Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 21

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==visfauna
Check title to add to marked list
Ecologisch Gericht Suppleren: meetplan geïntegreerde ecosysteem survey 2017
Baptist, Martin ; Bolle, Loes ; Couperus, Bram ; Tulp, Ingrid ; Hal, Ralf van - \ 2017
Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C017/17) - 78
visfauna - benthos - zandsuppletie - natura 2000 - noordzee - kustbeheer - aquatische ecosystemen - habitatbeheer - mariene ecologie - fish fauna - sand suppletion - north sea - coastal management - aquatic ecosystems - habitat management - marine ecology
Suppleties van zand op vooroever of strand worden in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd om de Nederlandse kust tegen erosie te beschermen en om voldoende zand in het kustfundament te houden. Een groot deel van de suppleties vindt plaats in of nabij de kuststrook die binnen de Natura2000 regelgeving wordt beschermd, de Noordzeekustzone. Het is dus van belang de eventuele effecten van deze praktijk op de natuur zorgvuldig te bestuderen, zodat dit effect kan worden afgezet tegenover het algemene nut voor de maatschappij. Betere kennis van de effecten kan leiden tot beperking van eventuele schade aan- en mogelijk zelfs tot versterking van- gewenste natuurwaarden en ecosysteemdiensten. Tot nog toe is er relatief weinig aandacht geweest voor de gevolgen van suppleren op vispopulaties in vergelijking met benthos, terwijl de kinderkamerfunctie van de ondiepe kustzone een zeer belangrijke economische ecosysteemdienst levert. Kennis van de habitatfactoren die het voorkomen van juveniele vis in kinderkamers bepalen leidt tot een verbeterd inzicht van de gevolgen van suppleties op vispopulaties en van de voedselketen van viseters in de ondiepe kustzone. In overleg met natuurorganisaties en de kennisinstituten Deltares en Wageningen Marine Research is in 2016 het document `Ecologische effecten van zandsuppleties’ (Herman et al., 2016) geschreven met als doel onderzoek te formuleren naar ecologische effecten van zandsuppleties. In het onderdeel ‘uitvoeringsplan’ (deel C in Herman et al. 2016) zijn 3 onderzoekslijnen (ook wel Krachtlijnen genoemd) gedefinieerd, te weten: Vooroever, Duinen en Waddenzee. Het hier beschreven meetplan voor een survey in 2017 valt onder de onderzoekslijn Vooroever. De onderzoeksvraag die in dit meetplan wordt behandeld volgt uit de prioritering van de krachtlijn Vooroever: (Cumulatieve) gevolgen van reguliere suppleties op samenstelling en functioneren van het ecosysteem van de vooroever. Deze onderzoeksvraag luidt: “Wat zijn de cumulatieve gevolgen van reguliere suppleties op samenstelling en functioneren van het ecosysteem van de ondiepe vooroever van de Nederlandse kust?” Conform het plan van aanpak voor dit programma (Herman et al., 2016) wordt voorgesteld om een survey uit te voeren in de vooroever (0 tot 10-12 m diepte), waarbij benthos, vis en habitatkarakteristieken worden bemonsterd. Deze geïntegreerde ecosysteem survey is daarmee een onderdeel van een groter pakket van geplande dataverzameling in het kader van Ecologisch Gericht Suppleren II. Het hoofddoel van de survey is om data te verzamelen over het voorkomen van (juveniele) vis in relatie tot relevante omgevingsvariabelen, zowel abiotisch als biotisch. De survey zal inzicht verschaffen in het functioneren van het kustecosysteem en kennis opdoen over de wisselwerking met biotische en abiotische omgevingsvariabelen. De resultaten van de survey zullen dienen voor het opstellen van habitatmodellen voor juveniele vis om hiermee effecten van suppleties te kwantificeren. Dit rapport beschrijft de meetstrategie, de meetmethoden, de te meten variabelen (vis, benthos en omgevingsvariabelen) en de bemonsteringslocaties voor de ondiepe geïntegreerde ecosysteem survey 2017.
Vissen in de nieuw aangelegde hoogwatergeul in de Raaijweide bij Venlo
Pollux, B.J.A. ; Korosi, A. ; Nagelkerke, L.A.J. ; Pollux, P.M.J. - \ 2016
Natuurhistorisch Maandblad 105 (2016)5. - ISSN 0028-1107 - p. 100 - 106.
nature development - river forelands - channels - fish fauna - natural areas - limburg - flood control - aquatic ecology - fishes - natuurontwikkeling - uiterwaarden - kanalen, klein - visfauna - natuurgebieden - hoogwaterbeheersing - aquatische ecologie - vissen
De afgelopen decennia is er in toenemende mate aandacht gekomen voor natuurontwikkeling in rivieruiterwaarden. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt het graven van hoogwatergeulen: korte nevenlopen die (bij hoogwater) parallel aan de hoofdstroom met de rivier meestromen en die gedurende de rest van het jaar ook water houden. Zulke geulen worden vaak gekenmerkt door een lagere stroomsnelheid dan de rivier zelf, gevarieerde oevers met ondiepe zandbanken en een rijke oever- en onderwatervegetatie. In dit artikel wordt de visfauna beschreven in een recent aangelegde hoogwatergeul in natuurgebied de Raaijweide bij Venlo.
Analyse visgegevens DFS (Demersal Fish Survey) ten behoeve van de compensatiemonitoring Maasvlakte 2
Tulp, I.Y.M. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C080/15) - 47
visfauna - vissen - monitoring - natuurcompensatie - zuid-holland - voordelta - fish fauna - fishes - nature compensation
Binnen het monitoringprogramma dat is ingesteld om de compensatie opgave voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte te onderzoeken is er in 2014 geen specifiek visprogramma uitgevoerd. In plaats daarvan is een analyse uitgevoerd van de data uit de lange termijn monitoring in het kader van de Demersal Fish Survey (DFS) met een tweeledig doel: 1. in het jaar waarin er geen vismonitoring plaatsvond, toch een ‘vinger aan de pols’ te houden. 2. om de ontwikkeling van vis in de Voordelta in breder kader te plaatsen: door recente ontwikkelingen in de visstand in de Voordelta te relateren aan lange termijn veranderingen en door de trends in vis in de Voordelta te contrasteren met die in andere gebieden in de Nederlandse zoute wateren.
De Vismigratierivier: Bronnenonderzoek naar gedrag van vis rond zoet - zout overgangen
Winter, H.V. ; Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van - \ 2014
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C035/14) - 127
vismigratie - zoet water - zout water - visfauna - afsluitdijk - ijsselmeer - waddenzee - fish migration - fresh water - saline water - fish fauna - lake ijssel - wadden sea
De sluiting van de 32 km lange Afsluitdijk heeft grote gevolgen gehad voor de migratie van vis tussen de Zuiderzee en de aangrenzende rivieren. Waar eerst een natuurlijke overgang bestond van zoet en zout water, is nu een harde scheiding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee ontstaan. Zoet water stroomt bij afgaand tij via twee spuicomplexen richting de Waddenzee. Stroomopwaarts migrerende vis wordt - afhankelijk van de timing - geconfronteerd bij de spuicomplexen met dichte deuren, korte migratievensters, grote stroomsnelheden en een harde overgang van zoet naar zout water. Om stroomopwaarts migrerende vis te faciliteren in hun migratie naar het IJsselmeer liggen er ontwerpen voor een vismigratierivier bij het spuicomplex Kornwerderzand. Een kunstmatige ‘rivier’ van 6 km lang, waar getijwerking tussen zoet en zout meer de ruimte krijgt, langere migratie vensters geboden worden en de stroomsnelheden van het water lager zijn. De VisMigratieRivier (VMR) bestaat – in het huidige in de haalbaarheidsstudie gepresenteerde ontwerp - uit een 2 km lang deel aan de Waddenzeezijde, een koker onder de weg door en een deel in het IJsselmeer van 4 km lang. De delen van de VMR worden beheerd door afsluiters die afhankelijk van het getij worden open- of dichtgezet.
Kuilen op de Westerschelde: Data rapport 2013
Goudswaard, P.C. ; Asch, M. van - \ 2013
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C165/13) - 19
waterwegen - visfauna - visbestand - pelagische visserij - monitoring - westerschelde - waterways - fish fauna - fishery resources - pelagic fishery - western scheldt
Het herstellen, onderhouden en handhaven van de Westerschelde tot een gebied met een goede ecologische toestand is in het kader van Natura-2000 en de Kaderrichtlijn Water een bron van voortdurende zorg en aandacht. Vissen zijn in dit verband een diergroep die op velerlei wijze aan menselijk ingrijpen in het Schelde bassin blootstaan en daarmee ook een indicatie vormen van veranderingen in positieve en negatieve zin. Hiervoor zijn meerjarige gegevens bestanden van waarnemingen noodzakelijk. Demersale visbestanden worden gevolgd via het Demersal Fish Survey bestandsopname programma dat gericht op platvis eenmaal per jaar in de herfst wordt uitgevoerd. Aanvullend daarop is een bemonstering van het vooral pelagische visbestand door middel van een ankerkuil visserij methode. De hier gerapporteerde bemonstering betreft daarom ook het verwerven en opbouwen van een meerjarig databestand.
DFS visgegevens Oosterschelde
Boois, I.J. de; Asch, M. van - \ 2013
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C118/13) - 68
vissen - visfauna - monitoring - oosterschelde - fishes - fish fauna - eastern scheldt
Demersal Fish Survey (DFS) wordt al sinds 1970 uitgevoerd in o.a. de Oosterschelde. Behalve schol en tong worden vele andere soorten geregistreerd. Dit rapport is gemaakt in opdracht van Sportvisserij Zuidwest Nederland en heeft als doel een beeld te schetsen van de visfauna die gevangen is in de Oosterschelde via de DFS. Gekeken is zowel naar aantallen, lengte en gewicht
Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2012 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Barneveld, E. van - \ 2013
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C083/13) - 17
visfauna - chemische analyse - biologische monitoring - kustgebieden - noordzee - westerschelde - eems-dollard - fish fauna - chemical analysis - biomonitoring - coastal areas - north sea - western scheldt
Dit jaar werden de kustzone Noordwijk, de Westerschelde en de Eems-Dollard bemonsterd voor chemisch onderzoek en enkel de kustzone Noordwijk voor visziekten. Overigens is de gehele vangst bemonsterd
A risk analysis of bigheaded carp (Hypophthalmichthys sp.) in the Netherlands.
Soes, D.M. ; Leuven, R.S.E.W. ; Matthews, J. ; Broeckx, P.B. ; Haenen, O.L.M. ; Engelsma, M.Y. - \ 2011
Culemborg : Bureau Waardenburg - 118
visfauna - invasieve exoten - hypophthalmichthys - cyprinidae - predatoren - risicoschatting - fish fauna - invasive alien species - predators - risk assessment
Two species of bigheaded carp (silver carp and bighead carp) are known to be invasive species of special concern. To gain insight into the occurrence of the alien bigheaded carp species in the Netherlands, the possibility of them becoming invasive, the possible ecological, economical and social impacts, and the possibilities of risk management the Invasive Alien Species Team of the Food and Consumer Product Safety Authority have commissioned Bureau Waardenburg to carry out a risk analysis in co-operation with the Radboud University Nijmegen and the Central Veterinary Institute of the WUR
Bescherming zoutwatervissen
Keeken, O.A. van; Heessen, H.J.L. ; Winter, H.V. - \ 2010
IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C170/10) - 27
zoetwatervissen - visfauna - natuurbescherming - visserijbeleid - visserijbeheer - wetgeving - economische regio's - Nederland - freshwater fishes - fish fauna - nature conservation - fishery policy - fishery management - legislation - economic regions - Netherlands
In 2010 heeft de minister van LNV (nu Economische zaken, landbouw en Innovatie) aan de Tweede kamer toegezegd dat de lijst van vissoorten waarop de Visserijwet van toepassing is, in 2010 zal worden geactualiseerd. Hierbij kan gedacht worden aan soorten die vallen onder de Flora- en Faunawet, maar wellicht de zware bescherming die deze wet biedt niet "nodig hebben" en wellicht even zo goed onder de visserijwet via de regeling “Minimummaten en gesloten tijden” kunnen vallen. Daar komt bij dat op afzienbare termijn de werkingssfeer van de Flora- en faunawet vergroot wordt van de huidige 12- mijlszone, naar de Exclusief Economische Zone. Het is beleidsmatig onwenselijk als 'op volle zee' veel soorten formeel beschermd zijn via de Flora- en faunawet en daardoor veel belemmeringen in de zin van ontheffingsplichten (toename administratieve lasten) opleveren, terwijl deze soorten materieel gezien niet gediend zijn met deze vorm van bescherming.
Bescherming zoetwatervissen
Winter, H.V. ; Keeken, O.A. van; Heessen, H.J.L. - \ 2010
IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C148/10) - 23
visserijbeleid - visserijbeheer - zoetwatervissen - wetgeving - natuurbescherming - visfauna - populatie-ecologie - Nederland - fishery policy - fishery management - freshwater fishes - legislation - nature conservation - fish fauna - population ecology - Netherlands
Met het oog op een actualisatie van de lijst van vissoorten waarop de Visserijwet van toepassing is, wordt in deze rapportage in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (inmiddels Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) een overzicht gegeven van de huidige bescherming van zoetwatervissen, inclusief de soorten die tussen zoet en zout water trekken, door wetgeving en aangegeven of er aanleidingen zijn om de wettelijke bescherming van sommige soorten aan te passen. Voor elk van de zoetwater- en trekvissoorten is in tabellen weergegeven wat de huidige wettelijke bescherming, zowel in Nederland als binnen de EU, of de soort inheems is of exoot en wat het huidige voorkomen, talrijkheid en ontwikkelingen per soort zijn. Op basis van deze overzichten is aangegeven voor elke soort, zowel inheemse als exotische soorten, of een verandering in de wettelijke bescherming kan worden overwogen.
Use of high resolution sonar for near-turbine fish observations (DIDSON) - We@Sea 2007-002
Couperus, A.S. ; Winter, H.V. ; Keeken, O.A. van; Kooten, T. van; Tribuhl, S.V. ; Burggraaf, D. - \ 2010
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C0138/10) - 29
resolutie - turbines - wind - windmolens - effecten - reacties - vis - pelagische visserij - visfauna - resolution - windmills - effects - responses - fish - pelagic fishery - fish fauna
In this study we investigate small scale distribution of pelagic fish within a windfarm by means of a high resolution sonar (DIDSON, Dual frequency IDentification SONar; Soundmetrics). In addition we assess the bias of small scale variations induced by the effects of wind turbines (monopiles) on distribution of the pelagic fish community in the hydro acoustic surveys carried out on the OWEZ Near Shore Wind farm (NSW).
Effects of fishing during the spawning period: implications for management
Rijnsdorp, A.D. ; Overzee, H.M.J. van - \ 2010
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR no. C077/10) - 33
visserij - visserijbeheer - duurzame ontwikkeling - kuitschieten - periode van kuitschieten - visserij-ecologie - visfauna - visserijbiologie - fisheries - fishery management - sustainable development - spawning - spawning season - fisheries ecology - fish fauna - fishery biology
Avoidance of fishing during the spawning season has been proposed as a contribution to achieving sustainable exploitation. Here we review the biological effects of fishing during the spawning period and explore their implication on sustainable management. A distinction will be made between direct mortality and indirect effects. The latter will review how fishery disturbance will affect the physiology and behaviour. Based on the results, a classification scheme is presented of the vulnerability for fisheries during the spawning period. Finally the implications for the population dynamics and fisheries management are discussed.
Naar een beheerplan voor Eilandspolder-Oost als Natura2000-gebied : van top-down invoeren naar bouwen aan sociaal draagvlak?
Apeldoorn, R.C. van; Jonkers, D.A. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Wamelink, G.W.W. - \ 2010
Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Alterra-rapport nr. 1988) - 65
fauna - natuurbescherming - flora - waterkwaliteit - habitats - baggeren - natura 2000 - weidevogels - visfauna - natuurgebieden - noord-holland - nature conservation - water quality - dredging - grassland birds - fish fauna - natural areas
Halverwege de 20e eeuw kwamen zwaardere landbouwmachines, nieuwe meststoffen en minder, maar grotere boeren in de Eilandspolder. En daarmee ontstond de behoefte aan ontsluiting, verkaveling, paden, dammen en bruggen. Maar de natuur en het open veenweidelandschap kwamen in het gedrang en claimden hun rechten. De Eilandspolder was al in 1979 tot Vogelrichtlijngebied uitgeroepen en in 1992 werd de Eilandspolder-Oost ook onder de Habitatrichtlijn gebracht. Het hele gebied werd Natura2000- gebied en de natuurwaarden en de agrarische belangen kwamen scherp tegenover elkaar te staan. Natuurliefhebbers en omwonenden waren inmiddels flink ongerust geworden over de ingrijpende plannen. Zij vonden elkaar in de Stichting Open Polders, maar ze mist de specialistische ecologische kennis die nodig is om een inbreng te kunnen leveren in de discussies rond dit nieuwe beheerplan voor het Natura2000-gebied. Wetenschapswinkel in Wageningen en de onderzoekers van Alterra bereid waren de ecologische eisen van de doelen te beschrijven, die bepalend zijn voor inrichting en beheer en die als basis en richtlijnen kunnen dienen voor het beheerplan. Hiermee kan ook worden nagegaan wat we gezien de instandhoudingsdoelen straks in het beheerplan terug moeten vinden. Gesprekken zijn gevoerd met terreinbeheerders die betrokken zijn bij het beheer van het gebied, waaronder het voorgenomen baggerplan
Differential responses of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) to fin clip wounding and related stress: perspectives
Abbink, W. ; Roques, J. ; Geurds, F. ; Vis, J.W. van de - \ 2009
Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C133/09) - 25
aquacultuur - dierenwelzijn - pijn - prikkels - perceptie - onderzoek - visfauna - aquaculture - animal welfare - pain - stimuli - perception - research - fish fauna
The debate around fish welfare is intensifying in The Netherlands. As a result, more research is carried out to enhance knowledge on fish welfare in aquaculture. Detailed information is lacking on how production procedures causing discomfort to the fish may affect welfare. That fish must perceive adversive stimuli follows from the fact that nociceptive mechanisms similar to those in mammals are present in fish. However, whether and how nociceptive stimuli are perceived or interpreted by a fish is a far more difficult question that requires significantly more effort from fundamental research, both neurophysiological and behavioural studies, than now available. The study presented in this report aimed to define selected readout for the acute response to a supposedly painful stimulus: a standardised tailfin clip to a common carp. In conclusion, we succeeded to demonstrate differential, stronger responses to a presumed painful stimulus than to the handling stress per se associated with the administration of the pain stimulus. These parameters will be the focus of future research within this welfare project.
TMAP ad hoc Working Group Fish Progress report 2007
Bolle, L.J. ; Damm, U. ; Diederichs, B. ; Jager, Z. ; Overzee, H.M.J. van - \ 2007
IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES C133/07) - 62
visserij - berekening - monitoring - karteringen - visserijbiologie - visstand - waddenzee - biologische monitoring - visfauna - fisheries - calculation - surveys - fishery biology - fish stocks - wadden sea - biomonitoring - fish fauna
Building on previous work done by the TMAP ad hoc Working Group Fish, a meeting and a workshop were held in Hamburg in June and October 2007. The most important aim of both was to come to an agreement on how to proceed with the data preparations and analyses, and to facilitate the exchange of data and analyses procedures. The most advanced result that we can provide now is to monitor the changes in fish fauna in an effective way by making the best use of the ongoing Wadden Sea surveys and to develop a system by which we can adequately describe trends in a consistent way for future quality status reports. The work of the TMAP ad hoc Working Group Fish is building step by step toward such a system, and will eventually lead to a more complete picture of the status of fish in the Trilateral Wadden Sea area.
Dieet van 11 demersale vissoorten in de Nederlandse Voordelta
Binnendijk, E. - \ 2006
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES 06.007) - 105 p.
vis - experimenten - onderzoeksprojecten - ontginning - visfauna - fish - experiments - research projects - reclamation - fish fauna
Afstudeerproject: Het Rotterdamse havengebied groeit tegen zijn grenzen aan en heeft geen mogelijkheden om uit te breiden. Extra ruimte wil men verkrijgen met landaanwinning door tegen de kust een tweede Maasvlakte (MV2) aan te leggen. Hierdoor verandert de kustlijn wat (waarschijnlijk) invloed heeft op de samenstelling en dichtheid van vis en bodemfauna. De verloren natuur moet gecompenseerd worden door middel van een kwaliteitsverbetering in een zeereservaat. Om na te gaan of de effecten van de landaanwinning voldoende worden gecompenseerd, wordt een monitorings- en evaluatieprogramma uitgevoerd. De basis bestaat uit een nulpuntmeting die deels bestaat uit een beschrijving van het dieet van elf demersale vissoorten. De doelstelling van dit project is het onderzoeken van het dieet van vis in de gebieden MV2, het zoekgebied voor het zeereservaat (MPA) en een referentiegebied (MVR). De vissoorten zijn in het voor- en najaar van 2005 bemonsterd met een boom- en een garnalenkor. De magen zijn aan boord geconserveerd met 4% formaline en later in een laboratorium geanalyseerd. In totaal zijn 1423 magen verzameld waarvan er 1171 bruikbaar bleken voor de dieetanalyse.
Basiskaarten benthos en vis. Deel A: Verspreidingskaarten. Deel B: Beheer en Onderhoud. Deel C: Factsheets
Hofstede, R. ter; Baars, J.M.D.D. - \ 2006
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C042/06) - 65
visserij - zeevissen - vangstsamenstelling - kustwateren - schaal- en schelpdierenvisserij - pleuronectiformes - visfauna - visstand - visvangsten - nederlandse wateren - fisheries - marine fishes - catch composition - coastal water - shellfish fisheries - fish fauna - fish stocks - fish catches - dutch waters
Rijkswaterstaat (RWS) dient als beheerder van de Noordzee en de kustwateren deskundig en adequaat te opereren bij milieucalamiteiten en rampen. Daarvoor is kennis nodig betreffende het ecologisch en economisch functioneren van de Nederlandse mariene wateren. Het IMARES draagt hieraan bij door te voorzien in betrouwbare verspreidingskaarten van mariene fauna op het Nederlands Continentaal Plat en in de kustwateren (Waddenzee, Eems Dollard, Wester- en Oosterschelde) (Deelrapportage A). Het betreft 5 kaarten van schelpdieren (te weten Mossel, Kokkel, Spisula, Ensis, en ‘Cumulatief schelpdieren’), 1 van de Gewone garnaal, 4 van roggen (te weten Sterrog, Gevlekte rog, Vleet en ‘Cumulatief roggen’), en 20 van vissen (Tarbot, Schar, Tongschar, Bot, Schol, Tong, ‘Cumulatief juveniele platvis’, ‘Cumulatief platvis’, Haring, Sprot, Kabeljauw, Zwarte koolvis, Schelvis, Kever, Wijting, Horsmakreel, Zandspiering, Makreel, ‘Cumulatief juveniele rondvis’, en ‘Cumulatief trekvis’). Een plan van aanpak om deze kaarten 1 maal per jaar te actualiseren is beschreven in Deelrapportage B. Deelrapportage C bevat voor een 9-tal mariene soorten (Mossel, Kokkel, Spisula, Ensis, Gewone garnaal, Gevlekte rog, Vleet, Kabeljauw en Wijting) factsheets, met daarin informatie betreffende de populatie en haar status.
A method to quantify the trawl fisheries induced mortality of benthos and fish
Tulp, I.Y.M. ; Piet, G.J. ; Quirijns, F.J. ; Rijnsdorp, A.D. ; Lindeboom, H.J. - \ 2005
IJmuiden : RIVO (Report / RIVO C087/05) - 58
vistuig - diergezondheid - effecten - visfauna - visserij-ecologie - pulsvisserij - boomkorvisserij - fishing gear - animal health - effects - fish fauna - fisheries ecology - pulse trawling - beam trawling
Effects of bottom trawling on benthic life have been reviewed in several recent papers. However, this information is usually not presented in a manner that makes it applicable in a management context. In this report we describe what type of information is needed and how this can be used as part of an ecosystem approach in fisheries management.
Verkennende beschrijving van de kleinschalige Nederlandse kustvisserij
Verver, S.W. ; Willigen, J.A. van; Bult, T.P. - \ 2005
IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C037/05) - 57
kustwateren - visserij - vissers - vis - vissen - visserij-ecologie - visfauna - vismethoden - coastal water - fisheries - fishermen - fish - fishes - fisheries ecology - fish fauna - fishing methods
De kleinschalige kustvisserij in Nederland was slecht beschreven. Voor de uitvoering van het beleid is het noodzakelijk dat kennis aanwezig is over deze visserij, de vissers, de vangsten en ecologische inpasbaarheid. Tegen deze achtergrond is een studie verricht op basis van aanvoergegevens (VIRIS), enquêtes en interviews onder vissers, waarmee een beeld wordt geschetst van deze visserij.
Demersal Fish Survey gegevens van het Eierlandsche Gat
Bolle, L.J. - \ 2004
IJmuiden : RIVO (RIVO rapport C043/04) - 7
demersale visserij - demersale vissen - boomkorvisserij - visfauna - waddenzee - demersal fisheries - demersal fishes - beam trawling - fish fauna - wadden sea
In het kader van een MER voor het leggen van een kabel tussen Texel en Vlieland, is het RIVO gevraagd om gegevens te leveren van de visfauna in het Eierlandsche Gat. Dit gebied wordt tijdens de “Demersal Fish Survey (DFS)” bemonsterd.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.