Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 10 / 10

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==veerse meer
Check title to add to marked list
Damherten op de Haringvreter in het Veerse Meer : mogelijkheden voor een levensvatbare populatie?
Kuiters, A.T. ; Vries, D. de; Lammerstma, D.R. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2829) - 43
damherten - populatiebiologie - natura 2000 - natuurbeheer - levensvatbaarheid van populaties - genetische erosie - veerse meer - zeeland - fallow deer - population biology - nature management - population viability - genetic erosion
Verkenning kansen schelpdierkweek Veerse Meer
Smaal, A.C. ; Kamermans, P. ; Tangelder, M. ; Wijsman, J.W.M. - \ 2014
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C139/14) - 23
schaal- en schelpdierenvisserij - schaal- en schelpdierenteelt - veerse meer - waterbeweging - waterkwaliteit - mossels - kokkels - schelpen - oesters - shellfish fisheries - shellfish culture - water motion - water quality - mussels - clams - shells - oysters
In dit rapport wordt ingegaan op de vraag naar de mogelijkheden voor schelpdiervisserij en/of - kweek in het Veerse Meer en waar deze activiteiten vanuit het huidige ruimtegebruik mogelijk zijn. Daartoe is op basis van bestaande informatie een overzicht gegeven van de randvoorwaarden voor schelpdierkweek en de ruimte die er binnen de randvoorwaarden te vinden is. De randvoorwaarden en kansen zijn getoetst aan de ervaringen die inmiddels met schelpdierkweek in het Veerse Meer zijn opgedaan. Sinds de aanleg van een doorlaatmiddel in de Zandkreekdam (Katse Heule) is de waterbeweging en de waterkwaliteit van het Veerse Meer dusdanig verbeterd dat er schelpdierkweek mogelijk is, hetgeen blijkt uit diverse pilot studies.
Mariene monitoring & Natura 2000
Paijmans, A.J. ; Asjes, J. - \ 2012
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr.: C050/12) - 155
vogels - vissen - zeezoogdieren - benthos - natura 2000 - monitoring - noordzee - waddenzee - schelde - veerse meer - grevelingen - birds - fishes - marine mammals - north sea - wadden sea - river scheldt
IMARES heeft in opdracht van het ministerie van EL&I een rapport opgesteld over de eisen die de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn stellen ten aanzien van de monitoring in de Nederlandse zoute wateren. Vervolgens is geanalyseerd waar de huidige monitoring die wordt uitgevoerd voldoet aan deze eisen en waar deze leemtes vertoond. Binnen dit onderzoek vallen alle zoute wateren. Naast zes Natura 2000-gebieden op de Noordzee, ook de volgende gebieden meegenomen: Westerschelde & Saeftinghe, Oosterschelde, Veerse Meer, Grevelingen, Waddenzee
Vismonitoring 2008, Overgangswater: Westerschelde en Zoute Meren: Veerse meer
Goudswaard, P.C. ; Boois, I.J. de - \ 2008
Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C083b/08) - 26
vissen - prikvissen - alosa - ansjovissen - kaderrichtlijn water - westerschelde - veerse meer - fishes - lampreys - anchovies - water framework directive - western scheldt
Ten behoeve van de uitvoering van de Europese Kader Richtlijn Water is voor de Westerschelde en het Veerse meer in 2008 een bemonsteringsprogramma voor vis uitgevoerd analoog aan dat in 2007. In de Westerschelde is een bemonstering uitgevoerd met de ankerkuil en in het Veerse meer met hokfuiken. Beide bemonsteringen zijn uitgevoerd door beroepsvissers. De resultaten van deze bemonsteringen worden in deze rapportage gepresenteerd in de vorm van tabellen waarin de aantallen per inspanningseenheid en lengtefrequentieverdelingen van een aantal geselecteerde soorten staan. De aanwezigheid van enkele kritische soorten in de Westerschelde: fint, zeeprik, rivierprik, ansjovis, zeeaardje en zeenaalden, geven de bemonstering een extra dimensie.
Schelpdierwaterkwaliteit in Nederlandse kustwatergebieden in 2007: fecale coliformen
Poelman, M. ; Gool, A.C.M. van - \ 2008
Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C004/08) - 17
waterkwaliteit - schaaldieren - oppervlaktewater - fecale coliformen - bemonsteren - monitoring - kustgebieden - oppervlaktewaterkwaliteit - nederlandse wateren - veerse meer - water quality - shellfish - surface water - faecal coliforms - sampling - coastal areas - surface water quality - dutch waters
In December van 2007 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Hierbij is gebruik gemaakt van indicatormicro-organismen: de fecale coliformen, ten einde de schelpdierwaterkwaliteit te toetsen aan de geldende regelgeving (2006/113/EC inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwater). De aanwezigheid van fecale coliformen is beoordeeld in gebieden waar schelpdieren worden gekweekt, in het wild voorkomen en in gebieden waar mogelijk schelpdieren in de toekomst in cultuur kunnen worden gebracht. Hiertoe zijn op 13 locaties in het Nederlandse kustwater, het Nederlandse deel van de Waddenzee, de Oosterschelde, Waddenzee en de Zuidelijke Delta, vijf afzonderlijke schelpdiermonsters genomen en geanalyseerd. Het Veerse Meer is, op initiatief van IMARES, toegevoegd aan het monitoringsprogramma. In het Veerse Meer zal de komende jaren op experimentele schaal schelpdierkweek plaatsvinden, hierom is een steekproef genomen zodat ingespeeld wordt op toekomstige schelpdiervisserij of kweekactiviteiten. Op de onderzochte locaties zijn de geconstateerde mediaanwaarden voor fecale coliformgehalten lager dan 300 fecale coliformen per 100 gram schelpdiervlees en –vocht, waardoor voldaan wordt aan de Nederlandse regelgeving Kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren Stb. nr. 3-11-'83
Monitoring van Vis in Overgangswateren conform de eisen van de Kaderrichtlijn Water
Leeuw, J.J. de - \ 2006
IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visser Onderzoek (RIVO) C006/06) - 28
vissen - zoet water - zout water - monitoring - aquatische ecologie - westerschelde - eems-dollard - grevelingen - veerse meer - kaderrichtlijn water - fishes - fresh water - saline water - aquatic ecology - western scheldt - water framework directive
In het kader van de monitoringsverplichtingen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is onderzocht welke vormen van visbemonsteringen geschikt zijn voor toestand en trend monitoring en operationele monitoring en worden monitoringsstrategieen voor overgangswateren en zoute meren besproken. Specifiek gaat het hier om de monitoring in de Westerschelde en de Eems-Dollard en in de Grevelingen en het Veerse Meer
Landschapswaarden Veerse Meer; een inventarisatie, analyse & integratie
Nijhof, B.S.J. ; Bethe, F.H. ; Elderen, B. van; Goossens, C.M. ; Hermans, A.G.M. ; Koomen, A.J.M. ; Leopold, R. ; Querner, E.P. ; Vervloet, J.A.J. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 577) - 80
landschap - taxatie - landschapsecologie - geomorfologie - bossen - recreatie - landbouw - waterbeheer - nederland - cultuurgeschiedenis - zeeland - veerse meer - aardkunde - cultuurhistorie - ecologie - natuur - oppervlaktewater - landscape - valuation - landscape ecology - geomorphology - forests - recreation - agriculture - water management - netherlands - cultural history
In de jaren zestig ontstond door afsluiting van het Veerse Gat en de Zandkreek het Veerse Meer. De landschapsarchitect Nico de Jonge greep de kans het gebied rondom het onstane meer in te richten. Momenteel vindt in de provincie Zeeland een gebiedsgerichte aanpak Veerse Meer plaats. In het kader hiervan is dit onderzoek naar de landschapswaarden van het Veerse Meer en omgeving gestart. Na een algemene inleiding over de problematiek die er heest in het projectgebied, worden de waarden van het landschap, uitgesplitst in zes thema's, besproken. De ruimtelijke analyse geeft een beeld van onder andere de heterogene verdeling van de massa, verschillende sferen, hotspots en gebiedskarakteristieken. Het laatste hoofdstuk bespreekt de integratie van de zes thema's: waar verzwakken en/of versterken deze thema's elkaar? Het Veerse Meer blijkt qua diversiteit aan landschappen een uniek gebied te zijn. Tevens wordt, vanuit de visie per thema en de ruimtelijke analyse, ingegaan op de wens, geuit in het streekplan van de provincie Zeeland, om het huidige bosareaal veilig te stellen en het, aanvullend aan de ecologische hoofdstructuur, benutten van de mogelijkheden voor bosuitbreiding.
Veerse Meer: bijsturing van beleid noodzakelijk.
Bakker, J.G. ; Heil, A.E. - \ 1988
Recreatie en Toerisme 20 (1988)5. - ISSN 0165-4179 - p. 148 - 151.
recreatiegebieden - toepassingen - budgetten - landgebruik - recreatieonderzoek - bedrijfsvoering - fotogrammetrie - recreatie - onderzoek - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - tijd - waterrecreatie - zeeland - veerse meer - amenity and recreation areas - applications - budgets - land use - leisure research - management - photogrammetry - recreation - research - rural development - rural planning - time - water recreation
Onderzoek naar verdrogingsschade veroorzaakt door de afdamming van het Veerse Meer
Weerd, B. van der - \ 1978
Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1033) - 21
bodem-plant relaties - opbrengsten - hydrologie - bodemwater - deltawerken - veerse meer - zeeuwse eilanden - soil plant relationships - yields - hydrology - soil water - delta works
Nadelige effecten van aanleg dam (verbinding tussen Noord-Beveland en Walcheren op de gewasgroei op de eilanden
De eutrofiering van een kreek aan het Veerse meer en de invloed hierop van uitgemalen polderwater
Steenvoorden, J.H.A.M. ; Pankow, J. - \ 1976
Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 910) - 23
eutrofiëring - meren - stilstaand water - water - waterverontreiniging - waterkwaliteit - nederland - zeeland - veerse meer - eutrophication - lakes - standing water - water pollution - water quality - netherlands
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.