Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 17 / 17

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==tulpenvirus x
Check title to add to marked list
Onderzoek in het kader van het ‘Actieplan Minder Virus in Tulp’, uitgevoerd door PPO- Bloembollen, Lisse en Proeftuin Zwaagdijk in 2013 en 2014
Dam, M.F.N. van; Verbeek, M. ; Stijger, I. ; Kreuk, F. - \ 2015
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., Sector Bomen, Bollen & Fruit - 66
tuinbouw - bloembollen - tulpen - gewasbescherming - virusziekten - tulpenmozaïekvirus (tulip breaking virus) - tulpenvirus x - tulpenmozaïekvirus (tulip mosaic virus) - plantenziektebestrijding - mineraaloliën - detectie - locatie - afmetingen - landbouwkundig onderzoek - horticulture - ornamental bulbs - tulips - plant protection - viral diseases - tulip breaking virus - tulip virus x - tulip mosaic virus - plant disease control - mineral oils - detection - location - dimensions - agricultural research
Doelstellingen van het Actieplan “Minder virus in Tulp” zijn: Dit project organiseert de opstart en de uitvoering van een actieplan dat leidt tot minder virus in tulp in een economisch rendabele teelt. De aandacht ligt met name bij TBV, TVX, Augustaziek, ArMV en LSV. Uitvoering van het actieplan moet leiden tot enthousiasme en power in de sector waardoor ook nieuwe inspiratie voor innovaties ontstaat. De beoogde modulaire en stapsgewijze aanpak van dit project zorgt voor een duidelijke afbakening van doelstellingen, activiteiten en budget en maakt tussentijdse nadere invulling van activiteiten mogelijk. Dit verslag beschrijft een aantal onderzoeken die hebben plaatsgevonden vanaf de start van dit Actieplan.
Begrijpen en bestrijden van bodemgebonden verspreiding van PIAMV en TVX
Kock, M.J.D. de; Slootweg, G. ; Aanholt, J.T.M. van; Lemmers, M.E.C. ; Pham, K.T.K. ; Dees, R.H.L. ; Boer, F.A. de; Hollinger, T.C. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 73
bloembollen - lelies - gewasbescherming - elisa - plantago asiatica mosaic virus - tulpenvirus x - detectie - plantenvirussen - ornamental bulbs - lilies - plant protection - tulip virus x - detection - plant viruses
De leliebranche wordt geconfronteerd met een zeer besmettelijk virus dat een grote bedreiging is voor de gehele leliesector, het Plantago asiatica mosaic virus (PlAMV). Naast PlAMV is enkele jaren geleden een vergelijkbaar virus in lelie aangetroffen, het Tulpenvirus X (TVX). De besmettelijkheid van TVX lijkt bij lelie vergelijkbaar groot te zijn als de besmettelijkheid van PlAMV. Het is er alles aan gelegen om de verspreidingsroutes volledig in beeld te hebben om doeltreffende maatregelen te kunnen nemen om verdere verspreiding van het virus in de leliesector te voorkomen. Het onderzoek beschreven in dit rapport is een voortzetting van onderzoek aan PlAMV en TVX dat sinds 2010 wordt uitgevoerd. Er is uitgebreide ervaring opgebouwd met de mogelijkheden die ELISA- en PCR-toetsen kunnen bieden bij onderzoek, maar vooral ook voor de kwaliteitsbewaking van teeltmateriaal. Omdat de verspreidingsroutes complex zijn, is het belangrijk te weten wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van bepaalde bemonsteringsmomenten en monstertype. Hoofdstuk 2 beschrijft de voordelen en beperkingen van de verschillende toetsmethoden en bemonsteringstypes. Daarnaast wordt uitleg gegeven over de interpretatie van toetsresultaten. Bij lelie kan infectie met PlAMV schadelijke symptomen veroorzaken. PlAMV kan daarentegen ook symptoomloos voorkomen. In Hoofdstuk 3 wordt beschreven dat symptomatische en symptoomloze infecties door hetzelfde PlAMV-virus wordt veroorzaakt. Er is slechts één type PlAMV in de Nederlandse lelieteelt aanwezig. Dit is belangrijke informatie met betrekking tot het gebruik van toetsmethoden voor kwaliteitsbewaking. Wanneer genetische variatie aanwezig zou zijn, dan zouden de toetsen daarop mogelijk aangepast moeten worden. Infectie met TVX bij lelie worden veroorzaakt door een TVX-stam die op kleine genetische details afwijkt van het TVX dat bij tulp infectie kan veroorzaken. Er zijn geen aanwijzingen dat tulp zelf de infectiebron is geweest voor TVX-infecties bij lelie. Het is momenteel de hypothese dat de tulpenstam van TVX vanuit tulp in een alternatieve waardplant terecht is gekomen. In deze alternatieve waardplant is TVX veranderd in de vorm die uiteindelijk bij lelie infecties kan veroorzaken. Dompelen van intacte bollen in een bad waarin PlAMV aanwezig was, resulteerde in vergelijkbare virusinfecties als bij dompeling van bollen waarvan de wortels waren afgeknipt. De bollen waren in dit geval slechts drie minuten gedompeld. Er hoeft dus geen verwonding aanwezig te zijn om infectie mogelijk te maken. Bij heftiger verwonding trad meer infectie op. Afspoelen van gespoelde of ontsmette bollen met schoon water kan resulteren in minder infectie, maar dit is niet altijd het geval (Hoofdstuk 4). Voorkomen van verwonding en aandacht voor wondherstel voor het dompelen is daarom zeker relevant. Tevens moeten lelie verwerkende bedrijven achteraan in de keten er rekening mee houden dat ook tijdens hun werkzaamheden met leliebollen kruisbesmetting en infectie bij partijen kan plaatsvinden wanneer zij gebruik maken van virusbesmet spoelwater of dompelbaden besmet met virus. Inpakbedrijven en exporteurs zijn daarom net zo verantwoordelijk voor een virusvrij eindproduct als veredeling en bollentelers. PlAMV en TVX zijn vrij hardnekkige virussen die buiten de plant langere tijd besmettelijk blijven. Bedrijfshygiëne is dan extra belangrijk om verspreiding binnen en tussen partijen te voorkomen. In Hoofdstuk 11 worden tips voor bedrijfshygiëne uitgebreid toegelicht. Vuil en plantenresten wegspoelen met (warm) water en eventueel zeep gebruiken om aankoeken van vuiligheid te voorkomen zijn het belangrijkst en het meest effectief. Middelen met virucide werking kunnen eventueel ingezet worden om achtergebleven virusdeeltjes alsnog te inactiveren. Er zijn middelen geïdentificeerd met voldoende virucide activiteit, maar alleen voor Virkon S is een toepassing in bedrijfsruimtes geregistreerd (Hoofdstuk 5). Er zijn tevens middelen geïdentificeerd die ook voldoende en snelle virucide activiteit hebben voor inactivatie van virus aanwezig in dompelbaden of spoelwater. Echter, voor geen van deze middelen is toepassing geregistreerd. Aanwezigheid van virusdeeltjes in de bodem of in virusbesmette gewasresten kunnen tijdens een nieuwe teelt tot infectie leiden. In Hoofdstuk 6 zijn de risico’s beschreven bij hergebruik van een perceel waar de voorafgaande lelieteelt besmet was met PlAMV of TVX. In de meeste gevallen treedt infectie vanuit het perceel op. De waargenomen percentages zijn niet erg hoog (0-8%), maar een virusvrij aangeplante partij is dan niet meer virusvrij. Tijdens diverse teeltprocessen tot aan de broei kunnen deze beperkte besmettingen via diverse risicovolle handelingen in een partij uitgroeien tot veel hogere percentages. Tijdens het onderzoek naar hergebruik van grond afkomstig van virusbesmette lelieteelt werd duidelijk dat de waardplantenreeks van PlAMV en TVX veel breder is. Een groot aantal onkruiden en groenbemesters zijn waardplant (Hoofdstuk 9). In relatie tot lelie worden in deze alternatieve waardplanten lagere virusconcentraties aangetroffen. Het is momenteel onduidelijk welke rol deze onkruiden en groenbemesters spelen bij de instandhouding van virusreservoirs in de bodem. Aanwezigheid van virusdeeltjes in de bodem of in virusbesmette gewasresten kunnen tijdens een nieuwe teelt tot infectie leiden. Stomen van de grond is toepasbaar bij kasteelt. Voor een goede inactivatie van virus in de grond is het belangrijk dat alle grond voldoende lang voldoende heet is geweest (Hoofdstuk 5). Het werken met dataloggers voor temperatuurregistraties is daarom zeker aan te bevelen. Er is tevens een methode ontwikkeld waarmee met ingegraven viruscapsules op een meer biologische wijze de inactivatie van PlAMV of TVX bestudeerd kan worden. Er zijn geen middelen met virucide activiteit bekend die toegepast kunnen worden in de bodem. Een chemische afdoding is daarom niet mogelijk. Omdat er geen vector betrokken is bij de bodemgebonden virusverspreiding hebben nematiciden of fungiciden geen effect op virusreservoirs in de bodem. Een gezond bodemleven en snelle vertering van plantresten heeft daarentegen zeker wel een functionele bijdrage in een effectieve vermindering van virus in de bodem. Natte grondontsmetting of toepassing van bodemfungiciden zou daarom misschien juist wel eens averechts kunnen werken bij het bestrijden van virusreservoirs in de bodem. De verspreiding van PlAMV en TVX is complex, de beheersing van dit virus nog complexer. Dit project heeft de sector een paar stappen verder gebracht in het begrijpen van de ervaringen met deze twee virussen. Tevens wordt steeds beter begrepen op welke wijze virusinfectie voorkomen kan worden. Op basis van de laatste inzichten zijn de maatregelen waarmee infectie en verspreiding van PlAMV en TVX voorkomen of beperkt kunnen worden geactualiseerd. Het inzichtelijk maken van de aanwezige besmettingen in partijen door middel van toetsen is van groot belang om de risico’s op infectie en verspreiding in te schatten. Immers, bij afwezigheid van virus, is er ook geen risico dat virusinfectie kan optreden. De praktijkadviezen in combinatie met een planmatige beoordeling van de kwaliteit door middel van toetsen heeft geresulteerd in de Kwaliteitssysteem Lelie 2.0, een resultaat van collectieve samenwerking binnen de Nederlandse leliesector.
Onderzoek naar details van bodemgebonden verspreiding van TVX bij tulp
Kock, M.J.D. de; Lemmers, M.E.C. ; Pham, K.T.K. ; Lommen, S.T.E. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 23
bloembollen - tulpen - aceria tulipae - tulpenvirus x - risicofactoren - ziektedistributie - bodemonderzoek - ornamental bulbs - tulips - tulip virus x - risk factors - disease distribution - soil testing
De afgelopen jaren heeft onderzoek aan Tulpenvirus X (TVX) uitgewezen dat dit virus tijdens de bewaring van tulpenbollen door tulpengalmijt wordt verspreid. Tevens is bekend dat er tijdens het koppen en ontbollen een risico op verspreiding van dit virus is. Daarentegen is het risico op mechanische verspreiding tijdens mechanisch pellen, spoelen en waterbroei gering. Tijdens dit onderzoek zijn diverse aanwijzingen verkregen voor verspreiding van TVX via de grond. Praktijkmaatregelen zijn pas te formuleren wanneer deze verspreidingsroute experimenteel bevestigd is en de bijbehorende vector of verspreidingsroute bekend is. Via diverse onderzoeksstrategieën is onderzocht wat de risico’s op bodemgebonden infectie met TVX bij tulp is. Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van grond uit een vollegrondskas waar in 2011 bodemgebonden verspreiding van TVX is waargenomen. Teeltproeven met tulp, maar ook met diverse vanggewassen zijn uitgevoerd en de aanwezigheid van bodemschimmels die als virusvector kunnen optreden is bepaald. In een pottenproef met aanwezigheid van TVX-besmette tulpen vond er bij virusvrije tulp zeer beperkt virusverspreiding via de bodem plaats. Daarentegen vond er in een vergelijkbare pottenproef met TVX-besmette grond bij de vangplant Chenopodium amaranticolor veel efficiënter infectie met TVX vanuit de bodem plaats. Tijdens de teelt in de vollegrondskas met grond met TVX-geschiedenis vond er bij tulp geen virusinfectie vanuit de bodem plaats. Daarentegen werd op deze grond wel infectie bij Chenopodium vangplanten, brandnetel en vogelmuur waargenomen. Er was dus weldegelijk een virusreservoir in de bodem aanwezig. Er is zeer waarschijnlijk geen bodemorganisme betrokken bij infectie met TVX vanuit de bodem. Bij infectie vanuit de bodem is bij Chenopodium en onkruiden TVX het eenvoudigst aan te tonen in een wortelmonster. TVX verspreidt niet snel systemisch door de plant waardoor bladbemonstering ongeschikt is voor het aantonen van recente besmettingen vanuit de grond. Op basis van deze resultaten wordt voor onderzoek naar virusreservoirs bij onkruiden geadviseerd zich met name te concentreren op het ondergrondse deel van de plant. De resultaten beschreven in dit rapport laten zien dat bodemgebonden infectie met TVX complexer is dan vooraf gedacht. Specifieke bodemomstandigheden kunnen een cruciale rol spelen bij het wel of niet optreden van infectie vanuit de bodem bij tulp. Deze bodemomstandigheden zijn bij tulp blijkbaar kritischer dan bij vangplanten. Een lijst met maatregelen is samengesteld waarmee TVX-verspreiding via de bodem ze veel als mogelijk beperkt kan worden.
Maatregelen om infectie en verspreiding van PlAMV te voorkomen of te beperken
Kock, M.J.D. de; Slootweg, G. - \ 2012
gewasbescherming - tuinbouw - bloembollen - lelies - tulpen - tulipa - tulpenvirus x - plantago asiatica mosaic virus - kennisoverdracht - bedrijfshygiëne - risicofactoren - plantenziektebestrijding - plant protection - horticulture - ornamental bulbs - lilies - tulips - tulip virus x - knowledge transfer - industrial hygiene - risk factors - plant disease control
Veredelaars, lelietelers, broeiers, handelaren, exporteurs, voorlichters, toetslaboratoria, keuringsdienst en onderzoek hebben vanwege PlAMV nu 2,5 jaar een intensieve interactie met elkaar. Het is de ervaring dat een lichte besmetting met PlAMV vroeg of laat oncontroleerbaar binnen een partij verspreidt en grote risico’s voor andere virusvrije partijen oplevert. PlAMV leidt uiteindelijk tot schade tijdens teelt, export en broei. Onderstaande adviezen zijn opgesteld om PlAMV-infecties te voorkomen en verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Onderzoek naar verspreiding van TVX via water, mijten en bodemgebonden vectoren
Kock, M. de; Lommen, S.T.E. ; Lemmers, M.E.C. ; Pham, K.T.K. ; Martin, W.S. - \ 2012
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
tulpenvirus x - tulpen - ziektedistributie - opslag - mechanische invloeden - rhizoglyphus echinopus - tyrophagus putrescentiae - ziekten overgebracht door vectoren - waardplanten - landbouwkundig onderzoek - tulip virus x - tulips - disease distribution - storage - mechanical influences - vector-borne diseases - host plants - agricultural research
Uit eerder onderzoek aan Tulpenvirus X (TVX) was al bekend dat dit virus tijdens de bewaring van tulpenbollen door tulpengalmijt wordt verspreid. Tevens is er tijdens het koppen en ontbollen een risico op verspreiding van dit virus. Dit rapport beschrijft onderzoek naar enkele extra routes voor mechanische verspreiding van TVX tijdens met name de verwerking van bollen en waterbroei. Dit rapport beschrijft tevens onderzoek naar de betrokkenheid van bollen- en stromijt bij de verspreiding van TVX tijdens de bewaring. Waardplanten-analyse en onderzoek naar verspreidingsroutes via de grond heeft tot zeer interessante nieuwe inzichten geleid.
Tulpenvirus X - Steeds meer kennis en adviezen
Kock, M.J.D. de; Lommen, S.T.E. ; Lemmers, M.E.C. - \ 2012
tulpenvirus x - preventie - ziektedistributie - verspreiding - informatie - bloembollen - tulpen - tulipa - bedrijfshygiëne - tulip virus x - prevention - disease distribution - dispersal - information - ornamental bulbs - tulips - industrial hygiene
Poster met informatie over het tulpenvirus x, of te wel TVX. Er is veel onderzoek naar gedaan en daarmee veel kennis opgedaan. De poster geeft informatie over het virus en adviezen over het voorkomen van besmetting op het bedrijf.
Beheersing tulpengalmijt in teelt, handel en broeierij : veel problemen te voorkomen door jaarrond alert zijn
Lommen, S.T.E. - \ 2011
PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit
aceria tulipae - tulpenvirus x - vectoren, ziekten - plantenplagen - plagenbestrijding - sierteelt - vollegrondsteelt - bloembollen - gewasbescherming - tulpen - tulip virus x - disease vectors - plant pests - pest control - ornamental horticulture - outdoor cropping - ornamental bulbs - plant protection - tulips
Tulpengalmijt is al decennia een probleem in tulp. Tulpengalmijt kan bovendien het virus TVX verspreiden.In deze folder alles op een rij voor teler, handelaar en broeier.
Voorkom vooral tulpengalmijt in bewaring : waakzaamheid voor TVX geboden
Kock, M.J.D. de; Lommen, S.T.E. ; Lemmers, M.E.C. - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)222. - ISSN 1571-5558 - p. 18 - 19.
tulpenvirus x - tulpen - mijten - aceria tulipae - virusziekten - bloembollen - opslag - bedrijfshygiëne - tulip virus x - tulips - mites - viral diseases - ornamental bulbs - storage - industrial hygiene
De afgelopen jaren heeft onderzoek aan Tulpenvirus X uitgewezen dat dit virus tijdens de bewaring van tulpenbollen door tulpengalmijt wordt verspreid. Tevens is er tijdens het koppen en ontbollen een risico op verspreiding van dit virus. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er nog enkele andere routes voor infectie en verspreiding van TVX zijn. In dit artikel alle bekende besmettingsroutess op een rij met praktische adviezen voor de beheersing van dit virus.
Machinale detectie van tulpenvirus in het veld, Thema: Doorontwikkelen duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.01-001.08
Polder, G. ; Doorn, J. van; Heijden, G.W.A.M. van der; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2011
S.n.
tulpen - tulpenvirus x - preventie - detectors - landbouwtechniek - mechanische methoden - duurzaamheid (sustainability) - ziektebestrijding - tulips - tulip virus x - prevention - agricultural engineering - mechanical methods - sustainability - disease control
Doel van het onderzoek is het ontwikkelen en testen van een prototype apparaat voor detectie en verwijdering van virusbesmette (tulpen) planten in het open veld. Het streven is het percentage viruszieke tulpen in de gehele keten terug te dringen.
Let ook op stromijt en perceelkeuze : voorkomen van TVX
Kock, M.J.D. de; Lemmers, M.E.C. ; Lommen, S.T.E. - \ 2010
BloembollenVisie 2010 (2010)198. - ISSN 1571-5558 - p. 41 - 41.
bloembollen - tulpen - tulipa - tulpenvirus x - aceria tulipae - tyrophagus - ziekteoverdracht - plantenvirussen - onderzoek - bedrijfshygiëne - ornamental bulbs - tulips - tulip virus x - disease transmission - plant viruses - research - industrial hygiene
De afgelopen jaren heeft onderzoek aan Tulpenvirus X uitgewezen dat dit virus tijdens de bewaring door tulpengalmijt wordt verspreid. Tevens is er tijdens het koppen en ontbollen een risico op verspreiding van dit virus. Nieuw onderzoek toont aan dat er nog andere infectieroutes zijn. Zo blijkt stromijt TVX te kunnen verspreiden en kunnen de bollen een TVX-infecties oplopen vanuit de grond.
TVX: nieuwe aanwijzingen over verspreiding
Kock, M.J.D. de - \ 2010
tulpen - tulpenvirus x - ziektedistributie - plantenziekten - tulips - tulip virus x - disease distribution - plant diseases
Poster met onderzoeksinformatie over de manieren van verspreiding van het Tulpenvirus X (TVX).
Onderzoek naar mechanische verspreiding van Tulpenvirus X onder praktijkomstandigheden
Kock, M. de; Dam, M.F.N. van; Lemmers, M.E.C. - \ 2009
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 21
tulpenvirus x - potexvirus - tulpen - virussen - mechanisch oogsten - bloembollen - sierteelt - tulip virus x - tulips - viruses - mechanical harvesting - ornamental bulbs - ornamental horticulture
Uit eerder onderzoek bij PPO-BBF kwam de tulpengalmijt als vector van Tulpenvirus X (TVX) naar voren. In 2008 is ontdekt dat TVX tijdens de bewaring waarschijnlijk ook via de stromijt kan worden verspreid. Daarnaast is gedurende de periode 2006-2008 bekend geworden dat mechanische verspreiding van TVX via koppen een belangrijke besmettingsroute voor dit virus kan zijn. Deze kennis is gebaseerd op relatief kleine veldproeven en handmatig koppen. Tegenwoordig is handmatig koppen niet meer gangbaar en worden de tulpenvelden machinaal gekopt. Vanwege de sterke toename van het TVX-probleem in de praktijk is het van groot belang het risico op mechanische TVX-verspreiding bij machinaal koppen verder in kaart te brengen. Aansluitend kunnen passende maatregelen genomen worden om virusverspreiding tijdens machinaal koppen te beperken. Een proefveld is aangelegd waarin tulpen onder praktijkomstandigheden zijn gekopt. Er is zowel ‘normaal’ gekopt waarbij uitsluitend de bloemsteel machinaal werd afgesneden als ook ‘diep’ gekopt waarbij de bloemsteel als ook de bovenste delen van het blad machinaal werden afgesneden. Na een strook viruszieke planten is een strook virusvrij planten gekopt waarna het uitsmeereffect van het virus is bestudeerd. Tijdens het machinaal koppen van (viruszieke) tulpen vindt er inderdaad verspreiding van TVX via de kopmachine plaats. Echter, de omvang van de virusverspreiding is relatief laag en de uitsmering is gering. In de praktijk zal het risico op virusverspreiding bij ‘diep koppen’ niet groter of kleiner zijn dan bij ‘normaal koppen’. Hierbij moet gemeld worden dat de weersomstandigheden tijdens het koppen zeer gunstig waren om virusverspreiding te beperken. Wanneer er bij minder gunstige omstandigheden wordt gekopt ( bijv. op koele dagen met een hoge luchtvochtigheid), dan wordt verwacht dat het risico op virusverspreiding zal toenemen. De relatief geringe mate waarin in dit project de virusverspreiding is waargenomen, kan de sterke toename van TVX in de praktijk niet verklaren. Virusverspreiding door mijten tijdens de bewaring, en mogelijk andere manieren van virusverspreiding spelen zeker in de praktijk een belangrijke rol. Beheersing van de TVX-problematiek moet daarom gedurende alle fasen van de teelt en broeierij punt van aandacht zijn. Een uitgebreide lijst van aanbevelingen voor de praktijk is geformuleerd waarmee verspreiding van TVX tijdens koppen, maar ook gedurende andere fasen van de teelt beperkt moet kunnen worden.
TVX: relatief weinig verspreiding via kopmachine
Kock, M.J.D. de; Dam, M.F.N. van; Lemmers, M.E.C. - \ 2009
bloembollen - tulpen - plantenvirussen - tulpenvirus x - mechanische ziekteoverdracht - mechanische tests - proefopzet - ornamental bulbs - tulips - plant viruses - tulip virus x - mechanical transmission - mechanical tests - experimental design
Vanwege de sterke toename van het TVX probleem in de praktijk is het van groot belang het risico op mechanische TVX verspreiding bij machinaal koppen verder in kaart te brengen. Er is een proefveld aangelegd waarin tulpen onder praktijkomstandigheden machinaal zijn gekopt. Met advies voor de praktijk
Beperken van verspreiding van Tulpenvirus X in tulpen : een zoektocht naar de verschillende manieren van TVX verspreiding
Kock, M.J.D. de; Dam, M.F.N. van; Geerlings, M.J.A. ; Lemmers, M.E.C. ; Stijger, C.C.M.M. ; Conijn, C.G.M. - \ 2008
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 36
tulpenvirus x - tulpen - tulipa - vectoren, ziekten - plantenziektebestrijding - landbouwkundig onderzoek - tulip virus x - tulips - disease vectors - plant disease control - agricultural research
De export van tulpen naar bijvoorbeeld Japan staat de laatste jaren onder druk door een toenemend percentage Tulpenvirus X (TVX). In 2004 is bij monsterkeuring door de BKD in 98 monsters TVX aangetroffen. Het afgekeurde areaal wegens meer dan 1.0% TVX is gestegen van 3 ha in 2000 via 23 ha in 2004 naar 45 ha in 2007. Uit eerder onderzoek bij PPO-BBF kwam de tulpengalmijt als vector van TVX naar voren. De tulpengalmijt veroorzaakt niet alleen schade aan de bol, maar zorgt tijdens de bewaring van bollen ook voor de verspreiding van TVX. Door de toename van TVX in de praktijk, zelfs op bedrijven waar geen tulpengalmijt is waargenomen, wordt er steeds meer getwijfeld of TVX alleen wordt verspreid door de tulpengalmijt tijdens de bewaring. Het TVX behoort tot de potexvirussen, virussen waarvan bekend is dat ze via mechanische wijze via verwonding van de plant worden verspreid. In de praktijk bestaat daarnaast het vermoeden dat hoge aantallen stro- en bollenmijten verantwoordelijk zijn voor virusoverdracht. Deze mijtensoorten veroorzaken mechanische beschadigingen, terwijl galmijten met hun monddelen dieper het weefsel ingaan (prikken). Dit maakt het op het eerste zicht onwaarschijnlijker dat stro- en bollenmijten ook verantwoordelijk kunnen zijn voor virusoverdracht naast galmijten. Deze verspreidingswijze is wel weer aannemelijker wanneer TVX ook langs mechanische weg wordt verspreid. Tijdens de teelt van tulp vindt er daarnaast uitgebreide mechanische schade en verwonding plaats tijdens het koppen en klepelen van het gewas. Deze gewasbehandelingen kunnen daarmee tevens een potentiële bron voor virusverspreiding zijn. In dit onderzoeksproject is een aantal onderwerpen bestudeerd om de verschillende manieren van TVX-verspreiding te leren kennen.
De verspreiding van TVX: complex maar beheersbaar
Kock, M.J.D. de; Dam, M.F.N. van - \ 2008
BloembollenVisie (2008)144. - ISSN 1571-5558 - p. 28 - 29.
proeven op proefstations - bloembollen - tulpen - tulipa - tulpenvirus x - virusziekten - aceria tulipae - ziektedistributie - station tests - ornamental bulbs - tulips - tulip virus x - viral diseases - disease distribution
De laatste jaren staat de export van tulpen naar vooral Japan onder druk door een toenemend percentage van het tulpenvirus X (TVX). Uit onderzoek bij PPO Bloembollen kwam de tulpengalmijt als vector van TVX naar voren, maar er wordt steeds meer getwijfeld of TVX alleen wordt verspreid door de tulpengalmijt tijdens de bewaring. In opdracht van het Productschap Tuinbouw (PT) heeft PPO Bloembollen samen met de BKDt drie jaar onderzoek gedaan naar mogelijk andere manieren van TVX verspreiding
Verspreiding van tulpenvirus X in tulp
Kock, M.J.D. de; Dam, M.F.N. van; Stijger, C.C.M.M. ; Conijn, C.G.M. ; Geerlings, M. - \ 2008
tulpenvirus x - tulpen - aceria tulipae - mijten - ziektedistributie - vectoren, ziekten - cultivars - landbouwkundig onderzoek - bloembollen - tulip virus x - tulips - mites - disease distribution - disease vectors - agricultural research - ornamental bulbs
Posterpresentatie over de problemen met het tulpenvirus (TVX) in tulpen dat in omvang toeneemt. De tulpengalmijt is bekend als vector van TVX en kan dit virus tijdens de bewaring van bollen verspreiden. Aandacht voor preventie en onderzoek van mogelijke virusbronnen
Virusoverdracht door bladluizen in tulp
Kock, M.J.D. de; Stijger, C.C.M.M. ; Lemmers, M.E.C. ; Pham, K.T.K. ; Dam, M.F.N. van; Vink, P. - \ 2008
aceria tulipae - tulpen - tulpenvirus x - plantenvirussen - plantenziektebestrijding - cultivars - bloembollen - tulips - tulip virus x - plant viruses - plant disease control - ornamental bulbs
Posterpresentatie over de virusverspreiding, virusoverdracht en preventie van het tulpenmozaïekvirus (TVX) in tulpen
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.