Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 46

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==vegetation mapping
Check title to add to marked list
A landscape ecological vegetation map of Saba (Lesser Antilles)
Freitas, J. de; Rojer, A.C. ; Nijhof, B.S.J. ; Debrot, A.O. - \ 2016
Den Helder : IMARES (Report / IMARES C195/15) - 48 p.
vegetation mapping - vegetation - flora - islands - saba - vegetatiekartering - vegetatie - eilanden
A semi-detailed landscape-based vegetation map (scale: 1: 37,500) is presented for the 13 km2 Lesser Antillean steep volcanic island of Saba, Netherlands Caribbean. The map is based on a total of 49 vegetation plots that were sampled in 1999 using a stratified random sampling design and analysed using TWINSPAN cluster analysis. Three hundred and fourteen (314) plant species, representing 56% of the total known flora (565 species), were recorded in the sample plots. The principal lower sections of the island possess a tropical savannah climate whereas the upper slopes reaching a maximum altitude of 870 m can best be characterized as a tropical rainforest climate.
Landscape ecological vegetation map of Sint Eustatius (Lesser Antilles)
Freitas, J.A. de; Rojer, A.C. ; Nijhof, B.S.J. ; Debrot, A.O. - \ 2014
Amsterdam : Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen - ISBN 9789069846798 - 66
vegetatiekartering - landschapsecologie - flora - vegetatietypen - sint eustatius - vegetation mapping - landscape ecology - vegetation types
Ecohydrologie van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen : inventarisatieatlas van vegetatie, bodem en grondwaterkwaliteit
Mars, H. de; Schunselaar, J. ; Schaminee, J.H.J. - \ 2012
Den Haag : Directie Kennis en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Rapport nr. 2012/OBN159-HEBE) - 216
moerassen - vegetatiekartering - vegetatiemonitoring - beekdalen - ecohydrologie - ecologisch herstel - hellingen - bodem - geohydrologie - natuurbeheer - zuid-limburg - marshes - vegetation mapping - vegetation monitoring - brook valleys - ecohydrology - ecological restoration - slopes - soil - geohydrology - nature management
Om behoud en herstel van de natte hooilanden en kalkmoerassen in de Zuid Limburgse beekdalen mogelijk te maken, is niet alleen meer inzicht nodig in de sturende processen en sleutelfactoren maar, om te beginnen, in de actuele kwaliteit (hydrologie, vegetatie, bodem). Er bestaat namelijk tot op heden slechts een beperkt inzicht in de actuele (natuur)kwaliteiten van de naar schatting 180 helling- en bronmoerassen in Zuid- Limburg, en de kansen en knelpunten voor het behoud en herstel.
A landscape ecological vegetation map of Sint Eustatius (Lesser Antilles)
Freitas, J.A. de; Rojer, A.C. ; Nijhof, B.S.J. ; Debrot, A.O. - \ 2012
Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C053/12) - 61
flora - plantengeografie - spermatophyta - nederlandse antillen - sint eustatius - vegetatietypen - geomorfologie - vegetatiekartering - phytogeography - netherlands antilles - vegetation types - geomorphology - vegetation mapping
A semi-detailed landscape-based vegetation map (scale: 1: 37,500) based on field data from 1999 has been available as an update of Stoffers’ 1956 map of the Lesser Antillean island of St. Eustatius, Netherlands Caribbean, but up to now was never finalized or published. In this report we complete the documentation of that map to provide new insights into vegetation change over a period of more than 40 years, and a quantitative reference point for future studies on landscape-level vegetation development for the island.
Vijftig jaar groeiend veen op het Kootwijkse stuifzand
Bijlsma, R.J. ; Leys, H.N. ; Zonneveld, I.S. - \ 2011
De Levende Natuur (2011)112. - ISSN 0024-1520 - p. 18 - 21.
vegetatiekartering - bossen - natuurgebieden - bodemwater - hoogveengebieden - veluwe - vegetation mapping - forests - natural areas - soil water - moorlands
Bij een vegetatiekartering in de boswachterij werd in 1959 een 'miniatuur hoogveen' aangetroffen in de noordhelling van een stuifheuvel : veenmoskussens van enkele vierkante meters oppervlakte en enkele decimeters dikte. Dankzij de uitvoerige beschrijving in De Levende Natuur kon deze opmerkelijke plek in 2009 worden teruggevonden. Het fenomeen stuifzandveen blijkt wijder verspreid in stuifzandbebossingen, maar is tot dusver slecht gedocumenteerd.
Het deelhok als nieuwe basiseenheid voor floristische inventarisatie : drie decennia planten- en mossenonderzoek in atlasblok 4017-Hummelo & Keppel
Hertog, A.J. - \ 2011
Velp : Hogeschool van Hall Larenstein (VHL-rapport 2) - ISBN 9789081742603 - 90 p.
vegetatiekartering - flora - monitoring - biodiversiteit - inventarisaties - achterhoek - vegetation mapping - biodiversity - inventories
Uit methodisch onderzoek blijkt dat bij een normale onderzoeksinspanning maar rond de 50% van het werkelijke aantal plantensoorten in een kilometerhok gevonden wordt. Het merendeel van de zeldzame en schaars verspreide soorten wordt gemist vanwege een te lage trefkans. Door het onderzoek te concentreren op een beperkt deel van een kilometerhok neemt de trefkans van soorten aanzienlijk toe als gevolg van een hogere onderzoeksintensiteit. De praktijk wijst uit dat de deelhokmethode, waarbij slechts twee zorgvuldig gekozen deelhokken ter grootte van 200 bij 200 meter worden geïnventariseerd, minstens zo effectief is en belangrijke voordelen biedt ten opzichte van de gangbare werkwijze. Een deelhok kan in een beperkte tijd, gemiddeld vier uur, integraal en nagenoeg volledig worden geïnventariseerd. Een deelhokonderzoek is daarom veel beter reproduceerbaar. Een deelhok is daarmee zeer geschikt als onderzoekseenheid voor monitoring.
Vegetatie- en habitatkartering Witterveld 2010
Janssen, J.A.M. ; Bijlsma, R.J. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2178) - 36
vegetatiekartering - habitats - natura 2000 - monitoring - militaire gebieden - drenthe - vegetation mapping - military areas
Het rapport beschrijft de werkwijze en resultaten van een vegetatiekartering van het militaire oefenterrein Witterveld bij Assen (Drenthe) in 2010. De vegetatiekartering is gebaseerd op een eerder uitgevoerde structuurkartering door de afdeling DGW&T van het ministerie van Defensie, en op digitale infrarood luchtfoto’s uit 2006. De vegetatiekaart is gebruikt als basis voor een kaart van de Natura 2000-habitattypen. Het rapport geeft een overzicht van de ruim 30 aangetroffen vegetatietypen en de wijze waarop deze zijn vertaald naar de Europese habitattypen. De habitatkaart kan gebruikt worden als nulmeting voor monitoring en als basis voor het Natura 2000-beheerplan.
Een aangepaste indeling in fysisch-geografische gebieden als basiskaart voor de landelijke verspreiding van soorten
Siebel, H.N. ; Bijlsma, R.J. - \ 2010
Buxbaumiella 87 (2010). - ISSN 0166-5405 - p. 35 - 40.
korstmossen - mossen - verspreiding - fysische geografie - vegetatiekartering - lichens - mosses - dispersal - physical geography - vegetation mapping
Geografische eenheden (districten, regio’s) worden veel gebruikt als kaartondergrond of bij de karakterisering van de verspreiding van mos- en korstmossoorten. De eigen kenmerken van de eenheden helpen de verspreiding te verklaren. Hierbij is tot nu toe veelal gebruik gemaakt van floradistricten die voor vaatplanten zijn opgesteld. De indeling in floradistricten is ten dele onbevredigend omdat het onderscheiden van sommige districten weinig zinvol is en de ligging van een aantal districten niet goed correspondeert met de verspreidingspatronen van veel mossoorten. Daarom is er gezocht naar een alternatieve simpele indeling, die verschillen in de verspreiding van (korst)mossen beter verklaart.
Kartering terrestrische Natura 2000 habitattypen; Botshol 2009
Raemakers, I. ; Weeda, E.J. ; Janssen, J.A.M. ; Dort, K. van - \ 2010
Maarheeze : Ecologica - 47
natura 2000 - vegetatietypen - vegetatiekartering - natuurgebieden - veenweiden - utrecht - vegetation types - vegetation mapping - natural areas - peat grasslands
Momenteel worden voor de Nederlandse Natura 2000 gebieden beheerplannen opgesteld. Voor het formuleren van richtlijnen en maatregelen, alsmede om de ontwikkelingen rond de habitattypen en doelsoorten in de toekomst te kunnen evalueren, is het noodzakelijk om de uitgangssituatie ten aanzien van de habitattypen en doelsoorten goed te beschrijven. Ook de terrestrische vegetatie wordt door de grootste eigenaar in het gebied, de Vereniging Natuurmonumenten, met regelmaat beschreven, maar een eerdere analyse leerde dat de hiervoor gebruikte typologie niet eenduidig valt te vertalen naar Natura 2000 habitattypen. Daarom is in juni en juli 2009 een kartering van de terrestrische habitattypen uitgevoerd. De resultaten van deze kartering worden in dit rapport beschreven.
Reconstructie van kalkgrasland en de noodzaak bestanden te koppelen
Weeda, E.J. - \ 2010
Buxbaumiella 86 (2010). - ISSN 0166-5405 - p. 45 - 54.
kalkgraslanden - vegetatiekartering - mossen - korstmossen - zuid-limburg - chalk grasslands - vegetation mapping - mosses - lichens
Om kalkgrasland te herstellen moet je weten hoe het eruit heeft gezien. Een belangrijk element in de diversiteit van kalkgraslanden vormt de mos- en korstmosflora. Onze voornaamste kennis van de kalkgraslandvegetatie in het midden van de vorige eeuw vormen de opnamen van Diemont & Van de Ven (1953) en Barkman (1953). In de Landelijke Vegetatie Databank waren de meeste van deze opnamekoppels inderdaad verenigd, waarbij echter de addenda op de mossenopnamen (Barkman 1953, p. 28-29) over het hoofd waren gezien. Ook vroegen een paar systematische determinatiefouten in Barkmans tabel om correctie.
Observing giant panda habitat and forage abundance from space
Wang, T. - \ 2009
Wageningen University. Promotor(en): Andrew Skidmore; Herbert Prins, co-promotor(en): A.G. Toxopeus. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085854180 - 130
bamboes - remote sensing - ailuropoda melanoleuca - ruwvoer (forage) - habitats - china - vegetatiekartering - bamboos - forage - vegetation mapping
Giant pandas are obligate bamboo grazers. The bamboos favoured by giant
pandas are typical forest understorey plants. Therefore, the availability and
abundance of understorey bamboo is a key factor in determining the quantity
and quality of giant panda food resources. However, there is little or no
information about the spatial distribution or abundance of bamboo underneath
the forest canopy, due to the limitations of traditional ground survey and
remote sensing classification techniques. In this regard, the development of
methods that can predict the understorey bamboo spatial distribution and cover
abundance is critical for an improved understanding of the habitat, foraging
behaviour and distribution of giant pandas, as well as facilitating an optimal
conservation strategy for this endangered species.
The objectives of this study were to develop innovative methods in remote
sensing and GIS for estimating the giant panda habitat and forage abundance,
and to explain the altitudinal migration and the spatial distribution of giant
pandas in the fragmented forest landscape.
It was concluded that 1) the vegetation indices derived from winter (leaf-off)
satellite images can be successfully used to predict the distribution of evergreen
understorey bamboo in a deciduous-dominated forest, 2) winter is the optimal
season for quantifying the coverage of evergreen understorey bamboo in a
mixed temperate forest, regardless of the classification methods used, 3) a
higher mapping accuracy for understorey bamboo in a coniferous-dominated
forest can be achieved by using an integrated neural network and expert system
algorithm, 4) the altitudinal migration patterns of sympatric giant pandas and
golden takins are related to satellite-derived plant phenology (a surrogate of
food quality) and bamboo abundance (a surrogate of food quantity), 5) the
driving force behind the seasonal vertical migration of giant pandas is the
occurrence of bamboo shoots and the temperature variation along an altitudinal
gradient, 6) the satellite-derived forest patches occupied by giant pandas were
significantly larger and more contiguous than patches where giant pandas were
not recorded, indicating that giant pandas appear sensitive to patch size and
isolation effects associated with forest fragmentation.
Overall, the study has been shown the potential of satellite remote sensing to
map giant panda habitat and forage (i.e., understorey bamboo) abundance. The
results are important for understanding the foraging behaviour and the spatial
distribution of giant pandas, as well as the evaluation and modelling of giant
panda habitat in order to guide decision-making on giant panda conservation.
Excursieverslagen 2003 : Plantensociologische Kring Nederland
Dort, K.W. van; Haveman, R. ; Janssen, J.A.M. - \ 2008
Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland - 67
plantengemeenschappen - vegetatie - natuurgebieden - vegetatiekartering - veldwerk - monitoring - plant communities - vegetation - natural areas - vegetation mapping - field work
Voor u ligt het verslag van de PKN-excursies die in 2003 gehouden zijn. In totaal gingen we 42 maal op stap. Twee excursiedoelen werden zelfs tweemaal bezocht, namelijk het Naardermeer, ons eerste natuurmonument, en het Witterveld, ons laatste levend hoogveen. Deze bundel bevat het verslag van 14 van de 42 gehouden excursies, precies eenderde dus. Daarnaast is in deze bundel een verslag opgenomen van de excursie naar de Alde Feanen in 2002, onder leiding van Eddy Weeda en Henk Jager. Het is geheel te wijten aan de onoplettendheid van de redactie dat dit verslag niet in de bundel van 2002 is opgenomen.
Excursieverslagen 2002 : Plantensociologische Kring Nederland
Dort, K.W. van; Haveman, R. ; Janssen, J.A.M. - \ 2008
Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland - 61
plantengemeenschappen - vegetatie - natuurgebieden - veldwerk - vegetatiekartering - plant communities - vegetation - natural areas - field work - vegetation mapping
Marcel Horsthuis en Patrick Hommel houden het redactiewerk na 15 jaar definitief voor gezien. Het genoemde duo is opgevolgd door een driemanschap: Klaas van Dort, Rense Haveman en John Janssen. Dit trio zal de komende jaren het redactieteam vormen en trachten de achterstand zo snel mogelijk in te halen. Tot de plantensociologische hoogtepunten van 2002 rekenen we het boottochtje over de Grevelingen met een bezoek aan Hompelvoet en Veermansplaat en de excursie naar de ENCI-groeve
Een nieuwe vegetatiekaart (2006) en een Natura 2000 habitatkaart van de Hoge Veluwe
Bijlsma, R.J. ; Griffioen, A.J. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1770) - 33
vegetatie - habitats - monitoring - cartografie - nationale parken - nederland - vegetatiekartering - natura 2000 - veluwe - vegetation - mapping - national parks - netherlands - vegetation mapping
De reeks van vegetatiekaarten uit 1981 en 1992 van het Nationale Park de Hoge Veluwe is uitgebreid met een kaart die is gemaakt op grond van (false-colour) luchtfoto’s uit 2003 en 2006 en veldopnamen. De veranderingen in de oppervlakten van korte vegetaties in de periode 1981-2006 zijn gering en vooral het gevolg van verschillen in interpretatie van kaarteenheden. Deze stabiliteit is het resultaat van beheermaatregelen die zich richten op het behoud en herstel van de begroeiingstypen stuifzand, droge en vochtige heide en heischraal grasland. Door de nieuwe vegetatiekaart te combineren met de bodemkaart en historisch kaartmateriaal, is een Natura 2000 habitatkaart gemaakt. De Hoge Veluwe (incl. Otterlose bos) omvat 2000 ha habitattype (37% van de totale oppervlakte) verdeeld over 11 habitattypen
Inventory of Irish vegetation data collected by Dutch researchers
Kruijt, D. ; Hennekens, S.M. ; Schaminée, J.H.J. - \ 2007
Nijmegen : Radboud Universiteit - 20
vegetatie - inventarisaties - karteringen - databanken - ierse republiek - vegetatiekartering - vegetation - inventories - surveys - databases - irish republic - vegetation mapping
Schinveldse bossen
Bijlsma, R.J. ; Haveman, R. - \ 2007
In: Excursieverslagen 2001 / Haveman, R., Hommel, P.W.F.M., Horsthuis, M.A.P., Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland - p. 53 - 56.
bossen - bosecologie - plantengemeenschappen - veldwerk - vegetatiekartering - forests - forest ecology - plant communities - field work - vegetation mapping
Excursieverslag 2001 van een gebied dat grote natuurwetenschappelijke betekenis heeft, in kaart is gebracht door de in 1971 opgerichte werkgroep tot behoud van de Schinveldse bossen
Militair oefenterrein Havelte-Oost
Haveman, R. ; Berg, A. van der - \ 2007
In: Excursieverslagen 2001 / Haveman, R., Hommel, P.W.F.M., Horsthuis, M.A.P., Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland - p. 39 - 43.
plantengemeenschappen - heidegebieden - monitoring - overijssel - vegetatiekartering - plant communities - heathlands - vegetation mapping
Excursieverslag 2001 bij de keileemkop de Havelterberg of Bisschopsberg, waar een bijzondere vegetatie te vinden is. Bijzonder opvallend was een bezoek aan de Kleine Startbaan, een strook in de heide, omgeploegd in de tweede wereldoorlog voor aanleg van een vliegveld (dat niet tot stand kwam)
Excursieverslagen 2001 Plantensociologische Kring Nederland
Haveman, R. ; Hommel, P.W.F.M. ; Horsthuis, M.A.P. - \ 2007
Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland - 78
plantengemeenschappen - vegetatie - onderzoek - natuurreservaten - monitoring - veldwerk - vegetatiekartering - plant communities - vegetation - research - nature reserves - field work - vegetation mapping
Het jaar 2001 was het twaalfde jaar waarin de Platensoiologische Kring Nederland een aantal botanische excursies organiseerde naar natuurterreinen in Nederland en de ons omringende landen. In dit boekje wordt daar (nu) verslag van gedaan
Vegetatieonderzoek op rundveebedrijven in de Noordelijke Friese Wouden in de zomer van 2005
Weeda, E.J. - \ 2005
[S.l.] : S.n. - 125
rundveehouderij - vegetatie - vegetatiekartering - vegetatiemonitoring - friese wouden - cattle husbandry - vegetation - vegetation mapping - vegetation monitoring
Rapportage over het vegetatieonderzoek op 37 rundveebedrijven in de Noordelijke Friese Wouden in de zomer van 2005.
Veranderingen in de korstmos-vegetatie van het Wekeromse Zand (II): een vergelijking tussen 1994 en 2004
Ketner-Oostra, H.G.M. - \ 2004
Buxbaumiella 67 (2004). - ISSN 0166-5405 - p. 49 - 56.
korstmossen - achteruitgang (deterioration) - vegetatiekartering - bodem-plant relaties - eolisch zand - veluwe - lichens - deterioration - vegetation mapping - soil plant relationships - aeolian sands
In the previous review (period 1984-1994) the subject of discussion was a decrease of the quantity of lichens in the nature reserve of 190 ha inland sand-dune landscape in the Veluwe region of Gelderland, while the species diversity remained high. In 1992- 1993 management measures in this reserve, such as the cutting and removing of 35 ha pine-trees and sod-cutting, were implemented in order to regain an open inland sand-dune landscape. In 2003 it became apparent that too much erosion had harmed the lichen-steppe in the northern part, which had changed into a pioneer vegetation with the moss Polytrichum piliferum. In the southern part with fewer dynamics, the influence was visible of the aerial nitrogen deposition. For the reserve as a whole the lichen diversity remained high, but since 1994 the quantity has decreased even more.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.