Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 55

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==ultraviolette straling
Check title to add to marked list
Impact of the water matrix on the effect and the side effect of MP UV/H2O2 treatment for the removal of organic micropollutants in drinking water production
Martijn, A.J. - \ 2015
University. Promotor(en): Ivonne Rietjens, co-promotor(en): J.P. Malley; J.C. Kruithof. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575882 - 172
water treatment - pollutants - toxins - pretreatment - drinking water - pressure treatment - ultraviolet radiation - hydrogen peroxide - effects - waterzuivering - verontreinigende stoffen - toxinen - voorbehandeling - drinkwater - drukbehandeling - ultraviolette straling - waterstofperoxide - effecten
WET-tests on UV-treated ballast water
Kaag, N.H.B.M. - \ 2015
Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C118/15) - 22
schepen - waterballast - waterbeheer - wetenschappelijk onderzoek - ultraviolette straling - waterzuivering - waterkwaliteit - ships - water ballasting - water management - scientific research - ultraviolet radiation - water treatment - water quality
Damen Shipyards has developed a barge-based ballast water management system (BWMS) that enables direct treatment of ballast water during discharge in a receiving harbour. The treatment is based upon filtration and a once-through UV-treatment. As part of the Type Approval process, the Dutch Authorities (IL&T) required an Environmental Acceptability document, based upon Whole Effluent Toxicity (WET) testing on freshwater and marine water, in order to ensure that no harmful levels of dis-infection byproducts (DBP) are formed by the UV-treatment.
Recirculatie snij-amaryllis ( Hippeastrum) in tweede teeltjaar (2014) : behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater
Kromwijk, J.A.M. ; Baar, P.H. van; Nijs, L. den; Overkleeft, J. ; Blok, C. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Grootscholten, M. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1362) - 48
glastuinbouw - sierteelt - hippeastrum - snijbloemen - plantgezondheid - recirculatiesystemen - ultraviolette straling - waterstofperoxide - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - cut flowers - plant health - recirculating systems - ultraviolet radiation - hydrogen peroxide
In the Netherlands most crops grown in greenhouses reuse drain water. However, in the cultivation of amaryllis cut flowers (Hippeastrum) little drainage water is being reused so far because of strong suspicions of inhibitory substances in the drainage water. To reduce the emission of nutrients to the environment an experiment was started on request of the amaryllis growers. In a greenhouse experiment drainage water of amaryllis was treated with advanced oxidation and reused. This was compared with the reuse of drainage water treated with an UV disinfector and a control treatment without the reuse of drainage water. In the first and second year of cultivation, there was no difference in production and no adverse effects were seen in crop growth. In this experiment the reuse of drainage water has been for a relatively short period for amaryllis cut flower cultivation. Therefore, the research will be continued for a third year of cultivation in 2015 with a financial contribution from amaryllis growers, the ‘Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen’ and the Product Board for Horticulture.
UV-straling werkt in lage doses positief uit op kleur, smaak en gezondheid : hogere weerbaarheid tegen schimmels en insecten
Ieperen, W. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)8. - p. 18 - 19.
glastuinbouw - beglazing - lichtdoorlating - ultraviolette straling - dosering - plantenontwikkeling - fotosynthese - effecten - ziektebestrijding - greenhouse horticulture - glazing - light transmission - ultraviolet radiation - dosage - plant development - photosynthesis - effects - disease control
Lang is gedacht dat UV-straling vooral schadelijk is voor planten. Maar in lage doses stuurt het allerlei processen in de plant aan. Gewoon tuinbouwglas filtert vrijwel alle UV uit. Maar het materiaal van de kas (glas of folie) is sterk bepalend hoeveel er binnenkomt. Met de opkomst van allerlei nieuwe kasdekmaterialen, zoals diffuus glas, wordt inzicht in de invloed van UV-straling daarom belangrijker.
Lichtintensiteit en -kleur beïnvloeden ontwikkeling ziekten en plagen
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)2. - p. 20 - 21.
glastuinbouw - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - belichting - lichtsterkte - kleur - plantenplagen - plantenziekten - teeltsystemen - ultraviolette straling - uv-lampen - greenhouse horticulture - plant protection - control methods - illumination - light intensity - colour - plant pests - plant diseases - cropping systems - ultraviolet radiation - uv lamps
Met het oprukken van LED-lampen nemen de sturingsmogelijkheden toe. En tevens de complexiteit van het telen. Want licht beïnvloedt niet alleen de planten, maar ook hun ziekten en plagen. Lange tijd was dat een blinde vlek, zowel binnen het onderzoek als de praktijk. Maar de inzichten groeien.
'Rooie led' verhoogt de afweer (licht en het effect op meeldauw)
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Stevens, L.H. ; Dam, E. ten; Vries, R.S.M. de - \ 2013
Boom in business 4 (2013)1. - ISSN 2211-9884 - p. 32 - 35.
houtachtige planten - cultuurmethoden - energiebesparing - belichting - lichtgevende dioden - gewasbescherming - plantenontwikkeling - ultraviolette straling - rood licht - schimmelziekten - led lampen - woody plants - cultural methods - energy saving - illumination - light emitting diodes - plant protection - plant development - ultraviolet radiation - red light - fungal diseases - led lamps
De auteurs Jantineke Hofland (WageningenvUR Glastuinbouw) & Luc Stevens (PRI) hebben dit artikel geschreven m.m.v. Els ten Dam en Rozemarijn de Vries.
Waterstofperoxide en UV-ontsmetter werken samen extra effectief (interview met o.a. Erik van Os)
Arkesteijn, M. ; Os, E.A. van - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)10. - p. 16 - 17.
snijbloemen - rozen - gewasbescherming - waterstofperoxide - ultraviolette straling - drainagewater - hergebruik van water - ontsmettingsmiddelen - proeven - glastuinbouw - uv-lampen - cut flowers - roses - plant protection - hydrogen peroxide - ultraviolet radiation - drainage water - water reuse - disinfectants - trials - greenhouse horticulture - uv lamps
Een combinatie van twee gangbare technieken, waterstofperoxide en UV, geeft een beter ontsmettingsresultaat dan ieder afzonderlijk. Bovendien worden er restanten gewasbeschermingsmiddelen afgebroken. Tegelijkertijd blijkt dat simpel meer aandacht voor het watersysteem zijn vruchten afwerpt.
Nieuwe techniek tegen groeiremming: schot in duister, maar met effect (interview met Braam van der Maas)
Bezemer, J. ; Maas, A.A. van der - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)1. - p. 48 - 49.
glastuinbouw - bloementeelt - gerbera - waterzuivering - waterstofperoxide - ultraviolette straling - groeiremmers - verontreinigd water - drainagewater - snijbloemen - uv-lampen - greenhouse horticulture - floriculture - water treatment - hydrogen peroxide - ultraviolet radiation - growth inhibitors - polluted water - drainage water - cut flowers - uv lamps
Nog steeds is er geen oorzaak gevonden van de groeiremming die in verschillende gewassen optreedt. Dat wil niet zeggen dat er niets aan te doen is. Een effectieve waterzuivering kan de problemen mogelijk oplossen. Gerberateler Aad Zuijderwijk ontsmet sinds de zomer van 2011 zijn drainwater met waterstofperoxide en UV-licht. De techniek lijkt succes te hebben, want tot begin december heeft hij nog niet hoeven te spuien.
Bestrijding van Botrytis in gerbera met UV-C en geactiveerd water
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Os, E.A. van; Hamelink, R. ; Leeuwen, G.J.L. van; Marcelis, L.F.M. - \ 2011
ultraviolette straling - elektrochemie - botrytis - gerbera - plantenziektebestrijding - snijbloemen - desinfecteren - glastuinbouw - uv-lampen - ultraviolet radiation - electrochemistry - plant disease control - cut flowers - disinfestation - greenhouse horticulture - uv lamps
Poster met onderzoeksinformatie.
UV-C licht tegen slakken op open grond
Lamers, J.G. ; Rozen, K. van; Gruppen, R. - \ 2011
Lelystad : Kennisakker
naaktslakken - ultraviolette straling - slakkenbestrijding - akkerbouw - wintertarwe - veldproeven - gewasbescherming - plagenbestrijding - tarwe - slugs - ultraviolet radiation - mollusc control - arable farming - winter wheat - field tests - plant protection - pest control - wheat
Het effect van UVC-behandelingen op slakken is onderzocht, toegepast in proefveldverband bij het gewas wintertarwe en uitgevoerd in het najaar van 2010.
UV-V licht tegen droogrot in aardappelen
Lamers, J.G. - \ 2011
Lelystad : Kennisakker
aardappelen - bewaarziekten - ultraviolette straling - fusarium coeruleum - plantenziekteverwekkende schimmels - rottingsschimmels - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - akkerbouw - potatoes - storage disorders - ultraviolet radiation - plant pathogenic fungi - decay fungi - plant protection - plant disease control - arable farming
De doelstellingen van dit onderzoek waren: Wat zijn de effecten van UV-C licht op de plant-pathogeen relatie van aardappel en Fusarium coeruleum, en treedt er een verhoging van de resistentie op tegen het pathogeen?
Bestrijding van naaktslakken met UVC-licht
Rozen, K. van; Gruppen, R. ; Lamers, J.G. - \ 2011
Lelystad : PPO - 22
naaktslakken - slakkenbestrijding - ultraviolette straling - akkerbouw - wintertarwe - veldproeven - plagenbestrijding - gewasbescherming - tarwe - slugs - mollusc control - ultraviolet radiation - arable farming - winter wheat - field tests - pest control - plant protection - wheat
In dit rapport wordt het effect van UVC-behandelingen op slakken onderzocht, toegepast in proefveldverband bij het gewas wintertarwe en uitgevoerd in het najaar van 2010.
Glastuinbouw Waterproof : WP5: Haalbaarheidstudie zuiveringstechnieken restant- water substraatteelt
Jurgens, R. ; Appelman, W. ; Kuipers, N. ; Feenstra, L. ; Creusen, R. ; Os, E.A. van; Bruins, M.A. ; Balendonck, J. - \ 2010
Apeldoorn : TNO Bouw en Ondergrond, Milieu en Leefomgeving - 147
glastuinbouw - substraten - teeltsystemen - siergewassen - snijbloemen - rozen - recirculatiesystemen - wateropname (planten) - ontsmettingsmiddelen - ultraviolette straling - waterstofperoxide - gewasbescherming - greenhouse horticulture - substrates - cropping systems - ornamental crops - cut flowers - roses - recirculating systems - water uptake - disinfectants - ultraviolet radiation - hydrogen peroxide - plant protection
Op een rozenbedrijf is de toepassing van geavanceerde oxidatie (combinatie van waterstofperoxide (H2O2) en UV-licht getest als methode om groeiremming bij recirculatie op te heffen. Bij goede resultaten kan het drainwater langer worden hergebruikt en vermindert de lozing van water met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. In het gewas is geen groeiremming aangetoond en zijn geen groeiverschillen gemeten tussen de verschillende behandelingen (UV en H2O2/UV). Uit de proef is gebleken dat gedurende een lange periode een productief gewas kan worden geteeld zonder drainwater te hoeven lozen. Dit geldt niet voor ieder bedrijf, maar het lijkt mogelijk om de grenzen te verleggen
De bestrijding van valse meeldauw in ui door middel van UV-C licht
Lamers, J.G. ; Topper, C.G. - \ 2010
Lelystad : PPO AGV - 23
uien - ultraviolette straling - peronospora destructor - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - veldproeven - onions - ultraviolet radiation - plant protection - plant disease control - field tests
Uit eerder PPO-onderzoek was naar voren gekomen dat de sporen van valse meeldauw gevoelig zijn voor UV-C licht. In een veldproef werd nagegaan of hiermee de uitbreiding van valse meeldauw in een gewas uien kon worden tegengegaan. Een nieuwe belichtingsmachine voor het belichten van uien en aardappelen met UV-C licht brengt teveel beschadiging met zich mee. Dit verhevigt waarschijnlijk de aantasting. De machine zal verder aangepast moeten worden om beschadiging te voorkomen. Het belichten ’s ochtends volgens het advies gaf dezelfde aantasting te zien als een tweedagelijkse of dagelijkse belichting. Een middagbehandeling bleek effectiever dan een ochtendbehandeling, waarbij nieuwe op het gewas gelande sporen van buiten het veld werden bestreden. De middagbehandeling was echter niet effectiever dan de onbehandelde controle.
Cruciale rol voor uv
Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, T.G.C.M. van; Gunnink, H. ; Hulzebosch, R. ; Kremer, A. - \ 2010
De Pluimveehouderij 40 (2010)14. - ISSN 0166-8250 - p. 26 - 27.
pluimveehouderij - hennen - eierproductie - biologische landbouw - daglicht - dierenwelzijn - legresultaten - diergedrag - ultraviolette straling - poultry farming - hens - egg production - organic farming - daylight - animal welfare - laying performance - animal behaviour - ultraviolet radiation
Wageningen UR Livestock Research heeft een inventarisatie op leghennenpraktijkbedrijven uitgevoerd ter vergroting van de kennis over het effect van daglicht op het gedrag, het exterieur en de technische resultaten van biologische leghennen. Dit onderzoek naar daglicht doet vermoeden dat meer direct daglicht gunstig uitpakt voor de leghennen.
Daglichtmanagement bij (opfok)leghennen
Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, T.G.C.M. - \ 2010
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 387) - 65
dierenwelzijn - pluimveehouderij - daglicht - lichtregiem - hennen - biologische landbouw - diergedrag - lichtsterkte - ultraviolette straling - diergezondheid - eierproductie - animal welfare - poultry farming - daylight - light regime - hens - organic farming - animal behaviour - light intensity - ultraviolet radiation - animal health - egg production
This report provides an overview of the influences of daylight on pullets and laying hens. Various management aspects of light and lighting programs are discussed. Finally an overview is given of the various daylight tubes and bulbs and various transparent materials to enable daylight entering the henhouse.
Functional aspects of baculovirus DNA photolyases
Xu, F. - \ 2010
University. Promotor(en): Just Vlak, co-promotor(en): Monique van Oers. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085857730 - 112
baculoviridae - organismen ingezet bij biologische bestrijding - insectenplagen - fotolyse - chrysodeixis chalcites - kernpolyedervirussen - lyasen - genen - genexpressie - fylogenetica - lokalisatie - ultraviolette straling - eiwitexpressieanalyse - gevoeligheid - biological control agents - insect pests - photolysis - nuclear polyhedrosis viruses - lyases - genes - gene expression - phylogenetics - localization - ultraviolet radiation - proteomics - sensitivity
Keywords: baculovirus, ChchNPV, CPD photolyase, phylogeny, UV resistance, DNA binding, localization, proteomics

Baculoviruses are insect viruses that are applied as biological control agents due to adequate virulence, host specificity and safety for the environment. Solar light negatively affects field performance of baculoviruses by reducing their infectivity, most likely as a consequence of the formation of cyclobutane pyrimidine dimers (CPDs) in the viral DNA upon ultraviolet (UV) irradiation. CPDs can be repaired by CPD photolyases when exposed to blue light photons, a process called photoreactivation. From previous work it was known that the Cc-phr2 gene of the baculovirus Chrysodeixis chalcites nucleopolyhedrovirus (ChchNPV) encodes a biochemically active photolyase. The research in this thesis focuses on (i) the degree of conservation of CPD photolyase (phr) genes in a subgroup of baculoviruses, (ii) the localization of baculovirus photolyase proteins in insect cells and occlusion derived virus (ODV), and (iii) the in vivo effect of phr genes on the UV sensitivity of baculoviruses. Homologues of the Cc-phr genes were found in all studied group II NPVs in the genus Alphabaculovirus that infect insects in the subfamily Plusiinae insects. Phylogenetic analysis suggested that these phr-like genes have a common ancestor. Intracellular localization of the two ChchNPV encoded PHR proteins in insect cells was studied using enhanced GFP fusion. Both PHR1 and PHR2 localized in the nucleus and associated with chromosomes, spindle, aster and midbody structures during host cell mitosis. Moreover, Cc-PHR2 co-localized with virogenic stroma, when PHR2-EGFP-transfected cells were infected with Autographa californica (Ac) MNPV. Neither of the two Cc-PHR proteins was identified by LC/MS-MS in the ODVs of ChchNPV. To evaluate the potential of the Cc-PHR2 protein to reduce the UV sensitivity of a baculovirus, the Cc-phr2 gene was incorporated in the genome of Helicoverpa armigera (Hear) NPV, which does not have a UV damage repair system. This resulted in a decreased sensitivity to UV-light compared to wild type HearNPV. A cell line was established from embryos of the insect C. chalcites. This cell line was shown to be permissive for both ChchNPV and the related Trichoplusia ni NPV (TnSNPV). This novel cell line will be a useful tool for making ChchNPV phr mutant viruses to study the impact of DNA repair mediated by photolyases on baculovirus ecology. The collected data support the hypothesis that the Cc- phr2 gene provides a baculovirus with an ecological benefit by increasing the resistance to UV.
Zuivering recirculatiewater in de rozenteelt: Fase 0: Uitvoeren biotoetsen Fase 1: Testen effectiviteit zuiveringstechnologie Fase 2: Bedrijfseconomische haalbaarheid zuiveringsapparatuur
Maas, A.A. van der; Os, E.A. van; Blok, C. ; Meijer, R.J.M. ; Enthoven, N. - \ 2010
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB-1010) - 30
bloementeelt - rozen - kassen - afvalwaterbehandeling - hergebruik van water - groeiremmers - tests - oxidatie - ultraviolette straling - waterstofperoxide - glastuinbouw - waterzuivering - uv-lampen - floriculture - roses - greenhouses - waste water treatment - water reuse - growth inhibitors - oxidation - ultraviolet radiation - hydrogen peroxide - greenhouse horticulture - water treatment - uv lamps
Om aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water te voldoen moet in de glastuinbouwsector de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen sterk worden gereduceerd. Overheid en de glastuinbouwsector zijn in GlaMi-verband overeengekomen, dat in 2027 de emissie nagenoeg nul zal zijn. Spuiwater is een belangrijke emissieroute. In de rozenteelt is groeiremming een belangrijke reden om te spuien. Het zuiveren van het recirculatiewater, bovenop de reeds toegepaste waterontsmetting, zou de groeiproblemen kunnen oplossen en de emissie verminderen. Met een aantal biotoetsen is nagegaan of groeiremming kon worden aangetoond in het drainwater van een aantal rozenbedrijven (fase 0). Vervolgens is getest of zuivering van het water met geavanceerde oxidatie, een combinatie van waterstofperoxide (H2O2) en UV, groeiremming kan terugdringen (fase 1). Behandelingen zijn uitgevoerd met verschillende doseringen H2O2 en UV. Tevens is gekeken naar het effect van deze zuiveringsbehandelingen op de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen in het drainwater. De resultaten van de uitgevoerde testen op experimenteel niveau waren veelbelovend. Een kosten/baten analyse is uitgevoerd om zicht te krijgen op de bedrijfeconomische haalbaarheid van de aanschaf van de zuiveringsapparatuur (fase 2). Om het zuiveringconcept met H2O2 en UV in de rozenteelt praktijkrijp te maken is een langdurige proef van een jaar op een praktijkbedrijf essentieel (fase 3). Het gaat om inzicht te krijgen in het effect van geavanceerde oxidatie op de lange termijn op het voorkomen van groeiremming en het minimaliseren van lozing. Een proefplan voor deze duurproef is opgesteld. De vragen, die met deze duurproef moeten worden beantwoord zijn: - Is er groeiremming bij niet-lozen? - Zo ja, vermindert H2O2+UV de groeiremming? - Zo ja, vermindert door H2O2+UV de lozing?
UV-C tegen ziekten : rapportage veldproef UV-C tegen meeldauw en zomerschurft in 2009
Heijne, B. ; Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Anbergen, R.H.N. - \ 2010
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit 2010-09) - 20
fruitteelt - appels - schimmelziekten - meeldauw - ultraviolette straling - fruit growing - apples - fungal diseases - mildews - ultraviolet radiation
In vervolg op onderzoek in 2008, werd in 2009 een veldproef uitgevoerd, waarbij het effect van UV-C tegen meeldauw en zomerschurft op appel werk onderzocht. Vanaf roze knop stadium tot 23 juli werden in totaal 47 belichtingen uitgevoerd met een prototy[e belichtingsunit in een Munckhof tunnelspuit. De UV-C belichtingen werden uitgevoerd met twee frequenties, namelijk om de vier dagen en om de dag, en in verschillen doseringen variërend van 17,7 tot 99,1 mJoule/cm2. Sommige UV-C schema's werden aangevuld met een schema van fungiciden in een halve praktijkdosering.
Calculating light & lighting
Nederhoff, E.M. ; Marcelis, L.F.M. - \ 2010
Practical Hydroponics & Greenhouses 2010 (2010)112. - ISSN 1321-8727 - p. 43 - 51.
tuinbouw - teelt onder bescherming - kassen - verlichting - lichtsterkte - ultraviolette straling - licht - glastuinbouw - fotonen - uv-lampen - horticulture - protected cultivation - greenhouses - lighting - light intensity - ultraviolet radiation - light - greenhouse horticulture - photons - uv lamps
Lighting in a greenhouse is surrounded by questions. How much light to supply and when?. What intensity and light sum to aim for? Is it radiation, light growlight, PAR, photons or quanta? How much is joule, watt, lux?. What does wavelength, nanometer, spectrum, UV, IR and NIR mean?
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.