Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 1138

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==varkenshouderij
Check title to add to marked list
Fosforbenutting bij biologisch gehouden vleesvarkens
Bikker, Paul ; Tije, Naomi ten; Tijkorte, Achim - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1069) - 22
varkenshouderij - biologische landbouw - fosfor - varkensvoeding - slachtdieren - proeven - proefopzet - pig farming - organic farming - phosphorus - pig feeding - meat animals - trials - experimental design
Dit rapport beschrijft een praktijkstudie naar de mogelijkheden om het verteerbaar fosfor (vP) gehalte in het rantsoen van biologisch gehouden vleesvarkens te verlagen. De verlaging van het berekend vP-gehalte met 0,4 g/kg (15% in startvoer, 20% in vleesvarkensvoer) had geen negatieve invloed op de gezondheid en groei van de varkens. Deze verlaging ten opzichte van het controlevoer draagt bij aan een hogere fosforbenutting. De gerealiseerde vP-gehalten, gebaseerd op analyse van voer en feces, waren echter aanzienlijk hoger dan vooraf berekend op basis van tabelwaarden. Hierdoor kan niet vastgesteld worden of een verlaging van het vP-gehalte ten opzichte van de norm voor regulier gehouden varkens mogelijk is zonder invloed op de dierprestaties.
In vitro studie naar de invloed van intrinsiek en microbieel fytase op de afbraak van fytinezuur in biologische geteelde grondstoffen voor de dierhouderij : Een verkennende studie
Jonge, L.H. ; Wikselaar, P.G. van; Bikker, P. ; Krimpen, M.M. van - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1006) - 25
fytase - fytinezuur - biologische landbouw - veevoeder - voer - varkenshouderij - pluimveehouderij - ruwe grondstoffen - fosfaat - phytase - phytic acid - organic farming - fodder - feeds - pig farming - poultry farming - raw materials - phosphate
In this study, the usefulness of intrinsic phytase of plant ingredients for degrading phytate was investigated. The enzymatic conversion from phytate to soluble inorganic phosphate was determined in vitro with and without addition of microbial phytase. Phytate degradation was measured in mixtures in which ingredients with a high intrinsic phytase activity and ingredients with a high phytate content were combined.
Stadsvarkens als schakel in de circulaire economie
Vijn, M.P. - \ 2017
Ekoland 37 (2017)10. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
varkens - varkenshouderij - stadslandbouw - cradle to cradle - wetgeving - reststromen - voedselveiligheid - varkensvlees - pigs - pig farming - urban agriculture - legislation - residual streams - food safety - pigmeat
Aan welke regelgeving moet je voldoen om varkens in de stad te houden en te voeden met reststromen? Wageningen University & Research heeft hier onderzoek naar gedaan voor de Stichting Stadsvarkens in Ede. Deze stichting heeft als doelstelling het realiseren van een lokale circulaire economie door de inzet van (stads)varkens en de educatie hierover.
Elearning Cursus mens-dier interactie in de varkenshouderij
Ruis, M.A.W. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 2 p.
dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - diergedrag - diergezondheid - huisvesting, dieren - varkenshouderij - gedrag - behandeling - animal welfare - animal production - pigs - animal behaviour - animal health - animal housing - pig farming - behaviour - treatment
Hoe ervaart een varken de omgeving? En waarom is het van belang om hierbij stil te staan? Deze cursus richt zich op het belang van een goede mens-dier relatie, waarbij onder andere gekeken wordt naar de manier waarop een varken de wereld ervaart. Dit geeft inzicht in de manier van omgang, met als gevolg minder stress voor dier én mens. Het doel is een win-win situatie; het bevorderen van dierge - zondheid en dierenwelzijn dat onder andere zorgt voor meer werkplezier en meer benutting van het productie potentieel van het varken.
Simulating pigs : Understanding their motivations, behaviour, welfare and productivity
Boumans, Iris - \ 2017
University. Promotor(en): Imke de Boer, co-promotor(en): Eddy Bokkers; Gert Jan Hofstede. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463432122 - 200
pigs - pig farming - sustainability - motivation - animal behaviour - behaviour disorders - animal welfare - simulation models - animal production - varkens - varkenshouderij - duurzaamheid (sustainability) - motivatie - diergedrag - gedragsstoornissen - dierenwelzijn - simulatiemodellen - dierlijke productie

The transition towards sustainable pig production systems is receiving increasing attention nowadays. Pig behaviour plays a central role in sustainability, as it is an important indicator for pig welfare and can also affect other sustainability issues. Understanding behaviour and related welfare consequences requires to understand motivations underlying behaviour. The two aims of this thesis were: 1) to assess the use of agent-based modelling for understanding pig behaviour and underlying motivation, and 2) to apply agent-based modelling for increasing our understanding of pig behaviour, and related animal welfare and productivity performance.

We first explored the use of agent-based modelling with tail biting behaviour in pigs as a case study. An agent-based model was developed to understand the causation of tail biting behaviour. Subsequently, we developed a mechanistic and dynamic simulation model to gain more understanding of feeding behaviour and internal (physiological) factors. The model integrates knowledge from physiology and ethology, and combines growth with a behavioural decision model based on motivation. This model included motivations underlying feeding behaviour and various feeding patterns of an individually housed growing pig. To deepen our understanding of mechanisms underlying feeding patterns of pigs within 24 hours, hormonal circadian rhythms were included in the model in a follow-up study. The circadian rhythms of cortisol and melatonin explained the alternans pattern, a small peak of feed intake at the beginning of the day and a larger peak at the end of the day, of feeding in pigs. Next, an agent-based model of feeding and social interaction in commercially group-housed pigs was developed to deepen our understanding of the complex interaction between internal physiological factors and external social factors. Social factors (e.g. competition level and social facilitation) and behavioural strategies (e.g. avoidance and approach) affected social interactions among pigs and feeding behaviour. The causation of variation among pigs was further explored in this model. Pig characteristics were important in various feeding, social interaction and growth patterns in pigs.

In general, agent-based modelling proved to be a useful method to understand animal behaviour and underlying motivations. It contributed to further understanding of tail biting, feeding and social behaviour in pigs. Furthermore, agent-based modelling showed to be a novel method to find and assess behaviours as welfare indicators, and to contribute to understanding trade-offs and synergies between sustainability issues, such as animal welfare and productivity.

Effect van een kruidenextract op berengeur, agressief en seksueel gedrag bij biologische varkens
Vermeer, Herman ; Mens, Annemarie ; Seesink, Iris ; Blanken, Klaas ; Adameji, Oluwapelumi ; Bos, Pieter ; Bisschop, Herman - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1011) - 20
varkenshouderij - diergedrag - biologische landbouw - beren (varkens) - berengeur - geneeskrachtige kruiden - dierenwelzijn - pig farming - animal behaviour - organic farming - boars - boar taint - herbal drugs - animal welfare
An experiment with 273 entire males was conducted on an organic pig farm. Half of these males received a herbal extract in the drinking water to reduce mounting behaviour and boar taint. The herbal extract did not affect sexual behaviour and boar taint. Only two carcasses (0,7%) had a typical boar taint. However a complete change towards non castration for organic pigs is not yet applicable partly because of international trade difficulties. A follow up study will be prepared
Stadsvarkens : schakel in een circulaire economie : ruimte in wet- en regelgeving voor stadsvarkens : een advies aan Stichting Stadsvarkens Ede
Vermeij, I. ; Bikker, P. ; Holster, H. ; Raamsdonk, L. van; Vijn, M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel (Wageningen University & Research Wetenschapswinkel rapport 336) - ISBN 9789463434577 - 32
varkens - varkenshouderij - stadslandbouw - cradle to cradle - wetgeving - reststromen - voedselveiligheid - varkensvlees - duurzame ontwikkeling - pigs - pig farming - urban agriculture - legislation - residual streams - food safety - pigmeat - sustainable development
De Stichting Stadsvarkens te Ede wil weten aan welke regelgeving moet worden voldaan om vier varkens in een bosperceel te houden en te voeden met reststromen. Het doel is het sluiten van kringlopen binnen een circulaire economie. Dit rapport gaat in op de wet- en regelgeving rond diervoeding en op de afzet van het vlees in de setting van Stadsvarkens. Daarnaast wordt het voeren van reststromen in relatie tot diergezondheid belicht. Door studenten is binnen een ACT-traject gekeken naar relevante wetgeving en is een viertal scenario’s geschetst voor het houden van stadsvarkens die gevoerd worden met lokale reststromen. De scenario’s zijn door de onderzoekers tegen het licht gehouden en van kanttekeningen en een advies voorzien. Dit heeft geresulteerd in een ander advies, omdat verschillende knelpunten de eerdere scenario’s niet mogelijk maken.
Onderzoek Raalte : gezondheid biologische biggen : een beetje verwennen die biggen, want dan doen ze het beter
Vermeer, H.M. - \ 2017
Ekoland (2017)2. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
varkenshouderij - gelten - biggen - biologische landbouw - diergezondheid - dierenwelzijn - proefbedrijven - uitloop - spenen - varkens - pig farming - gilts - piglets - organic farming - animal health - animal welfare - pilot farms - outdoor run - weaning - pigs
Biologisch opgefokte gelten zijn socialer en spenen meer en zwaardere biggen dan gangbaar opgefokte gelten. Biggen die al in de zoogperiode een stukje weide krijgen als uitloop hebben na het spenen sneller diarree, maar doen het tot 25 kg beter dan biggen zonder weidegang. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de allerlaatste proef van 50 jaar onderzoek op het varkensproefbedrijf in Raalte.
Groepskraamsysteem: ontwikkeling van zeugen, biggen en vleesvarkens bij spenen op 4 of 9 weken leeftijd
Peet-Schwering, C.M.C. van der; Nieuwamerongen, S.E. van; Bolhuis, J.E. ; Binnendijk, G.P. ; Soede, N.M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Livestock Research rapport 1012) - 38
zeugen - zogende vrouwtjes - biggen - speenleeftijd - groepshuisvesting - kraamhokken - zogen - varkenshouderij - dierlijke productie - prestatieniveau - sows - lactating females - piglets - age at weaning - group housing - farrowing pens - suckling - pig farming - animal production - performance
Op Varkens Innovatie Centrum Sterksel is het effect onderzocht van twee speenstrategieën op de ontwikkeling (groei, voeropname, gezondheid, spelgedrag en beschadigend gedrag) van biggen uit een groepskraamsysteem met vijf zeugen en haar biggen. In de ene groep werden de biggen abrupt gespeend op 4 weken leeftijd (A4). In de andere groep werden de biggen geleidelijk gespeend op 9 weken leeftijd door toepassing van intermittent suckling (IS9). De A4 biggen bleven na spenen in een groep van 35 bij elkaar in een verrijkt biggenhok. Op een leeftijd van 9 weken zijn zowel de A4 als de IS9 biggen opgelegd in verrijkte vleesvarkenshokken voor 35 dieren. De bevindingen van het onderzoek bij de zeugen, biggen en vleesvarkens zijn beschreven in dit rapport.
Indampen van dunne mestfracties in combinatie met een luchtwasser
Hoeksma, P. ; Hol, A. ; Verheijen, R. ; Verdoes, N. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1014) - 25
vloeibare meststoffen - drijfmest - evaporatie - reinigers - ammoniakemissie - varkenshouderij - liquid manures - slurries - evaporation - scrubbers - ammonia emission - pig farming
The effect of an evaporator/air-scrubber combination on the reduction of ammonia and odour was evaluated and the evaporation capacity was assessed. It was concluded that at pig farms substantial reduction (one third) of the slurry volume can cost effectively be achieved while maintaining ammonia and odour reduction effiency.
Maatregelen ter reductie van ammoniakemissie in bestaande varkensstallen
Vermeij, I. ; Ellen, H. ; Bokma, S. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1010) - 21
varkenshouderij - huisvesting, dieren - ammoniakemissie - reductie - wetgeving - nederland - pig farming - animal housing - ammonia emission - reduction - legislation - netherlands
The ambition of Global Gap Add-on to reduce ammonia emission exceed the legal standards. Scrubber systems comply with the standards, but are not preferable. Alternatives to reduce ammonia emission on existing farms has been mapped out. A combination of measurements from Rav and PAS lead to different options. The reduction of protein in animal feed in addition to a housing measurement has a positive prospect. Internal deduction on farm level leads to different options. The measurements will lead to more exploitation costs on the pig farm.
LPS challenge in jonge biggen : VDI-12: effect voerinterventie op biggen
Greeff, Astrid de; Allaart, Janneke ; Bruijn, Carlijn de; Schokker, Dirkjan ; Roubos, Petra ; Winkelman-Goedhart, Hélène ; Vastenhouw, Stéphanie ; Ruuls, Lisette ; Rebel, Johanna ; Smits, Mari - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1009) - 21
biggen - maatregel op voedingsgebied - adequate immuniteit - diergezondheid - lipopolysacchariden - varkenshouderij - dierhouderij - immunologie - piglets - nutritional intervention - immune competence - animal health - lipopolysaccharides - pig farming - animal husbandry - immunology
Weet wat je eet: keurmerken voor een beter leven - Dierenwelzijn in beeld
Ruis, M.A.W. - \ 2016
Dierenwelzijnsweb
dierenwelzijn - dierlijke productie - rundveehouderij - varkenshouderij - pluimveehouderij - huisvesting, dieren - varkens - pluimvee - melkvee - vleesvee - animal welfare - animal production - cattle husbandry - pig farming - poultry farming - animal housing - pigs - poultry - dairy cattle - beef cattle
Van veel van keurmerken is onduidelijk hoe betrouwbaar ze zijn en wat ze zeggen over dierenwelzijn of andere kenmerken van een product. Het bekendste keurmerk om diervriendelijk geproduceerde producten te ondersteunen is het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Het Beter Leven keurmerk is een label met 3 sterren dat op steeds meer verpakkingen van vlees en eieren te vinden is. Hoe meer sterren, hoe beter het leven van de dieren is geweest. De Dierenbescherming laat het label door onafhankelijke professionals borgen. In deze video wordt uitgelegd waar 1, 2 of 3 sterren voor staan.
Ontwikkeling varkenshouderij met focus op dierenwelzijn - Dierenwelzijn in beeld
Ruis, M.A.W. - \ 2016
Wageningen UR Livestock Research
pigs - animal production - animal welfare - animal housing - animal nutrition - animal health - animal ethics - domestication - pig farming - teaching materials - varkens - dierlijke productie - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - diervoeding - diergezondheid - dierethiek - domesticatie - varkenshouderij - lesmaterialen
De geschiedenis van het varken gaat terug naar de eerste boeren die wilde zwijnen gingen houden. Ongeveer 6.000 jaar vóór Christus zouden in Iran en Irak de eerste varkens uit zwijnen zijn gedomesticeerd. De eerste landbouwers met tamme varkens vestigden zich ongeveer 5.000 jaar vóór Christus in Nederland. Het varken is altijd een vaste bewoner van boerenbedrijven geweest. Varkens waren natuurlijk leveranciers van spek en vlees, maar ze ploegden ook de akkers om, zorgden voor bemesting en ze verwerkten ook afval van de boerderij. Na de Tweede Wereldoorlog werd de varkenshouderij enorm geïndustrialiseerd: schaalvergroting, mechanisatie, en specialisatie werden gestimuleerd. Men keek in de jaren vijftig tot zeventig van de vorige eeuw met een zakelijke blik naar het dier; de economische voordelen waren het belangrijkst. Vanaf halverwege de jaren zestig nam de aandacht voor dierenwelzijn toe, en dit heeft geleid tot een aantal verboden en verplichtingen. Voorbeelden zijn een verbod op de volledige roostervloeren en het aanbinden van de zeugen, en verplichte groepshuisvesting voor drachtige zeugen. De varkenshouderij is de uitdaging aangegaan om varkensvlees duurzamer te produceren.
Houden van varkens met een intacte staart : invulling van stap 1 van de Verklaring van Dalfsen:demonstratieproject, praktijknetwerk en internationale samenwerking
Peet, G.F.V. van der; Kluivers-Poodt, M. ; Dirx-Kuijken, N.C.P.M.M. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G.P. ; Ursinus, W.W. ; Bolhuis, J.E. - \ 2016
Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 939) - 64 p.
varkens - staart - couperen van de staart - staartbijten - dierenwelzijn - dierverzorging - varkenshouderij - diergedrag - huisvesting, dieren - diergezondheid - dierlijke productie - pigs - tail - docking - tail biting - animal welfare - care of animals - pig farming - animal behaviour - animal housing - animal health - animal production
Op VIC Sterksel is een demonstratie uitgevoerd gericht op de vraag of het mogelijk is varkens te houden met intacte staart in voor de praktijk gangbare huisvesting. Het onderzoek heeft veel inzicht opgeleverd in het houden van varkens met intacte staart, maar laat ook zien dat het staartbijten tot aan het eind van het traject niet volledig controleerbaar is. De ervaringen en resultaten uit het demonstratieproject en specifiek de leerpunten van de dierverzorgers worden gebruikt in het praktijknetwerk. In het netwerk zijn varkenshouders samen aan de slag gegaan in de zoektocht naar vermindering van bijtgedrag. De resultaten van de demonstratie, het netwerk en ook de internationale samenwerking in de aanpak van het staartbijten zijn in dit rapport beschreven.
Het effect van aminozuuraanbod en -samenstelling van het voer op zoötechnische prestaties van beren gehuisvest onder verschillende sanitaire condities
Meer, Y. van der; Gerrits, W.J.J. ; Jansman, A.J.M. - \ 2016
Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 938) - 32 p.
beren (varkens) - aminozuren - eiwit - voedselsamenstelling - varkensvoeding - mestresultaten - hygiëne - varkenshouderij - zoötechniek - dierlijke productie - boars - amino acids - protein - food composition - pig feeding - fattening performance - hygiene - pig farming - zootechny - animal production
Dit experiment was opgezet om het effect van eiwitniveau (normaal versus verlaagd) en aminozuursamenstelling in het rantsoen te evalueren op de technische prestaties van beren gehuisvest onder een tweetal sanitaire condities.
Emissies bij gedeeltelijke onderafzuiging in stallen voor vleesvarkens en zeugen
Aarnink, A.J.A. ; Hol, J.M.G. ; Troquet, L.M.P. ; Ogink, N.W.M. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 916) - 35
varkenshouderij - zeugen - varkens - emissie - varkensstallen - stalklimaat - pig farming - sows - pigs - emission - pig housing - stall climate
Varkensstallen worden tegenwoordig veelal voorzien van luchtwassers om de uitgaande lucht te reinigen van ammoniak, geur en fijnstof. Het nadeel van de huidige wijze waarop luchtwassers worden ingezet is dat het niets doet aan de luchtkwaliteit in de stal. In Denemarken wordt al een aantal jaren onderzoek gedaan naar lokale afzuiging en reiniging van de lucht. Hierbij wordt een deel van de lucht (ca. 10 à 20% van de maximum capaciteit) onder de roosters afgezogen en gereinigd, terwijl de rest van de lucht via het plafond wordt afgezogen. Volgens Deens onderzoek kan de ammoniakemissie hiermee met 50 à 70% worden gereduceerd. De doelstelling van dit onderzoek was te bepalen hoe het Deense partiële onderafzuigsysteem vertaald kon worden naar de Nederlandse situatie. Hiervoor zijn modelberekeningen gedaan aan luchtstromingen in de stal en is een proof of principle onderzoek uitgevoerd op VIC Sterksel bij vleesvarkens en drachtige zeugen.
Haalbaarheid van BEX-BEA voor varkens- en pluimveebedrijven : verkenning van een verantwoordingsinstrument voor bedrijfsspecifieke milieuprestaties
Holster, H.C. ; Migchels, G. ; Aarnink, A.J.A. ; Harn, J. van - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 914) - 32
varkenshouderij - pluimveehouderij - milieubescherming - milieubeheer - emissiereductie - ammoniak - overijssel - pig farming - poultry farming - environmental protection - environmental management - emission reduction - ammonia
Proeftuin Natura 2000 Overijssel (‘de Proeftuin’) richt zich op de realisatie van Natura 2000- doelstellingen in de provincie Overijssel met behoud van agrarisch ontwikkelingsperspectief. Het project combineert het ontwikkelen en toepassen van ammoniak reducerende maatregelen in de praktijk, met de kennisuitwisseling tussen veehouders, adviseurs en andere betrokkenen. Voor de melkveehouderij is de KringloopWijzer een bekend instrument voor het verantwoorden van de milieuprestaties. De BEX (Bedrijfsspecifieke Excretie) en BEA (Bedrijfsspecifieke Excretie Ammoniak) maken hier onderdeel van uit. De gedachte dat aantoonbaar goed milieugedrag door de ondernemer mag leiden tot een vorm van beloning is niet alleen voorbehouden aan de melkveehouderij. Ook de intensieve veehouderij zoekt naar ruimte om te ondernemen. De melkveehouderij zit complex in elkaar met bijvoorbeeld ruwvoeropbrengsten en rantsoenen (gras en mais) die kunnen variëren. Bij de intensieve veehouderij is de voersamenstelling nauwkeurig bekend. De aanname bij de start van deze verkenning was dan ook dat een BEX-BEA intensief eenvoudig is op te zetten.
Immuunsysteem sturen met voer
Have, H. ten; Smits, M.A. - \ 2015
V-focus 12 (2015)4. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 21.
varkens - varkenshouderij - diergezondheid - varkensvoeding - voedertoevoegingen - immuunsysteem - antigenen - darmen - pigs - pig farming - animal health - pig feeding - feed additives - immune system - antigens - intestines
Het onderzoeksprogramma Feed4Foodure werkt aan een meetlat om te voorspellen wat het vermogen is van een dier om adequaat te reageren als het wordt blootgesteld aan ziekteverwekkers. Dit wordt de immuuncompetentie van het dier genoemd. Deze immuuncompetentie is te beïnvloeden door onder andere diervoeding en voederadditieven, vertelt onderzoeker Mari Smits van Wageningen UR.
Handboek Varkenshouderij 2015
Vermeij, I. - \ 2015
V-focus 12 (2015)4. - ISSN 1574-1575 - p. 39 - 39.
varkenshouderij - handboeken - technische informatie - bedrijfsmanagement - dierenwelzijn - diergezondheid - huisvesting, dieren - kwaliteitszorg - communicatie - kennisoverdracht - pig farming - handbooks - technical information - business management - animal welfare - animal health - animal housing - quality management - communication - knowledge transfer
Onlangs verscheen de volledig herziene editie van het Handboek Varkenshouderij. De vorige editie werd in 2010 uitgebracht. Deskundigen van Wageningen UR Livestock Research en enkele externe deskundigen hebben de inhoud volledig geactualiseerd. Ook zijn nieuwe onderwerpen toegevoegd.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.