Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 120

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==uiterwaarden
Check title to add to marked list
Vissen in de nieuw aangelegde hoogwatergeul in de Raaijweide bij Venlo
Pollux, B.J.A. ; Korosi, A. ; Nagelkerke, L.A.J. ; Pollux, P.M.J. - \ 2016
Natuurhistorisch Maandblad 105 (2016)5. - ISSN 0028-1107 - p. 100 - 106.
nature development - river forelands - channels - fish fauna - natural areas - limburg - flood control - aquatic ecology - fishes - natuurontwikkeling - uiterwaarden - kanalen, klein - visfauna - natuurgebieden - hoogwaterbeheersing - aquatische ecologie - vissen
De afgelopen decennia is er in toenemende mate aandacht gekomen voor natuurontwikkeling in rivieruiterwaarden. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt het graven van hoogwatergeulen: korte nevenlopen die (bij hoogwater) parallel aan de hoofdstroom met de rivier meestromen en die gedurende de rest van het jaar ook water houden. Zulke geulen worden vaak gekenmerkt door een lagere stroomsnelheid dan de rivier zelf, gevarieerde oevers met ondiepe zandbanken en een rijke oever- en onderwatervegetatie. In dit artikel wordt de visfauna beschreven in een recent aangelegde hoogwatergeul in natuurgebied de Raaijweide bij Venlo.
Uitbreiding van hardhoutooibos door spontane ontwikkeling
Hommel, P.W.F.M. ; Bijlsma, R.J. ; Koop, H.G.J.M. ; Maas, G.J. ; Waal, R.W. de; Weeda, E.J. - \ 2014
De Levende Natuur 115 (2014)3. - ISSN 0024-1520 - p. 140 - 146.
bosecologie - hardhout - habitats - vegetatiemonitoring - vegetatietypen - soortendiversiteit - uiterwaarden - forest ecology - hardwoods - vegetation monitoring - vegetation types - species diversity - river forelands
Het areaal hardhoutooibos in Nederland is erg klein en bijna verwaarloosbaar ten opzichte van het veel algemenere zachthoutooibos. Zowel de oude, als hakhout beheerde iepen- en essenbsjes in de uiterwaarden van de IJssel herbergen belangrijke natuurwaarden. In het kader van OBN werd de mogelijkheid tot uitbreiding van het areaal onderzocht.
Herstel en ontwikkeling van hardhoutooibossen
Hommel, P.W.F.M. ; Bijlsma, R.J. ; Koop, H.G.J.M. ; Maas, G.J. ; Waal, R.W. de; Weeda, E.J. - \ 2014
Driebergen : VBNE - 102
bosecologie - ecologisch herstel - habitats - natuurwaarde - uiterwaarden - forest ecology - ecological restoration - natural value - river forelands
Hardhoutooibos is een verzamelnaam voor alle niet door wilgen of zwarte populier gedomineerde bostypen van het buitendijkse, periodiek door het rivierwater overstroomde deel van het rivierengebied. Het huidige areaal hardhoutooibos in Nederland is erg klein en bijna verwaarloosbaar ten opzichte van het veel algemenere zachthoutooibos. Doel van het onderzoek is een abiotisch en ecologisch onderbouwd overzicht van groeiplaatsen en gebieden met optimale kansen voor de ontwikkeling van droge en natte hardhoutooibossen met een hoge natuurkwaliteit.
Mogelijkheden voor verder herstel van fauna in rivieruiterwaarden
Lange, H.J. de; Noordijk, J. ; Nijssen, M. - \ 2014
De Levende Natuur 115 (2014)3. - ISSN 0024-1520 - p. 116 - 121.
uiterwaarden - fauna - ecologisch herstel - habitatgeschiktheid - amphibia - rivierengebied - river forelands - ecological restoration - habitat suitability
In het Nederlandse rivierengebied zijn de afgelopen decennia veel natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd, geïnspireerd door Plan Ooievaar. Er zijn voor de fauna zeker successen te melden, maar sommige soorten hebben het nog steeds zeer moeilijk of zijn nog niet teruggekeerd. In dit artikel beschrijven we een analyse van de belangrijkste knelpunten voor karakteristieke terrestrische en amfibische fauna in het rivierengebied. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend voor het opheffen van deze knelpunten.
Biomassapotentie Rijkswaterstaat : analyse van hoeveelheden en huidige toepassing
Elbersen, H.W. ; Spijker, J.H. ; Soesbergen, M. ; Wilson, S. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 26
wegbermen - uiterwaarden - maaien - biomassa productie - natuurbeheer - onderhoud - landschapsbeheer - biobased economy - roadsides - river forelands - mowing - biomass production - nature management - maintenance - landscape management
Het onderhoud van de terreinen die Rijkswaterstaat beheert kost geld o.a. doordat de geproduceerde biomassa moet worden verwijderd en verwerkt. Afzet naar compostering kost momenteel tot € 30 per ton (nat) aan de poort. Tegelijk is er een toenemende vraag naar biomassa voor de biobased economy waardoor er perspectief is ontstaan om biomassa tegen steeds lagere kosten af te zetten of zelfs een vergoeding te gaan ontvangen. Hiervoor is het eerst nodig inzicht te hebben in de (1) relevante arealen van Rijkswaterstaat voor de productie van biomassa en (2) de huidige potentie van deze arealen voor de productie van biomassa te kennen. Om dit in kaart te brengen zijn de arealen in direct of indirect beheer (vooral uiterwaarden) bij Rijkswaterstaat bepaald op basis van beschikbare bestanden bij Rijkswaterstaat. Daarna is per oppervlaktesoort (en vegetatie) ingeschat wat voor biomassa er geproduceerd wordt en hoeveel de huidige oogstbare biomassaproductie per ha per jaar is.
Klimaatverandering en riviernatuur in de periode 2015-2050 : een verkenning van effecten en adaptatiemogelijkheden
Makaske, A. ; Maas, G.J. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2484) - 56
klimaatverandering - natuurgebieden - waterstand - uiterwaarden - vegetatie - waal - veerkracht van de natuur - climatic change - natural areas - water level - river forelands - vegetation - river waal - resilience of nature
In dit rapport worden de directe en indirecte effecten van klimaatverandering op de natuur in de uiterwaarden van de Nederlandse Rijntakken verkend, alsmede de adaptatiemogelijkheden. De verkenning betreft de periode 2015-2050. Er wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de verwachte veranderingen in hydrodynamiek en morfodynamiek van het riviersysteem, eerdere ecologische studies naar de effecten van klimaatverandering op riviernatuur, de gevolgen van frequentere en langere laagwaterperioden op verschillende uiterwaardecosystemen en de mogelijkheden om hoogwateradaptatiemaatregelen te combineren met een groot areaal riviernatuur. Aansluitend worden de contouren van een adaptatiestrategie geschetst die erop gericht is de veerkracht van riviernatuur te vergroten, om de klimaatverandering beter op te kunnen vangen. Omdat de Nederlandse Rijntakken ieder hun eigen natuurlijke kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen hebben, wordt aanbevolen om voor iedere riviertak een specifieke adaptatiestrategie te ontwikkelen.
Vegetatieontwikkeling in uiterwaarden hindert de doorstroming wellicht minder dan gedacht
Querner, E.P. ; Makaske, B. - \ 2013
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 2013 (2013). - ISSN 0166-8439
waterstromingsweerstand - uiterwaarden - vegetatie - natuurontwikkeling - hoogwaterbeheersing - water flow resistance - river forelands - vegetation - nature development - flood control
In het kader van Ruimte voor de River worden grote delen van de uiterwaarden van Rijn en Maas natuurlijker beheerd. Realisatie van natuurdoelen in uiterwaarden mag de doorstroomcapaciteit bij hoogwater echter niet te zeer schaden. Met andere woorden: de hydraulische ruimte voor natuur is beperkt. Om meer zicht te krijgen op de hydraulische effecten van het veranderde beheer heeft Alterra, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, onderzoek gedaan naar de stromingsweerstand van natuurlijke vegetaties in de uiterwaarden.
Voor hoeveel natuur is er ruimte in de uiterwaarden?
Querner, E.P. ; Makaske, B. - \ 2013
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 46 (2013)3. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 35.
uiterwaarden - rivierengebied - hoogwaterbeheersing - vegetatie - ruwheid - stroming - hydraulische weerstand - modellen - river forelands - flood control - vegetation - roughness - flow - hydraulic resistance - models
In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier worden grote delen van de uiterwaarden langs de Rijn en de Maas op een meer natuurlijke manier beheerd. Gemaaid grasland maakt plaats voor ruig terrein. Dat leidt echter ook tot minder capaciteit voor doorstroming bij hoogwater. Wordt dat laatste effect niet overschat?
Fauna in het rivierengebied. Knelpunten en mogelijkheden voor herstel van terrestrische en amfibische fauna
Lange, H.J. de; Maas, G. ; Makaske, A. ; Nijssen, M. ; Noordijk, J. ; Rooij, S. van; Vos, C.C. - \ 2013
Driebergen : Bosschap (Rapport / [DKI] nr. 2013/OBN175-RI) - 130
fauna - amphibia - terrestrische ecosystemen - habitats - rivierengebied - natura 2000 - hoogwaterbeheersing - uiterwaarden - terrestrial ecosystems - flood control - river forelands
In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en zeldzame vegetatietypen in Nederland beschermd. In deze studie gaat het om habitattypen die niet zonder rivierinvloed kunnen voorkomen: “Beken en rivieren met waterplanten” (H3260), “Slikkige rivieroevers” (H3270), “Stroomdalgraslanden” (H6120), “Alluviale bossen” (H91E0), en “Droge hardhoutooibossen” (H91F0). Deze habitattypen, waarin gradiënten in verstoringsdynamiek, bodemstructuur, nutriëntenrijkdom en (bodem)-vochtgehalte worden beschreven, vormen tezamen een rijk mozaïek van habitats op relatief korte afstand van elkaar. Door klimaatverandering worden de verwachte extremen in waterafvoer in het rivierengebied groter. De manier waarop rivierverruiming dan wel dijkverzwaring wordt uitgevoerd is sterk bepalend voor de natuurwaarde en ecologisch rendement in het rivierengebied. Vanuit het natuurbeheer is er dan ook een grote behoefte aan adviezen voor inrichting en beheer om binnen de huidige randvoorwaarden van het Nederlandse rivierengebied de aanwezigheid van habitats, karakteristieke soorten en een hoge biodiversiteit te herstellen en behouden
Verspreiding van de Bittervoorn langs de Maas in Noord-Limburg: Incidaties voor een regionale metapopulatiestructuur.
Pollux, B.J.A. ; Korosi, A. ; Pollux, P.M.J. - \ 2012
Natuurhistorisch Maandblad 101 (2012). - ISSN 0028-1107 - p. 116 - 121.
vissen - plassen - uiterwaarden - inventarisaties - noord-limburg - fishes - ponds - river forelands - inventories
In dit artikel wordt de verspreiding van de Bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus Bloch 1782) in 15 uiterwaardplassen langs de Maas in Noord-Limburg beschreven. Deze werden gedurende de jaren 2010 en 2011 vijfmaal bemonsterd. De Bittervoorn is in tien van de 15 plassen aangetroffen. In negen ervan zijn tijdens schepnetbemonsteringen ook grote zoetwatermosselen opgeschept, wat doet vermoeden dat deze algemeen in de uiterwaarden voorkomen. De aanwezigheid van zoetwatermosselen is, door de unieke paarsymbiose tussen beide soorten, een voorwaarde voor succesvolle voortplanting van de Bittervoorn. Op basis van vangsten van kleine pas uit het ei gekomen vissen blijkt dat de Bittervoorn zich in 2011 in vijf uiterwaardplassen heeft voortgeplant. Tot slot wordt inzichtelijk gemaakt dat de Bittervoornpopulaties in de uiterwaarden een aantal kenmerken vertonen die karakteristiek zijn voor een metapopulatie.
Verkenning van stromingsweerstanden : de hydraulische ruwheid van enkele natuurlijke uiterwaardvegetaties
Querner, E.P. ; Makaske, B. - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2355)
waterstromingsweerstand - uiterwaarden - vegetatie - natuurontwikkeling - hoogwaterbeheersing - waterbeheer - ruwheid - water flow resistance - river forelands - vegetation - nature development - flood control - water management - roughness
Om de veiligheid tegen overstromingen in het rivierengebied te waarborgen is een goede doorstroomcapaciteit van het zomer- en winterbed van belang. Rivierkundige maatregelen, zoals uiterwaardverlaging en het graven van een nevengeul, kunnen de doorstroomcapaciteit verbeteren. Bij natuurontwikkeling, daarentegen, kan de afvoercapaciteit van de rivier afnemen door opstuwing als gevolg van een grotere stromingsweerstand. In dit rapport zijn drie alternatieve berekeningsconcepten voor het bepalen van de ruwheid van dergelijke vegetaties toegepast. De berekende ruwheden zijn vergeleken met de ruwheidswaarden die door Rijkswaterstaat (RWS) gehanteerd worden en die zijn vastgelegd in het handboek ‘Stromingsweerstand vegetatie in uiterwaarden’. Het blijkt dat bij de berekeningen voor een schematisch dwarsprofiel van de IJssel, de afvoercapaciteit berekend met het RWS-handboek voor de uiterwaarden tussen de 22 en 40% kleiner is dan ingeschat met de alternatieve berekeningsconcepten uit deze studie. In het handboek is voor relatief korte, natuurlijke uiterwaardvegetaties, zoals graslanden en ruigtes, de stromingsweerstand opmerkelijk hoog. Door kalibratie van de stromingsmodellen op het hoogwater van 1995 wordt het waterstandverlagende effect van lagere uiterwaardruwheden weer deels teniet gedaan, omdat de ruwheid van het zomerbed dan zodanig wordt aangepast dat de waterstand en de totale afvoer weer in overeenstemming zijn met de in 1995 bepaalde waarden. Deze handeling is ook uitgevoerd voor de drie alternatieve berekeningsconcepten. Er blijkt ook na kalibratie nog steeds een grotere afvoercapaciteit te zijn door een lagere inschatting van de ruwheid volgens de drie alternatieve berekeningsconcepten (tussen de 3 en 19%). Dit suggereert dat er meer natuurontwikkeling in de uiterwaarden toegestaan zou kunnen worden. Deze studie geeft geen aanleiding om andere concepten voor het berekenen van de afvoer te hanteren, maar geeft wel aan dat voor korte uiterwaardvegetaties, zoals graslanden en ruigtes, het handboek hogere weerstanden hanteert in vergelijking met de alternatieve berekeningsconcepten.
Natuur en veiligheid, gaan ze nog samen?
Makaske, B. ; Maas, G.J. - \ 2012
Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)2. - ISSN 1572-7610 - p. 28 - 31.
vegetatiebeheer - uiterwaarden - rivieren - natuurontwikkeling - hydrodynamica - overijssel - vegetation management - river forelands - rivers - nature development - hydrodynamics
"Natuur en veiligheid gaan duurzaam samen in het winterbed van de rivieren", zo stelde Han Sluiter in het Vakblad NBL van september 2011. Het was een reactie op een recent onderzoek van Alterra en Duurzame Rivierkunde, waarin wordt geconcludeerd dat de huidige rivierkundige maatregelen onvoldoende ruimte bieden voor grootschalige natuurontwikkeling langs de IJssel. De auteurs van deze publicatie geven een samenvatting van dit onderzoek en bespreken vervolgens de reactie van Han Sluiter.
Zutphens verscholen havengebied : participatieve planontwikkeling voor de Marsuiterwaarden, een groenblauwe oase in de stad
Kruit, J. ; Zwartkruis, I. ; Brouwer, M. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 271) - 36
uiterwaarden - landinrichting - landgebruiksplanning - waterrecreatie - havens - stedelijke gebieden - achterhoek - river forelands - land development - land use planning - water recreation - harbours - urban areas
Bedrijventerrein De Mars van Zutphen ondergaat momenteel een revitaliseringsoperatie. Ook zijn er ideeën om de boulevard vanaf het oude Zutphense IJsselfront langs de uiterwaarden grenzend aan De Mars door te trekken en is er een woonwijk gepland rond de nieuw aan te leggen Noorderhaven. Allemaal ontwikkelingen die hun weerslag zullen hebben op de Marsuiterwaarden, een natuur- en watersportgebied dat erg geliefd is bij zijn huidige gebruikers. Deze aangrenzende uiterwaarden maken echter maar heel beperkt deel uit van deze plannen. De Roei- en Zeilvereniging Isala heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR benaderd met het idee om samen met andere gebruikers van de Marsuiterwaarden een integraal plan op te stellen De Roei- en Zeilvereniging Isala heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR benaderd met het idee om samen met andere gebruikers van de Marsuiterwaarden een integraal plan op te stellen. Samen met hen is een proces opgesteld waarin alle partijen betrokken werden en samen nagedacht kon worden over de betekenis van het gebied voor de stad Zutphen.
Spontaan herstel van zachthout-ooibos: complicaties door verspreiding en vermenging van genen bij populieren
Vanden Broeck, A. ; Vries, S.M.G. de - \ 2011
De Levende Natuur 112 (2011)2. - ISSN 0024-1520 - p. 73 - 78.
bosecologie - wetlands - populieren - uiterwaarden - natuurontwikkeling - forest ecology - poplars - river forelands - nature development
Langs de oevers van grote rivieren, zoals de Maas en de Waal, worden regelmatig kiemplanten en jonge boompjes van de populier aangetroffen. Natuurontwikkelingsprojecten in het rivierengebied, zoals het project langs de Gemeenschappelijke Maas, creëren nog meer geschikte kiemplaatsen voor de populier. Deze jonge populieren vormen de aanzet voor spontaan herstel van rivierbos. Maar hoe zit het met hun identiteit? Zijn ze afkomstig van de Europese zwarte populier, van de alom aangeplante cultuurpopulier of van een vermenging tussen beiden? Op basis van morfologische kenmerken is dit moeilijk te achterhalen. DNA-technieken laten toe om de genetische identiteit van de jonge populieren te ontrafelen en processen, zoals kruisen en genetische vervuiling of introgressie, te bestuderen. Via inzicht in deze processen kunnen we ons een beeld vormen van hoe spontaan ontwikkeld rivierbos er in de toekomst zou kunnen uitzien.
Eemuiterwaarden Bruggematen en Wolkenberg : inventarisatie van het voorkomen van amfibieën en de ringslang in het kader van inrichtingsmaatregelen
Ottburg, F.G.W.A. ; Jonkers, D.A. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2159) - 36
uiterwaarden - reptielen - amphibia - habitatverbindingszones - habitats - natuurbeheer - inventarisaties - eemland - utrecht - river forelands - reptiles - habitat corridors - nature management - inventories
Natuurmonumenten heeft in het beheergebied Eemland het plan om inrichtingsmaatregelen uit te voeren in de uiterwaarden Bruggematen en Wolkenberg. Alterra en ecologisch adviesbureau Greendesk is gevraagd om specifiek een inventarisatie uit te voeren naar het voorkomen van amfibieën en ringslang in beide uiterwaarden. Hierin komen weinig soorten amfibieën voor en de aantallen daarvan zijn laag. Bijzonder is de aanwezigheid van rugstreeppadlarven in Wolkenberg. Tijdens het onderzoek zijn geen ringslangen vastgesteld. De dichtstbijzijnde bekende populaties komen voor in de omgeving van de Stichtse Brug en De Birkt. Aanbevolen wordt om het tussenliggende gebied in kaart te brengen. Waar bevindt zich geschikt habitat voor de ringslang? In een vervolg hierop kan worden overwogen waar en hoeveel stapstenen er nodig zijn om beide populaties te verbinden. Naast de formele opdracht zijn ook andere faunagroepen meegenomen tijdens de inventarisaties. Dit rapport sluit af met het hoofdstuk ‘Aanbevelingen voor beheer en inrichting’.
Review Stroomlijn, Meerkosten regulier beheer terreinen Natuurbeschermingsorganisaties in het kader van Stroomlijn
Jong, J.J. de; Schrijver, R.A.M. - \ 2010
Wageningen : Alterra - 8
natuurbeheer - uiterwaarden - vegetatiebeheer - kostenanalyse - nature management - river forelands - vegetation management - cost analysis
Het project Stroomlijn van Rijkswaterstaat is er allereerst op gericht om de vegetatie in de uiterwaarden van de grote rivieren zodanig op orde te brengen dat de terreinbeheerders (NBO’s en particulieren) in aanmerking komen voor een Wbr-vergunning. Deze vergunningen borgen een langjarig beheer dat voldoet aan de eisen die uit rivierkundig oogpunt worden gesteld. De beheerplannen vormen de basis voor de Wbr-vergunningen. De voorliggende studie handelt over "een raming van de meerjarige extra reguliere beheerkosten in het winterbed".
Van griend naar hoog kwalitatief ooibos : verslag veldwerkplaats rivierenlandschap, Hank, 27 april 2010
Weeda, E.J. ; Sluiter, H. - \ 2010
[S.l.] : S.n. - 4
oevervegetatie - bossen - zachthout - vegetatiebeheer - natuurbeheer - uiterwaarden - riparian vegetation - forests - softwoods - vegetation management - nature management - river forelands
De veldwerkplaats heeft een wat andere opzet dan gebruikelijk. De inleidingen vinden pas plaats in het veld zelf, op de boot om precies te zijn. Excursieleider Weeda wil namelijk vooral ter plaatse laten zien wat een zachthoutooibos is. Hij wil in het veld laten zien hoe een ontwikkeld ooibos er uit kan zien en welke stadia je vanuit de nulsituatie zult doorlopen om uiteindelijk dat mooie ooibos te krijgen.
Landscape Design Dialogue. Bridging the gap between knowledge and action
Jonge, J.M. de; Valk, A.J.J. van der - \ 2010
landschapsarchitectuur - regionale planning - ontwerp - uiterwaarden - landscape architecture - regional planning - design - river forelands
Spatial planners and landscape architects do not excel in theory development. The authors, being a practicing landscape architect-planner and a planning scholar, explore new roads to a middle range theory of landscape design and planning. Building on theories-in-use in regional planning practice they develop an empirically grounded methodology for planning and design. The process of theory building is part of a process of methodical reflection on best and worst practices. It focuses on an analysis of planning and design efforts in the period 1970 – 2005 which have gradually transformed the landscape of the Rhine-Meuse Flood Plain in the Netherlands
Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld : inschatting van de gevolgen van tijdelijke inundaties op bodemstructuur, bodemleven en grasland
Bakker, G. ; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Hoving, I.E. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1890) - 47
hoogwaterbeheersing - wateropslag - regionale planning - klimaatverandering - waterbeheer - bodemstructuur - bodembiologie - bodemfauna - graslanden - uiterwaarden - veluwe - ijssel - flood control - water storage - regional planning - climatic change - water management - soil structure - soil biology - soil fauna - grasslands - river forelands - river ijssel
In het kader van "Ruimte voor de rivier" is in de gemeente Heerde een hoogwatergeul gepland die in 2015 gereed moet zijn. De geul zal naar verwachting eens in een mensenleven gedurende 3 weken 'meestromen' met de IJssel. Het overgrote gedeelte van de geul is in gebruik als grasland. Op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek verwachten we weinig effecten ten aanzien van sedimentatie, verslemping en bodemverdichting
Gebiedsontwikkeling en water: het project IJsseldelta-Zuid
Brink, M.A. van den; Hidding, M.C. - \ 2009
In: Ruimte en water; Planningsperspectieven voor de Nederlandse delta Den Haag : SDU Uitgevers B.V. (Planologie; reeks over planning en beleid van de fysieke leefomgeving 5; editie 2009) - ISBN 9789012131285 - p. 237 - 256.
hoogwaterbeheersing - ruimtelijke ordening - overheidsbeleid - projecten - gebiedsontwikkeling - uiterwaarden - ijssel - overijssel - flood control - physical planning - government policy - projects - area development - river forelands - river ijssel
Op de site van het Ministerie van VROM wordt gebiedsontwikkeling als 'de rode draad in het ruimtelijk beleid' aangemerkt. In dit hoofdstuk bezien we gebiedsontwikkeling als benadering om beleidsambities met betrekking tot ruimte en water op gebiedsniveau te realiseren. Dat doen we aan de hand van een casus: het project IJsseldelta-Zuid (Kampen)
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.