Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 350

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==veengronden
Check title to add to marked list
Bemestingsproef digestaat op veen : Het vaststellen van de N-werking van onvergiste en vergiste mest en varianten van de vergiste mest via een veldproef op veengrond bij Kennis Transfer Centrum (KTC) te Zegveld
Houwelingen, K.M. van; Gies, T.J.A. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2804) - 17
drijfmest - digestaat - experimenteel veldonderzoek - veengronden - slurries - digestate - field experimentation - peat soils
Ontwikkelen beweidingsystemen bij hoge veebezetting op kleine huiskavel : beweidingsonderzoek op klei- en veengrond in 2015
Galama, P.J. ; Holshof, G. ; Reenen, K. van - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1016) - 51
melkvee - beweidingssystemen - zware kleigronden - veengronden - bezettingsdichtheid - melkveehouderij - nederland - dairy cattle - grazing systems - clay soils - peat soils - stocking density - dairy farming - netherlands
Praktijkproef onderwaterdrains Wormer- en Jisperveld
Akker, Jan van den; Diggelen, J.M.H. van; Houwelingen, Karel van; Kleef, Jan van; Pleijter, Matheijs ; Smolders, A.J.P. ; Turlings, L.G. ; Wielen, S. van der - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2765) - 67
drainage - grondwaterstand - bodemdaling - veengronden - emissie - evapotranspiratie - noord-holland - groundwater level - subsidence - peat soils - emission - evapotranspiration
Due to grassland evapotranspiration groundwater levels can be lowered decimeters below ditch water
level. Use of submerged drains reduces the lowering of groundwater levels and so peat oxidation and
subsidence and CO2 and N2O emissions. Submerged drains proved to increase the bearing capacity,
however, also the penetration resistance for a meadowbird beak increased. The capacity to capture
rain shower events increased. Groundwater and ditch water quality slightly improved. The infiltration
of ditch water increased considerably, however, was less than expected. Probably this is caused by a
hindered infiltration into the drain by sludge in the ditch. The use of a collector drain to regulate the
inlet is recommended.
Effect Ca- en Mg-meststoffen op bodemkwaliteit en grasproductie op veengrond
Deru, Joachim ; Eekeren, Nick van; Lenssinck, F.A.J. ; Bloem, J. - \ 2016
V-focus 13 (2016)3. - ISSN 1574-1575 - p. 29 - 31.
veengronden - graslanden - stikstof - calciummeststoffen - magnesiummeststoffen - indicatoren - bodemkwaliteit - duurzaam bodemgebruik - landbouwkundig onderzoek - peat soils - grasslands - nitrogen - calcium fertilizers - magnesium fertilizers - indicators - soil quality - sustainable land use - agricultural research
Uit onderzoek in 2010 blijkt dat het gemeten stikstofleverend vermogen van veengraslanden varieert tussen 170 en 340 kg N per ha, en dat de verhouding tussen calcium (Ca) en magnesium (Mg) in de bodem hier een belangrijke voorspeller voor is. In het kader van het project ‘Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden’ hebben het Louis Bolk Instituut, het Veenweiden Innovatiecentrum en WUR-Alterra onderzocht of er ook een oorzakelijk verband is tussen de Ca/Mg-verhouding en het stikstofleverend vermogen. Verschillende calcium- en magnesiummeststoffen zijn hiervoor getoetst.
Bodemkwaliteit op veengrond : effecten van drie maatregelen op een rij
Eekeren, N.J.M. van; Deru, Joachim ; Lenssinck, F.A.J. ; Bloem, J. - \ 2016
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 32 p.
biologische landbouw - bodemkwaliteit - veengronden - graslandgronden - melkveehouderij - organic farming - soil quality - peat soils - grassland soils - dairy farming
Deze brochure behandelt de bodemkwaliteit van veengrond. In Hoofdstuk 2 worden de zes elementen van bodemkwaliteit besproken. Hoofdstuk 3 gaat over meten en beoordelen van bodemkwaliteit. In Hoofdstuk 4 worden drie praktijkmaatregelen in het veenweidegebied behandeld. Onderdeel van deze brochure is een checklist voor bodemkwaliteit die elke melkveehouder op veen kan doorlopen.
Beslisboom opheffen bodemverdichting veenkoloniën
Booij, J.A. ; Essen, E. van - \ 2015
Wageningen UR
akkerbouw - grondbewerking - bodemstructuur - duurzaam bodemgebruik - diepe grondbewerking - veengronden - veenkolonien - arable farming - tillage - soil structure - sustainable land use - deep tillage - peat soils
Hoe verbeter je een perceel met bodemverdichting.
Notitie over de geschiktheid van stalveen als bodemmateriaal bij droge koeien in een vrijloopstal : vrijloopstal Hoogland
Kasper, G.J. ; Galama, P.J. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 900)
loopstallen - stalinrichting - huisvesting van koeien - veengronden - turf - rundveehouderij - melkveehouderij - utrecht - vloerbedekking - dierenwelzijn - loose housing - animal housing design - cow housing - peat soils - peat - cattle husbandry - dairy farming - floor coverings - animal welfare
Dit is een rapport over een oriënterende proef met stalveen als bodemmateriaal. Een proef in opdracht van de provincie Utrecht, uitgevoerd in een vrijloopstal voor koeien van bedrijf Hoogland.
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang : vervolgonderzoek gericht op de toepassing van een zomer- en winterpeil
Hoving, I.E. ; Massop, H.T.L. ; Houwelingen, K.M. van; Akker, J.J.H. van den; Kollen, J. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 875) - 87
graslanden - grondwaterstand - peilbeheer - veengronden - broeikasgassen - landgebruik - drainage - infiltratie - noord-holland - grasslands - groundwater level - water level management - peat soils - greenhouse gases - land use - infiltration
In polder Zeevang is een veldonderzoek uitgevoerd naar de toepassing van onderwaterdrains op veengrond bij drie slootpeilregimes. De drains verlaagden de variatie in grondwaterstanden significant. Dit betekent dat het grondwaterstandverloop vlakker was dan in de ongedraineerde situatie. De drains, die onder slootpeil liggen, hadden zowel een drainerend effect (extra waterafvoer) als een infiltrerend effect (extra water aanvoer). Het toepassen van een zomer- en winterpeil is gunstig voor het verminderen van maaivelddaling, maar tijdens natte perioden in het groeiseizoen leveren onderwaterdrains bij een peil van 40 cm –maaiveld geen extra afvoercapaciteit op. Het belang van melkveehouders, namelijk het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van het grasland, wordt daardoor onvoldoende gediend. Een meer flexibelere invulling van de perioden, waarop de slootpeilen volgens de beleidsregels omhoog en omlaag gezet moeten worden, is gewenst.
Hogere grondwaterstanden voor veenweiden : Veenweiden: Aangepast watermanagement noodzakelijk voor beperking veenafbraak
Akker, J.J.H. van den; Hendriks, R.F.A. - \ 2014
Bodem 24 (2014)6. - ISSN 0925-1650 - p. 7 - 9.
veengronden - grondwaterstand - bodemdaling - emissiereductie - drainage - nederland - peat soils - groundwater level - subsidence - emission reduction - netherlands
De CO2-emissie van veengronden in landbouwkundig gebruik is een substantieel en groeiend deel van de wereldwijde antropogene CO2-emissie en wordt internationaal als probleem ervaren. Nederland is hierbij een relatief middelgrote speler en beperking van veenafbraak en CO2-emissies wordt steeds urgenter. Toepassing van onderwaterdrains lijkt handelingsperspectief te bieden.
Actualisatie bodemkaart veengebieden : deelgebied en 2 in Noord Nederland
Vries, F. de; Brus, D.J. ; Kempen, B. ; Brouwer, F. ; Heidema, A.H. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2556)
veengronden - bodem - bodemkarteringen - cartografie - kaarten - noord-nederland - peat soils - soil - soil surveys - mapping - maps - north netherlands
De bodemkaart onderscheidt allerlei bodemtypen met veenlagen ondiep in het profiel. Door oxidatie en klink neemt de veendikte geleidelijk af. Hierdoor treedt er een verschuiving op in bodemtypen; moerige gronden veranderen in minerale gronden en veengronden in moerige gronden. Vanwege deze dynamiek bij gronden met dunne veenlagen dient de bodemkundige informatie periodiek geactualiseerd te worden. Alle veengebieden in Friesland en een deel van de veengebieden in Drenthe, Groningen en Overijssel zijn opnieuw in kaart gebracht. Het project heeft geresulteerd in een veendiktekaart en een geactualiseerde bodemkaart.
Onderwaterdrainage halveert bodemdaling veenweiden
Hoving, I.E. - \ 2014
You Tube / LR Wageningen UR
veengronden - peilbeheer - sloten - waterstand - graslanden - bodemdaling - drainage - utrecht - peat soils - water level management - ditches - water level - grasslands - subsidence
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains bij dynamisch slootpeilbeheer op veengrond.
Verslag workshops Friese Veenweidevisie
Janssen, R. ; Eikelboom, T. ; Brouns, K. ; Jansen, P. ; Kwakernaak, C. ; Verhoeven, J. - \ 2013
Utrecht : Kennis voor Klimaat - 140
veenweiden - veengronden - bodemdaling - klimaatadaptatie - waterkwaliteit - landgebruik - scenario-analyse - friesland - peat grasslands - peat soils - subsidence - climate adaptation - water quality - land use - scenario analysis
Waterschap en provincie werken aan een Veenweidevisie voor Friesland. In de Veenweidevisie vormt de zorg over de toenemende snelheid van de maaivelddaling en het verlies van de veenbodem een centraal aandachtspunt. Voor het verkennen van de problemen en oplossingen zijn streekbijeenkomsten georganiseerd. Drie scenario’s zijn voor de toekomst van de veenweiden in Friesland beschreven. Deze drie scenario’s zijn voor drie voorbeeldgebieden, Hommerts, Grote Veenpolder en het Buitenveld, uitgewerkt in drie workshops.
Regionale adaptatiestrategieën in Friese veenweidegebieden
Janssen, R. ; Kwakernaak, C. ; Verhoeven, J.T.A. - \ 2013
[Utrecht] : Kennis voor Klimaat - 136
veenweiden - veengronden - bodemdaling - klimaatadaptatie - waterkwaliteit - landgebruik - waterbeheer - friesland - scenario-analyse - peat grasslands - peat soils - subsidence - climate adaptation - water quality - land use - water management - scenario analysis
Op basis van berekende (verlaagde) maaiveldhoogten in 2050 en 2100 heeft het waterschap berekend, met het grondwatermodel MIPWA, wat het effect zal zijn van de maaivelddaling op de grondwaterstanden in het veenweidegebied en de omgeving. Vooral in de zandgronden van de Friese Wouden zal de maaivelddaling kunnen leiden tot een forse grondwaterstandsdaling en dus verdroging. Daarnaast is in samenwerking met het waterschap een notitie gemaakt over de effecten van klimaatverandering en mogelijke adaptatiemaatregelen op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in Friesland.
Effecten van beregening op het verloop van het freatisch vlak in veenkades
Oostindie, K. ; Wesseling, J.G. ; Kleef, J. van; Ritsema, C.J. - \ 2013
Wageningen : Alterra (Alterra speciaal rapport ) - 37
veengronden - stabiliteit - dijken - bodemfysica - bodemwater - beregening - peat soils - stability - dykes - soil physics - soil water - overhead irrigation
Snelle stijgingen in het verloop van het freatisch vlak onder relatief steile veenkades als gevolg van perioden met veel neerslag kunnen gevolgen hebben voor de mate van stabiliteit van dijklichamen. Door middel van irrigatieproeven zijn op een tweetal kades onderzocht hoe het freatisch vlak reageert op neerslaghoeveelheden die eens in de 100 jaar voorkomen, en die over een periode van 1 tot 9 dagen lengte vallen. Met behulp van het 2 dimensionale model HYDRUS-2D is geprobeerd deze situaties na te bootsen. Hiermee komt dan een instrumentarium beschikbaar waarmee alternatieve scenario’s kunnen worden doorgerekend. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt hoe de waterstroming door het dijklichaam plaatsvindt.
The use of molecular chemistry (pyrolysis-GC/MS) in the environmental interpretation of peat
Schellekens, J. - \ 2013
University. Promotor(en): Thomas Kuijper, co-promotor(en): Peter Buurman. - Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789461737823 - 161
turf - veengronden - vegetatie - degradatie - sphagnum - gewasanalyse - vegetatietypen - pyrolyse - moleculaire technieken - chemie - veenmoerassen - peat - peat soils - vegetation - degradation - plant analysis - vegetation types - pyrolysis - molecular techniques - chemistry - bogs
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains bij dynamisch slootpeilbeheer op veengrond
Hoving, I.E. ; Vereijken, P.F.G. ; Houwelingen, K.M. van; Pleijter, M. - \ 2013
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR, Livestock Research 719) - 54
veengronden - peilbeheer - sloten - waterstand - graslanden - bodemdaling - drainage - utrecht - peat soils - water level management - ditches - water level - grasslands - subsidence
Om maaivelddaling op veengrond tot een minimum te beperken, dient vooral in de zomerperiode de grondwaterstand zo hoog mogelijk gehouden te worden en dit vraagt om hoge slootpeilen. Met onderwaterdrains kan een aanzienlijke verbetering bereikt worden zonder het slootpeil extreem te verhogen. Om grondwaterstanden nog minder ver te laten uitzakken, is geëxperimenteerd met een extreme vorm van dynamisch peilbeheer, door het slootpeil afhankelijk te stellen van het graslandgebruik. Deze vorm van peilbeheer zou de veenafbraak verder moeten beperken dan de maatregelen hoog slootpeil en onderwaterdrains afzonderlijk.
Snijmaïsteelt op veengrond bij dynamisch slootpeilbeheer
Hoving, I.E. ; Schooten, H.A. van; Pleijter, M. - \ 2013
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 720) - 20
veengronden - waterstand - maïs - proefvelden - drainage - agrarische bedrijfsvoering - veengebieden - veehouderij - peat soils - water level - maize - experimental plots - farm management - peatlands - livestock farming
Gedurende twee jaar is in een experimentele pilot snijmaïs geteeld op veengrond bij een hoog slootpeil en minimale grondbewerking om maaivelddaling te beperken. In het voorjaar verdampte maïs aanmerkelijk minder water dan gras waardoor de grondwaterstanden minder daalden. Onderwaterdrains versterkten dit effect. Dit vermindert in potentie de maaivelddaling.
Sulfaatbronnen in het Hollandse veenlandschap
Vermaat, J.E. ; Harmsen, J. ; Hellman, F.A. ; Geest, H. van der; Klein, J.J.M. de; Konsten, S. ; Smolders, A.J.P. ; Verhoeven, J.T.A. ; Mes, R.G. ; Ouboter, M. - \ 2013
Landschap : tijdschrift voor Landschapsecologie en Milieukunde 30 (2013)1. - ISSN 0169-6300 - p. 5 - 13.
veengronden - waterkwaliteit - oppervlaktewater - sulfaat - wateraanvoer - bodemwater - veenweiden - groene hart - utrecht - zuid-holland - peat soils - water quality - surface water - sulfate - water advance - soil water - peat grasslands
De sulfaatbalansen van perceel, sloot en polder zijn nauw met elkaar verweven. Er bestaat onduidelijkheid over de effecten van sulfaat op de waterkwaliteit en over het relatieve belang van verschillende bronnen van sulfaat in het Hollands-Utrechtse veenlandschap. Deze studie laat zien dat oxidatie van het gebiedseigen veen meestal de belangrijkste bron is en dat de veenpolders netto exporteurs zijn van sulfaat. Over het algemeen zijn de sulfaatconcentraties in het oppervlaktewater van het laagveengebied vrij hoog. Dit heeft een verarmende invloed op de watervegetatie.
Een betere benutting met huidige gebruiksnormen : efficiëntere benutting mest door betere inschatting NLV en N-respons?
Eekeren, N.J.M. van; Deru, J.G.C. ; Kloen, H. ; Dijkman, W. ; Philipsen, A.P. ; Boer, H. - \ 2013
V-focus 10 (2013)2. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
melkveehouderij - graslandbeheer - zandgronden - veengronden - bemesting - normen - efficiëntie - bodemkwaliteit - dairy farming - grassland management - sandy soils - peat soils - fertilizer application - standards - efficiency - soil quality
Door de strengere bemestingsgebruiksnormen wordt bodemkwaliteit nog belangrijker. Voor een melkveehouder is een eerste stap zich bewust te worden van de variatie in grasproductie op zijn percelen en de mogelijkheden om dit door middel van indicatoren te kunnen inschatten. Een tweede stap is het opstellen van maatregelen om de bodemkwaliteit te verbeteren, leidend tot een verhoogde grasproductie en nutriëntenbenutting.
Innovatieve maïsteelt op veengrond in Noord-Holland : jaarrapportage 2012
Schooten, H.A. van; Deru, J.G.C. ; Parmentier, F. - \ 2013
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 16
zea mays - strokenteelt - graslanden - graslandgronden - veengronden - bodemdaling - grondbewerking - drainage - grondwaterstand - melkveehouderij - noord-holland - strip cropping - grasslands - grassland soils - peat soils - subsidence - tillage - groundwater level - dairy farming
In de proef op veengrond in Noord Holland is het effect op het grondwaterpeil onderzocht van maïs versus grasland, waarbij de maïs met de strokenfrees is ingezaaid of traditioneel (spitten), zowel ongedraineerd als met onderwaterdrainage. Ook opbrengsten en opbrengstkwaliteit zijn gemeten. De resultaten van het eerste jaar (2012) - waarbij het een heel nat jaar betrof - laten zien dat het grondwaterpeil bij maïs hoger blijft dan bij grasland, en dat het peil onder maïs in stroken hoger is dan bij spitten. Samen met het feit dat bij strokenfrezen ca. 90% van de bouwvoor ongestoord blijft, wordt verondersteld dat het effect van maïsteelt in stroken op bodemdaling gering is. Spitten gaf duidelijk hogere opbrengsten dan strokenteelt, en drainage had een grote positieve invloed op de opbrengst zowel bij spitten als bij strokenteelt. De oogst verliep met duidelijk minder structuurschade bij de strokenfrees ten opzichte van spitten.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.