieg, Trialeurodes vaporariorum, wordt ook tabakswittevlieg, Bemisia tabaci, steeds belangrijker. In de vruchtgroenteteelten wordt veel gebruik gemaakt van natuurlijke vijanden: de roofwants Macrolophus caliginosus en de sluipwespen Encarsia formosa en Eretmocerus eremicus. In de sierteelt stoelt de beheersing van deze plaag voornamelijk op het gebruik van insecticiden. In 2006 moesten zelfs geïntegreerde telers veelvuldig corrigeren met Admiral, Applaud, Actara, Calypso, Gazelle en Admire. Het Productschap Tuinbouw financiert in 2007 onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw naar de biologische bestrijding van wittevlieg. Via internationale contacten en producenten van natuurlijke vijanden werden natuurlijke vijanden opgespoord. In insectendichte kassen van de nieuwe vestiging te Bleiswijk werd de interactie tussen de verzamelde natuurlijke vijanden en wittevlieg bestudeerd. Predatoren zijn getest op gerbera, roos en poinsettia zowel op afzonderlijke planten in kooien als in een gewas. Er werd gewerkt met “haardopruimers” en “onderhoudsagenten”. Onderzocht werd in hoeverre geselecteerde natuurlijke vijanden bestand zijn tegen moderne chemische middelen, en hoe zij zich handhaven bij korter wordende dag. Uiteindelijk werden bestrijdingsstrategieën getoetst bij drie telers.
Geïnduceerde resistentie biedt kansen voor plaagbestrijding
Messelink, G.J. - \ 2010
Onder Glas 7 (2010)2. - p. 54 - 55.
populaties - geïntegreerde plagenbestrijding - verdediging - vruchtgroenten - komkommers - micro-organismen - plantextracten - trialeurodes vaporariorum - tetranychidae - biologische bestrijding - glastuinbouw - groenten - populations - integrated pest management - defence - fruit vegetables - cucumbers - microorganisms - plant extracts - biological control - greenhouse horticulture - vegetables
Planten kunnen zich verdedigen tegen plagen door te reageren op hun aanwezigheid met het aanmaken van gifstoffen en verteringsremmers, waardoor dit de ontwikkeling van het plaagorganisme remt. Er zijn mogelijkheden om deze plantreactie van te voren te induceren met chemische stoffen, plantextracten, micro-organismen of andere planteneters. In komkommer is gebleken dat deze weerstand geïnduceerd kan worden met witte vlieg, waardoor de biologische bestrijding van spint sterk verbetert
Identificatie en ontwikkeling seksferomoon witte-vlieg : ontwikkeling nieuw hulpmiddel bij plaagbeheersing
Tol, R.W.H.M. van - \ 2009
Wageningen : Wageningen UR, Plant Research International - 27
trialeurodes vaporariorum - bemisia tabaci - insectenlokstoffen - sexferomonen - tomaten - solanum lycopersicum - glastuinbouw - plantenplagen - plagenbestrijding - vruchtgroenten - insect attractants - sex pheromones - tomatoes - greenhouse horticulture - plant pests - pest control - fruit vegetables
Onderzoek naar de lokstoffen van witte-vlieg heeft geresulteerd in een lijst van stoffen van plantaardige oorsprong en meerdere witte-vlieg specifieke stoffen die mogelijk een rol spelen bij het zoeken naar waardplanten en soortgenoten (seksferomonen). De invloed van deze stoffen op het gedrag van witte-vlieg is nog onbekend. Voor zowel de kas witte-vlieg (Trialeurodes vaporariorum) als de tabaks witte-vlieg (Bemisia tabaci) is headspace (het geurbouquet) ingevangen met drie verschillende media/methoden (SuperQ, Tenax, SPME) en een methode van directe extractie in hexaan. Zowel de headspace van witte-vlieg (mannetjes en vrouwtjes samen en apart) zonder plant als witte-vlieg op tomaat en aubergine zijn ingevangen. Voor de kas witte-vlieg (Trialeurodes vaporariorum) is een uitgebreide analyse van tomaat met/zonder witte-vlieg uitgevoerd. Voor aubergine is deze vanwege de aanzienlijke hoeveelheid arbeid en diverse complicaties (technieken/invangen/verontreinigingen) niet doorgevoerd. De verzamelde aubergine headspace is wel bewaard voor mogelijk toekomstige analyse. Er zijn 7 stoffen gevonden in de headspace van tomaat waarop mannetjes en vrouwtjes van deze soort samen zitten die niet voorkomen op tomaat zonder witte-vlieg. Van deze stoffen is er 1 stof alleen gevonden in de headspace met tomaat en alleen vrouwtjes en 1 stof in de headspace van tomaat met alleen mannetjes. Tomaat geïnfecteerd met witte-vlieg leidt tot verhoging en/of specifieke afgifte van 7 plantenstoffen. Analyse van headspace van de kas wittevlieg zonder tomaat in vergelijk tot headspace met tomaat laat een vergelijkbaar beeld van witte-vlieg specifieke stoffen zien naast een groot aantal andere stoffen die niet of niet aantoonbaar gevonden worden via headspace plant+insect. Extract van mannetjes en vrouwtjes van kas witte-vlieg levert na filtering (om grote hoeveelheid niet-vluchtige stoffen te verwijderen) vrijwel niets op. Herhaling van de extractie en afpipetteren van de bovenlaag van het extract na bezinking i.p.v. filtering leverde een beperkte verbetering van het resultaat op. Er worden hierbij een twintigtal stoffen gevonden bij zowel mannetjes als vrouwtjes. De identificatie van de kleine pieken was door de geringe opbrengst niet mogelijk. Hoewel niet verschillend kunnen één of meer van deze stoffen wel een rol spelen als feromoon. Dat kan echter alleen door gedragsproeven worden bepaald.
Voedselwebinteracties en plaagbestrijding in komkommer
Messelink, G.J. ; Holstein-Saj, R. van; Groot, E.B. de - \ 2009
biologische bestrijding - thrips - trialeurodes vaporariorum - komkommers - cucumis sativus - glastuinbouw - biological control - cucumbers - greenhouse horticulture
Poster met informatie uit onderzoek naar de verbetering van biologische bestrijding van trips, spint en witte vlieg in komkommer door bestudering en benutting van voedselwebinteracties in laboratorium- en kasproeven
Plagen en natuurlijke vijanden in de glastuinbouw
Beerling, Ellen - \ 2008
plant protection - pest control - predators of insect pests - trialeurodes vaporariorum - thrips - bemisia - liriomyza - aphididae - greenhouse horticulture - parasitoid wasps - caterpillars
Effectief scouten in roos : waarnemen de basis voor geïntegreerde bestrijding
Pijnakker, J. ; Ramakers, P.M.J. ; Knaap, E. van der; Beerling, E.A.M. - \ 2008
[S.l.] : Telen met toekomst (Praktijkbericht gewasbescherming glastuinbouw ) - 2
rozen - rosa - siergewassen - geïntegreerde bestrijding - detectie - vangmethoden - meeldauw - thrips - trialeurodes vaporariorum - aphididae - coccidae - pseudococcidae - glastuinbouw - roses - ornamental crops - integrated control - detection - trapping - mildews - greenhouse horticulture
Goed scouten vergroot de slagingskans van de geïntegreerde bestrijding. Het optreden en verloop van ziekten en plagen is immers maar beperkt voorspelbaar. De plaagsituatie is ook nooit twee jaren achter elkaar identiek door het wisselende weer. Verder zijn er verschillen tussen regio’s en zelfs tussen bedrijven. Door te scouten krijgt u een beter zicht op de situatie op uw eigen bedrijf.
Bestrijding koolwittevlieg in spruitkool
Vlaswinkel, M.E.T. - \ 2007
Lelystad : PPO AGV - 15
gewasbescherming - ziektebestrijding - insectenbestrijding - plagenbestrijding - insecticiden - groenteteelt - spruiten - spruitjes - trialeurodes vaporariorum - kasproeven - plant protection - disease control - insect control - pest control - insecticides - vegetable growing - sprouts - brussels sprouts - greenhouse experiments
In 2006 en 2007 heeft het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving locatie Westmaas (ZH) proeven uitgevoerd ter bestrijding van de koolwittevlieg in spruitkool. In spruitkool zorgt koolwittevlieg de laatste jaren voor grote problemen in de teelt. Het afscheiden van honingdauw is het grootste probleem, waardoor de bladeren en spruiten kleverig worden. Hierdoor worden ze vuil en ontstaat er groei van roetdauwschimmels. Er zijn diverse (17 middelen) in de kas getest op hun werking tegen koolwittevlieg. Hiervoor zijn aangetaste planten gebruikt. Uit de screening zijn enkele objecten naar voren gekomen die een goede werking tegen koolwittevlieg hebben. Ook is in de tweede en derde screening de aantasting door luis (perzikbladluis) meegenomen.
Euseius ovalis tegen wittevlieg
Pijnakker, J. - \ 2007
trialeurodes vaporariorum - roofmijten - rozen - euseius - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - predatoren van schadelijke insecten - teelt onder bescherming - glastuinbouw - predatory mites - roses - biological control - biological control agents - predators of insect pests - protected cultivation - greenhouse horticulture
In een serie kasproeven is een tiental roofmijtsoorten getest op hun affiniteit met het gewas roos bij aanwezigheid van Kaswittevlieg
Roofmijten tegen Kaswittevlieg, Trialeurodes vaporariorum, in gerbera
Pijnakker, J. - \ 2006
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) (Rapporten PPO Glastuinbouw ) - 32
trialeurodes vaporariorum - gerbera jamesonii - roofmijten - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - plagenbestrijding - predatory mites - biological control - biological control agents - pest control
Nieuwe predatoren van trips en witte vlieg voor komkommer : opsporen en toetsen van nieuwe roofmijten voor de bestrijding van trips en witte vlieg in komkommer
Messelink, G.J. ; Steenpaal, S.E.F. van; Holstein, R. van; Wensveen, W. van; Groot, E.B. de; Slooten, M.A. van; Ramakers, P.M.J. - \ 2005
Naaldwijk : PPO BU Glastuinbouw (Rapporten PPO BU GTB ) - 83
biologische bestrijding - roofmijten - komkommers - aleyrodidae - trialeurodes vaporariorum - thrips - insectenplagen - glastuinbouw - gewasbescherming - biological control - predatory mites - cucumbers - insect pests - greenhouse horticulture - plant protection
In komkommer was de soms matige tripsbestrijding met de standaard roofmijt Neoseiulus (Amblyseius) cucumeris aanleiding om nog eens goed te kijken naar de mogelijkheden voor nieuwe roofmijtsoorten. In 2003 werden negen soorten uit de familie Phytoseiidae (bladbewonende roofmijtsoorten) geselecteerd. Drie soorten scoorden significant beter als bestrijder van trips en bereikten significant hogere roofmijtdichtheden dan de standaard roofmijt N. cucumeris. Dit waren de subtropische soorten Typhlodromalus limonicus, Typhlodromips swirskii en Euseius ovalis. Vooral T. limonicus en T. swirskii bereikten opvallend hoge dichtheden wat resulteerde in een respectievelijk 12 en 9 keer zo grote populatie als bij als N. cucumeris. “Nieuwe” inheemse roofmijtsoorten, afkomstig van Cucurbitaceae, scoorden niet beter dan N. cucumeris. De nieuwe roofmijt T. swirskii was ook op gewasniveau een significant betere bestrijder van trips dan N. cucumeris. Een vergelijkingsproef liet bovendien zien dat T. swirskii in staat is om een populatie N. cucumeris volledig te verdringen.
Continuering geïntegreerde bestrijding insectenplagen over teeltwisselingen heen
Messelink, G.J. ; Steenpaal, S.E.F. van; Wensveen, W. van; Ramakers, P.M.J. - \ 2005
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Businessunit Glastuinbouw - 15
komkommers - cucumis sativus - typhlodromalus limonicus - roofmijten - trialeurodes vaporariorum - geïntegreerde plagenbestrijding - cucumbers - predatory mites - integrated pest management
Het instandhouden en beter benutten van een aanwezige populatie roofmijten van de soort T. limonicus kan goed door het selecteren en overleggen van komkommerbladeren van de ene teelt naar de andere. Deze methode zou nog beter benut kunnen worden door bladeren over te leggen op het moment dat de roofmijtenpopulatie een hoog niveau heeft bereikt. In deze experimenten werden de bladeren altijd pas aan het einde van de teelt overgelegd. In de meeste gevallen was de populatie dan alweer teruggezakt naar een laag niveau, nadat trips of kaswittevlieg onderdrukt waren. Het eerder uitleggen van bladeren kan alleen op bedrijven die meerdere teelten van komkommer hebben staan met verschillende teeltperiodes.
De kaswittevlieg - Trialeurodes vaporariorum en de tabakswittevlieg - Bemisia tabaci
Pijnakker, J. - \ 2005
trialeurodes vaporariorum - bemisia tabaci - ontwikkelingsstadia - developmental stages
Op deze poster worden de ontwikkelingsstadia van de kaswittevlieg en de tabakswittevlieg weergegeven met foto's en illustraties van het ei-, larven- en volwassenstadia
Het succes van de nieuwe roofmijt Typhlodromips swirskii in de glastuinbouw
Messelink, G.J. ; Bolckmans, K. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)6. - ISSN 0166-6495 - p. 267 - 268.
gewasbescherming - biologische bestrijding - roofmijten - amblyseius swirskii - trialeurodes vaporariorum - frankliniella occidentalis - cucumis - bloementeelt - toegepast onderzoek - glastuinbouw - plant protection - biological control - predatory mites - floriculture - applied research - greenhouse horticulture
Samenvatting van de voordracht te houden op 30 november 2005 tijdens de Najaarsvergadering van de KNPV (Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging). Onderzoek naar de effectiviteit van de roofmijt Typhlodromips swirskii bij de bestrijding van trips en witte vlieg in de teelt van komkommer
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.