Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 12 / 12

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==trichoptera
Check title to add to marked list
Juffer juwelen: Sieraden gemaakt door kokerjuffers
Dekkers, T.B.M. ; Oosten-Siedlecka, A.M. van - \ 2014
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 3 (2014). - ISSN 0169-6300 - p. 169 - 171.
aquatische ecologie - trichoptera - ontwikkelingsstadia - kunst - natuur- en milieueducatie - innovaties - aquatic ecology - developmental stages - arts - nature and environmental education - innovations
Insecten en andere ongewervelden (in aquatische ecosystemen) bouwen vaak indrukwekkende constructies. De natuurlijke herkomst van die materialen zorgt voor camouflage die bescherming biedt tegen predatie. In Frankrijk zijn kokerjuffers gebruikt door een kunstenaar, voor het maken van sieraden. Maar ook wetenschappers van Alterra laten zich door hun kennis leiden.. Met als doel: het onder de aandacht brengen van waterinsecten bij volwassenen. Via aan de natuur ontleende "bouwwerken".
Effecten van piekafvoeren op kokerjuffers in laaglandbeken
Didderen, K. ; Dekkers, T.B.M. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2009
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 42 (2009)23. - ISSN 0166-8439 - p. 33 - 35.
waterlopen - neerslag - afvoer - aquatisch milieu - trichoptera - ecologische verstoring - macrofauna - aquatische ecologie - streams - precipitation - discharge - aquatic environment - ecological disturbance - aquatic ecology
De verwachting is dat neerslagextremen door de opwarming van de aarde vaker zullen gaan voorkomen. Dat zal leiden tot een toename in de omvang en frequentie van piekafvoeren. De vraag is wat de effecten zijn van dergelijke weersextremen op organismen in laaglandbeken. Daarom is in het kader van het Europese project Euro-limpacs onderzocht wat de effecten van piekafvoeren zijn op het gedrag en de habitatvoorkeur van kokerjuffers. Uit het onderzoek blijkt dat bij verstoring drift toeneemt en soorten specifiek gedrag vertonen. Zandtransport verstoort alle soorten kokerjuffers. Bij herinrichting van beken en bij beken waarvan de hydrologie en morfologie niet op orde zijn, zou zandtransport daarom moeten worden voorkomen
Effecten van piekafvoeren op kokerjuffers in laaglandbeken : een experimentele benadering
Didderen, K. ; Dekkers, T.B.M. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1912) - 71
trichoptera - ecologische verstoring - habitatselectie - diergedrag - waterlopen - afvoer - klimaatverandering - experimenten - macrofauna - ecological disturbance - habitat selection - animal behaviour - streams - discharge - climatic change - experiments
De verwachting is dat door de klimaatverandering een toename in neerslagextremen zal plaatsvinden, hetgeen zal leiden tot een toename in de omvang en frequentie van piekafvoeren. De vraag is wat de effecten zijn van een toenemende omvang en frequentie van verstoringen op organismen in laaglandbeken. Het onderzoek is gericht op de effecten van verstoring op het gedrag en op de habitatvoorkeur van kokerjuffers. Verschillende soorten reageren anders op verstoringen, maar over het algemeen zijn specialisten minder beweeglijk en meer gebonden aan een specifiek habitat dan generalisten. Ze zijn daarom kwetsbaar en minder goed in staat zich aan te passen wanneer de frequentie of omvang van verstoringen in laaglandbeken toeneemt. Uit het onderzoek blijkt verder dat een verhoogde stroomsnelheid en turbulente verstoring van het habitat reeds het gedrag van kokerjuffers beinvloeden. Wanneer het habitat bedekt wordt met zand is de verstoring het grootst en treedt uiteindelijk sterfte op. Door de hydrologie van beken op orde te brengen en bij beekherstelmaatregelen voorbereidingen te treffen, moet zandtransport zo veel mogelijk worden voorkomen
A two-year study of Trichoptera caught on light in the Kaaistoep (The Netherlands).
Higler, L.W.G. ; Spijkers, H. ; Wielink, P. van - \ 2008
Entomologische Berichten 68 (2008)5. - ISSN 0013-8827 - p. 175 - 181.
trichoptera - dispersie - natuur - noord-brabant - dispersion - nature
A screen and light source were operated at a fixed place in the Kaaistoep, a nature reserve near the city of Tilburg (province Noord-Brabant, TheNetherlands). Some 75 nights per year have been spent catching insects by hand, and among these many caddis flies (Trichoptera). We collected and identifïed caddis flies during 2005 and 2006. In both years together more than 16,000 specimens were caught, comprising 52 species, including quite some rare and unexpected species. Flight periods could be constructed, which sometimes showed great difference between the two years. Weather conditions are likely to be responsible for these differences.
Afvoerpieken in beekbovenlopen en het voorkomen van de kokerjuffer Agapetus fuscipes
Hoorn, M.W. van den; Hoek, T.H. van den; Nijboer, R.C. - \ 2008
De Levende Natuur 109 (2008)2. - ISSN 0024-1520 - p. 66 - 71.
waterlopen - waterdieren - trichoptera - aquatische ecosystemen - achterhoek - limburg - streams - aquatic animals - aquatic ecosystems
Van de meeste beken in Nederland is de natuurkwaliteit de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan. Eén van de oorzaken is de sterk veranderde hydrologie van veel beekdalen, met name de veel grotere afvoerpieken. Kennis over de relatie tussen de afvoerdynamiek van een beek en de beekfauna is, ook in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water, van groot belang voor optimaal beheer en behoud van beekecosystemen. In dit artikel wordt ingegaan op het voorkomen van de in Nederland zeldzame kokerjuffer Agapetus fuscipes, als indicator
Verspreidingsatlas Nederlandse kokerjuffers (Trichoptera)
Higler, L.W.G. - \ 2008
Leiden : European Invertebrate Survey - Nederland - ISBN 9789076261058 - 248
trichoptera - zoögeografie - dierecologie - habitats - nederland - zoogeography - animal ecology - netherlands
Omdat jarenlang sprake was van waterverontreiniging, is de soort afgenomen. Van kokerjuffers zijn er thans 181 soorten bekend; door verder onderzoek wordt een stijging van dat aantal verwacht
Substrate preference : in sandy lowland streams 1 an experimental approach
Dekkers, T.B.M. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2007
substraten - ecologische verstoring - trichoptera - macroinvertebraten - substrates - ecological disturbance - macroinvertebrates
Hydromorphological conditions in lowland streams will change due to an increase of discharge peaks. Substrate stability, which is a key parameter at habitat scale for macroinvertebrates, will decrease. This poster shows laboratory experiments that were used to examine substrate preferences of three species of Trichoptera that represent stream specialists (Halesus radiatus, Micropterna sequax and Chaetopteryx villosa), and three stream ubiquists (Anabolia nervosa, Limnephilus lunatus and Mystacides longicornis). Knowledge on preferences is needed as reference to evaluate hydromorphologic disturbance
Hydromorphological disturbance : in sandy lowland streams an experimental approach
Dekkers, T.B.M. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2007
klimaatverandering - trichoptera - ecologische verstoring - laboratoriumproeven - substraten - stabiliteit - climatic change - ecological disturbance - laboratory tests - substrates - stability
Hydromorphological conditions in lowland streams will change due to an increase of discharge peaks induced by climate change. Substrate stability, a key parameter at habitat scale for macro invertebrates, will decrease. The effect of substrate disturbance on Trichoptera that represent three stream specialists (Halesus radiatus, Micropterna sequax and Chaetopteryx villosa), and three stream ubiquists (Anabolia nervosa, Limnephilus lunatus and Mystacides longicornis) were tested, using laboratory experiments
Some rare and new caddis flies recorded for the Netherlands (Trichoptera)
Wiggers, R. ; Hoek, T.H. van den; Maanen, B. van; Higler, L.W.G. ; Kleef, H. van - \ 2006
Nederlandse Faunistische Mededelingen 25 (2006). - ISSN 0169-2453 - p. 53 - 68.
trichoptera - zoögeografie - waterdieren - aquatic animals - zoogeography
Since Higler published his list of extinct and endangered caddis fly species in 1995 a number of new and rare species have been recorded for The Netherlands
De Nederlandse kokerjufferlarven; determinatie en ecologie
Higler, B. - \ 2005
Utrecht : KNNV - ISBN 9050112129 - 160
trichoptera - larven - identificatie - taxonomie - ecologie - waterkwaliteit - nederland - determinatietabellen - aquatische ecosystemen - macrofauna - larvae - identification - taxonomy - ecology - water quality - netherlands - keys - aquatic ecosystems
Kokerjufferlarven leven in het water, zijn niet zo makkelijk te vinden en zijn daardoor een onbekende groep insecten. Toch zijn het boeiende diertjes en indicatoren voor schoon water. Dit boek geeft een compleet beeld van alle 150 Nederlandse soorten, plus determinatietabel
The ecological requirements of Agapetus fuscipes Curtis (Glossosomatidae), a characteristic species in unimpacted streams
Nijboer, R.C. - \ 2004
Limnologica 34 (2004)3. - ISSN 0075-9511 - p. 213 - 223.
indicatorsoorten - trichoptera - waterkwaliteit - waterlopen - verontreiniging - ecologie - monitoring - levenscyclus - nederland - biologische monitoring - indicator species - water quality - streams - pollution - ecology - life cycle - netherlands - biomonitoring - caddis larvae - life-cycle - fauna - substratum - vegetation - dispersal - growth - algae
Agapetus fuscipes is a caddisfly that only seems to occur in unimpacted streams and therefore can be a suitable indicator species for natural conditions. The species has decreased in the Netherlands because of human activities which caused organic pollution and hydromorphological degradation. Literature was reviewed to study the autecology and life cycle of A. fuscipes in order to reveai the ecological requirements of this species. By taking Agapetus fuscipes as an example, it is shown that the autecology and life cycle of an indicator species can give important clues for its presence in unimpacted and absence in impacted streams
Agapetus fuscipes is a caddisfly that only seems to occur in unimpacted streams and therefore can be a suitable indicator species for natural conditions. The species has decreased in the Netherlands because of human activities which caused organic pollution and hydromorphological degradation. Literature was reviewed to study the autecology and life cycle of A. fuscipes in order to reveal the ecological requirements of this species. By taking Agapetus fuscipes as an example, it is shown that the autecology and life cycle of an indicator species can give important clues for its presence in unimpacted and absence in impacted streams. A. fuscipes is very susceptible to organic pollution and to a lesser degree to discharge dynamics (dropping water level and discharge peaks). The species copes with dynamic discharge events by maintaining a high population density and recolonisation of disturbed habitats from refuges. However, the vulnerability of the species strongly depends on the life stage of the animals (e.g., the ability to migrate, the oxygen demand and the habitat requirements differ between instars). Although several adaptations to dynamic conditions, a high frequency of discharge peaks or a long period of drought can cause the population to decline. Once a population has totally disappeared from a stream it will take the species a long time to recolonise the stream because of its low dispersion capacity. To protect this species stream restoration should focus on water quality (avoid organic pollution and agricultural run off) and on stabilising the discharge by taking care of natural infiltration in the catchment area instead of fast removal of rain water by drainage systems.
Naar een doelsoortenlijst van aquatische macrofauna in Nederland; platwormen (Tricladida), steenvliegen (Plecoptera), haften (Ephemeroptera) en kokerjuffers (Trichoptera)
Verdonschot, P.F.M. ; Higler, L.W.G. ; Nijboer, R.C. ; Hoek, T.H. van den - \ 2003
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 858) - 127
waterdieren - habitats - indicatoren - tricladida - plecoptera - ephemeroptera - trichoptera - nederland - zoetwaterecologie - aquatische ecosystemen - macrofauna - aquatic animals - indicators - netherlands - freshwater ecology - aquatic ecosystems
Het doel van dit onderzoek is het selecteren van doel- en Rode Lijstsoorten uit aquatische soortgroepen, die prioritair aandacht kunnen krijgen vanuit het Natuurbeleid. Van de Platwormen (Tricladida), Steenvliegen (Plecoptera), Haften (Ephemeroptera) en Kokerjuffers (Trichoptera) zijn voldoende gegevens bekend om itz-criteria toe te passen. Tevens zijn deze groepen voldoende informatief en bezitten deze groepen een meerwaarde boven de reeds bestaande doelsoorten. In totaal zijn uit deze groepen 146 doelsoorten (onderverdeeld: Platwormen 4, Steenvliegen 19, Haften 39 en Kokerjuffers 84) geselecteerd. Daarna zijn alle doelsoorten toegedeeld aan één of meer van de watertypen uit het Aquatisch Supplement. Gemiddeld heeft ieder van de 135 watertypen 5.4 doelsoorten.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.