Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 572

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==urban areas
Check title to add to marked list
Groen in de stad: soortentabel
Hiemstra, J.A. - \ 2018
Wageningen University & Research - 2 p.
greening - urban areas - climate - air quality - water harvesting - projects - biodiversity - trees - plantations
Groen in de stad : Biodiversiteit
Hiemstra, J.A. ; Kuik, A.J. van; Coolen, Silvia - \ 2018
Wageningen University & Research - 6 p.
biodiversity - plantations - greening - health - well-being - urban areas
Zieleń: nie tylko piękna i korzystna dla zdrowia : Wartość dodana zieleni w środowisku miejskim
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. ; Zbiorowa, P. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
huisvesting - beplantingen - onderwijs - welzijn - gezondheid - bewoning - openbaar groen - arbeid (werk) - tuinen - tuinen bij het huis - publieke tuinen - stadslandbouw - housing - plantations - education - well-being - health - tenancy - public green areas - labour - gardens - domestic gardens - public gardens - urban agriculture

Factsheet Betekenis van zorgboerderijen voor verschillende doelgroepen
Hassink, J. ; Bruin, Simone de; Verbeek, Hilde ; Buist, Yvette - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
well-being - care - greening - urban areas - health - education - cooperation - social care farms
Woningbouw en hittestress in een veranderend klimaat : testbed Den Haag
Koopmans, S. ; Ronda, R.J. ; Steeneveld, G.J. - \ 2018
De Bilt : KNMI (KNMI Intern Rapport IR-2018-03) - 28 p.
heat stress - climate - plantations - temperature - urban areas
Aanleiding voor deze studie is de beleidsopgave van Nederland om tot 2040 nog één miljoen additionele woningen te bouwen (EIB, 2015), waarvan naar verwachting een groot deel zal worden toegevoegd aan de huidige woningvoorraad van de grootste steden in Nederland. De reden hiervoor is dat er ook in Nederland een trek naar de stad gaande (CBS, 2016) is, waarbij naar verwachting de bevolking in de grootste Nederlandse gemeenten sterk toeneemt, terwijl de bevolking in kleine, perifeer gelegen gemeenten juist krimpt. Deze beleidsopgave betekent dat de druk op de bebouwde omgeving steeds meer zal toenemen en heeft onder meer tot gevolg dat steeds meer mensen zullen worden blootgesteld aan het specifieke lokale klimaat in de stad (zie box 1), een uitdaging die steeds urgenter wordt als door een, veranderend klimaat de temperatuur in zowel het rurale gebied als in de stad verder toeneemt.
Groei versus groen : Over de waarde van het stadsgroen in Amsterdam
Bos, E.J. ; Vogelzang, T.A. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 1 p.
amsterdam - greening - urban areas - plantations
Zeven redenen om te investeren in een groene stad : Longread
Hattum, T. van; Stuiver, M. ; Spijker, J.H. ; Visschedijk, P.A.M. ; Vries, S. de; Snep, R.P.H. ; Jacobs, C.M.J. - \ 2017
Wageningen University and Research
green roofs - green walls - plantations - parks - nature - well-being - urban areas - health
Ontwerprichtlijnen klimaatbestendig groen in de stad
Klemm, W. ; Lenzholzer, S. ; Brink, A. van den - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 1 p.
air quality - climate - urban areas - plantations - water harvesting - heat stress - shade
De groene agenda: Ontwerptool Groene Gezonde Stad
Snep, Robbert - \ 2017
urban areas - water harvesting - climate - projects - plants - health - urban parks

De Ontwerptool Groene Gezonde Stad is een tool in ontwikkeling die het effectief gebruik van stadsgroen door planners, ontwerpers, ontwikkelaars, hoveniers en groenvoorzieners ten behoeve van maatschappelijke doelstellingen (gezonde woon-/werk-/leefomgeving) moet stimuleren. De plek die groen nu inneemt in het proces is redelijk achteraan. Het doel is dat planners, ontwerpers, ontwikkelaars, grondeigenaren etc. het groen meenemen in het ontwerpproces. Dan wordt de vraag naar groen en de kwaliteit van groen ook beter. Professionals krijgen met via de tool beter inzicht in waar en welk groen welk gezondheidseffect op welk doelgroep heeft, en worden daarmee uitgenodigd die kennis te benutten in hun plannen en projecten. Dit levert een gezondere stedelijke samenleving op, en maakt dat de economische waarde van het groen duidelijker wordt meegenomen in de besluitvorming over de inrichting en het beheer van de stad.

Ecosysteemdiensten van bomen en groen in de stad
Hiemstra, J.A. - \ 2017
Wageningen : Groen Kennisnet
bomen - planten - biodiversiteit - ecosystemen - klimaat - luchtkwaliteit - regenwateropvang - stedelijke gebieden - trees - plants - biodiversity - ecosystems - climate - air quality - water harvesting - urban areas
Groen kost geld en de baten zijn slecht tastbaar. Het project 'Ecosysteemdiensten van boomkwekerijproducten' ontwikkelt instrumenten om de voordelen van groen beter te laten meewegen bij het nemen van beslissingen. Voordelen: verkoeling, luchtzuivering, waterberging en beleefbare biodiversiteit. In eerste instantie voor de productgroep bomen, later ook voor andere productgroepen.
Pionieren : De impact van innovatieve maatschappelijke initiatieven op een natuur-inclusieve samenleving
Salverda, I.E. ; Dam, R.I. van; Pleijte, M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Pionieren ) - 64 p.
natuur - samenleving - participatie - stedelijke gebieden - sport - lopen - burgers - fondsgelden - weidevogels - bodem - nederland - nature - society - participation - urban areas - walking - citizens - funding - grassland birds - soil - netherlands
Pionieren : Jaarmagazine over het DEMOCRATISCH samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden
Salverda, I.E. ; Kruit, J. ; Kuijper, Florien ; Koffijberg, M. ; Neefjes, M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Pionieren ) - 39 p.
natuur - openbaar groen - stedelijke gebieden - burgers - participatie - innovaties - vergroening - democratie - nederland - nature - public green areas - urban areas - citizens - participation - innovations - greening - democracy - netherlands
Metropolitan solutions: Droge voeten in een groene stad
Hattum, T. van - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research
klimaat - hittetolerantie - stedelijke gebieden - luchtkwaliteit - regenwateropvang - temperatuur - climate - heat tolerance - urban areas - air quality - water harvesting - temperature
Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenval en periodes van extreme hitte en droogte. Veel steden zijn hier niet tegen opgewassen en moeten anders ingericht gaan worden. Groene oplossingen kunnen wateroverlast beperken, de temperatuur verlagen en de luchtkwaliteit verbeteren. Tim van Hattum van Wageningen University & Research vertelt er alles over.
Groen, Gelijk en Eerlijk : Verkenning naar de relatie tussen sociale uitsluiting en de natuurlijke omgeving
Haas, W. de - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport ) - 125 p.
Uitsluiting, - Rechtvaardigheid - Achterstandswijken - Armoede - Gezondheid - Natuurlijke omgeving - Groen - Steden - urban areas - management of urban green areas - stedelijke gebieden - groenbeheer
NL: In veel steden over de hele wereld worden groepen in achterstandswijken uitgesloten van het gangbare maatschappelijke verkeer. Dit is een complex fenomeen met vele oorzaken. Ook de natuurlijke omgeving (het groen) speelt hierin een rol. Een case study in vier steden laat zien dat ‘het groen’ op verschillende manieren een rol kan spelen bij het tegengaan van uitsluiting. Hierover is nog weinig bekend, daarom is nagegaan waar nader onderzoek zich op zou kunnen richten. Dit betreft: beter in kaart brengen van de relaties
tussen groen en uitsluiting; een drietal specifieke onderwerpen m.b.t. groen en gezondheid, groene wijkeconomie en ‘third space’; onderzoek gericht op participatie en stedelijk beleid en tenslotte onderzoek naar de grondslagen van groene rechtvaardigheid. UK: In many cities around the world people in deprived areas are excluded from the mainstream socio-economic development. This is a complex phenomenon with many causes. A case study in four cities shows that green measures can play a role in the fight against exclusion. Since little is known about this, the focus for further research is identified. This concerns the mapping of the relations between green and exclusion, three substantive topics (green and health, green district economy, ‘ third space ‘), research focused on participation and urban policy and finally studies into the foundation of environmental justice.
Gezondheidseffecten onder de loep : weldadig groen
Spijker, J.H. ; Vries, S. de - \ 2017
Stadswerk (2017)6. - ISSN 0927-7641 - p. 34 - 36.
gezondheid - warmtestress - temperatuur - kwaliteit - beplantingen - biodiversiteit - stedelijke gebieden - bevolking - stressfactoren - sociaal welzijn - klimaat - health - heat stress - temperature - quality - plantations - biodiversity - urban areas - human population - stress factors - social welfare - climate
Groen speelt een sleutelrol bij een gezonde leefomgeving. De gezondheidseffecten spelen op diverse manieren, maar vooral door de stressverlagende effecten van groen en de hittedempende werking op warme dagen. Het is daarbij wel belangrijk om niet alleen naar de kwantiteit maar ook naar de kwaliteit van het groen te kijken.
Eco-engineering for clarity : clearing blue-green ponds and lakes in an urbanized area
Waajen, Guido W.A.M. - \ 2017
University. Promotor(en): Marten Scheffer, co-promotor(en): Miguel Lurling. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463431095 - 306
ponds - lakes - ecological engineering - urban areas - cyanobacteria - eutrophication - water quality - water management - plassen - meren - natuurtechniek - stedelijke gebieden - cyanobacteriën - eutrofiëring - waterkwaliteit - waterbeheer

Small lakes and ponds are common features in urban areas and they contribute to the quality of citizens’ life. A poor water quality, however, can easily give rise to nuisance. A major cause for a poor water quality is a high concentration of plant-nourishing nutrients, eutrophication. In (semi-)standing waters, eutrophication often results in a high biomass of blue-green algae (cyanobacteria), turbid water and the disappearance of submerged aquatic plants. The cyanobacterial blooms can be accompanied with fish kills due to anoxia, the development of unpleasant surface scums and malodors. As cyanobacteria can produce potent toxins, they impose a serious risk for citizens’ health, pets and wildlife. The cyanobacterial blooms hamper the anthropogenic use of the water and can have negative economic impacts. Water managers experience that the reduction of cyanobacterial nuisance is arduous. As long-term positive effects of management interventions are not often achieved, there is need for effective approaches.

The objective of this study was to investigate the efficacy of promising methods to reduce cyanobacterial nuisance in city waters, targeting the clear water state and promoting the growth of aquatic plants. Various methods were tested, in the laboratory, in small and large compartments and were eventually applied in whole ponds and lakes. It is widely accepted that the reduction of nutrient inputs is essential for long-term positive effects. This study focused on the reduction of the input and the availability of the key-nutrient phosphorus. It was shown that cyanobacterial nuisance was wide spread in urban ponds and lakes in the Dutch province of North Brabant. The phosphorus inputs of four urban lakes in this province were addressed. The study lakes differed greatly in the phosphorus sources and loads, depending on site-specific characteristics. These differences affected the selection of measures. It was shown that in-lake measures were effective in realizing the long-term abatement of the cyanobacterial nuisance, provided the external phosphorus input was limited. If the external phosphorus input could not be limited sufficiently, in-lake measures did not result in the long-term reduction of cyanobacterial nuisance.

To reduce the bioavailable phosphorus stock in the lake with in-lake measures, sediment capping with a phosphorus-binding agent (lanthanum-modified bentonite, LMB) can be effective and cheaper than sediment removal by dredging. The additional use of a flocculant may have added value and suppressed cyanobacterial blooms quickly and effectively. Aquatic plants and macroinvertebrates responded positively to the achieved improvement of the water quality. Accumulation of lanthanum was shown in aquatic plants and fish, following LMB exposure. No toxic effects of lanthanum from LMB were observed. Depending on site-specific characteristics, dredging or LMB did not suffice to limit the available phosphorus stock in the lake. For this situation, the additional capping of the sediment with sand was tested and subsequently applied in a lake. Management of the fish biomass and lake reconstruction can support rehabilitation. The results of this study underpin the importance of a site-specific diagnosis (water system analysis). The diagnosis clarifies the underlying causes of cyanobacterial nuisances and is essential for a site-specific tailored set of measures. This study showed that a site-specific set of measures reduced cyanobacterial nuisance effectively for a long term.

As eutrophication control is not always feasible or might be effective only in the long run, curative measures are needed for symptom relief. Several curative end-of-pipe measures that are often suggested were evaluated: effective microorganisms (EM®), golden algae, plant extracts, ultrasound and artificial mixing of non-stratifying waters. No strong support for the efficacy of these measures could be shown. Next to the above mentioned application of flocculant, the use of freshwater quagga mussels is promising. The efficacy of the mussels was experimentally tested and it was shown that the introduction of mussels in a hypertrophic urban pond reduced the phytoplankton biomass, including cyanobacteria, and induced a clear water state. The quagga mussel is an invasive alien species and new introductions should be considered carefully.

Based on the results from this study, the thesis provides a road map for water managers for the reduction of cyanobacterial nuisances in urban ponds and lakes.

Citizen science voor natuur in Nederland : van onschatbate waarde en onderschat belang
Breman, Bas ; Vliet, Arnold van - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2806) - 43
natuur - burgers - steden - stedelijke gebieden - biodiversiteit - monitoring - nature - citizens - towns - urban areas - biodiversity
De groene compacte stad : Een verkennende studie naar de kwantitatieve resultaten van het wegnemen van verharding in stedelijke gebieden.
Vries, E.A. de; Boone, P. ; Rooij, L.L. de; Keip, Linde - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research - 72 p.
health - urban areas - greening - plantations - plants - flowers - citizens - social participation
Groenten uit de stad
Valk, Arnold van der - \ 2016
urban agriculture - urban areas - health - social welfare - participation - volunteers

Stadslandbouw geeft niet alleen een krachtige impuls aan de leefbaarheid van de wijk, maar kan ook een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid. Hoe komen buurtprojecten voor stadslandbouw tot stand en wanneer zijn ze succesvol? AGORA ging hierover in gesprek met onderzoekers Beatriz Pineda Revilla (Universiteit van Amsterdam) en Arnold van der Valk (Wageningen Universiteit.

Beschermde en bedreigde dieren en planten in de stad : een geografische analyse van geselecteerde Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn-, en Rode Lijstsoorten
Lahr, Joost ; Meeuwsen, Henk ; Lammertsma, Dennis ; Gooedhart, Paul ; Zee, Friso van der - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2776) - 103
bedreigde soorten - planten - dieren - stedelijke gebieden - vogelrichtlijn - habitatrichtlijn - biodiversiteit - geografische informatiesystemen - steden - endangered species - plants - animals - urban areas - birds directive - habitats directive - biodiversity - geographical information systems - towns
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.