Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 472

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==voedergrassen
Check title to add to marked list
Graskwaliteit beïnvloedt methaanuitstoot flink : Jong en hoog bemest gras zorgt voor minste methaanuitstoot per kg meetmelk
Bannink, A. ; Dijkstra, J. - \ 2015
Veeteelt Maart 1 (2015). - ISSN 0168-7565 - p. 30 - 30.
dairy farming - fodder grasses - crop quality - emission reduction - methane production - grassland management - melkveehouderij - voedergrassen - gewaskwaliteit - emissiereductie - methaanproductie - graslandbeheer
Het rantsoen heeft een grote invloed op de methaanuitstoot.
Omdat gras een belangr k onderdeel is van het rantsoen, keken
Wageningse onderzoekers naar de gevolgen van graskwaliteit op
de methaanuitstoot. Een van de conclusies is dat een lichte maaisnede
minder methaanuitstoot geeft per kilogram meetmelk.
Handboek melkveehouderij 2015/16
Remmelink, G.J. ; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 30) - 386
melkvee - melkveehouderij - bodemeigenschappen - bemesting - graslandbeheer - voedergrassen - voedergewassen - rundveevoeding - dierveredeling - diergezondheid - melkproductie - landbouwbedrijfsgebouwen - nederland - handboeken - dairy cattle - dairy farming - soil properties - fertilizer application - grassland management - fodder grasses - fodder crops - cattle feeding - animal breeding - animal health - milk production - farm buildings - netherlands - handbooks
Kosten weiderantsoen Dynamisch Beweiden mei, juni en juli 2013
Klooster, B. van 't; Stienezen, M.W.J. - \ 2013
[S.l.] : S.n. - 4
melkveehouderij - melkveevoeding - voedingsrantsoenen - melkproductie - begrazing - voedergrassen - kosten - dairy farming - dairy cattle nutrition - feed rations - milk production - grazing - fodder grasses - costs
Op basis van de melkproductie en de bijvoeding is terug gerekend hoeveel weidegras de koeien hebben opgenomen. Voor de overige producten is uitgegaan van de hoeveelheid die door de melkveehouders is opgegeven. Voor weidegras is met een kostprijs van 7 eurocent per kg droge stof gerekend. Voor kuilgras en maïskuil is gerekend met een kostprijs van respectievelijk 17 eurocent en 15 eurocent. De overige voedermiddelen zijn ingerekend op basis van een kostprijs zoals die door de melkveehouders is opgegeven.
Improved forage strategies for high-yielding dairy cows in Vietnam : report of a workshop
Wouters, A.P. ; Lee, J. van der - \ 2013
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 718) - 98
melkveehouderij - melkvee - ruwvoer (forage) - voer - voedergrassen - grassen - vietnam - dairy farming - dairy cattle - forage - feeds - fodder grasses - grasses
This report presents results of the workshop "Improved forage strategies for high-yielding dairy cows in Vietnam" which was held with Vietnamese stakeholders on January 17-18, 2013 in Ho Chi Minh City as part of the project "Forage and Grass Production for Dairy Development in Vietnam" funded by the Netherlands Ministry of Economic Affairs.
Handboek melkveehouderij 2012
Remmelink, G.J. ; Blanken, K. ; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research [etc.] (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 24) - 373
melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - dierlijke meststoffen - rundveevoeding - voedergrassen - diergezondheid - machinaal melken - landbouwbedrijfsgebouwen - landbouwwerktuigen - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - dairy farming - farm management - animal manures - cattle feeding - fodder grasses - animal health - machine milking - farm buildings - farm machinery - farm development
Het Handboek Melkveehouderij 2012 is geactualiseerd met nieuwe kennis, onder andere over graslandbemesting, onkruidbestrijding, rundveeverbetering en diergezondheid. Ook is informatie over schuimvorming op mest en groeien met rendement toegevoegd.
Soja- Glysine Max / Eiwit en oliepad
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2012
glycine max - sojabonen - voedselgewassen - voedergrassen - olieleverende planten - eiwitbronnen - gewassen - akkerbouw - biobased economy - plantaardig eiwit - soyabeans - food crops - fodder grasses - oil plants - protein sources - crops - arable farming - plant protein
Factsheet van het Eiwit en Oliepad met korte informatie over het gewas soja. Met het project Eiwit & Oliepad wil Innovatief Platteland samen met de gemeente Venray en andere partners het publiek de gelegenheid geven zich een beeld te vormen van de enorme multifunctionaliteit en de nog steeds verder te ontdekken mogelijkheden van in Europa te telen gewassen als grondstof voor de biobased economie
Landelijk meetnet radioactiviteit in voedsel : grasmetingen in de periode september 2010 tot en met oktober 2011
Weseman, J.M. ; Onstenk, C.G.M. ; Krijger, G.C. - \ 2012
Wageningen : RIKILT (Rikilt rapport 2011.021) - 23
radioactiviteit - grassen - monitoring - voedselveiligheid - bemonsteren - fall-out - radionucliden - vegetatiemonitoring - voedergrassen - radioactivity - grasses - food safety - sampling - fallout - radionuclides - vegetation monitoring - fodder grasses
LMRV (Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel) is een onderdeel van het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK) en beschikt over voedselmonitoren die zijn voorzien van natriumjodide detectoren waarmee gamma-emitters kunnen worden aangetoond. Gras is een belangrijke matrix die kort na een nucleair of radiologisch ongeval als eerste wordt onderzocht op een mogelijke radioactieve besmetting als gevolg van depositie.
Effect of cutting management and nitrogen supply on yield and quality of Napier grass (Pennisetum purpureum)
Snijders, P.J.M. ; Wouters, A.P. ; Kariuki, J.N. - \ 2011
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 544)
graslandbeheer - pennisetum purpureum - stikstofmeststoffen - maaien - voedergrassen - dierlijke meststoffen - desmodium intortum - opbrengsten - eiwitgehalte - grassland management - nitrogen fertilizers - mowing - fodder grasses - animal manures - yields - protein content
In a series of cutting experiments, average apparent nitrogen recovery of applied fertilizer N by Napier grass was approximately 50%. Incorporation of cattle manure improved nitrogen utilization. Mixtures with Desmodium intortum substantially improved yield and protein content. There was a fair to good relation between morphology and crude protein content and in vitro organic matter digestibility of Napier grass.
Handboek melkveehouderij 2011
Remmelink, G.J. ; Blanken, K. ; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2011
Wageningen [etc.] : Wageningen UR Livestock Research [etc.] (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 22) - 373
melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - dierlijke meststoffen - rundveevoeding - voedergrassen - diergezondheid - machinaal melken - landbouwbedrijfsgebouwen - landbouwwerktuigen - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - dairy farming - farm management - animal manures - cattle feeding - fodder grasses - animal health - machine milking - farm buildings - farm machinery - farm development
Het digitale Handboek Melkveehouderij 2011 is geactualiseerd met de laatste ontwikkelingen in de melkveehouderij, zoals de benutting van meststoffen, verliezen tijdens het winnen, bewaren en voeren van graskuil, verlichting van melkveestallen, het onderhoud van melkmachines en het management van melkkoeien in de transitieperiode. Ook is de informatie over rundveeverbetering en diergezondheid herzien.
Improved Pasture Production in Developing Countries: The Case of Ethiopia, Eastern Ethiopia
Tessema, Z.K. - \ 2010
New York, USA : Nova Science Publishers - ISBN 9781617610097 - 376
weiden - graslanden - veehouderij - veevoeding - voedergrassen - weidevlinderbloemigen - gewasproductie - ontwikkelingslanden - ethiopië - oost-afrika - pastures - grasslands - livestock farming - livestock feeding - fodder grasses - pasture legumes - crop production - developing countries - ethiopia - east africa
Developing countries have nearly two thirds of the world's livestock populations but produce less than a third of the world's meat and a fifth of its milk. Low output is due to low off take rates and low yields per animal. Beef and veal output per head of cattle in North America is 281 kg whereas yields in Africa and Asia are about half of this. In South America, beef and veal output per animal is 213 kg. Milk yields are only one tenth in Africa and one quarter in South America and Asia of those in North America and Europe. This data suggests that major improvements in livestock productivity are possible. Research can provide technology to help for achieving productivity increases but technology needs to be transferred to smallholder producers to ensure impact. This book examines the improvements that can be made in regard to pasture production in developing countries with a particular emphasis on Ethiopia.
Eerste ervaringen met herinzaai grasland onder dekvrucht
Hilhorst, G.J. - \ 2010
V-focus 7 (2010)1. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
graslanden - zaaien - zandgronden - grassen - bemesting - voedergrassen - grasslands - sowing - sandy soils - grasses - fertilizer application - fodder grasses
Herinzaai van grasland op zandgrond in het voorjaar geeft vaak problemen. De omstandigheden voor een goede start van de grasgroei zijn meestal matig waardoor onkruid de overhand neemt. In het jaar van inzaai wordt al gauw anderhalve snede grasopbrengst gemist en is een chemische onkruidbestrijding nodig om een goede en gesloten grasmat te krijgen. In dit artikel een beschrijving van hoe graslandvernieuwing wél succesvol kan zijn
Radioactiviteit in gras: situatie in Nederland, september 2007
Weseman, J.M. ; Krijger, G.C. - \ 2008
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2008.103)
radioactiviteit - grassen - monitoring - voedselveiligheid - bemonsteren - fall-out - radionucliden - vegetatiemonitoring - voedergrassen - radioactivity - grasses - food safety - sampling - fallout - radionuclides - vegetation monitoring - fodder grasses
Bij een nucleaire calamiteit is gras één van de matrices die als eerste wordt onderzocht op een mogelijke radioactieve besmetting. Eenmaal per jaar wordt de operators van het LMRV (Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel) verzocht om, naast hun reguliere werk, een grasmonster te analyseren volgens de voorgeschreven procedure.. Dit onderzoek beperkte zich tot de monstername en de analyse van gras. Uit de analyseresultaten, die op het RIKILT worden geïnterpreteerd en gevalideerd, kan worden opgemaakt hoe groot de eventuele besmetting is (geweest
'Robuustere' weidemengsels op droogtegevoelige zandgrond : eerste resultaten van een praktijkexperiment met 4 verschillende weidemengsels
Geerts, R.H.E.M. - \ 2008
Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 501) - 18
graslandverbetering - graslanden - zandgronden - grassen - veevoeder - festuca arundinacea - lolium perenne - mengsels - graslandbeheer - voedergrassen - grassland improvement - grasslands - sandy soils - grasses - fodder - mixtures - grassland management - fodder grasses
De voorspelling die in het kader van klimaatverandering gedaan worden laten zien dat we vaker te maken zullen krijgen met extreme weersomstandigheden. In de zomer worden vaker dan voorheen periodes met hoge temperaturen en kans op watertekorten verwacht, maar ook met extreme neerslag. Voor melkveehouders op droogtegevoelige zandgronden zullen warmere en drogere zomerperioden onrustig zijn om hun graslandproductie op peil te houden, zeker als vanuit waterschappen, rijk of provincie beregeningsverboden worden opgelegd. Het jaar 2006 was een goed voorbeeld. Als gevolg van de droogte mochten boeren in diverse provincies, waaronder Brabant, in juli en augustus niet meer met oppervlaktewater beregenen. Ook het beregenen met grondwater wordt steeds verder aan banden gelegd en zal wellicht in de toekomst in sommige gebieden die kwetsbaar zijn voor wateronttrekking geheel verboden worden. Door deze ontwikkelingen zal het vaker voorkomen dat minder water beschikbaar is dan optimaal voor productiegrasland. Deze nota geeft de eerste resultaten weer van een onderzoek naar het functioneren van ‘alternatieve’ grasmengels op melkveebedrijf ‘De Kleijne’, een bedrijf op droogtegevoelige zandgrond waar geen beregening meer wordt toegepast
Verkennende studie : inpassing van gras uit natuurbeheer in rantsoenen van melkvee
Braker, M.J.E. ; Duinkerken, G. van; Durksz, D.L. ; Mheen, H.J.C.J. van der; Plomp, M. ; Remmelink, G.J. ; Bannink, A. ; Valk, H. - \ 2005
Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 54
melkvee - melkveehouderij - voedingsrantsoenen - rundveevoeding - grassen - graslandbeheer - milieubeheer - nederland - innovaties - voedergrassen - dairy cattle - dairy farming - feed rations - cattle feeding - grasses - grassland management - environmental management - netherlands - innovations - fodder grasses
The area of grasslands used for nature conservation is increasing substantially in the Netherlands. To maintain these grasslands, harvesting and removal of the grass is an important aspect. Utilization of this type of grass in the ration of lactating dairy cows has been subject of a pilot study. Farmers were interviewed on there experiences with grass originating from areas with nature conservation, mostly in the Northern and Western regions in the Netherlands on peaty soils. Most of the interviewed farmers are satisfied with the application possibilities of nature grass
Het cliché: eiwittekort op biologische melkveebedrijven : verschillende bedrijfsvoeringen tonen aan dat dit goed is op te lossen
Plomp, M. - \ 2004
Ekoland 24 (2004)6. - ISSN 0926-9142 - p. 14 - 15.
biologische landbouw - melkveehouderij - melkveebedrijven - rundveevoeding - ruwvoer (forage) - ruwvoer (roughage) - veevoeder - voer - voedingsrantsoenen - voersamenstelling - voederwaardering - voedingswaarde - eiwitwaarde - eiwitten - eiwit - grassen - graskuilvoer - graslandbeheer - klavers - agrarische bedrijfsvoering - voedergrassen - organic farming - dairy farming - dairy farms - cattle feeding - forage - roughage - fodder - feeds - feed rations - feed formulation - feed evaluation - nutritive value - protein value - proteins - protein - grasses - grass silage - grassland management - clovers - farm management - fodder grasses
Door een laag eiwitgehalte in het ruwvoer is er op veel biologische melkveebedrijven in de stalperiode een tekort aan eiwit in het rantsoen. Dit tekort moet vervolgens aangevuld worden met duur eiwitrijk krachtvoer. Uit ervaringen van melkveehouders die deelnemen aan het project Bioveem blijkt dat het eiwittekort sterk verminderd kan worden door beter in te spelen op de mogelijkheden van gras en grasklaver en het eiwit uit het najaarsgras beter te benutten. Met meer aandacht voor maaitijstip, inkuilmethode, beweidingsintensiteit, bijvoeding en rantsoensamenstelling is de eiwitbenutting te verbeteren; het eiwitoverschot in de herfst kan dan benut worden in andere perioden van het jaar. De noodzaak hiertoe wordt alleen maar groter, omdat in de toekomst de eiwitrijke grondstoffen van biologisch krachtvoer duurder zullen worden
Beheersgras heel geschikt als voer
Hulst, M.T. van der; Livestock Research, - \ 2004
Oogstplus. Rundveehouderij 17 (2004)47. - p. 16 - 16.
melkveehouderij - melkvee - biologische landbouw - montbeliard - rundveevoeding - voer - voersamenstelling - voedingsrantsoenen - eiwit - ruweiwit - grassen - voedingswaarde - eiwitwaarde - voedergrassen - dairy farming - dairy cattle - organic farming - cattle feeding - feeds - feed formulation - feed rations - protein - crude protein - grasses - nutritive value - protein value - fodder grasses
De zoektocht van biologisch melkveehouder Jan Duijndam in Delfgauw (ZH) naar de juiste rantsoensamenstelling voor zijn 120 Montbeliarde melkkoeien. Er wordt geprobeerd zo veel mogelijk beheersgras te voeren en het eiwitrijke weidegras over te houden om te maaien. Dat leverde problemen op met de eiwit- en energievoorziening, en de verteerbaarheid en structuur van het beheersgras. Na diverse aanpassingen bestaat het rantsoen momenteel uit beheersgras aangevuld met ingekuilde gras-klaver en herfstgras (eiwit) en geplette tarwekorrel (zetmeel; snelle energie)
Drogen aantrekkelijk alternatief voor inkuilen van najaarsgras met klaver
Klop, A. ; Veer, D.F. ter; Henniphof, C.J. - \ 2004
Praktijkkompas. Rundvee Juni (2004). - ISSN 1570-8586 - p. 20 - 20.
rundveevoeding - eiwit - eiwitgehalte - grassen - drogen - voedergrassen - cattle feeding - protein - protein content - grasses - drying - fodder grasses
Kunstmatig drogen van herfstgras met klaver tot grasklaverbrok is een veilige methode om een goede eiwitbenutting uit grasklaver te garanderen. Gras(klaver- )brok heeft een betere voederwaarde dan graskuil en grasbrok kan krachtvoer vervangen. Aver Heino maakte de vergelijking tussen inkuilen en drogen van najaarsgras
Benutting najaarssnede grasklaver in biologische melkveerantsoenen = Utilization of autumn cut grassclover in organic dairy cow rations
Klop, A. ; Veer, D.F. ter; Henniphof, C.J. ; Koopman, W.J. ; Plomp, M. ; Duinkerken, G. van - \ 2004
Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Praktijkonderzoek, Animal Sciences Group : Rundvee ) - 30
melkkoeien - melkveehouderij - biologische landbouw - grassen - klavers - trifolium - herfst - droogvoer - drogen - korrelvoer - rundveevoeding - voedergrassen - dairy cows - dairy farming - organic farming - grasses - clovers - autumn - dry feeds - drying - pelleted feeds - cattle feeding - fodder grasses
The possibilities to optimally utilise protein-rich autumn grass with clover in organic dairy farming were investigated extensively. Drying grass clover artificially improves the nutritional value and has more prospects as feed than if ensiled. An experiment with grass pellets yielded comparable results with concentrates. Thanks to the current subsidy for drying it is economically interesting to have grass clover dried to spare the purchase of concentrates. In organic farming, various farms dry part of their roughage surplus to grass (clover) pellets annually.
Stikstoflevering uit onvergiste en vergiste runderdrijfmest na zodebemesting van grasland op zware zeeklei
Boer, H.C. de - \ 2004
Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 32
rundveedrijfmest - stikstofretentie - anaërobe afbraak - mestinjectie - grasveld - graslanden - grassen - voedingswaarde - zware kleigronden - nederland - voedergrassen - cattle slurry - nitrogen retention - anaerobic digestion - soil injection - grass sward - grasslands - grasses - nutritive value - clay soils - netherlands - fodder grasses
This study investigated the effect of anaerobic digestion of cattle slurry on nitrogen uptake by grassland that had been injected with the slurry. Raw and anaerobically digested cattle slurry were injected into grassland on heavy sea clay at the beginning of March and at the end of June 2003. The nitrogen yield of a number of consecutive cuts was determined. For both dates anaerobically digested slurry applied at a rate of 30-33 tonnes ha-1 resulted in a significantly higher nitrogen yield of the first cut. In subsequent cuts there was no significant difference between raw slurry and anaerobically digested slurry.
Switch on! : energie in het landschap
Elbersen, H.W. - \ 2004
In: Voorbeelden van de Wageningse aanpak : systeembenadering, interdisciplinair, interactief en innovatief Wageningen : Wageningen UR, Werkgroep DOS - p. 13 - 18.
grassen - landbouwproductie - energie - duurzaamheid (sustainability) - haalbaarheidsstudies - voedergrassen - grasses - agricultural production - energy - sustainability - feasibility studies - fodder grasses
Wouter Elbersen is op ATO de man van het switchgrass (Panicum Virgatum L.), een gras dat voor tien à vijftien jaar wordt ingezaaid, nauwelijks bodembewerking behoeft, en dat laagwaardige vezel en / of energie levert. Een verkenning naar de mogelijkheden voor een multifunctioneel gewas
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.