Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 346

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==trials
Check title to add to marked list
Fosforbenutting bij biologisch gehouden vleesvarkens
Bikker, Paul ; Tije, Naomi ten; Tijkorte, Achim - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1069) - 22
varkenshouderij - biologische landbouw - fosfor - varkensvoeding - slachtdieren - proeven - proefopzet - pig farming - organic farming - phosphorus - pig feeding - meat animals - trials - experimental design
Dit rapport beschrijft een praktijkstudie naar de mogelijkheden om het verteerbaar fosfor (vP) gehalte in het rantsoen van biologisch gehouden vleesvarkens te verlagen. De verlaging van het berekend vP-gehalte met 0,4 g/kg (15% in startvoer, 20% in vleesvarkensvoer) had geen negatieve invloed op de gezondheid en groei van de varkens. Deze verlaging ten opzichte van het controlevoer draagt bij aan een hogere fosforbenutting. De gerealiseerde vP-gehalten, gebaseerd op analyse van voer en feces, waren echter aanzienlijk hoger dan vooraf berekend op basis van tabelwaarden. Hierdoor kan niet vastgesteld worden of een verlaging van het vP-gehalte ten opzichte van de norm voor regulier gehouden varkens mogelijk is zonder invloed op de dierprestaties.
Steeds minder proefdieren
Steenmans, Robertus ; Bovee, Toine ; Bouwmeester, Hans ; Louisse, Jochem - \ 2017
animal welfare - animal experiments - animal ethics - animal health - trials

Wageningse onderzoekers gebruiken steeds minder proefdieren. In vijf jaar tijd is het gebruik gehalveerd, vooral door strengere regels en bezuinigingen op onderzoek. WUR werkt bovendien aan nieuwe technologieën die dierproeven kunnen vervangen.

Vernieuwde dierproefwet frustreert dieronderzoekers
Naguib, Marc - \ 2016
animal welfare - animal experiments - trials

Rob Ramamaker, Resource, interviewt Marc Naguib

Onderzoek biochar als potgrond en drager voor levende biostimulanten : geschikt als gedeeltelijke vervanger van veen
Blok, Chris - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - pot plants - chrysanthemum - gerbera - growing media - biochar - trials - soil conditioners

Bij nieuwe productiemethoden van biogas en -olie blijft als restproduct biochar over. Dat is geschikt als toevoeging in potgronden, blijkt uit lab- en kasproeven. Ook kan dit restproduct wellicht dienen als drager voor nuttige bodemorganismen, die daardoor beter aanslaan.

Plasma geactiveerd water: proeven perspectiefvol, opschaling naar praktijk nieuwe uitdaging
Hofland-Zijlstra, Jantineke ; Quaedvlieg, William - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - trials - disinfectants - environmental protection - plant protection - cut flowers - pot plants - gerbera - cymbidium - mildews - botrytis

FloraHolland en Wageningen UR Glastuinbouw hebben afgelopen jaar proeven gedaan met plasma geactiveerd water. Ze bevestigen de ontsmettende werking van dit milieuvriendelijke middel. Grote uitdaging is echter om deze resultaten te vertalen naar praktijktoepassingen.

Guidelines for experimental practice in organic greenhouse horticulture
Koller, Martin ; Rayns, Francis ; Cubison, Stella ; Schmutz, U. ; Messelink, G.J. ; Voogt, W. - \ 2016
[Netherlands] : BioGreenhouse - ISBN 9789462575349 - 154 p.
greenhouse horticulture - organic farming - guidelines - protected cultivation - greenhouse crops - cultural methods - greenhouse vegetables - trials - glastuinbouw - biologische landbouw - richtlijnen (guidelines) - teelt onder bescherming - kasgewassen - cultuurmethoden - glasgroenten - proeven
The aim of this handbook of experimental guidelines is to help conduct experiments for organic horticulture in greenhouses throughout Europe. It considers vegetables, fruit and ornamental production. Using standardised research procedures for experiments will aid a comparison of results and dissemination of knowledge. The editors have tried to incorporate as many climatic zones, countries and crops as possible in order to represent a wide area of Europe although some smaller crops or certain specific climates could not be included.
Grasraffinage en gebruik van grasvezel in de rundveevoeding
Klop, A. ; Durksz, D.L. ; Zonderland, A. ; Koopmans, B. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR, Livestock Research (Livestock Research rapport 790) - 26 p.
veevoeding - melkveevoeding - kalvervoeding - bioraffinage - grasmaaisel - vezels - eiwit - proeven - melkveehouderij - livestock feeding - dairy cattle nutrition - calf feeding - biorefinery - grass clippings - fibres - protein - trials - dairy farming
In 2012 is een proef met melkkoeien uitgevoerd met als doel de waarde van grasvezel te onderzoeken. In het rantsoen van de koeien werd een deel van de graskuil vervangen door grasvezel. De grasvezel kwam beschikbaar na de raffinage van gras. De resultaten van de proef vielen tegen. De voeropname van de koeien die grasvezel kregen was namelijk lager dan van de (controle)koeien die het gangbare rantsoen kregen. De melkgift was eveneens lager op het rantsoen met grasvezel. De oorzaak van de lagere voeropname heeft waarschijnlijk te maken met de versheid en daarmee de smakelijkheid van grasvezel. Daarom is in 2013 besloten om eerst te kijken naar de mogelijkheid om grasvezel te conserveren (in te kuilen), waardoor de kwaliteit en de houdbaarheid mogelijk werd verbeterd. In 2012 is eveneens een oriënterend onderzoek gedaan met graseiwit verstrekt aan kalveren. Graseiwit is het eiwit dat gewonnen wordt uit het grassap en in de proef werd het in gelvorm verstrekt. De resultaten van de proef met kalveren waren uitermate positief. De dieren namen het graseiwit graag op. De groei van de kalveren was vergelijkbaar met de controlegroep.
Recirculatie bij Cymbidium
Kromwijk, J.A.M. ; Voogt, W. - \ 2015
cymbidium - zoutgehalte - teeltsystemen - glastuinbouw - tuinbouw - recirculatiesystemen - natrium - proeven - monitoring - salinity - cropping systems - greenhouse horticulture - horticulture - recirculating systems - sodium - trials
Tot voor kort had het gewas Cymbidium een vrijstelling voor recirculatie vanwege de zoutgevoeligheid van het gewas en lage EC in de gift. Daardoor is er weinig kennis en ervaring met recirculatie. Voor Cymbidium is nog niet bekend wat de effecten van Natrium zijn. Daarom is onderzoek gestart om vast te stellen bij welk Natriumniveau in de voeding nadelige effecten op gaan treden.
HNT Gerbera vraagt om meer inzicht in luchtstromen en vochtafvoer in de kas : Telers zelf actief in onderzoek en ontwikkeling
Rodenburg, J. ; Weel, P.A. van - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)4. - p. 42 - 43.
glastuinbouw - snijbloemen - teeltsystemen - teelt onder bescherming - luchtstroming - ontvochtiging - vergelijkend onderzoek - proeven - transpiratie - greenhouse horticulture - cut flowers - cropping systems - protected cultivation - air flow - dehumidification - comparative research - trials - transpiration
Volgens innovatiemakelaar Stefan Persoon verdient het gerberavak een compliment. Als geen ander zijn de telers zelf actief in onderzoek en ontwikkeling. En met de resultaten komen ze aantoonbaar verder. “We hebben samen inderdaad veel bereikt”, meent ook Mathieu van Holstein, directeur van Holstein Flowers. “Op het gebied van belichting, verduistering en natuurlijk Het Nieuwe Telen. We weten nu bijvoorbeeld dat we energiezuiniger kunnen telen met behoud van kwaliteit.”
Integrale aanpak enige optie beheersing Leucocoprinus : plooipaddestoel remt potplanten in groei
Velden, P. van; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)1. - p. 28 - 29.
glastuinbouw - potplanten - plantenziekteverwekkende schimmels - agaricaceae - ziektepreventie - groeivertraging - bedrijfshygiëne - in groei belemmeren - proeven - methodologie - greenhouse horticulture - pot plants - plant pathogenic fungi - disease prevention - growth retardation - industrial hygiene - dwarfing - trials - methodology
Leucocoprinus is een hardnekkige schimmel die niet alleen het eindproduct ontsiert, maar indirect ook groeiremming geeft. Eigenlijk hebben potplantentelers maar één schimmelbestrijdingsmiddel dat nog werkt. Meer toekomst bieden plantversterkende middelen op basis van schimmels en bacteriën, gecombineerd met een streng hygiëneprotocol.
Isolatiewaarde schermdoek kan fors omhoog
Weel, P.A. van - \ 2015
Kas techniek 2015 (2015)1. - p. 42 - 45.
glastuinbouw - kassen - schermen - isolatie (insulation) - warmtebehoud - energiebehoud - proeven - ontvochtiging - temperatuur - kastechniek - greenhouse horticulture - greenhouses - blinds - insulation - heat conservation - energy conservation - trials - dehumidification - temperature - greenhouse technology
In het kader van Het Nieuwe Telen wordt grote waarde gehecht aan het reduceren van de warmtevraag door middel van verbeterde isolatie. Door TNO en Wageningen UR Glastuinbouw is geformuleerd op welke wijze de isolatiewaarden van schermen kunnen worden verhoogd.
More than 30 per cent energy savings possible with LEDs in gerbera : substantial energy savings and little loss in production
Helm, F.P.M. van der - \ 2015
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)1. - ISSN 2215-0633 - p. 12 - 13.
glastuinbouw - snijbloemen - gerbera - led lampen - belichting - energiebesparing - effecten - proeven - greenhouse horticulture - cut flowers - led lamps - illumination - energy saving - effects - trials
By installing LED-lighting and limiting it to 80 instead of 100 μmol gerbera growers can save 30 per cent on energy without any great loss in production, according to research. Light integration and interlighting don’t yet deliver any savings.
Stap verder tegen wittevlieg in gerbera, maar nog niet ver genoeg : Omnivore roofwansen : kansen, maar soms bloemschade
Staalduinen, J. van; Messelink, G.J. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)2. - p. 36 - 37.
glastuinbouw - snijbloemen - gerbera - organismen ingezet bij biologische bestrijding - reduviidae - bestrijdingsmethoden - nuttig gebruik - landbouwkundig onderzoek - proeven - greenhouse horticulture - cut flowers - biological control agents - control methods - utilization - agricultural research - trials
Omnivore roofwantsen voeden zich zowel met prooien (plagen) als plantmateriaal. Hierdoor zijn zij in principe inzetbaar wanneer er nog géén plagen aanwezig zijn in het gewas. Wageningen UR Glastuinbouw onderzocht welke omnivore roofwantsen perspectief bieden tegen wittevlieg in de gerberateelt. De bestrijdingsresultaten waren bemoedigend, maar in een aantal gevallen veroorzaakten de alleseters ook zuigschade aan de bloemen. Vervolgonderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen over hun waarde voor de praktijk.
Plasma geactiveerd water veelbelovend voor de glastuinbouw : inzet als ontsmettings- of gewasbeschermingsmiddel
Kierkels, T. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)4. - p. 54 - 55.
glastuinbouw - gewasbescherming - ontsmettingsmiddelen - reactieve zuurstof soorten - oxidatie - proeven - biociden - duurzaamheid (sustainability) - greenhouse horticulture - plant protection - disinfectants - reactive oxygen species - oxidation - trials - biocides - sustainability
De eerste proeven met plasma geactiveerd water zijn veelbelovend. In het lab worden Erwinia en Botrytis afgedood of sterk teruggedrongen. Daarmee kan het plasma geactiveerde water wellicht een alternatief vormen voor ontsmetting met chloor. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om het gewas te beschermen tegen ongewenste organismen. Een groot samenwerkingsverband verkent de mogelijkheden verder.
Temperatuurverschillen in de kas niet makkelijk op te lossen : Berg Roses beproeft nu slimme horizontale ventilatoren
Velden, P. van; Weel, P.A. van - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)4. - p. 7 - 8.
glastuinbouw - teelt onder bescherming - snijbloemen - klimaatregeling - temperatuur - ventilatoren - luchtstroming - proeven - greenhouse horticulture - protected cultivation - cut flowers - air conditioning - temperature - ventilators - air flow - trials
In een grote kas met belichting kunnen de temperatuurverschillen in de winter dermate hoog oplopen dat het ten koste gaat van kwaliteit en energieverbruik. Berg Roses is de weg van Het Nieuwe Telen al ingeslagen en doet er alles aan om het klimaat te verbeteren. Na een proef met verticale ventilatoren komt er een proef met horizontale ventilatoren.
Energie uit bloembolresten
Dijk, W. van; Durksz, D.L. - \ 2015
BloembollenVisie (2015)295. - ISSN 1571-5558 - p. 26 - 26.
bloembollen - agrarische afvalstoffen - afvalhergebruik - brandstoffen - biogas - energie - proeven - gasproductie - biobased economy - bio-energie - ornamental bulbs - agricultural wastes - waste utilization - fuels - energy - trials - gas production - bioenergy
Bloembolresten zijn een goede aanvulling in het rantsoen van een vergister. De gasproductie liep uiteen van 100 m3 per ton vers voor lelieresten tot 250 m3 per ton vers voor tulpenresten. Dit blijkt uit proeven die zijn uitgevoerd met de vergister van ACRRES in Lelystad.
Chrysanten op water - proef 5 : updat 7 : 28 februari 2015
Eveleens-Clark, B.A. ; Streminska, M.A. ; Blok, C. ; Vermeulen, T. - \ 2015
teeltsystemen - glastuinbouw - tuinbouw - hydrocultuur - chrysanthemum - proeven - pesticiden - haematonectria haematococca - gewasbescherming - cropping systems - greenhouse horticulture - horticulture - hydroponics - trials - pesticides - plant protection
Proef 5 Chrysanten op water behandelt een proef met behandelingen tegen besmetting met Fusarium solani.
Recycling nutrients and valorise side streams in local biorefineries
Weide, Rommie van der - \ 2015
algae culture - digestate - factory effluents - trials - pilot projects - biobased economy
Techniek voldoet aan toekomstige normen, kosten nog niet in beeld : meerjarig onderzoek zuiveringstechnieken
Staalduinen, J. van; Ruijven, J.P.M. van - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)1. - p. 34 - 35.
glastuinbouw - waterzuivering - lozing - pesticiden - normen - oppervlaktewaterkwaliteit - technieken - proeven - greenhouse horticulture - water treatment - disposal - pesticides - standards - surface water quality - techniques - trials
De overheid gaat glastuinbouwbedrijven verplichten om hun lozingswater te zuiveren. Met ingang van 2018 moet volgens de beleidsnota van het Ministerie van Economische Zaken 75% van de verontreinigingen – in het bijzonder gewasbeschermingsmiddelen – worden weggezuiverd om het aantal normoverschrijdingen met 50% te laten dalen. In 2023 komt de norm waarschijnlijk op 95% te liggen. Om in beeld te krijgen hoe de bedrijven dit voor elkaar moeten krijgen, nemen onderzoekers verschillende zuiveringstechnieken onder de loep.
Strategies for improving water use efficiency in livestock feed production in rain-fed systems
Kebebe, E.G. ; Oosting, S.J. ; Haileslassie, A. ; Duncan, A.J. ; Boer, I.J.M. de - \ 2015
Animal 9 (2015)05. - ISSN 1751-7311 - p. 908 - 916.
sub-saharan africa - life-cycle assessment - agriculture - management - ethiopia - adoption - intensification - farmers - trials - straw
Livestock production is a major consumer of fresh water, and the influence of livestock production on global fresh water resources is increasing because of the growing demand for livestock products. Increasing water use efficiency of livestock production, therefore, can contribute to the overall water use efficiency of agriculture. Previous studies have reported significant variation in livestock water productivity (LWP) within and among farming systems. Underlying causes of this variation in LWP require further investigation. The objective of this paper was to identify the factors that explain the variation in LWP within and among farming systems in Ethiopia. We quantified LWP for various farms in mixed-crop livestock systems and explored the effect of household demographic characteristics and farm assets on LWP using ANOVA and multilevel mixed-effect linear regression. We focused on water used to cultivate feeds on privately owned agricultural lands. There was a difference in LWP among farming systems and wealth categories. Better-off households followed by medium households had the highest LWP, whereas poor households had the lowest LWP. The variation in LWP among wealth categories could be explained by the differences in the ownership of livestock and availability of family labor. Regression results showed that the age of the household head, the size of the livestock holding and availability of family labor affected LWP positively. The results suggest that water use efficiency could be improved by alleviating resource constraints such as access to farm labor and livestock assets, oxen in particular.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.