Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 34

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==uitloop
Check title to add to marked list
De voordelen van integreren : Jelmer Zandbergen onderzocht voor zijn MSc studie het houden van kippen in een boomgaard
Zandbergen, Jelmer - \ 2017
Ekoland (2017)3. - ISSN 0926-9142 - p. 22 - 23.
fruitteelt - kippen - boomgaarden - biologische landbouw - pluimveehouderij - uitloop - diergedrag - fruit growing - fowls - orchards - organic farming - poultry farming - outdoor run - animal behaviour
Als onderdeel van een MSc studie Organic Agriculture aan de WUR heeft Jelmer Zandbergen een onderzoeksproject uitgevoerd op de Fruittuin van West. De Fruittuin van West is een bedrijf van 6 hectare in Amsterdam Nieuw-West, in 2014 opgezet door Wil Sturkenboom. Er worden meer dan 20 soorten fruit geteeld en er lopen kippen in de boomgaard.
Onderzoek Raalte : gezondheid biologische biggen : een beetje verwennen die biggen, want dan doen ze het beter
Vermeer, H.M. - \ 2017
Ekoland (2017)2. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
varkenshouderij - gelten - biggen - biologische landbouw - diergezondheid - dierenwelzijn - proefbedrijven - uitloop - spenen - varkens - pig farming - gilts - piglets - organic farming - animal health - animal welfare - pilot farms - outdoor run - weaning - pigs
Biologisch opgefokte gelten zijn socialer en spenen meer en zwaardere biggen dan gangbaar opgefokte gelten. Biggen die al in de zoogperiode een stukje weide krijgen als uitloop hebben na het spenen sneller diarree, maar doen het tot 25 kg beter dan biggen zonder weidegang. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de allerlaatste proef van 50 jaar onderzoek op het varkensproefbedrijf in Raalte.
Vrijheid & blijheid voor de leghen : inspirerende alternatieven voor de buitenuitloop
Niekerk, T.G.C.M. van; Mul, M.F. ; Hommes, M. - \ 2015
Wageningen UR Livestock Research
hennen - pluimveehouderij - uitloop - duurzame veehouderij - huisvesting van kippen - innovaties - dierenwelzijn - dierlijke productie - pluimvee - diergedrag - hens - poultry farming - outdoor run - sustainable animal husbandry - chicken housing - innovations - animal welfare - animal production - poultry - animal behaviour
Binnen het project ‘Inrichting Buitenuitloop Pluimvee’ is gezocht naar nieuwe, vermarktbare concepten voor de legpluimveehouderij op basis van een uitloop zonder de huidige milieu en diergezondheidsnadelen. Tijdens een workshop hebben ketenpartijen, pluimveehouders, glastuinders, ontwerpers en onderzoekers gezamenlijk gebrainstormd over de mogelijkheden. De ontwerpen in deze brochure zijn het resultaat van die workshop.
N-verlies en bemestende waarde van een riet/veenbaggerbedding uit een vrijloopstal bij drie verschillende opslagmethoden
Boer, H.C. de - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 887) - 21
stikstof - phragmites - turf - uitloop - bodemkwaliteit - ammoniak - dierenwelzijn - organische meststoffen - opslag - dierhouderij - nitrogen - peat - outdoor run - soil quality - ammonia - animal welfare - organic fertilizers - storage - animal husbandry
Een toenemend aantal melkveehouders heeft interesse in de bouw van een vrijloopstal met een organische bedding, om daarmee o.a. het welzijn van de koeien te verhogen. Om de bedding voldoende droog te houden moet er regelmatig nieuw strooisel worden aangevoerd om het met mest uitgescheiden vocht te absorberen of door compostering te verdampen. Voor vochtabsorptie of verdamping kunnen verschillende organische materialen gebruikt worden. In het westelijk veenweidegebied is gedroogde veenbagger in combinatie met riet mogelijk een interessante optie voor vochtabsorptie. Riet en veenbagger zijn gebiedseigen materialen, waardoor hun gebruik bijdraagt aan het sluiten van de kringloop op het bedrijf en in de regio. Een bijkomend voordeel is dat door een relatief lage zuurgraad van veenbagger de emissie van ammoniak uit de bedding geremd kan worden. Riet is in de combinatie nodig om de bodem voldoende draagkracht te geven. Door riet en veenbagger in afwisselende lagen te stapelen ontstaat een zogenoemde ‘lasagne’ bedding.
Gelijkspel
Bestman, M.W.P. ; Verwer, C.M. ; Leenstra, F.R. ; Niekerk, T.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. - \ 2015
De Pluimveehouderij 43 (2015)11. - ISSN 0166-8250 - p. 29 - 29.
pluimveehouderij - snavelkappen - verenkleed - hennen - uitloop - biologische landbouw - dierenwelzijn - verenpikken - pluimvee - dierlijke productie - diergedrag - diergezondheid - poultry farming - debeaking - plumage - hens - outdoor run - organic farming - animal welfare - feather pecking - poultry - animal production - animal behaviour - animal health
Onderzoek weerspreekt dat kippen met onbehandelde snavels eerder kaal en kaler worden dan behandelde hennen, zoals vaak wordt gesteld. Er is weinig verschil in verenkleed tussen bio- en vrije-uitloophennen.
Ammoniakemissie uit varkensstallen met uitloop
Aarnink, A.J.A. ; Hol, J.M.G. ; Nijeboer, G.M. ; Mosquera, J. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 868)
varkens - varkenshouderij - slachtdieren - uitloop - ammoniakemissie - luchtkwaliteit - varkensstallen - stalinrichting - dierenwelzijn - biologische landbouw - pigs - pig farming - meat animals - outdoor run - ammonia emission - air quality - pig housing - animal housing design - animal welfare - organic farming
Within this project the ammonia emission from houses for growing-finishing pigs with a paved outside yard was determined on two organic farms and in the Star+ house at VIC Sterksel. The ammonia emission was estimated by using a computer model that calculates these emissions with measured local parameters, i.e. fouled area of floor and manure pit, temperature, ammonium content and pH of the emitting surface, and the air velocity above the emitting surface. Within Star+ also measurements at housing level were done. From this study it is concluded that the ammonia emission level from houses with a paved outside yard can be similar to houses without outside yard. This can be realized by a good pen design that enables a reduced area of the manure pit and reduced floor fouling. Furthermore, it is concluded that the determination of ammonia emission by model calculation based on local measured input parameters has good prospects. Further validation of this method, however, is advised.
Risicofactoren voor introductie van laag-pathogeen aviare influenza virus op legpluimveebedrijven met vrije uitloop in Nederland
Goot, J.A. van der; Elbers, A.R.W. ; Bouwstra, R.J. ; Fabri, T. ; Wijhe-Kiezebrink, M.C. van; Niekerk, T.G.C.M. van - \ 2015
Lelystad : Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen UR (CVI rapport / Centraal Veterinair Instituut 15/CVI0078) - 15
pluimvee - gevalsanalyse - pluimveeziekten - pluimveehouderij - dierenwelzijn - uitloop - huisvesting van kippen - aviaire influenzavirussen - eenden - watervogels - risicofactoren - nederland - poultry - case studies - poultry diseases - poultry farming - animal welfare - outdoor run - chicken housing - avian influenza viruses - ducks - waterfowl - risk factors - netherlands
Door middel van een case-control studie is onderzoek gedaan naar veronderstelde risicofactoren voor introductie van laag-pathogene aviaire influenza (LPAI) virus op pluimveelegbedrijven met vrije uitloop. Onder een LPAI virus werd in dit onderzoek verstaan: een aviair influenza virus van elk subtype (H1 tm H16), met uitzondering van de hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) virussen. Veertig bedrijven met een LPAI virus introductie in het verleden (cases) zijn vergeleken met 81 bedrijven waar geen introductie heeft plaats gevonden (controls) om te onderzoeken of potentiële risicofactoren voor een besmetting met een LPAI virus geïdentificeerd kunnen worden. Vragen over aanwezigheid van potentiële risicofactoren zijn door middel van enquêtes voorgelegd aan de pluimveehouders.
Walnoten in de uitloop
Bestman, M. ; Oosterbaan, A. - \ 2014
De Pluimveehouderij 44 (2014). - ISSN 0166-8250 - p. 26 - 27.
dierenwelzijn - uitloop - pluimveehouderij - beplantingen - walnoten - bomen - opbrengsten - pluimvee - dierlijke productie - huisvesting, dieren - animal welfare - outdoor run - poultry farming - plantations - walnuts - trees - yields - poultry - animal production - animal housing
Bomen voor Buitenkippen is op excursie geweest naar enkele beplantingen waar al veel ervaring is opgedaan met walnotenbomen.
Laying hen performance in different production systems; why do they differ and how to close the gap? Results of discussions with groups of farmers in The Netherlands, Switzerland and France, benchmarking and model calculations
Leenstra, F.R. ; Maurer, V. ; Galea, F. ; Bestman, M.W.P. ; Amsler, Z. ; Visscher, J. ; Vermeij, I. ; Krimpen, M.M. van - \ 2014
European Poultry Science 78 (2014)3. - ISSN 1612-9199 - p. 1 - 10.
pluimveehouderij - hennen - uitloop - biologische landbouw - eierproductie - huisvesting van kippen - pluimveevoeding - dierenwelzijn - poultry farming - hens - outdoor run - organic farming - egg production - chicken housing - poultry feeding - animal welfare - egg-production systems - free-range - feather pecking - risk-factors - welfare - uk
Free range and organic systems expose the laying hen more to unexpected events and adverse climatic conditions than barn and cage systems. In France, The Netherlands and Switzerland the requirements for a hen suitable to produce in free range and organic systems were discussed with farmers. The farmers preferred for these systems a more 'robust' hen, more specifically defined as a heavier hen with good eating capacity
Database in de maak
Niekerk, T.G.C.M. ; Reuvekamp, B.F.J. ; Bestman, M.W.P. - \ 2013
De Pluimveehouderij 43 (2013)2. - ISSN 0166-8250 - p. 27 - 27.
pluimveehouderij - databanken - uitloop - hennen - dierenwelzijn - huisvesting van kippen - verenpikken - poultry farming - databases - outdoor run - hens - animal welfare - chicken housing - feather pecking
Het project Low Input Breeds zoekt de ideale uitloopkip. Na een eerste inventarisatie wordt nu in detail een groot aantal koppels gevolgd. Alvast wat eerste resultaten.
Laag pathogene aviaire influenza virus infecties op pluimveebedrijven in Nederland
Goot, J.A. van der; Verhagen, J. ; Gonzales, J. ; Backer, J.A. ; Bongers, J.H. ; Boender, G.J. ; Fouchier, R.A.M. ; Koch, G. - \ 2013
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 138 (2013)6. - ISSN 0040-7453 - p. 24 - 27, 29.
pluimveehouderij - pluimveeziekten - aviaire influenza - hennen - kippen - ziekte-incidentie - huisvesting, dieren - agrarische productiesystemen - uitloop - risicofactoren - poultry farming - poultry diseases - avian influenza - hens - fowls - disease incidence - animal housing - agricultural production systems - outdoor run - risk factors
Dit artikel is een samenvatting van het rapport "Laag pathogene aviaire influenza virus iInfecties op pluimveebedrijven in Nederland" (CVI 2012). Dit rapport is geschreven naar aanleiding van vragen van het toenmalige Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. De vragen die werden gesteld zijn: - hebben pluimveebedrijven met vrije uitloop een grotere kans op introductie van LPAI virus infecties?; - is de kans op introductie gerelateerd aan wilde vogels?; - is er een periode in het jaar waarin het risico op infectie groter is? - kunnen er factoren geidentificeerd worden die de kans op introductie verminderen?
Noodmaatregelen tegen pikkerij
Niekerk, T.G.C.M. van; Jong, I.C. de; Krimpen, M.M. van; Reuvekamp, B.F.J. ; Tuijl, O. van; Bestman, M. - \ 2013
[Lelystad] : Livestock Research Wageningen UR - 32
pluimveehouderij - verenpikken - hennen - vleeskuikens - vleeskuikenouderdieren - dierenwelzijn - diergedrag - diergezondheid - maatregelen - uitloop - huisvesting van kippen - dierlijke productie - pluimvee - poultry farming - feather pecking - hens - broilers - broiler breeders - animal welfare - animal behaviour - animal health - measures - outdoor run - chicken housing - animal production - poultry
Deze uitgave geeft een kort overzicht van maatregelen die pluimveehouders kunnen treffen tegen beschadigend pikgedrag. De uitgave is bedoeld voor pluimveehouders met leghennen of vleeskuikenouderdieren.
Buitengewone varkens
Vijn, M.P. ; Boxtel, M. van - \ 2013
Ekoland 33 (2013)10. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
varkenshouderij - biologische landbouw - weiden - uitloop - ondernemerschap - varkens - agrarische bedrijfsvoering - pig farming - organic farming - pastures - outdoor run - entrepreneurship - pigs - farm management
Varkens houden in weides op meerdere locaties. Producten met een bijzondere smaak. Om zo ongebruikelijk te starten zijn de initiatiefnemers van Buitengewone Varkens niet met de bank in zee gegaan, maar met ruim 1500 crowdfunders. Niet biologisch, wel leerzaam.
Vooruit met de Geit (video)
Cornelissen, J.M.R. ; Kortstee, H.J.M. ; Bremmer, B. ; Immink, V.M. ; Eijk, O.N.M. van; Peet, G.F.V. van der - \ 2013
Wageningen UR Livestock Research + LEI Wageningen UR, Lelystad
geitenhouderij - geiten - dierenwelzijn - huisvesting, geiten - agrarische bedrijfsvoering - uitloop - duurzaamheid (sustainability) - diergedrag - dierlijke productie - goat keeping - goats - animal welfare - goat housing - farm management - outdoor run - sustainability - animal behaviour - animal production
Zes geitenhouders hebben gekeken naar wat hen kon helpen om de geitenhouderij te verbeteren, te verduurzamen, niet alleen op het primaire bedrijf maar ook in de keten. Deze geitenhouders zijn concreet aan de slag gegaan met hun eigen bedrijfsplannen op hun eigen bedrijf.
Ammoniakemissiearme verharde uitlopen voor varkens = Outside, hardened yards with low ammonia emissions for pigs
Aarnink, A.J.A. ; Vermeer, H.M. ; Ploegaert, J.P.M. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 625) - 30
dierenwelzijn - varkensstallen - ammoniakemissie - uitloop - varkenshouderij - dierlijke productie - varkens - huisvesting, dieren - animal welfare - pig housing - ammonia emission - outdoor run - pig farming - animal production - pigs - animal housing
In this study requirements and example designs are given of pig houses with outside yards with low ammonia emission.
Laag pathogene aviaire influenza virus infecties op pluimveebedrijven in Nederland
Goot, J.A. van der; Verhagen, J. ; Gonzales, J. ; Backer, J.A. ; Bongers, J.H. ; Boender, G.J. ; Koch, G. - \ 2012
Wageningen [etc.] : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Centraal Veterinair Instituut [etc.] (CVI rapport / Centraal Veterinair Instituut 12/CVI0036) - 31
pluimveehouderij - aviaire influenza - dierenwelzijn - diergezondheid - huisvesting, dieren - pluimvee - hennen - kippen - dierlijke productie - dierziekten - uitloop - influenzavirussen - poultry farming - avian influenza - animal welfare - animal health - animal housing - poultry - hens - fowls - animal production - animal diseases - outdoor run - influenza viruses
Laag Pathogene Aviaire Influenza (LPAI) is een aandoening bij pluimvee die wordt veroorzaakt door LPAI virussen. In Nederland worden elk jaar meer infecties met LPAI virussen op pluimveebedrijven gedetecteerd. In dit rapport is gekeken naar een aantal mogelijke oorzaken voor deze toename. Het vermoeden bestaat dat serologisch en/of virologisch positieve bedrijven vaker dan gemiddeld bedrijven zijn met vrije uitloop. De vraag is of dit werkelijk zo is, en zo ja welke maatregelen dan genomen kunnen worden om de kans op een introductie op een bedrijf met vrije uitloop te verminderen.
Weren van roofvogels uit de kippenuitloop
Bestman, M.W.P. ; Liere, D. - \ 2011
[Driebergen] : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2011-004 LbD) - 33 p.
pluimveehouderij - roofvogels - predatie - wildbeheer - uitloop - biologische landbouw - vogelafweermiddelen - poultry farming - predatory birds - predation - wildlife management - outdoor run - organic farming - bird repellents
In toenemende mate ondervinden pluimveehouders met uitloopkippen uitval door toedoen van roofvogels. Het merendeel van de in de literatuur beschreven afweermethoden is om uiteenlopende redenen ongeschikt. Na overleg met diverse deskundigen en belanghebbenden is besloten de volgende twee methoden uit te testen: het inspuiten van karkassen met een misselijkmakende stof en het onder stroom zetten van karkassen. Het onderzoek is gedaan op vijf pluimveebedrijven. De elektrische methode ging bij twee bedrijven niet gepaard met een wijziging in het aantal door roofvogels gedode kippen en bij één bedrijf ging het gepaard met een toename van de predatie door roofvogels. De roofvogels bleven eten van de kadavers die onder stroom stonden. De methode met de misselijk makende stof ging bij één bedrijf gepaard met een toename van de predatie door roofvogels en bij twee bedrijven met een afname van de predatie. Er is op basis van het geobserveerde gedrag, de consumptie van het kadavervlees en de uitval van kippen als gevolg van doding door roofvogels geen aanleiding om aan te nemen dat het toepassen van elektriciteit op een kadaver leidt tot een leereffect bij buizerds of haviken. De methode met de misselijk makende stof daarentegen lijkt wel van waarde omdat bij twee van de drie betrokken bedrijven de doding van kippen in de uitloop in de testfase minder bleek dan voor de behandelfase.
Juiste kip voor uitloop
Niekerk, T.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. - \ 2011
De Pluimveehouderij 41 (2011)2. - ISSN 0166-8250 - p. 26 - 27.
kippen - uitloop - dierenwelzijn - bevederingspercentage - kwaliteit - pluimveehouderij - pluimvee - hennen - dierlijke productie - fowls - outdoor run - animal welfare - feathering rate - quality - poultry farming - poultry - hens - animal production
Welke leghen is (het meest) geschikt voor uitloopsystemen? Het Europese project Low Input Breeds onderzoekt dit in Zwitserland, Frankrijk en Nederland. De eerste resultaten.
Een stevige optimist
Leenstra, F.R. ; Niekerk, T.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. - \ 2011
De Pluimveehouderij 41 (2011)3. - ISSN 0166-8250 - p. 22 - 23.
kippen - uitloop - optimalisatie - agrarische productiesystemen - dierhouderij - dierenwelzijn - pluimvee - dierlijke productie - hennen - fowls - outdoor run - optimization - agricultural production systems - animal husbandry - animal welfare - poultry - animal production - hens
Hoe zien pluimveehouders de ideale kip voor uitloopsystemen? Op die vraag heeft het Europese project Low Input Breeds antwoord gezocht in workshops
Hokverrijking : van de buitenuitloop van biologische varkens
Bracke, M.B.M. ; Alphen, J. van; Leeijen, J. - \ 2011
biologische landbouw - varkens - diergedrag - varkensstallen - uitloop - organic farming - pigs - animal behaviour - pig housing - outdoor run
Poster met onderzoeksinformatie over de verbetering van de buitenuitloop van biologische varkens.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.