Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 30

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==vegetation monitoring
Check title to add to marked list
Ontwikkelen van een Remote Sensing monitoringssystematiek voor vegetatiestructuur : pilotstudie: detectie verruiging Grijze Duinen (H2130) voor het Natura 2000-gebied Meijendel-Berkheide
Mücher, Sander ; Kramer, Henk ; Wijngaart, Raymond van der; Huiskes, Rik - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2838) - 45
remote sensing - vegetatiemonitoring - duinen - nederland - vegetation monitoring - dunes - netherlands
Opslibbing en vegetatie kwelder Ameland-Oost, jaarrapportage 2015
Groot, A.V. de; Regteren, M. van; Weide, B.E. van der - \ 2016
Den Helder : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES C049/16) - 32 p.
vegetatiemonitoring - vegetatie - sedimentatie - monitoring - bodemdaling - nederlandse waddeneilanden - vegetation monitoring - vegetation - sedimentation - subsidence - dutch wadden islands
In 2015 zijn op de kwelder van Ameland-Oost de opslibbing en vegetatieontwikkeling gemeten, als onderdeel van de lopende monitoring naar de effecten van de bodemdaling door gaswinning. De meting vindt plaats op twee raaien, in totaal bestaande uit 38 permanente kwadraten (pq’s) met SEBs (Sedimentatie-Erosiebalk). De observaties over 2015 passen grotendeels binnen de tot nu toe gemeten trends in maaiveldhoogte en vegetatieontwikkeling op Ameland en de natuurlijke variatie in opslibbing en vegetatieontwikkeling.
Hoogovenslakken in de natuur: wat nu?
Dorssers, Ben ; Wamelink, G.W.W. ; Groenenberg, J.E. - \ 2015
Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)120. - ISSN 1572-7610 - p. 16 - 19.
kustgebieden - zandsuppletie - vegetatie - vegetatiemonitoring - sintels - coastal areas - sand suppletion - vegetation - vegetation monitoring - slags
In Zuid-Holland is de kust de afgelopen jaren op verschillende plaatsen verstevigd door zandsuppletie. Niet alleen omwille van een betere kustbescherming maar ook voor natuurontwikkeling en recreatie. In sommige gebieden ligt de opgespoten zeebodem echter bezaaid met slakken afkomstig van de metaalproductie. Tot nog toe was het niet duidelijk of deze slakken negatieve effecten hebben op het milieu en of deze slakken invloed hebben op de vegetatieontwikkeling. Doel van het onderzoek is het bepalen van het effect van metaalslakken op de ontwikkeling van de vegetatie en de uitloging van zware metalen naar de bodem en het grondwater in het gebied Spanjaards Duin. Er is niet onderzocht wat het effect van de metaalslakken op de fauna is.
Ontwerp verdrogingsmeetnet in twee Twentse Natura 2000-gebieden: Achter de Voort - Agelerbroek - Voltherbroek en Bergvennen - Brecklenkampse veld
Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de; Jansen, P.C. ; Huiskes, H.P.J. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra 2605) - 71
hydrologie - verdroging (milieu) - meetnetten - grondwater - vegetatiemonitoring - vegetatie - overijssel - twente - hydrology - groundwater depletion - monitoring networks - groundwater - vegetation monitoring - vegetation
In twee Natura 2000-gebieden werden in het kader van het verdrogingsnetwerk van de Provincie Overijssel locaties voor nieuwe grondwatermeetpunten geselecteerd. Hiertoe werden in de botanische hot-spots van deze gebieden elf transecten vegetatiekundig en bodemkundig beschreven. Op basis van bestaande gegevens werd een inschatting gegeven van de lokale hydrologische omstandigheden en hun representativiteit voor de regionale hydrologie. Belangrijke criteria bij de selectie waren (1) het goed ontwikkeld voorkomen van de habitattypen die voor bovengenoemde gebieden zijn aangewezen en (2) het voorkomen van deze typen in een zo gaaf mogelijke landschappelijke context.
Mogelijkheden van Remote Sensing voor vegetatiemonitoring in Nederland : verkenning van de toegevoegde waarde van de huidige Remote Sensing-technieken op gangbare methoden voor de monitoring en beoordeling van de kwaliteit van beheertypen en habitattypen
Mücher, S. ; Wijngaart, R. van der; Huiskes, H.P.J. ; Meijninger, W.M.L. ; Schmidt, A.M. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2591) - 115
vegetatiebeheer - vegetatiemonitoring - remote sensing - vegetation management - vegetation monitoring
De huidige vegetatie(structuur)monitoringmethoden voor de beoordeling van habitats zijn arbeidsintensief en kostbaar. De frequentie van de huidige vegetatiemonitoring is daardoor vaak laag en heeft het mogelijke risico dat de beheerder / beleidsmaker te laat in de gaten krijgt dat de kwantiteit of kwaliteit van een habitat achteruitgaat. Remote-sensingdata en -technieken bieden de mogelijkheid om sneller inzicht te krijgen in tussentijdse veranderingen. Hoewel de ontwikkelingen in Remote Sensing (RS) snel gaan, worden deze technieken nog maar weinig ingepast in de huidige werkprocessen.
Vegetatie-, beheer- en habitattypen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe in 2014
Bijlsma, R.J. ; Janssen, J.A.M. ; Weeda, E.J. ; Griffioen, A.J. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2616)
vegetatiemonitoring - habitats - vegetatietypen - nationale parken - heidegebieden - eolisch zand - graslandgronden - natuurgebieden - inventarisaties - veluwe - vegetation monitoring - vegetation types - national parks - heathlands - aeolian sands - grassland soils - natural areas - inventories
In 2014 is een vegetatiekartering uitgevoerd van Het Nationale Park De Hoge Veluwe uitgaande van een luchtfoto-interpretatie uit 2013 en kleurenfoto’s uit 2010. Het Park bestaat voor ruim 30% uit Natura 2000-habitattypen, verdeeld over 12 typen en draagt belangrijk bij aan oppervlakten habitattype van de Veluwe, met name voor Zandverstuivingen (848 ha), Stuifzandheiden (270 ha), Zure vennen en Heideveentjes (16 ha), Vochtige heiden (27 ha), Heischrale graslanden (189 ha) en Oude eikenbossen (240 ha). Ten opzichte van de kartering in 2007 zijn er op hoofdlijnen de volgende ontwikkelingen: de oppervlakte zandverstuivingen is met maximaal 10% afgenomen, vooral door successie naar Stuifzandheiden; Stuifzandheiden zijn afgenomen ten gunste van Droge heiden; de oppervlakte Heischrale graslanden is praktisch gelijk gebleven; vergrassing met Pijpenstrootje is voortgeschreden; de oppervlakten Vochtige heiden en Zure vennen zijn niet wezenlijk veranderd; habitattype Zwakgebufferde vennen is nieuw onderscheiden met een zeer klein oppervlakte; de oppervlakte Heideveentjes is toegenomen door betere inventarisatie; Jeneverbesstruwelen en Oude eikenbossen zijn in oppervlakte gelijk gebleven; het weinig voorkomende type Beuken-eikenbossen met hulst is uitgebreid met een deel dat in 2007 ten onrechte niet was onderscheiden. De vegetatietypen zijn toegekend aan 11 natuurbeheertypen waarvan N16.01 Droog bos met productie 48% van de oppervlakte inneemt, gevolgd door N01.01 Droge heide met 22% en N07.02 Zandverstuiving met 14%. De overige typen beslaan elk minder dan 5% van de oppervlakte. Vooralsnog is alleen het landschapsbeheertype L01.07 Lanen onderscheiden.
Opslibbing en vegetatie kwelder ameland-Oost; Jaarrapportage 2014
Groot, A.V. de; Hemmen, J. ; Vries, P. de; Meijboom, A. ; Dijkman, E.M. - \ 2015
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C072/15) - 36
nederlandse waddeneilanden - vegetatie - vegetatiemonitoring - bodemmonitoring - bodemdaling - monitoring - aardgas - habitats - dutch wadden islands - vegetation - vegetation monitoring - soil monitoring - subsidence - natural gas
In 2014 zijn op de kwelder van Ameland-Oost de opslibbing en vegetatieontwikkeling gemeten, als onderdeel van de lopende monitoring van de effecten van de bodemdaling door gaswinning. De meting vindt plaats op twee raaien, in totaal bestaande uit 38 permanente kwadraten (pq’s). De observaties over 2014 passen binnen de tot nu toe gemeten trends in maaiveldhoogte en vegetatieontwikkeling als gevolg van de bodemdaling op Ameland en de natuurlijke variatie in opslibbing en vegetatieontwikkeling. De opslibbing was binnen de range van normale waarden. De vegetatieontwikkeling heeft op een aantal plaatsen regressie of veranderingen binnen een zone laten zien. Het grootste deel daarvan is gerelateerd aan pq’s die fluctueren tussen verschillende vegetatiezones of aan fluctuaties in beweidingsdruk en -type. Dat past binnen de natuurlijke jaar-op-jaar variatie van kweldervegetatie.
Muizenschade in Friesland
Roerink, G.J. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Alterra
graslanden - vegetatiemonitoring - remote sensing - schade - beweidingsschade - monitoring - muizen - friesland - grasslands - vegetation monitoring - damage - browsing damage - mice
Friesland is getroffen door een muizenplaag. Al meer dan 12 duizend ha grasland heeft zodanige schade opgelopen dat het waarneembaar wordt op satellietbeelden. Door de zachte winter en de warme droge zomer van afgelopen jaar is de muizenpopulatie in de loop van 2014 in Friesland geëxplodeerd. De muizenkolonies graven gangen onder de graslandzode en vreten de wortels ervan op zodat het gras afsterft. Alterra brengt via satellietbeelden de schade in kaart.
Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: Jaarrapport 2013
Duin, W.E. van; Leeuwen, P.W. van; Sonneveld, C. - \ 2014
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C026/14) - 56
wetlands - kustgebieden - vegetatiemonitoring - kweldergronden - geologische sedimentatie - monitoring - friesland - coastal areas - vegetation monitoring - salt marsh soils - geological sedimentation
Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de Peazemerlannen en het referentiegebied in de kwelderwerken in west-Groningen gedurende de jaren 2007 t/m 2013. De meeste gegevens worden weergegeven vanaf 2007, het startjaar van deze gaswinning.
Landelijke Vegetatie Databank : technische documentatie
Hennekens, S.M. ; Boss, M. ; Schmidt, A.M. - \ 2014
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 30) - 46
vegetatietypen - databanken - gezamenlijke gegevens - vegetatiemonitoring - nederland - vegetation types - databases - aggregate data - vegetation monitoring - netherlands
Dit document bevat een beschrijving van de technische omgeving, hulpmiddelen en modellen die van belang zijn voor het beheer van de landelijke vegetatiedatabank. Het is bedoeld om de processen en procedures vast te leggen. Het verkrijgen van kwaliteitsstatus A is hierbij geen doel op zich maar is wel de stip op de horizon waar dit document aan bijdraagt. De landelijke vegetatiedatabank dient ervoor om op een gestructureerde manier gegevens vast te leggen over het voorkomen van vegetaties en daarmee ook van plantensoorten in Nederland. De procedures voor het verzamelen en beheren van deze gegevens zijn beschreven in dit document.
Ruimtelijke modellering van plantengemeenschappen in Nederland : ontwerp en kalibratie van een Random Forest-model voor de ruimtelijke verdeling van plantengemeenschappen
Winter, W.P. de; Knotters, M. ; Hennekens, S.M. ; Mücher, C.A. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2582)
vegetatie - vegetatiemonitoring - landgebruik - ruimtelijke databases - methodologie - vegetation - vegetation monitoring - land use - spatial databases - methodology
Met informatie uit ruimtelijke databases is een generieke methodiek ontwikkeld, waarmee de ruimtelijke verspreiding van plantengemeenschappen in Nederland door middel van statistische modellering kan worden voorspeld en vlakdekkend kunnen worden voorspeld uit digitale bestanden (topografie, bodem, landgebruik en hoogtemodellen), en waarmee de nauwkeurigheid van de ruimtelijke predicties kan worden gekwantificeerd.
Uitbreiding van hardhoutooibos door spontane ontwikkeling
Hommel, P.W.F.M. ; Bijlsma, R.J. ; Koop, H.G.J.M. ; Maas, G.J. ; Waal, R.W. de; Weeda, E.J. - \ 2014
De Levende Natuur 115 (2014)3. - ISSN 0024-1520 - p. 140 - 146.
bosecologie - hardhout - habitats - vegetatiemonitoring - vegetatietypen - soortendiversiteit - uiterwaarden - forest ecology - hardwoods - vegetation monitoring - vegetation types - species diversity - river forelands
Het areaal hardhoutooibos in Nederland is erg klein en bijna verwaarloosbaar ten opzichte van het veel algemenere zachthoutooibos. Zowel de oude, als hakhout beheerde iepen- en essenbsjes in de uiterwaarden van de IJssel herbergen belangrijke natuurwaarden. In het kader van OBN werd de mogelijkheid tot uitbreiding van het areaal onderzocht.
Opslibbing en vegetatie kwelder Ameland-Oost; Jaarrapportage 2013
Groot, A.V. de; Duin, W.E. van - \ 2014
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C082/14) - 31
vegetatiemonitoring - bodemdaling - kweldergronden - aardgas - nederlandse waddeneilanden - friesland - vegetation monitoring - subsidence - salt marsh soils - natural gas - dutch wadden islands
Dit onderzoek is onderdeel van de lopende monitoring van de effecten van de bodemdaling door gaswinning. De observaties over 2013 passen binnen de tot nu toe geobserveerde trends in maaiveldhoogte en vegetatieontwikkeling als gevolg van de bodemdaling op Ameland (Dijkema et al., 2011) en de natuurlijke variatie in opslibbing en vegetatieontwikkeling. De vegetatieontwikkeling heeft op een aantal meetpunten een regressie naar een lagere vegetatiezone of veranderingen binnen een zone laten zien. Dit werd vaak veroorzaakt door een afname van gewone zoutmelde en het innemen van de open plekken door andere soorten, zoals bv. klein schorrenkruid.
Ecohydrologie van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen : inventarisatieatlas van vegetatie, bodem en grondwaterkwaliteit
Mars, H. de; Schunselaar, J. ; Schaminee, J.H.J. - \ 2012
Den Haag : Directie Kennis en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Rapport nr. 2012/OBN159-HEBE) - 216
moerassen - vegetatiekartering - vegetatiemonitoring - beekdalen - ecohydrologie - ecologisch herstel - hellingen - bodem - geohydrologie - natuurbeheer - zuid-limburg - marshes - vegetation mapping - vegetation monitoring - brook valleys - ecohydrology - ecological restoration - slopes - soil - geohydrology - nature management
Om behoud en herstel van de natte hooilanden en kalkmoerassen in de Zuid Limburgse beekdalen mogelijk te maken, is niet alleen meer inzicht nodig in de sturende processen en sleutelfactoren maar, om te beginnen, in de actuele kwaliteit (hydrologie, vegetatie, bodem). Er bestaat namelijk tot op heden slechts een beperkt inzicht in de actuele (natuur)kwaliteiten van de naar schatting 180 helling- en bronmoerassen in Zuid- Limburg, en de kansen en knelpunten voor het behoud en herstel.
Broedende Grauwe ganzen in Nederland : ontwikkelingen in landbouwkundige schade en factoren die hun ruimtegebruik beïnvloeden
Kleijn, D. ; Hout, J. van der; Voslamber, B. ; Randen, Y. van; Melman, T.C.P. - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2343)
gewasproductie - anser - broedvogels - landgebruik - vegetatiemonitoring - overwintering - telemetrie - crop production - breeding birds - land use - vegetation monitoring - telemetry
Onderzocht is hoe de landbouwschade door de in Nederland broedende Grauwe ganzen zich ontwikkelt, waarbij onderscheid is gemaakt in de zomer- en winterperiode. Met zogenaamde halsbandloggers en ringterugmeldingen is het ruimtegebruik in beeld gebracht. Hiermee is de afstand tussen slaap- en foerageerplekken bepaald. Tevens zijn de slaapplekken naar water- en begroeiingsstructuur gekarakteriseerd en is de voorkeur voor de diverse gewassen als voedselbron vastgesteld. Globale vuistregels zijn opgesteld voor ruimtelijke inrichting en beheer om de landbouwschade te beperken.
Landelijk meetnet radioactiviteit in voedsel : grasmetingen in de periode september 2010 tot en met oktober 2011
Weseman, J.M. ; Onstenk, C.G.M. ; Krijger, G.C. - \ 2012
Wageningen : RIKILT (Rikilt rapport 2011.021) - 23
radioactiviteit - grassen - monitoring - voedselveiligheid - bemonsteren - fall-out - radionucliden - vegetatiemonitoring - voedergrassen - radioactivity - grasses - food safety - sampling - fallout - radionuclides - vegetation monitoring - fodder grasses
LMRV (Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel) is een onderdeel van het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK) en beschikt over voedselmonitoren die zijn voorzien van natriumjodide detectoren waarmee gamma-emitters kunnen worden aangetoond. Gras is een belangrijke matrix die kort na een nucleair of radiologisch ongeval als eerste wordt onderzocht op een mogelijke radioactieve besmetting als gevolg van depositie.
Passie voor mossen op de proef gesteld: ontdekking, herkenning en ecologie van kwelderknikmos (Bryum warneum)
Weeda, E.J. - \ 2011
Buxbaumiella 90 (2011). - ISSN 0166-5405 - p. 1 - 17.
mossen - vegetatiemonitoring - groeiplaatsen - bedreigde soorten - karakterisering - mosses - vegetation monitoring - sites - endangered species - characterization
Bij vegetatieonderzoek in natte basenrijke pioniermilieus, zoals verzoetende strandvlakten en uitgegraven duinvalleien, vormt het geslacht Bryum een welbekend struikelblok. Heel wat monsters uit dergelijke terreinen heb ik aan Rienk-Jan Bijlsma voorgelegd, en bij herhaling leverde dat als determinatie kwelderknikmos (Bryum warneum) op. Zo raakte ik geïntrigeerd door deze zeldzame maar soms plotseling talrijk optredende mossoort. Het resultaat is het volgende relaas over haar ontdekkingsgeschiedenis en ecologie. Als motto kan de volgende waarschuwing van onze westerburen dienen: alle zeldzame Bryum-soorten van de kust hebben de neiging moeilijk herkenbaar te zijn, en geduld en volharding zijn nuttige deugden als je er greep op wilt krijgen (Porley & Hodgetts 2005, p. 304). Of in het taaleigen van Ger Harmsen (1998): ze kunnen de ‘passie voor mossen’ behoorlijk op de proef stellen.
Een nieuwe, eenvoudige manier om de bodemkwaliteit van natuurgebieden te bepalen
Wamelink, G.W.W. ; Adrichem, M.H.C. van; Frissel, J.Y. ; Wegman, R.M.A. - \ 2011
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2214) - 24
bodemkwaliteit - bemonsteren - vegetatiemonitoring - habitats - natuurgebieden - soil quality - sampling - vegetation monitoring - natural areas
Voor het bereiken van de natuurdoelen in Habitatgebieden en beheertype-gebieden is het daarom van belang informatie te hebben over de milieukwaliteit. Daarmee kan beoordeeld worden in hoeverre de gestelde doelen realistisch zijn, en kan een schatting worden gemaakt van de investeringen die het vergt om de milieukwaliteit op orde te brengen. Die informatie kan worden verkregen door het nemen en analyseren van bodemmonsters. Dat is echter kostbaar. Onze methode gaat uit van indicatorwaarden voor plantensoorten en ranges van voorkomen van vegetatietypen gebaseerd op veldmetingen. De toepassing die we hier als voorbeeld geven voor de provincie Gelderland is ook te gebruiken voor andere gebieden.
Vijftig jaar monitoring en beheer van de Friese en Groninger kwelderwerken: 1960-2009
Dijkema, K.S. ; Duin, W.E. van; Dijkman, E.M. ; Nicolai, A. ; Jongerius, H. ; Keegstra, H. ; Egmond, L. ; Venema, H.J. ; Jongsma, J.J. - \ 2011
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 229) - 96
wetlands - kustgebieden - polders - vegetatiemonitoring - ontginning - natuurontwikkeling - noord-nederland - wadden - coastal areas - vegetation monitoring - reclamation - nature development - north netherlands - tidal flats
Dit WOt-werkdocument is een update van het kwelderboek uit 2001 en gaat ook over de bescherming door de kwelderwerken tegen de Allerheiligenvloed van 2006, over de Kaderrichtlijn Water en over de Sylt Conferentie van 2010. In 2007 verscheen in de WOT IN serie al een deel over Monitoring van kwelders in de Waddenzee, met beheermaatregelen voor alle kwelders (www.waddenzee.nl/Kwelders.1982.0.html). In de publicaties is ook aandacht voor beweiding, vegetatiekaarten, veroudering van de vegetatie, zeegras, grondwerk, ontwatering, en duurzaamheid van de rijshoutdammen.
Geo-spatial modelling and monitoring of European landscapes and habitats using remote sensing and field surveys
Mücher, C.A. - \ 2009
Wageningen University. Promotor(en): Michael Schaepman; Joop Schaminee, co-promotor(en): Bob Bunce. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085854531 - 269
landschap - remote sensing - karteringen - habitats - geografische verdeling - modellen - monitoring - europa - vegetatiemonitoring - landschapsanalyse - veldwerk - ruimtelijke modellen - ruimtelijke analyse - modelleren - landgebruiksmonitoring - landscape - surveys - geographical distribution - models - europe - vegetation monitoring - landscape analysis - field work - spatial models - spatial analysis - modeling - land use monitoring
De belangrijkste doelstelling van dit proefschrift is het ontwikkelen van methoden voor het kwantificeren van de ruimtelijke verspreiding en omvang van Europese landschappen en habitats en hun monitoring. In een bredere context gaat het om monitoring van de biodiversiteit met behulp van remote sensing bestaande uit het analyseren van satellietbeelden en gebruikmakend van additionele Europese digitale milieubestanden, GIS technieken en veldgegevens. Deze methoden zijn verdienstelijk, maar hebben ook beperkingen vooral bij het karteren van kleine en gefragmenteerde habitats en het monitoren van geleidelijke veranderingen daarin. Daarom is het gebruik van additionele en gestandaardiseerde veldmethodieken noodzakelijk om verschillende componenten van Europese landschappen te monitoren.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.