Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 134

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==visvangsten
Check title to add to marked list
Monitoring cod catches of the Dutch demersal fleet in 2016
Hal, R. van; Machiels, M.A.M. - \ 2017
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research Report C056/17) - 29
monitoring - cod - beam trawling - pulse trawling - demersal fisheries - marine fisheries - fish catches - north sea - gadus morhua - kabeljauw - boomkorvisserij - pulsvisserij - demersale visserij - zeevisserij - visvangsten - noordzee
This report presents the results of the cod monitoring program 2016. The research was commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs within the EZ-program Beleidsondersteunend Onderzoek. Cod catches of the vessels in the fleet segments BT2 (beam trawl and pulse trawl) and TR (otter trawls and seines) need to be monitored yearly, due to the Dutch implementation of the European cod recovery plan. The European cod recovery plan restricts the fishing effort of European fleets catching cod. Fishing effort, based on historical track records, is allocated to different gear groups. Fishing effort can be transferred between gear groups by use of conversion factors. In the Netherlands fishing effort is transferred yearly from the BT2 gear group to the TR group, based on a national conversion factor of 1:3 (BT:TR) kWdays instead of the European conversion factor of 1:16. This is because the cod catches in the Dutch TR fleet are not as high as the European conversion factor implies. In order to substantiate for the national conversion factor, the Dutch government is obliged to report cod catches per unit of effort (CpUE) of the vessels in these gear groups to the European Commission. An overview is provided of the fishing activity, the cod landings and the cod landings per unit of effort of the various gear categories in the BT2 and the TR fleet segments during the year 2016. First the cod Catch per Unit of Effort (CpUE) transition ratio between the BT2 on the one hand and the TR1C plus TR2 fleet segments on the other hand was calculated. And secondly the percentage of cod avoidance trips – trips during which 5% or less cod was caught – in the TR-fleet were calculated. The TR fleet has a higher cod CpUE on average than the BT fleet. When the cod targeted fisheries (TR1AB) are not taken into account, the CpUE effort transition ratio (TR1C+TR2): BT2 of 2016 lies between 4.2:1 and 5.7:1, depending on whether the ratio is calculated on the basis of minimum or maximum cod discards estimation by the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) respectively whereby in the minimum calculation the vessels participating in the CCTV program are excluded. Based on average discards estimations including all vessels, the ratio is 5.1:1. The percentage of cod avoidance trips, fishing trips with 5% cod or less in the total catches, in the TR1C and the TR2 fleets were 94% and 96% in 2016 respectively. These percentages are based on average STECF cod discards estimations. When minimum or maximum discards estimations are used, the calculated percentages of cod avoidance trips does not vary more than 2 or 3% from the percentage based on average estimations.
KB WOT Fisheries 2017 : maintaining excellence and innovation in fisheries research
Damme, C.J.G. van; Verver, S.W. - \ 2017
IJmuiden : Stichting Wageningen Research, Centre for Fisheries Research (CVO) (CVO report / Centre for Fisheries Research 17.006) - 89
remote sensing - schaal- en schelpdierenvisserij - visserijbeheer - landmeetapparatuur - discards - visvangsten - zeevisserij - shellfish fisheries - fishery management - surveying instruments - fish catches - marine fisheries
The KB WOT Fisheries programme is developed to maintain and advance the expertise needed to carry out the statutory obligations in fisheries monitoring and advice of The Netherlands. The contents of the KB WOT Fisheries programme for 2017 reflects the scientific and management needs of the WOT fisheries programme. The strength of KB WOT Fisheries lies in the top-down development of the programme while allowing bottom-up input, with calls for proposals, to secure innovation. To avoid missing research priorities relevant to WOT and EZ needs, the programme is built from a closed call for proposals to WOT Fisheries project leaders. To keep the innovation WOT project leaders are requested to seek input from other Wageningen Marine Research scientists. The KB WOT Fisheries programme will fund 13 projects in 2017 which will focus on remote sensing of fish and shell fish in the ecosystem, new methods and tools for surveys, discard and catch sampling and investigating the effects of fisheries. International exchange of new expertise and developments, as well as continuous quality assurance, forms a major part of the programme.
Cod monitoring : results 2016, quarter 1
Trapman, B.K. ; Machiels, M.A.M. - \ 2016
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C105/16) - 19
cod - fisheries - monitoring - fish catches - north sea - dutch waters - kabeljauw - visserij - visvangsten - noordzee - nederlandse wateren
Monitoring cod catches of the Dutch demersal fleet in 2015
Trapman, B.K. ; Machiels, M.A.M. - \ 2016
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C106/16) - 30
cod - fisheries - fish catches - monitoring - demersal fisheries - netherlands - kabeljauw - visserij - visvangsten - demersale visserij - nederland
Vangstsamenstelling per tuigcategorie : herziening contingentenstelsel visserij in Nederland in het kader van de aanlandplicht
Helmond, A.T.M. ; Steins, N.A. - \ 2016
IJmuiden : IMARES Wageningen UR (IMARES rapport C107/16) - 62
vangstsamenstelling - visvangsten - visserij - quota - vistuig - nederland - catch composition - fish catches - fisheries - quotas - fishing gear - netherlands
In het nieuwe Gemeenschappelijke Visserijbeleid is vastgelegd dat vissers uiterlijk eind 2019 verplicht zijn de volledige vangst van alle soorten waarvoor vangstquota gelden, mee te nemen naar de wal (aanlandplicht). Tot nu moesten vissers soorten waarvoor ze geen vangstrechten hadden of niet marktwaardig waren, juist terug zetten (discarden). Dit betekent dat het huidige Nederlandse co-management systeem voor quotabeheer moet worden afgestemd op de aanlandplicht. In Nederland wordt het Europese quotabeleid sinds eind jaren ’70 ingevuld via een stelsel van individuele contingenten. Een contingent is een (overdraagbaar) aandeel dat een visserijbedrijf heeft in het nationale quotum voor die soort. Op dit moment zijn er contingenten voor schol, tong, kabeljauw, wijting, haring, makreel, horsmakreel, blauwe wijting en grote zilversmelt. Vissers die geen of onvoldoende contingenten voor een soort hebben, mogen deze niet aan boord houden of aanlanden. De nieuwe aanlandplicht verplicht deze groep vissers echter wel tot aanlanden. Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) bereidt daarom een herziening van het contingentenstelsel voor. Een van de maatregelen die wordt verkend is een uitvaarverbod. Dit houdt in een visser niet met een specifiek vistuig mag uitvaren als hij geen of onvoldoende contingent heeft voor de soorten die naar verwachting een substantieel onderdeel uitmaken van de vangsten met dat betreffende vistuig.
Vangst- en inspanningsadviezen over snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJssel-/Markermeer: visseizoen 2016/2017
Tien, N.S.H. ; Hammen, T. van der - \ 2016
IMARES (Rapport / IMARES C019/16) - 75 p.
visstand - vissen - aquatische ecologie - visserijbeleid - natuurbeheer - ijsselmeer - visvangsten - fish stocks - fishes - aquatic ecology - fishery policy - nature management - lake ijssel - fish catches
Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) wil komen tot wetenschappelijk onderbouwd duurzaam beheer van snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJsselmeer en Markermeer. Voor alle vier bestanden is de beleidsdoelstelling voor visseizoen 2016/2017 geformuleerd als “een zekere mate van herstel”. Voor het behalen van deze beleidsdoelstelling zijn inspanningsadviezen gevraagd over de staandwantvisserij en de zegenvisserij, gecombineerd voor het IJsselmeer en Markermeer. Dit rapport bevat een primair en, op verzoek van de opdrachtgever, een alternatief advies. Het primaire advies is beschreven in hoofdstuk 1, het alternatieve advies is uitgewerkt in hoofdstukken 2 tot en met 8. Deze adviezen hebben als doelstelling het voorkomen van verdere achtergang van de visbestanden. Voor de doelstelling ‘een zekere mate van herstel’ worden aanvullende adviezen gegeven. Alle drie adviezen zijn samengebracht in hoofdstuk 9.
Monitoring cod catches of the Dutch demersal fleet in 2014 : Investigating the effects of season and fishing gear on cod landings
Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Trapman, B.K. ; Kraan, M.L. - \ 2016
IMARES (Report / IMARES C010/16) - 68 p.
cod - fish catches - monitoring - demersal fisheries - fishing gear - kabeljauw - visvangsten - demersale visserij - vistuig
In this report the results of the cod monitoring program are presented. This research was commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs. Cod catches of the vessels in the gear groups BT2 (beam trawl) and TR (otter trawls and seines) need to be monitored yearly, due to the Dutch implementation of the European cod recovery plan. The European cod recovery plan restricts fishing efforts of European fleets that catch cod. Fishing effort, based on historical track records, is allocated to different gear groups. Fishing effort can be transferred between gear groups but then conversion factors apply. In the Netherlands fishing effort is transferred yearly from the BT2 gear group to the TR group, based on a national conversion factor of 1:3 (BT:TR) kWdays instead of the European conversion factor of 1:16, because the cod catches in the Dutch TR fleet are not as high as the European conversion factor implies. In order to substantiate for the national conversion factor, the Dutch government is obliged to report cod catches per unit of effort (CpUE) of the vessels in these gear groups to the European Commission.
Toestand vis en visserij in de Zoete Rijkswateren: 2014 Deel I: Trends van de visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio's
Graaf, M. de; Boois, I.J. de; Griffioen, A.B. ; Overzee, H.M.J. van; Tien, N.S.H. ; Tulp, I.Y.M. ; Vries, P. de; Deerenberg, C.M. - \ 2015
IMARES (Rapport / IMARES C199/15) - 102 p.
zoet water - aquatische ecologie - vissen - monitoring - rivieren - inventarisaties - visserij - visvangsten - vistuig - ijsselmeer - visstand - fresh water - aquatic ecology - fishes - rivers - inventories - fisheries - fish catches - fishing gear - lake ijssel - fish stocks
Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie verschillende delen: “Trends”, “Methoden” en “Data”. In dit rapport (Deel I) worden (i) de trends in commercieel benutte vissoorten per VBC gebied, (ii) de trends in Habitatrichtlijnsoorten en (iii) de ecologische kwaliteitsratio’s vis gerapporteerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens die binnen de verschillende vismonitoringsprogramma’s op de Zoete Rijkswateren worden verzameld. In de rapportage zijn trendanalyses voor de verschillende commercieel benutte vissoorten en Habitatrichtlijn vissoorten gemaakt aan de hand van de beschikbare monitoringsgegevens. De gegevens van deze monitoringsprogramma’s worden gebruikt als indicatoren voor de ontwikkeling van de bestanden van de geanalyseerde soorten over verschillende tijdsperioden.
Verslag bedrijfssurvey 2015
Reijden, K.J. van der; Rink, G.J. ; Dammers, M. ; Wiegerinck, J.A.M. ; Hal, R. van - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C177/15) - 22 p.
visserijbeheer - visvangsten - visbestand - noordzee - fishery management - fish catches - fishery resources - north sea
Dit rapport beschrijft de vangstresultaten van het vijfde jaar van de bedrijfssurvey. Deze survey is gericht op schol en tong en opgezet om extra informatie aan te leveren voor de bestandsschattingen van deze soorten. Elk jaar wordt op vaste locaties op dezelfde schepen (UK45 en OD1) volgens een vast protocol de gehele vangst van het stuurboord net uitgezocht op alle schol en tong. De lengtes van de vissen worden gemeten en van een aantal van de vissen worden ook de gehoorsteentjes verzameld voor leeftijdsdeterminatie. Met behulp van de daaruit volgende lengte-leeftijd-sleutel worden de leeftijden geschat van alle gevangen schollen en tongen. Vervolgens kan per jaar een vangstreeks worden berekend per leeftijdsklasse, welke in een bestandsschatting zouden kunnen worden gebruikt.
Decentraal aalbeheer in Friesland : een economische analyse
Prins, H. ; Zaalmink, W. - \ 2015
LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2015-157) - 81 p.
binnenvisserij - palingen - european eels - anguilla - visserij - visvangsten - quota - visserijbeheer - economische ontwikkeling - friesland - nederland - binnenwateren - freshwater fisheries - eels - fisheries - fish catches - quotas - fishery management - economic development - netherlands - inland waters
Within the framework of the eel recovery plan, restrictive measures have been in force in Dutch eel fisheries since 2009. Since 2011, Frisian inland fishers, associated through the Frisian association of inland fishers (Friese Bond van Binnenvissers), have been experimenting with fishing quotas for eel. This approach is also known as 'decentralised eel management' (decentraal aalbeheer). This quota is in lieu of the statutory eel fisheries system, which includes a three-month period in which no eel may be fished. This report will explore the economic development of Frisian inland fisheries since 2007, as well as the question whether fishing quotas are economically viable.
Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren : Deel II: Methoden
Sluis, M.T. van der; Tien, N.S.H. ; Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van; Os-Koomen, E. van; Rippen, A.D. ; Wolfshaar, K.E. van de - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C193/15) - 88 p.
zoet water - aquatische ecologie - vissen - monitoring - rivieren - inventarisaties - ijsselmeer - visvangsten - visserij - vistuig - fresh water - aquatic ecology - fishes - rivers - inventories - lake ijssel - fish catches - fisheries - fishing gear
Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie delen. Dit rapport (Deel II) is een achtergronddocument waarin de gebruikte monitoringsmethodieken in de verschillende vis-monitoringen in de zoete Rijkswateren in detail worden beschreven. Meer informatie over trends en vangsten is te vinden in rapportages Deel I: Trends visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio’s en Deel III: Data).
Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren: 2014 : Deel III: Data
Boois, I.J. de; Hoek, R. ; Graaf, M. de; Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van; Lohman, M. ; Os-Koomen, E. van; Westerink, H.J. ; Wiegerinck, J.A.M. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C194/15) - 511 p.
zoet water - aquatische ecologie - vissen - monitoring - rivieren - inventarisaties - ijsselmeer - visvangsten - visserij - vistuig - fresh water - aquatic ecology - fishes - rivers - inventories - lake ijssel - fish catches - fisheries - fishing gear
Dit rapport bevat een overzicht van de gegevens verzameld tijdens de vismonitoringen in de zoete rijkswateren. Het omvat de volgende bemonsteringen: - Open water vismonitoring IJssel- en Markermeer met actieve vistuigen - Oever vismonitoring IJssel- en Markermeer met actieve vistuigen - Vismonitoring in IJssel- en Markermeer met kieuwnetten - Diadrome vis Kornwerderzand Waddenzee op basis van fuikregistraties - Vismonitoring grote rivieren met actieve vistuigen - Vismonitoring zoete rijkswateren op basis van vangstregistratie aalvissers - Diadrome vismonitoring zoete rijkswateren op basis van fuikregistraties (sinds najaar 2012) - Vismonitoring grote rivieren op basis van zalmsteekregistraties - Vismonitoring randmeren met actieve vistuigen - Monitoring glasaal op intreklocaties.
VIP HydroRig II
Marlen, B. van - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C004/15) - 24 p.
fishing gear - marine fisheries - fishing methods - plaice - fish catches - netherlands - vistuig - zeevisserij - vismethoden - schol - visvangsten - nederland
Als vervolg op het VIP-project HydroRig I waarbij een vistuig werd ontwikkeld als alternatief voor de boomkor met manipulatie van de waterstroming in het voortuig van het vistuig is in 2013 en 2014 een nieuwe variant HydroRig II beproefd door de firma Geertruida B.V. Dit vistuig had een breedte van 15 m waarvoor ontheffing was verkregen en wielen die de sloffen vervingen. De praktijkproeven lieten een goed vangstresultaat op schol zien in vergelijking met schepen in de buurt vissend met ca. 10% brandstofbesparing. Een gedetailleerde vangstvergelijking is nodig om ecologische voordelen beter te kwantificeren.
Cod monitoring; results 2015, quarter 3
Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Trapman, B.K. ; Kraan, M.L. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C159/15) - 19
cod - osteichthyes - monitoring - fisheries - fish catches - bycatch - fishery resources - dutch waters - kabeljauw - visserij - visvangsten - bijvangst - visbestand - nederlandse wateren
The Cod monitoring program is part of the Dutch cod avoidance plan developed by the Dutch Government together with the Dutch fishing sector. The aim of this cod monitoring program is to provide information on the Catch per Unit Effort (CpUE) in the TR fleet (bottom trawls and seines). This is needed in order to calculate a conversion factor between the CpUE of the TR and the BT (beam trawl) gears. The transition of kW-days between gears is regulated by the European cod recovery plan (EC 423/2004 and EC 1342/2008) and depends on the yearly CpUE-ratio of cod between the respective gear groups. This report presents the results of the third quarter in 2015.
Cod monitoring : results 2015, quarter 2
Teal, L.R. ; Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Kraan, M.L. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C150/15) - 18
cod - osteichthyes - fisheries - monitoring - fish catches - bycatch - dutch waters - fishery resources - kabeljauw - visserij - visvangsten - bijvangst - nederlandse wateren - visbestand
The Cod monitoring program is part of the Dutch cod avoidance plan developed by the Dutch Government together with the Dutch fishing sector. The aim of this cod monitoring program is to provide information on the Catch per Unit Effort (CpUE) in the TR fleet (bottom trawls and seines). This is needed in order to calculate a conversion factor between the CpUE of the TR and the BT (beam trawl) gears. The transition of kW-days between gears is regulated by the European cod recovery plan (EC 423/2004 and EC 1342/2008) and depends on the yearly CpUE-ratio of cod between the respective gear groups. This report presents the results of the second quarter in 2015.
Update of "Delineating catch quotas for Dutch demersal fisheries: a theoretical pilot study"
Poos, J.J. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C139/15) - 19
demersal fisheries - fish catches - quotas - netherlands - demersale visserij - visvangsten - quota - nederland
A reduction of unwanted catches is a key element of the Common Fisheries Policy reform proposal (EC, 2010). To achieve this, a landing obligation (or discard ban) will be introduced, prohibiting the at-sea disposal of quota-regulated species. Instead these catches shall be brought back to shore and counted against a quota, where applicable. In 2014, upon request by the ministry, more clarity was sought on how catch quotas could be calculated and what they would look like for the most relevant fish species of the Dutch demersal fishery . The report of that study (Miller et al. 2014) provided an overview of total allowable catch allocations (TAC), national quota, landings and discards statistics for some of the most-relevant quota-regulated species caught by the Dutch demersal fleet. A number of scenarios of how the new catch quotas could be calculated were presented. The theoretical implications of these alternative scenarios for the Dutch fleet were described under the assumption of no change in relative stability. In 2015, the Ministry of Economic Affairs requested an update of Miller et al. (2014), and this report is the result of that update.
De samenstelling van discards in de demersale visserij voor valorisatie doeleinden
Kals, J. ; Poelman, M. ; Goudswaard, P.C. - \ 2015
IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C099/15) - 27
demersale visserij - discards - bijvangst - bijproducten - vercommercialisering - vangstsamenstelling - visvangsten - eu regelingen - voedingswaarde - visproducten - demersal fisheries - bycatch - byproducts - commercialization - catch composition - fish catches - eu regulations - nutritive value - fish products
Vanaf januari 2016 wordt de discard regelgeving vanuit de EU aangepast. Dit betekent dat de sector zich moet committeren aan deze regelgeving. Hierdoor zullen de niet gewenste vangsten die op dit moment nog overboord gaan, aangeland moeten worden. Er is een traject ingezet om de kansen tot valorisatie van de discards te ontwikkelen. In een separaat traject is bepaald welke hoeveelheden van soorten er vanaf 1 januari 2016 vanuit de demersale visserij zullen worden aangeland. In voorliggend technisch rapport wordt deze analyse verder vormgegeven door een beschrijving te geven van de nutritionele waarde van de discards.
Flatfish pulse fishing: Research results and knowledge gaps II
Quirijns, F.J. ; Strietman, W.J. ; Marlen, B. van; Rasenberg, M.M.M. ; Smith, S.R. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C091/15) - 39
pulsvisserij - vismethoden - elektrische behandeling - visvangsten - kennismodellering - pleuronectiformes - pulse trawling - fishing methods - electrical treatment - fish catches - knowledge modeling
The aim of this report is to present a simple and clear overview of the knowledge currently available about catches (landings and discards) of pulse fishing gears in comparison with conventional fishing gears and the effects of these new gears on the marine ecosystem and to identify gaps in knowledge. Comments are also made on management issues of electric pulse fishing. The pulse technique is applied in both the flatfish and shrimp fishery. This report focuses only on the pulse fishery targeting flatfish.
Cod monitoring: Results 2015, quarter 1
Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Kraan, M.L. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C084/15) - 15
kabeljauw - monitoring - visvangsten - bijvangst - vistuig - visbestand - gadus morhua - cod - fish catches - bycatch - fishing gear - fishery resources
Between 2011 and 2013, the monitoring program existed of an extended analysis of self-reported cod catch data (both landings and discards) in combination with the regular DCF discard monitoring program, an extra observer program and the CCTV-project in TR-fisheries (see Kraan et al. (2013 and 2014)). Over the years, the ministry of Economic Affairs and IMARES drew the conclusion that monitoring cod discards via the self-reporting scheme asked for disproportionately high effort of the TR-skippers while discards were hardly affecting CpUE rates (Ministry of Economic Affairs (2014)). Therefore, it was agreed upon a yearly analysis of the EU-logbook (hereafter logbook) data in combination with VMS-data, which is readily available. However, to remain updated, an overview of fishing activity, cod catches and cod Landings per Unit Effort (LpUE) of four gear types per quarter is requested by the ministry of Economic Affairs. This report presents the results of the first quarter in 2015.
Evaluation of the Dutch Eel Management Plan 2015: status of the eel population in the periods 2005 - 2007, 2008 - 2010 and 2011 - 2013
Wolfshaar, K.E. van de; Tien, N.S.H. ; Griffioen, A.B. ; Winter, H.V. ; Graaf, M. de - \ 2015
IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Report / IMARES Wageningen UR C078/15) - 104
european eels - palingen - visserijbeheer - nederland - visbestand - overleving - visvangsten - ecologisch herstel - eu regelingen - anguillidae - eels - fishery management - netherlands - fishery resources - survival - fish catches - ecological restoration - eu regulations
Evaluatie van het Nederlandse aalbeheerplan: maatregelen hebben in eerste instantie geleid tot een substantiële verbetering van de overleving tussen de perioden 2005-2007 en 2008-2010 gevolgd door een bescheiden verbetering in overleving tussen de perioden 2008-2010 en 2011-2013; positieve effecten op de aalpopulatie kunnen pas na vele jaren zichtbaar worden en blijven onzeker, omdat de aal pas na vele jaren terug zwemt naar zee om zich voort te planten en omdat niet goed bekend is welke de oorzaken zijn van de achteruitgang in de aalpopulatie.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.