Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 209

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==universiteiten
Check title to add to marked list
Greenery and Education : A summary of the positive effects of greenery on well-being in educational environments
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
learning - children - universities - climate - educational institutions - education - social welfare - well-being - health - pupils - students - schools - leren - kinderen - universiteiten - klimaat - onderwijsinstellingen - onderwijs - sociaal welzijn - welzijn - gezondheid - leerlingen - studenten - scholen
Greenery in and around schools, childcare centres and on campuses is good for the climate at education institutions, both inside and out. It has a positive effect on the health and general well-being of students and staff alike, improving student performance and their ability to concentrate, as well as fostering the social climate. This document provides information on the benefits of greenery in relation to education and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
Inspiring Women at WUR
Ris, Karien - \ 2016
Wageningen : Wageningen University & Research centre - ISBN 9789462578128 - 96 p.
gender relations - gender - women - emancipation of women - female equality - netherlands - universities - gelderland - man-vrouwrelaties - geslacht (gender) - vrouwen - vrouwenemancipatie - gelijke behandeling van de vrouw - nederland - universiteiten
Verslag voorjaarsbijeenkomst. Debatmiddag ‘The Missing Link – de groene schakel tussen onderzoek en praktijk’
Goud, J.C. - \ 2015
Gewasbescherming 46 (2015)3. - ISSN 0166-6495 - p. 92 - 92.
conferenties - agrarisch onderwijs - wetenschappelijk onderzoek - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - universiteiten - publiek-private samenwerking - duurzaamheid (sustainability) - geïntegreerde bestrijding - biologische landbouw - innovaties - kennisoverdracht - marktconcurrentie - conferences - agricultural education - scientific research - crop enterprises - universities - public-private cooperation - sustainability - integrated control - organic farming - innovations - knowledge transfer - market competition
De debatmiddag werd bezocht door ongeveer tachtig personen. Grofweg een derde deel van de aanwezigen was student. Vooral van de CAH Vilentum in Dronten was er een grote groep. Een derde deel was werkzaam in het onderzoek en de overige deelnemers waren afkomstig uit de praktijk, het onderwijs of werkzaam bij de overheid. In drie rondes gingen de aanwezigen in op respectievelijk de huidige situatie, de uitdagingen voor de nabije toekomst (de komende vijf jaar) en de visie voor de lange termijn (vijfentwintig jaar).
The growth of academic spin-offs : the management team’s absorptive capacity and facilitator support
Khodaei, H. - \ 2015
University. Promotor(en): Onno Omta, co-promotor(en): Emiel Wubben; Victor Scholten. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462574885 - 148
ondernemerschap - universiteiten - ondersteunende maatregelen - bedrijfsvoering - teams - prestatieniveau - entrepreneurship - universities - support measures - management - performance

The Growth of Academic Spin-offs

The Management Team’s Absorptive Capacity and Facilitator Support

Academic spin-offs are defined as new start-up firms that commercially exploit research developed within an academic environment to the benefit of economic, social, and regional development. These start-ups can be initiated by university employees, students or graduates, but also by external individuals grasping the opportunity to bring new knowledge to the market.

Academic spin-offs often face difficulties in translating their initial idea to a business opportunity. In this thesis it is proposed that academic spin-offs can overcome these challenges by enhancing their absorptive capacity and by taking advantage of the guidance and resources provided by supporting organizations. Our findings can assist Academic spin-offs founders to develop their management team capabilities. They can also help university facilitators to optimize their support activities and policy makers to optimize the regional innovation ecosystem.

Knowledge with impact
LEI Wageningen UR, - \ 2015
LEI Wageningen UR
onderzoeksinstituten - universiteiten - kennis - onderzoek - economie - landbouw - economisch beleid - agrarische economie - nederland - research institutes - universities - knowledge - research - economics - agriculture - economic policy - agricultural economics - netherlands
Kennis voor impact
LEI Wageningen UR, - \ 2015
LEI Wageningen UR
onderzoeksinstituten - universiteiten - kennis - economie - landbouw - economisch beleid - agrarische economie - nederland - onderzoek - research institutes - universities - knowledge - economics - agriculture - economic policy - agricultural economics - netherlands - research
Facility management in Dutch higher education
Kok, H.B. - \ 2015
University. Promotor(en): Onno Omta, co-promotor(en): Mark Mobach. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573499 - 133
facilitaire diensten - gebouwen - onderwijs - hoger onderwijs - universiteiten - kwaliteit - ontwerp - voorzieningen - bedrijfsvoering - nederland - facility management - buildings - education - higher education - universities - quality - design - facilities - management - netherlands
This book discusses whether, and if so, how facility management can contribute to educational achievements at Dutch higher education institutions.
Bedrijven financieren weinig promotieonderzoek : dossier universiteit en bedrijf
Sikkema, A. ; Winkel, G.L. van; Velez Ramirez, A.I. - \ 2015
Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)18. - ISSN 1389-7756 - p. 12 - 15.
universitair onderzoek - financieren - publiek-private samenwerking - universiteiten - dissertaties - university research - financing - public-private cooperation - universities - theses
Steeds meer onderzoek van Wageningen Universiteit wordt betaald en bepaald door externe financiers. Dat roept vragen op – wie stuurt het Wageningse onderzoek? Resource dook eens grondig in het promotieonderzoek, het leeuwendeel van de wetenschappelijke productie op de universiteit. De belangrijkste financiers zijn niet bedrijven. De EU en andere publieke financiers zijn veel belangrijker.
Professional development on innovation competence of teaching staff in Ugandan universities
Kasule, G.W. - \ 2015
University. Promotor(en): Martin Mulder, co-promotor(en): Renate Wesselink. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572850 - 163
vakbekwaamheid - innovaties - lerarenopleiding - hoger onderwijs - universiteiten - uganda - professional competence - innovations - teacher training - higher education - universities

Professional Development on Innovation Competence of Teaching Staff in Ugandan Universities

George Wilson Kasule

Abstract

Sufficient university teaching staff with innovation competence is key if universities want to play a significant role in fostering sustainable development as well as improving peoples’ quality of life. In this knowledge and innovation era, the need for organisations to enable their employees to acquire the competencies they need to face the diversity and complication of their present and future tasks effectively cannot be overstressed. Competence development is paramount for human resource and capacity development, which in turn can result into sustainable socio-economic development and performance improvement in the different labour sectors. Accordingly, this has led to increasing interest to develop competence profiles for the different professionals in several labour sectors. However, in the university sector little is known regarding the competencies teaching staff require for innovation of higher education. As such, this thesis is set to contribute to this literature gap by presenting innovation competence domains and competencies university teaching staff require. The study also explores the pragmatic actions that are needed to enhance university teaching staff innovation competence. In specific terms, this dissertation addresses innovation competence of teaching staff of a Ugandan University. It started with a review of the theory on innovation competence of teaching staff in higher education, and what was observed was that there was little literature on this theme, especially not when combined with the notion that this study is situated in a developing country. Therefore local stakeholders were invited to assess the importance of innovation competencies which emerged from the literature review for the local situation. Next, a study was conducted on the perceived innovation competence levels of teaching staff of Kyambogo University. It appeared that these competence levels need improvement. Next, a study was conducted to look into the participation in perceived importance and effectiveness of activities for teaching staff innovation competence development. It appeared that participation in professional innovation competence development activities was limited, and that certain activities were perceived as more effective than others. An important question was why the professional development activities aimed at improving innovation competence were not taken up to a higher level. Therefore, a last study was conducted on essential human resource conditions for effective innovation competence development. The study focused on hygiene and motivation factors. This dissertation in the concluding chapter explains and emphasises the relationship between university teaching staff innovation competence domains and associated competencies, and effective university performance towards socio-economic development. Besides, universities are now seen as crucial national assets for addressing many policy priorities as well as creating and disseminating knowledge and skills aimed at improving the quality of people’s life. Subsequently, lessons drawn from the competence theory and research and the study’s general contribution, are stated. Similarly, suggestions for future research and recommendations for policy and practice, are presented.

Wonen, studeren en werken op het Binnengasthuisterrein: op weg naar een ontwerp op basis van gedeelde belangen
Kruit, J. ; Jonge, F.H. de; Bijlsma, T. ; Kruizinga, C. ; Brouwer, S.M. ; Galli, G. ; Tian, L. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 315) - 63
stadsomgeving - openbaar groen - ontwerp - gebruik van ruimte - tuinen - bewonersparticipatie - welzijn - amsterdam - universiteiten - openluchtrecreatie - landschapsarchitectuur - urban environment - public green areas - design - space utilization - gardens - community participation - well-being - universities - outdoor recreation - landscape architecture
Het Binnengasthuisterrein wordt intensief gebruikt door bewoners, studenten en medewerkers van de UvA, toeleveringsbedrijven, passanten en toeristen. Het ziet er naar uit dat het aantal gebruikers de komende jaren zal toenemen. Tegengestelde belangen en visies tussen bewoners, diverse andere partijen en de UvA hebben in de loop van de tijd tot botsingen geleid. De wetenschapswinkel van Wageningen UR, is om advies gevraagd hoe zoveel verschillende wensen en belangen samen te brengen in een integraal ontwerp. De doelstelling van de VOL-BG is erop gericht te komen tot een internationaal tot de verbeelding sprekende toekomstige inrichting van het Binnengasthuisterrein, met behoud van het rustige, groene en monumentale karakter van het terrein, waarin wonen, leren, spelen, werken en recreëren door elkaar heen gebeurt door jonge en oude mensen, buurtbewoners, bezoekers, studenten en UvA medewerkers. In dit rapport beschrijft de wetenschapswinkel van Wageningen UR het onderzoek dat zij heeft uitgevoerd om de Vereniging Openbaar en leefbaar Binnengasthuisterrein (VOL-BG) bij het bereiken van dit doel te ondersteunen.
For quality of life
Corporate Communications, - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR, Corporate Communications - 88
onderwijsinstellingen - onderzoeksinstituten - universiteiten - agrarisch onderwijs - wetenschappelijk onderzoek - toegepast onderzoek - educational institutions - research institutes - universities - agricultural education - scientific research - applied research
Corporate brochure van Wageningen UR.
Ranking the rankings
Sikkema, A. ; Ruitenbeek, H.C.G. van; Gerritsma, W. ; Wouters, P. - \ 2014
Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2014)9. - ISSN 1389-7756 - p. 18 - 21.
universiteiten - rangordening - onderwijs - onderzoek - publicaties - universities - ranking - education - research - publications
In een academische wereld die steeds competitiever wordt, willen we graag weten wat ‘de beste’ universiteit is. Verschillende rankings bedienen ons op onze wenken, waaronder Times Higher Education, Sjanghai, QS en Leiden. De kritiek op die lijsten is echter niet mals, ook omdat universiteiten graag selectief shoppen in de resultaten. Toch kunnen we niet om ze heen, meent informatiespecialist Wouter Gerritsma.
Online Onderwijspioniers
Ramaker, R. ; Nat, L. van der; Kersten, A.H. - \ 2014
Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)8. - ISSN 1874-3625 - p. 14 - 15.
universiteiten - hoger onderwijs - computerondersteund onderwijs - afstandsonderwijs - onderwijsmiddelen - universities - higher education - computer assisted instruction - distance teaching - educational resources
Onderwijs voor tienduizenden studenten over de hele wereld, dat kan met een zogenaamde Massive Open Online Course, of MOOC. Wageningen University heeft er ondubbelzinnig voor gekozen, maar nu de uitvoering nog. Hoe pak je dat aan, zo’n online lesprogramma? ‘Het is zaak de aandacht van de student vast te houden.’
Uit het keurslijf
Sikkema, A. ; Fresco, L.O. - \ 2014
Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)7. - ISSN 1874-3625 - p. 20 - 21.
onderwijs - universiteiten - kennis - levenslang leren - opinies - attitudes - education - universities - knowledge - lifelong learning - opinions
Louise Fresco schreef een nieuw boek over wetenschap en cultuur: Kruisbestuiving. Ze houdt een pleidooi voor ‘kennis om het plezier van de kennis’. Wat heeft de schrijver Fresco voor adviezen voor de Wageningse raad van bestuur? Een boekbespreking.
‘We gaan ons openstellen’
Fresco, L.O. - \ 2014
WageningenWorld (2014)3. - ISSN 2210-7908 - p. 10 - 15.
agrarisch onderwijs - universiteiten - landbouwkundig onderzoek - bestuur - samenwerking - sociale interactie - agricultural education - universities - agricultural research - administration - cooperation - social interaction
‘Verbinding’ is het sleutelwoord van Louise Fresco, de kersverse bestuursvoorzitter van Wageningen UR. Ze wil nieuwe manieren vinden om de samenleving te betrekken bij de ontwikkeling van kennis. ‘Het is mijn droom maatschappelijke discussies vlot te trekken die nu worden lamgelegd door angst, weerstanden en complotgevoelens.’
Sustainable futures : social sciences research at Wageningen University
Frankema, E.H.P. ; Houweling, W. ; Mol, A.P.J. ; Möller, O. ; Wesseler, J.H.H. ; Branderhorst, A. ; Versluis, K. ; Tielens, J. - \ 2014
Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573833 - 71
sociale wetenschappen - hogere agrarische scholen - universiteiten - onderzoek - levenswetenschappen - nederland - mensen - samenleving - natuurlijke hulpbronnen - milieu - social sciences - agricultural colleges - universities - research - life sciences - netherlands - people - society - natural resources - environment
'Boeren is nog meer dan vroeger continue innovatie'
Oppewal, J. ; Fresco, L.O. - \ 2014
Boerderij 99 (2014)49. - ISSN 0006-5617 - p. 13 - 14.
landbouwsector - landbouwsituatie - boeren - universiteiten - veehouderij - agricultural sector - agricultural situation - farmers - universities - livestock farming
Met behoud van productiekracht speelt de Nederlandse landbouw in op maatschappelijke wensen. Volgens bestuursvoorzitter Louise Fresco van Wageningen UR, geeft dat een belangrijke voorsprong.
Pionieren in Chili (interview met Marian Geluk en Frank Wijnands)
Meerstadt, N.S. ; Geluk, M.A. ; Wijnands, F.G. - \ 2014
Resource: weekblad voor Wageningen UR 8 (2014)18. - ISSN 1874-3625 - p. 20 - 21.
universiteiten - globalisering - kennisoverdracht - chili - universities - globalization - knowledge transfer - chile
De grootste overzeese vestiging van Wageningen UR vinden we niet in China of Brazilië, maar in Chili. Wat hebben we met dat land en hoe kwamen we daar terecht? ‘Chilenen zijn ernstige mensen die de wereld serieus nemen.’
Aalt Dijkhuizen : 'Wetenschap niet verwarren met politiek'
Dijkhuizen, A.A. - \ 2014
V-focus 11 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 6 - 8.
agrarisch onderwijs - universiteiten - landbouwkundig onderzoek - bestuur - agrarische productiesystemen - dierenwelzijn - interviews - dierlijke productie - agricultural education - universities - agricultural research - administration - agricultural production systems - animal welfare - animal production
Aalt Dijkhuizen baarde in 2012 veel opzien toen hij luid hoorbaar verkondigde dat de agrarische producties omhoog moeten vanwege de wereldwijde voedselbehoefte. Vanuit agrarische kringen ging applaus op, dierenwelzijnsorganisaties hadden felle kritiek. Beide reacties kan Dijkhuizen zich voorstellen. Alleen het onfatsoen waarmee sommige NGO’s en hun sympathisanten reageerden, vindt hij ongehoord. Op 1 maart 2014 stopt Dijkhuizen als voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen UR. In dit interview blikt hij terug op twaalf jaar voorzitterschap.
Samenvatting van het jaarverslag van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR
Anonymous, - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel
landbouw - economische sociologie - informatieverspreiding - universiteiten - wetenschap - nederland - gelderland - veluwe - agriculture - economic sociology - diffusion of information - universities - science - netherlands
Wageningen UR (University & Research centre) ondersteunt met de Wetenschapswinkel maatschappelijke organisaties als verenigingen, actiegroepen en belangenorganisaties. Deze kunnen bij ons terecht met onderzoeksvragen die een maatschappelijk doel dienen. Samen met studenten, onderzoekers en maatschappelijke groepen maken wij inspirerende onderzoeksprojecten mogelijk.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.