Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 17 / 17

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==voedingsbehoeften
Check title to add to marked list
Estimating requirements for apparent faecal and standardised ileal digestible amino acids in laying hens by a metaanalysis approach
Krimpen, M.M. van; Veldkamp, T. ; Riel, J.W. van; Khaksar, V. ; Hashemipour, H. ; Blok, M.C. ; Spek, W. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock research report 848) - 71
hennen - aminozuren - voer - meta-analyse - verteerbaarheid - eiwitverteerbaarheid - dunne darm - voedingsstoffengehalte - voedingsstoffenbehoeften - voedingsbehoeften - pluimvee - pluimveevoeding - hens - amino acids - feeds - meta-analysis - digestibility - protein digestibility - small intestine - nutrient content - nutrient requirements - feed requirements - poultry - poultry feeding
The aim of the present study is to update the requirements for the essential amino acids of laying hens, both on a AFD and SID basis, by performing a meta-analysis on dose-response studies used to derive requirement values for essential amino acids (lysine, methionine+cysteine, threonine and tryptophan) in laying hens as presented in the literature. In this meta-analysis, the data are fitted by use of the Wood equation (see paragraph 2.4). The amino acid intake levels for realizing maximal rate of lay, egg mass and feed efficiency are provided. The amino acid requirements for use in practice are based on the amino acid intake levels at which 95% of these maximum responses were reached.
Koester de regenworm
Eekeren, N.J.M. van; Deru, J.G.C. ; Poot, N. - \ 2014
V-focus 11 (2014)2. - ISSN 1574-1575 - p. 40 - 41.
melkveehouderij - aardwormen - grondbewerking - voedingsbehoeften - nadelige gevolgen - strooisel - bodemstructuur - bodemfauna - dairy farming - earthworms - tillage - feed requirements - adverse effects - litter (plant) - soil structure - soil fauna
Regenwormen zijn belangrijk op een melkveebedrijf voor de afbraak van organische stof, het beschikbaar maken van nutriënten, behoud van bodemstructuur, waterinfiltratie, beworteling en uiteindelijk gewasopbrengst. Vooral pendelende wormen hebben unieke functies, maar zijn heel gevoelig voor een intensieve en/of kerende grondbewerking door hun levenswijze, in permanente gangen, en hun behoefte aan strooisel als voedsel. Als de melkveehouderij beter gebruikt wil maken van de pendelaars is de vraag wat het belangrijkste knelpunt is: grondbewerking of een gebrek aan voedsel en bescherming. Resultaten van een proef naar het effect op regenwormen wordt besproken.
Kennis over P verfrissen
Krimpen, M.M. van - \ 2014
De Pluimveehouderij 44 (2014)2. - ISSN 0166-8250 - p. 31 - 31.
pluimveehouderij - fosfor - hennen - pluimveevoeding - huisvesting van kippen - voedingsbehoeften - poultry farming - phosphorus - hens - poultry feeding - chicken housing - feed requirements
Er loopt onderzoek naar de behoefte aan fosfor (P) van de huidige leghennen. Een dierexperiment loopt nog, op deze pagina de literatuurstudie.
P-Requirement in modern laying hens - a literature review
Lambert, W. ; Lange, L. de; Krimpen, M.M. van; Klis, J.D. van der; Star, L. - \ 2014
Lelystad : Schothorst Feed Research (Report / Schothorst Feed Research 1326) - 89
pluimveehouderij - hennen - eierproductie - pluimveevoeding - voersamenstelling - fosfor - voedingsbehoeften - poultry farming - hens - egg production - poultry feeding - feed formulation - phosphorus - feed requirements
Fosfor is een belangrijke voedingsstof voor leghennen, onder andere voor botontwikkeling en eivorming, maar speelt ook een grote rol bij milieubelasting. Onderzoek naar de fosforbehoefte van leghennen is gedateerd. Daarom is een onderzoek gestart naar de fosforbehoefte van de huidige leghennen. De moderne leghen met een hoge productie en goede legpersistentie heeft waarschijnlijk een andere fosforbehoefte dan de hennen van 20 à 30 jaar geleden. Daarnaast hebben leghennen in alternatieve huisvestingssystemen een betere botontwikkeling, waardoor ze mogelijk toe kunnen met een lagere fosforvoorziening via het voer. Vaststellen van de fosforbehoefte, -benutting en -uitscheiding is noodzakelijk ter onderbouwing van de forfaitaire fosfaatuitscheiding en om de fosforvoorziening verantwoord te kunnen verlagen. De uitkomst van een literatuurstudie wordt hier toegelicht. De resultaten van het bijbehorende dierexperiment zullen later volgen.
Koper- en zinknormen voor varkens
Bikker, P. ; Jongbloed, A.W. - \ 2013
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 746) - 31
varkens - zeugen - varkensvoeding - zeugenvoeding - koper - zink - voedingsbehoeften - richtlijnen (guidelines) - varkenshouderij - pigs - sows - pig feeding - sow feeding - copper - zinc - feed requirements - guidelines - pig farming
This report addresses copper and zinc requirements of growing pigs and reproductive sows and boars on the basis of scientific literature and provides a recommendation for copper and zinc standards in the diets.
Gestandaardiseerde fosforverteerbaarheid in de varkensvoeding
Jongbloed, A.W. ; Diepen, J.T.M. van; Bikker, P. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report ) - 15 p.
varkens - fosfor - spijsvertering - feces - excretie - varkensvoeding - dierhouderij - varkenshouderij - voedingsbehoeften - verontreiniging - pigs - phosphorus - digestion - faeces - excretion - pig feeding - animal husbandry - pig farming - feed requirements - pollution
Balansen voor substraat in de champignonteelt. Metingen per laag en in de tijd
Blok, C. ; Elings, A. ; Sonnenberg, A.S.M. ; Amsing, J. ; Nederhoff, E.M. ; Khodabaks, M.R. - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport 1112) - 61
agaricus bisporus - eetbare paddestoelen - teelt - input-output analyse - compost - efficiëntie - optimalisatiemethoden - voedingsbehoeften - nederland - edible fungi - cultivation - input output analysis - composts - efficiency - optimization methods - feed requirements - netherlands
Een groot aantal metingen uit de glastuinbouw zijn toegepast in combinatie met in de champignonteelt bekende metingen. Dit is gerealiseerd in een experiment in een teeltcel van Unifarm te Wageningen. De dataset leverde informatie over de opzet van de metingen, teeltbalansen en de benutting van organsiche voedingsstoffen. Uit de compost komt per vierkante meter 2.5 kg.m-2 koolstof vrij en er wordt 2.7 kg.m-2 koolstof afgevoerd als respectievelijk koolzuurgas (1.5 kg.m-2) en geoogste champignon (1.2 kg.m-2). De aanvoer van water uit de compost bedraagt 53 l.m-2 en de afvoer via ventilatie en champignons is 53 l.m-2. De aanvoer is opgebouwd uit watergift, vochtverlies compost en verbrandingswater (respectievelijk 37, 12 en 4 l.m-2). De afvoer is onderverdeeld in ventilatie-afvoer en afvoer in de champignons (respectievelijk 23 en 30 l.m-2). De energiebalans laat zien dat uit de compost 77 MJ.m-2 vrijkomt en dat 60 MJ.m-2 wordt afgevoerd in waterdamp. De minerale voedingsbalans toont een levering uit compost van 16 mol.m-2 en een afvoer in champignon van 12 mol.m-2. De benutting van de organische stof wordt niet meer zoals gebruikelijk uitgedrukt op (de veranderlijke) hoeveelheid droge stof, maar in absolute hoeveelheid per vierkante meter teeltbed. Zo blijkt dat de benutting van hemicellulose practisch 100% is en de benutting van cellulose 40%. Dit betekend dat de benutting van compost alleen verbeterd kan worden door de te verteren fracties te verhogen, niet door de compost zonder meer te hergebruiken Many measurements from horticulture and mushroom growing were combined in an experiment at Unifarm in Wageningen. The data gave much information on appropriate measurements, on mass and energy balances and on the efficiency of using the various organic fractions. Compost delivers 2.5 kg.m-2 of carbon and releases 2.7 kg.m-2 carbon in the form of carbon dioxide (1.5 kg.m-2) and harvested mushrooms (1.2 kg.m-2). Water released from the substrate is 53 l.m-2 while the amount ventilated and found in mushrooms is 53 l.m-2. The supply is split into water supplied, loss from compost and digestive water (respectively 37, 12 and 4 l.m-2). The output is ventilation and water in fresh mushrooms (respectively 23 and 30 l.m-2). The energy balance shows a combustion energy of 77 MJ.m-2 for compost digested and 60 MJ.m-2 tyrapped in water vapour. 16 mol.m-2 of minerals disappear from the compost of which 12 mol.m-2 are found back in the mushrooms. The fractions in the organic nutrition are no longer expressed as a fraction of the dry matter as dry matter is changing over time by digestion. Instead data are reported in absolute quantities per square meter of bed. Thus it is shown the amount of hemicellulosis is almost totally digested wheras just 40% of the cellulose is digested. Thus the efficiency of compost use can be increased by adding digestable fractions but not by re use without additions
De humane eiwitbehoefte en eiwitconsumptie en de omzetting van plantaardig eiwit naar dierlijk eiwit = Human protein requirements and protein intake and the conversion of vegetable protein into animal protein
Sebek, L.B.J. ; Temme, E.H.M. - \ 2009
Lelystad : Animal Sciences Group, Wageningen UR (Rapport / Animal Sciences Group 232) - 19
voeding - eiwitten - eiwitrijke voedingsmiddelen - voedingsbehoeften - dierlijke eiwitten - vleesproductie - veevoeder - voederconversie - voeding en gezondheid - vleesvervangers - nutrition - proteins - protein foods - feed requirements - animal proteins - meat production - fodder - feed conversion - nutrition and health - meat alternates
In deze notitie wordt allereerst beschreven hoe aan het begrip ‘eiwitbehoefte van de mens’ inhoud wordt gegeven, hoeveel dierlijk eiwit er in Nederland geconsumeerd wordt, welke mogelijkheden er zijn om dierlijk eiwit te vervangen door plantaardig eiwit en onder welke voorwaarden deze vervanging kan plaatsvinden. Daarna wordt beschreven wat de kenmerkende eenheden en begrippen in de Nederlandse vleesproductiekolom zijn, wat de verschillende mogelijkheden zijn om de omzetting van voer (plantaardig product) in dierlijk product te berekenen, welke (conversie)stappen er in de vleeskolom zijn van levend dier naar geconsumeerd vlees, hoe de verschillende kengetallen zich verhouden voor verschillende diersoorten en welke (on)mogelijkheden er zijn voor de vergelijking van conversiefactoren tussen diersoorten
Naar een betere benutting van het substraat in de champignonteelt : compost als modelsystem
Sonnenberg, A.S.M. ; Amsing, J.G.M. ; Hendriks, E. - \ 2009
Wageningen : Plant Research International (PRI Publicatie / Plant Research International 2009-1) - 21
cultuur zonder grond - cultuurmethoden - puimsteen - champignonmest - compost - eetbare paddestoelen - agaricus - landbouwkundig onderzoek - voedingsbehoeften - soilless culture - cultural methods - pumice - mushroom compost - composts - edible fungi - agricultural research - feed requirements
Dit project heeft als doel gehad een eerste stap te zetten in het maken van een model voor voeding gebaseerd op huidige compost als voeding/drager. Er is geteeld op vulgewichten van 80 to 10 kg compost/m2 (met telkens een stap van 10 kg). Dit zijn vulhoogten van 16 tot 2 cm. Voor elke vulhoogte zijn 4 kisten gevuld en de onder de helft van de kisten is een 4 cm dikke laag waterhoudende puimsteen gelegd. Bij de twee laagste vuldikten is ook een lagere dekaarde dikte gebruikt (2.5 cm i.p.v. 5 cm).
Koper, zink en cadmium in voeding
Smolders, E.A.A. - \ 2003
Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2003 (2003)13. - p. 3 - 3.
melkveehouderij - melkveevoeding - zware metalen - voedingsrantsoenen - voersamenstelling - voedingsbehoeften - koper - zink - cadmium - ruwvoer (roughage) - krachtvoeding - dairy farming - dairy cattle nutrition - heavy metals - feed rations - feed formulation - feed requirements - copper - zinc - roughage - force feeding
In een tabel is aangegeven hoeveel koper, zink en cadmium een rantsoen gemiddeld moet bevatten om de behoefte van melkvee te dekken. Daarbij is uitgegaan van een gemiddelde benutting. De vraag is of er bij een tekort aangevuld moet worden en of er bij een teveel weggelaten moet worden.
Vitaminen in voeding van herkauwers in de biologische houderij = Vitamins in organic ruminant nutrition
Smolders, E.A.A. ; Kan, C.A. - \ 2003
Lelystad : Animal Sciences Group (Praktijkrapport : Rundvee ) - 24
melkvee - herkauwers - vitaminen - voedingsbehoeften - vitaminegehalte - voer - kuilvoer - biologische landbouw - dairy cattle - ruminants - vitamins - feed requirements - vitamin content - feeds - silage - organic farming
Behoeftenormen voor vitamine A kunnen in de stalperiode, in rantsoenen met hoofdzakelijk voordroogkuil, geheel gedekt worden uit ruwvoer. Voor vitamine D en E is aanvulling van het ruwvoerrantsoen nodig voor dekking bvan de behoefte,. Voor rantsoen berekening zijn betrouwbare en goedkope analysemethoden voor vitaminen gewenst. Onderzoek naar alternatieve bronnen voor toevoeging van natuurlijke vitaminen onder de huidige EU-regels voor biologische herkauwers is noodzaak.
Extra zetmeel overbodig bij onbeperkt voeren van drachtige zeugen
Peet-Schwering, C. van der; Binnendijk, G. - \ 2002
Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)4. - ISSN 1570-8578 - p. 18 - 19.
varkenshouderij - varkens - varkensvoeding - zeugenvoeding - onbeperkte voedering - bijvoeding - aanvullend voer - zetmeel - worpgewicht - gewicht - biggen - voersamenstelling - voedingsbehoeften - eiwit - voedingseiwit - voedingsrantsoenen - zeugen - zwangerschap - pig farming - pigs - pig feeding - sow feeding - unrestricted feeding - supplementary feeding - supplementary feeds - starch - litter weight - weight - piglets - feed formulation - feed requirements - protein - dietary protein - feed rations - sows - pregnancy
Onbeperkt gevoerde drachtige zeugen krijgen een zetmeelarm, ruwecelstofrijk voer verstrekt om vervetting van de zeugen te voorkomen.
Zwavel en selenium: ook overdaad schaadt
Ouweltjes, W. ; Schils, R. - \ 2002
Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)3. - ISSN 1570-8586 - p. 30 - 31.
zwavel - selenium - melkvee - melkveehouderij - diervoedering - diervoeding - veevoeding - rundveevoeding - graskuilvoer - grassen - kuilvoerkwaliteit - diergezondheid - voersamenstelling - voedingsrantsoenen - voedingsbehoeften - voedingsstoornissen - voedingsstoffengehalte - voedingsstoffenbehoeften - sporenelementen - graslanden - sulfur - dairy cattle - dairy farming - animal feeding - animal nutrition - livestock feeding - cattle feeding - grass silage - grasses - silage quality - animal health - feed formulation - feed rations - feed requirements - nutritional disorders - nutrient content - nutrient requirements - trace elements - grasslands
In dit artikel wordt ingegaan op de zwavel- en seleniumvoorziening.
Kopervoorziening blijft punt van aandacht
Ouweltjes, W. ; Counotte, G. ; Dobbelaar, P. - \ 2002
Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)3. - ISSN 1570-8586 - p. 4 - 5.
koper - melkvee - melkveehouderij - diervoeding - diervoedering - veevoeding - rundveevoeding - graskuilvoer - grassen - kuilvoerkwaliteit - diergezondheid - voersamenstelling - voedingsstoffengehalte - voedingsbehoeften - voedingsstoffenbehoeften - voedingsrantsoenen - voedingsstoornissen - sporenelementen - graslanden - copper - dairy cattle - dairy farming - animal nutrition - animal feeding - livestock feeding - cattle feeding - grass silage - grasses - silage quality - animal health - feed formulation - nutrient content - feed requirements - nutrient requirements - feed rations - nutritional disorders - trace elements - grasslands
Zowel een tekort als een overmaat is schadelijk. Naast het kopergehalte in het rantsoen is de benutting een belangrijke factor.
Voorspellen voeropname met herziene Koemodel
Zom, R. ; André, G. - \ 2001
Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)3. - ISSN 1569-805X - p. 18 - 20.
diervoedering - veevoeding - rundveevoeding - koeien - melkkoeien - rundveehouderij - voedingsrantsoenen - voeropname - voederconversie - voedingsbehoeften - droge stof - verzadiging - voorspellen - modellen - animal feeding - livestock feeding - cattle feeding - cows - dairy cows - cattle husbandry - feed rations - feed intake - feed conversion - feed requirements - dry matter - saturation - forecasting - models
Het Herziene Koemodel geeft de veehouder waardevolle informatie over voeropname, de hoeveelheid opgenomen nutriënten, energie (VEM) en eiwit (DVE).
Zetmeelgehalte snijmais 2000
Groten, J. - \ 2001
Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)1. - ISSN 1569-805X - p. 24 - 25.
maïs - zea mays - rassen (planten) - cultivars - rassenproeven - voedergewassen - zetmeel - zetmeelwaarde - energetische waarde - voedingswaarde - droge stof - melkveehouderij - voedingsrantsoenen - voedingsbehoeften - melkkoeien - melkvee - gebruikswaarde - maize - varieties - variety trials - fodder crops - starch - starch equivalent - energy value - nutritive value - dry matter - dairy farming - feed rations - feed requirements - dairy cows - dairy cattle - use value
Uit veevoedingskundig onderzoek blijkt onder andere dat bij hoog-productieve koeien in het begin van de lactatie een hoog gehalte aan (bestendig) zetmeel in het rantsoen een positieve invloed kan hebben op de melkproductie en op de vet/eiwit-verhouding.
Voederbeperking en stress bij moederdieren: op zoek naar parameters die welzijn meten
Jong, I.C. de; Voorst, S. van - \ 2001
De Pluimveehouderij 31 (2001)34. - ISSN 0166-8250 - p. 20 - 22.
pluimveehouderij - pluimveevoeding - diergedrag - dierenwelzijn - voedingsrantsoenen - voedingsbehoeften - stress - vleeskuikenouderdieren - poultry farming - poultry feeding - animal behaviour - animal welfare - feed rations - feed requirements - broiler breeders
Bij vleeskuikenouderdieren is stress door chronische honger een probleem. ID Lelystad onderzoekt nieuwe management- of voerstrategiën waarmee het welzijn van vleeskuikenouderdieren in de opfok valt te verbeteren
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.