Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 215

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==tuinbouwbedrijven
Check title to add to marked list
Hygiëne en bewustwording kan beter bij bloembollen en vaste planten : protocol valt of staat met naleven gedragsregels
Staalduinen, Jan van; Dam, M.F.N. van - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)10. - p. 48 - 49.
bedrijfshygiëne - bloembollen - glastuinbouw - agrarische bedrijfsvoering - tuinbouwbedrijven - industrial hygiene - ornamental bulbs - greenhouse horticulture - farm management - market gardens
Bedrijven in de deelsectoren bloembollen en vaste planten kunnen met betere hygiënemaatregelen problemen voorkomen, menen deskundigen van onderzoeksinstellingen en kwaliteitsdiensten. “Ook met simpele oplossingen is de verspreiding van ziekten al te beperken”, stelt Marco van Dalen van Naktuinbouw. “Tijdens een workshop van één dagdeel helpen we telers graag op de goede weg.”
Innovatie in de land- en tuinbouw 2014
Meer, R.W. van der; Galen, M.A. van - \ 2015
LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2015-140) - ISBN 9789086157235 - 22 p.
landbouwbedrijven - tuinbouwbedrijven - innovaties - landbouwsector - monitoring - bedrijfsinformatiesystemen - agrarische economie - farms - market gardens - innovations - agricultural sector - management information systems - agricultural economics
Het percentage vernieuwende bedrijven (innovatoren en volgers) in de land- en tuinbouw was in 2013 ruim 14%. Dit is ongeveer gelijk aan het jaar ervoor. Daarmee is de doelstelling van het ministerie van Economische Zaken van 15% vernieuwende bedrijven in 2013 net niet gehaald. In de melkveehouderij nam het aandeel vernieuwers het sterkst toe. Dit blijkt uit de Innovatiemonitor, onderdeel van het Bedrijveninformatienet van LEI Wageningen UR.
Internationale marktkansen voor Innovatie en Demonstratie Centra?
Ruijs, M.N.A. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1352) - 36
glastuinbouw - innovaties - kennisoverdracht - technologieoverdracht - tuinbouwbedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - buitenland - kennisvalorisatie - onderzoek - greenhouse horticulture - innovations - knowledge transfer - technology transfer - market gardens - demonstration farms - foreign countries - knowledge exploitation - research
In het kader van het project Kennis en innovatie IDC Westland-Oostland is, door WUR Glastuinbouw en LEI, bij stakeholders binnen de Greenport Westland-Oostland nagegaan of de huidige Innovatie en Demonstratie Centra (IDC) ook internationale activiteiten van het tuinbouwbedrijfsleven kunnen ondersteunen. Een IDC kan op internationaal terrein een goede functie hebben door zich te richten op het demonstreren van nieuwe technologieën en methoden en het uitwisselen van kennis. Dit kan het beste worden bereikt door in het buitenland dicht bij de klant te zitten om rekening te kunnen houden met de lokale omstandigheden en problemen en vraagstukken (integrale benadering). Aanbevelingen zijn geformuleerd om de kans op succes van een ‘internationale’ IDC te vergroten. Ook zijn aanbevelingen gedaan om de betekenis van de huidige IDC’s (Energie, Water, LED, Smaak, Digitaal telen en Robotica) nog verder te vergroten.
Update Checklist Energiebesparende Maatregelen
Wildschut, J. - \ 2014
BloembollenVisie (2014). - ISSN 1571-5558 - p. 23 - 23.
tuinbouwbedrijven - bloembollen - energiebesparing - bedrijfsmanagement - maatregelen - controlelijsten - besluitvorming - market gardens - ornamental bulbs - energy saving - business management - measures - checklists - decision making
De laatste versie van de Checklist Energiebesparende Maatregelen is inmiddels vijf jaar oud. Door PPO Bloembollen en DLV Plant is deze nu geactualiseerd. De bedoeling van de checklist is dat bloembollenbedrijven zelf een zogenoemde shortlist kunnen maken van voor hen interessante mogelijkheden. Samen met adviseurs of installateurs kan dan uitgewerkt worden welke maatregelen op het bedrijf het meest lucratief zijn.
Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: monitorrapport Innovatie en Demonstratie Centra Westland-Oostland 2014
Geerling-Eiff, F.A. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR - 26
westland - zuid-holland - kennisoverdracht - economische samenwerking - marktverkenningen - interviews - tuinbouwgewassen - glastuinbouw - agrarisch onderwijs - demonstratiebedrijven, landbouw - tuinbouwbedrijven - knowledge transfer - economic cooperation - market surveys - horticultural crops - greenhouse horticulture - agricultural education - demonstration farms - market gardens
Het onderzoeksthema Methodieken Kennisoverdracht levert bouwstenen aan voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportregio’s. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureel wordt.
Sample of Dutch FADN 2012 : design principles and quality of the sample of agricultural and horticultural holdings
Veen, H.B. van der; Ge, L. ; Meer, R.W. van der; Vrolijk, H.C.J. - \ 2014
Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI report / LEI Wageningen UR 2014-027) - ISBN 9789086156948 - 52
landbouw - tuinbouw - agrarische bedrijfsvoering - landbouwbedrijven - nederland - tuinbouwbedrijven - agriculture - horticulture - farm management - farms - netherlands - market gardens
The EU Farm Accountancy Data Network (FADN) requires the Netherlands to yearly send bookkeeping data of 1,500 farms to Brussels. This task is carried out by LEI and CEI. This report explains the background of the farm sample for the year 2012. All phases from the determination of the selection plan, the recruitment of farms to the quality control of the final sample are described in this report.
Fytosanitaire actie in het land van oorsprong
Qiu, Y. ; Bonants, P.J.M. ; Booij, C.J.H. ; Verschoor, J.A. ; Helsen, H.H.M. ; Montsma, M.P. ; Pekkeriet, E.J. ; Kruistum, G. van - \ 2014
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit PPO-agv - 60
plantenziekten - quarantaine organismen - ziektepreventie - controle - herkomst - tuinbouwbedrijven - fytosanitaire maatregelen - duurzame ontwikkeling - kwalitatieve technieken - samenwerking - export - plant diseases - quarantine organisms - disease prevention - control - provenance - market gardens - phytosanitary measures - sustainable development - qualitative techniques - cooperation - exports
De samenwerking richt zich op het verder ontwikkelen en toepassen van nieuwe en bestaande technologieën in het land van herkomst waardoor producten fytosanitair veiliger worden. Dit moet leiden tot minder afkeuringen tijdens import van producten in Nederland en minder (intensieve) inspecties in Nederland (EU) mogelijk kunnen worden. Door samenwerking in de gouden driehoek van overheid, bedrijfsleven en onderzoek van zowel Nederland als in het land van herkomst is het doel tot ontwikkeling en acceptatie van nieuwe non- destructieve technieken te komen waardoor de toepassing van deze technieken door het bedrijfsleven in land van herkomst draagvlak bij alle partijen heeft. Er is sprake van een sterke interactie met het project CATT: duurzame aanpak van plagen in de handel”. De CATT methodiek is één van de nieuwe kansrijke technologieën om betere fytosanitaire garanties te krijgen. In dit project wordt vooral aandacht besteed aan fytosanitair veilige exportstromen.
IDC Bollen en Vaste planten : Kansen voor samenwerking met onderwijs
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2014
Den Haag : LEI, WUR / PPO, WUR - 11
agrarisch onderwijs - agrarisch praktijkonderwijs - kennisoverdracht - marketing - regionale ontwikkeling - onderwijstechnologie - kennisvalorisatie - samenwerking - innovaties - tuinbouwbedrijven - bloembollen - agricultural education - on-farm training - knowledge transfer - regional development - educational technology - knowledge exploitation - cooperation - innovations - market gardens - ornamental bulbs
In opdracht van het Innovatie) en Demonstratie Centrum (IDC) Bollen en Vaste Planten is onderzocht hoe de samenwerking tussen onderwijs het IDC het beste vorm gegeven kan worden. Hiertoe is bij onderwijsinstellingen geïnventariseerd welke behoefte en randvoorwaarden er zijn en voor welke samenwerkingsvorm het meeste draagvlak is. Dit is gebeurd op basis van gesprekken met vijf groene) en grijze onderwijsinstellingen in de Duin) en Bollenstreek. Alle bezochte scholen hebben aangegeven dat zij grote meerwaarde zien in de samenwerking met het IDC Bollen en Vaste planten rond innovatievraagstukken uit de praktijk. De belangrijkste drijfveren van de scholen hiervoor zijn het prikkelen van het ‘nieuwsgierigheidsgen’ bij studenten, het opdoen van onderzoeksvaardigheden, interdisciplinaire samenwerking en cross)overs tussen groen)grijs en grijs)groen. Omdat deze aspecten onvoldoende aan de orde zijn in de traditionele stagewerkplaatsen, hebben de scholen behoefte om meer samenwerking te zoeken met andere partijen in de regio.
Oplossing financieringsproblematiek ligt in rendementsverbetering : Behoefte aan vernieuwing op gebied financiering
Kierkels, T. ; Meulen, H.A.B. van der - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)11. - p. 46 - 47.
glastuinbouw - tuinbouwbedrijven - financieren - krediet - alternatieve methoden - rendement - economische evaluatie - banken - financiële instellingen - innovaties - greenhouse horticulture - market gardens - financing - credit - alternative methods - returns - economic evaluation - banks - financial institutions - innovations
De bedrijfsvoering in de glastuinbouw steunt sterk op externe financiering en die stokt de laatste tijd. Oorzaken zijn de slechte rendementen, strengere banken en afname van het eigen vermogen. Vooral bij herhaalde kredietvraag dreigt een negatieve spiraal te ontstaan. Verruiming van de mogelijkheden en alternatieve financiering kunnen verlichting bieden. “Maar meer rendement is de sleutel van alles.”
Voetsporen van IRE-schermen; Wegwijzer naar een versnelde praktijkintroductie van Het Nieuwe Telen
Buurma, J.S. ; Smit, P.X. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2014-002) - 44
glastuinbouw - kastechniek - schermen - energie - energiebesparing - klimaatregeling - kennisoverdracht - teeltsystemen - tuinbouwbedrijven - greenhouse horticulture - greenhouse technology - blinds - energy - energy saving - air conditioning - knowledge transfer - cropping systems - market gardens
Dit rapport beschrijft een beleidsondersteunend onderzoek naar de huidige en de verwachte toepassing van investeringsarme versies van Het Nieuwe Telen (HNT) in de glastuinbouw. Vanuit het programma Kas als Energiebron, het actie- en innovatieprogramma van de glastuinbouw om voor de sector energiebesparing en CO2 uitstoot binnen bereik te brengen, zijn aan het LEI de volgende onderzoeksvragen gesteld (1) op hoeveel bedrijven investeringsarme HNT wordt toegepast, (2) hoeveel energiebesparing daarmee is behaald, en (3) welke behoefte aan ondersteuning de betrokken glastuinders hebben.
Breder uitrollen van innovaties : kunnen erfbetreders een rol spelen?
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2013
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR - 20
tuinbouw - tuinbouwbedrijven - kennisvalorisatie - kennisoverdracht - innovaties - bedrijfsvoering - professionele dienstverlening - horticulture - market gardens - knowledge exploitation - knowledge transfer - innovations - management - professional services
In de Greenportregio Aalsmeer spelen ‘erfbetreders’ een belangrijke rol in de ondersteuning van ondernemers bij hun (dagelijkse) vraagstukken in relatie tot de bedrijfsvoering. De erfbetreders zijn partijen/personen die met enige regelmaat bij ondernemers op de bedrijven komen, zoals adviseurs, intermediairs en toeleveranciers. In het kader van de Innovatiemotor Greenport Aalsmeer is in dit project onderzocht welke rol erfbetreders kunnen spelen in regionale innovatietrajecten, als intermediair tussen ondernemers en kennispartners. Zijn zij in staat om een brede groep ondernemers te bereiken, innovatievragen op te halen en deze door te vertalen naar kennisprojecten? Om deze vragen te beantwoorden zijn erfbetreders van vijf verschillende organisaties geïnterviewd: een adviesdienst, twee toeleveranciers, een brancheorganisatie en een financiële instelling. Dit project is mogelijk gemaakt door financiering vanuit de topsector tuinbouw en uitgangsmate" rialen (T&U). De middelen zijn ingezet als cofinanciering van het project Innovatiemotor Greenport Aalsmeer dat mede gefinancierd wordt vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
'MeerWaarde uit Innoveren' : Kennis & Innovatieagenda Betuwse Bloem ’13-’15 : selectie thema’s en onderwerpen, uitgebreide rapportage
Werd, H.A.E. de; Schuur, L. ; Kloos, W. ; Pinxterhuis, E.K. - \ 2013
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 27
tuinbouw - tuinbouwbedrijven - innovaties - clusters - ondernemerschap - kennisoverdracht - economische samenwerking - logistiek - milieufactoren - biobased economy - voeding en gezondheid - betuwe - horticulture - market gardens - innovations - entrepreneurship - knowledge transfer - economic cooperation - logistics - environmental factors - nutrition and health
Dit document vormt de basis voor de kennis-en innovatieagenda Greenport Betuwse Bloem. De kennis- en innovatieagenda bestaat uit een overzicht met thema’s en onderliggende innovatie-onderwerpen waar ondernemers mee aan de slag willen. De selectie van thema’s en onderwerpen dient als startpunt voor innovatieprojecten met ondernemers. De beschrijving van de werkwijze voor selectie en prioritering van onderwerpen, kan gebruikt worden voor het selecteren en prioriteren van toekomstige onderwerpen met ondernemers.
'MeerWaarde uit Innoveren' : Kennis & Innovatieagenda Betuwse Bloem ’13-’15 : samenvattende rapportage
Werd, H.A.E. de; Schuur, L. ; Kloos, W. ; Pinxterhuis, E.K. - \ 2013
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 7
tuinbouw - tuinbouwbedrijven - clusters - innovaties - samenwerking - kennisoverdracht - ondernemerschap - strategisch management - economische aspecten - betuwe - horticulture - market gardens - innovations - cooperation - knowledge transfer - entrepreneurship - strategic management - economic aspects
Het doel van de Greenport Betuwse Bloem is om het tuinbouwcluster in het Gelders Rivierengebied te ondersteunen om haar verdiencapaciteit te vergroten. De ambities en plannen staan in de Strategische agenda Greenport Betuwse Bloem 2012 – 2015 . Het aanjagen van innovaties en het verder versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen is hierin een speerpunt. Innovatie is voor alle onderdelen van de tuinbouwketen van belang : toelevering, teelt, logistiek en afzet. Het biedt nieuwe kansen en is essentieel om te (blijven) voldoen aan de eisen die aan de tuinbouw gesteld worden vanuit de maatschappij.
Sample of Dutch FADN 2011 : design principles and quality of the sample of agricultural and horticultural holdings
Meer, R.W. van der; Veen, H.B. van der; Vrolijk, H.C.J. - \ 2013
The Hague : LEI Wageningen UR (LEI report / LEI Wageningen UR 2013-064) - ISBN 9789086156597 - 33
landbouwbedrijven - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - tuinbouwbedrijven - aantallen landbouwbedrijven - landbouwtellingen - bemonsteren - bedrijfsgegevens - farms - crop enterprises - market gardens - farm numbers - agricultural censuses - sampling - farm accountancy data
For the bookkeeping year 2011, 1,491 farm reports have been delivered to the European Commission. The target number of 1,500 farms has nearly been reached. A difference between the target number of 9 farm reports is within the legally allowed boundaries. Farm data are of major importance in the evaluation of the agricultural policies and the monitoring of the economic developments in the agricultural sector.
Onderwijsmodule internationaal tuinbouw : voorstel ontwikkeling internationaal tuinbouw business development support programma : "Het aanbod van Nederland wordt pas sterk als we kennis van "leren" combineren met tuinbouwkundige kennis"
Groot, N.S.P. de; Koesveld, M.J. van; Donkers, J. - \ 2013
[S.l.] : Prominent Greenhouse Academy [etc.] - 17
tuinbouw - internationale samenwerking - tuinbouwbedrijven - agrarisch onderwijs - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - vaardigheidsonderwijs - organisaties - ontwikkelingslanden - horticulture - international cooperation - market gardens - agricultural education - knowledge transfer - knowledge exploitation - competency based education - organizations - developing countries
Versie: 04 - Uiteenzetting van het voorstel "ontwikkeling internationaal tuinbouw business development support programma".
Eindrapportage: Verkenning en ontwikkeling innovatiethema Agrologistiek Greenport Boskoop
Jong, L.W. de; Splinter, G.M. ; Geerling-Eiff, F.A. - \ 2013
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR - 6
agrodistributie - kennissystemen - kennisoverdracht - innovaties - boomkwekerijen - tuinbouwbedrijven - clustering - infrastructuur - agro distribution - knowledge systems - knowledge transfer - innovations - forest nurseries - market gardens - infrastructure
Wageningen UR heeft onder de vlag van het onderzoeksthema T&U Kennis, innovatie en HCA (BO-09) samen met de Stichting Greenport Boskoop een verkenning uitgevoerd naar de ontwikkeling van het innovatiethema Agrologistiek (als pilot) voor het kennis- en innovatiesysteem van de Greenport Boskoop.
Bloembollensector goed bezig met energie
Wildschut, J. - \ 2013
BloembollenVisie 2013 (2013)266. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
tuinbouwbedrijven - bloembollen - energiegebruik - duurzame energie - gebruik - optimalisatiemethoden - market gardens - ornamental bulbs - energy consumption - sustainable energy - usage - optimization methods
Doelstelling van de tweede ronde van de Meerjarenafspraak energie (MJA-e+) voor de bloembollen was om de energie-efficiëntie jaarlijks met 2,2% te verbeteren en om het aandeel duurzame energie in 2011 te hebben verhoogd tot 6,4%. Voortgang hierin wordt bijgehouden door de jaarlijkse Energiemonitor.
Elkaar een toekomst gunnen : naar een modern en duurzaam teeltareaal glastuinbouw
Buurma, J.S. ; Ruijs, M.N.A. ; Knijff, A. van der - \ 2013
Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - 62
glastuinbouw - tuinbouwbedrijven - bedrijfsgrootte in de landbouw - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - economische situatie - duurzame landbouw - doelstellingen - innovaties - oppervlakte (areaal) - greenhouse horticulture - market gardens - farm size - farm development - economic situation - sustainable agriculture - objectives - innovations - acreage
Voorjaar 2012 heeft een aantal partijen de handen ineengeslagen in de Initiatiefgroep ' Duurzame modernisering teeltareaal '. Zij hebben zich tot doel gesteld 'het aanjagen van de modernisering en verduurzaming van het teeltareaal door het maken van een gereedschapskist met nieuwe instrumenten en stimulering van de (creatieve) aanwending daarvan' . Dit alles met als uiteindelijke doel: het verhogen van de toegevoegde waarde van de glastuinbouwbedrijven per m2 en de concurrentiekracht van de sector als geheel.
Betuwse Bloem : regionale visie voor gespecialiseerde ondernemers
Poot, E.H. ; Vellema, S. - \ 2013
Syscope Magazine 2013 (2013)31. - p. 19 - 22.
tuinbouw - tuinbouwbedrijven - agro-industriële complexen - clusters - publiek-private samenwerking - betuwe - innovaties - Nederland - horticulture - market gardens - agroindustrial complexes - public-private cooperation - innovations - Netherlands
Om de tuinbouw in het Rivierengebied een duurzame en economische stimulans te geven, is in 2006 het programma Betuwse Bloem van start gegaan. De vooronderstelling van het publiek-private partnership was dat het samenbrengen van de huidige afgebakende tuinbouwclusters kan leiden tot krachtige synergie en een samenhangend competitief gebied. Daarmee zou het gebied de statuur van een Greenport kunnen krijgen. Het institutionele vraagstuk dat zich aandiende was of en hoe dicht bij elkaar werkende, wonende en gespecialiseerde tuinders zich wilden verbinden aan dit grotere streven. Betuwse Bloem: regionale visie voor gespecialiseerde ondernemers.
Beperken lozing beste optie om aan stikstofnorm te voldoen (interview met Ellen Beerling)
Kierkels, T. ; Beerling, E.A.M. - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)1. - p. 28 - 29.
glastuinbouw - verontreinigingsbeheersing - lozing - emissie - stikstof - normen - waterzuivering - afvalwaterbehandeling - tuinbouwbedrijven - besluitvorming - greenhouse horticulture - pollution control - disposal - emission - nitrogen - standards - water treatment - waste water treatment - market gardens - decision making
Bedrijven die weinig lozen, halen de komende jaren met gemak de emissienormen voor stikstof. Dat is absoluut geen reden om achterover te leunen, waarschuwt Ellen Beerling, want op termijn gaat lozen veel geld kosten. En gelukkig is er nog tijd om uit te vinden hoe je maximaal water hergebruikt. “Bemestingstechnisch is er geen reden meer om niet volledig te recirculeren.”
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.