Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 36

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==voedingsstoffengehalte
Check title to add to marked list
Estimating requirements for apparent faecal and standardised ileal digestible amino acids in laying hens by a metaanalysis approach
Krimpen, M.M. van; Veldkamp, T. ; Riel, J.W. van; Khaksar, V. ; Hashemipour, H. ; Blok, M.C. ; Spek, W. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock research report 848) - 71
hennen - aminozuren - voer - meta-analyse - verteerbaarheid - eiwitverteerbaarheid - dunne darm - voedingsstoffengehalte - voedingsstoffenbehoeften - voedingsbehoeften - pluimvee - pluimveevoeding - hens - amino acids - feeds - meta-analysis - digestibility - protein digestibility - small intestine - nutrient content - nutrient requirements - feed requirements - poultry - poultry feeding
The aim of the present study is to update the requirements for the essential amino acids of laying hens, both on a AFD and SID basis, by performing a meta-analysis on dose-response studies used to derive requirement values for essential amino acids (lysine, methionine+cysteine, threonine and tryptophan) in laying hens as presented in the literature. In this meta-analysis, the data are fitted by use of the Wood equation (see paragraph 2.4). The amino acid intake levels for realizing maximal rate of lay, egg mass and feed efficiency are provided. The amino acid requirements for use in practice are based on the amino acid intake levels at which 95% of these maximum responses were reached.
Organische bemesting van hyacint : Kan stalmest bij hyacint vervangen worden door GFT-compost
Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 75
bloembollen - hyacinten - bemesting - compost - kunstmeststoffen - organische meststoffen - proeven - voedingsstoffen - voedingsstoffengehalte - vergelijkend onderzoek - gewasopbrengst - ornamental bulbs - hyacinths - fertilizer application - composts - fertilizers - organic fertilizers - trials - nutrients - nutrient content - comparative research - crop yield
Veel hyacintentelers zijn ervan overtuigd dat een flinke stalmestgift noodzakelijk is voor een goede opbrengst. Het gebruik van stalmest wordt beperkt door de meststoffenwet die in 2006 is ingevoerd en de aanscherpingen in latere jaren. Hierdoor vrezen hyacintentelers een onacceptabele achteruitgang van de opbrengst en kwaliteit van hun product. Naar aanleiding van een petitie die de telers ingediend hebben bij het voormalige ministerie van LNV, is er financiering (50%) ter beschikking gesteld om het effect van stalmest op de opbrengst en broeikwaliteit van hyacint te onderzoeken. Dit onderzoek had tot doel te bepalen of er een effect is van stalmest op de opbrengst en kwaliteit van hyacint in vergelijking met GFT-compost of zonder organische bemesting, hoe groot dat effect is, of er een effect is van de dosering en wat het effect is van een combinatie van stalmest en GFT-compost. Daarnaast wordt getracht dit effect te verklaren.
Wat haalt de champignon uit de compost en hoeveel?
Blok, C. ; Sonnenberg, A.S.M. - \ 2012
agaricus - paddestoelen - compost - nutriëntengebruiksefficiëntie - voedingsstoffengehalte - substraten - cultuurmethoden - mushrooms - composts - nutrient use efficiency - nutrient content - substrates - cultural methods
Poster met onderzoeksinformatie. In het “Input-output project” wordt onderzocht hoe met minder substraat/m2 minstens evenveel champignons geproduceerd kunnen worden. Daarvoor is eerst de efficiëntie van de huidige teelt nauwkeurig in kaart gebracht.
Input-Output Fase II. Verificatie Input-Output fase I - Invloed vochtgehalte op afbraak organische stof - Data van 4 teeltbedrijven
Sonnenberg, A.S.M. ; Blok, C. - \ 2012
Wageningen : PRI Business Unit Plant Breeding/WUR Glastuinbouw (Rapport / Plant Research International 2012-5) - 27
paddestoelen - agaricus - compost - champignonmest - nutriëntengebruiksefficiëntie - voedingsstoffengehalte - substraten - cultuurmethoden - landbouwkundig onderzoek - mushrooms - composts - mushroom compost - nutrient use efficiency - nutrient content - substrates - cultural methods - agricultural research
In het verleden zijn diverse studies gedaan aan klimaat, substraat en het uiteindelijke product, de champignon. Hierdoor zijn kwaliteit en opbrengt sterk verbeterd. Toch is er onvoldoende kennis over wat precies de opbrengst en de kwaliteit van het product bepaalt. Leemte in deze kennis verhindert dat er doelgericht een grote stap vooruit gemaakt kan worden in de ontwikkeling van nieuwe productiesystemen. Het input-output project heeft als doel het huidige systeem beter te begrijpen, bloot te leggen waar de grenzen van het systeem liggen en waar kansen liggen voor verbetering op korte termijn. Gezien het aandeel van de kosten van het substraat in de teelt (ca. 40%) en de oplopende kosten van de grondstoffen is het gewenst dat dit substraat efficiënter benut wordt. Daarmee is, bij gelijkblijvende productiehoeveelheid, ook minder transport en minder reststromen gemoeid en wordt het systeem duurzamer. In dit vervolgproject is aangetoond dat metingen in de eerste fase goed reproduceerbaar zijn en vergelijkbaar met snij- en plukbedrijven. Tevens is aangetoond dat de verminderde afbraak in de onderste laag compost gerelateerd is aan een te hoog vochtgehalte van deze laag. Specifieke bijvoedmiddelen en aanpassingen aan het teeltsysteem kunnen in vervolgexperimenten aantonen hoe een rendementsverbetering in de praktijk is te realiseren.
Doeltreffend kali-bemestingsadvies voor snijmais = Effective potassium fertilisation recommendation for sillage maize
Schooten, H.A. van; Schöll, L. van; Dijk, W. van; Middelkoop, J.C. van; Boer, D.J. den - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 500)
maïs - kalium - bemesting - gewasopbrengst - normen - voedergewassen - mineralenboekhouding - voedingsstoffengehalte - maize - potassium - fertilizer application - crop yield - standards - fodder crops - nutrient accounting system - nutrient content
The current potassium fertilisation recommendation for silage maize is outdated and does not take into account the potential of production of plots and residual (K) effect from cover crops or grass. That is why a study was conducted on the background and efficiency of the current recommendations. This report describes the results and conclusions of this study. Recommendations for further research were formulated from the conclusions.
Gezondheidsvoordelen van schapenmelk
Mors, R. ter; Wit, J. de - \ 2011
Driebergen : Louis Bolk Instituut (licatie / Louis Bolk Instituut nr. 2011-011 LbD) - 53 p.
voeding en gezondheid - ooienmelk - melksamenstelling - gezondheidsvoedsel - voedingsstoffengehalte - schapenhouderij - voedselkwaliteit - nutrition and health - ewe milk - milk composition - health foods - nutrient content - sheep farming - food quality
De vraag is of er een mogelijkheid is om een gezondheidsclaim te leggen op schapenmelk, zodat er meer ruimte komt voor een hogere melkprijs. Aan de hand van literatuuronderzoek is de samenstelling van schapenmelk vergeleken met de samenstelling van geiten- en koeienmelk. Vervolgens is gekeken naar de effecten op de gezondheid van de mens, van de nutriënten die meer of juist minder voorkomen in schapenmelk en is er gezocht naar wetenschappelijke onderbouwing van bekend veronderstelde voordelen van schapenmelk. Hoewel schapenmelk aanzienlijk hogere gehaltes heeft van bepaalde stoffen, zijn gezondheidsclaims niet eenvoudig te maken.
Het gaat bij melk om het samenspel tussen de vele nutrienten
Hooijdonk, A.C.M. van - \ 2011
ZuivelZicht 103 (2011)7. - ISSN 0165-8573 - p. 12 - 14.
melkproducten - voedingsstoffen - voedingsstof-voedingsstof interacties - voeding en gezondheid - voedingswaarde - voedingsstoffengehalte - voedingsstoffenconcentratie - milk products - nutrients - nutrient nutrient interactions - nutrition and health - nutritive value - nutrient content - nutrient density
Regelmatig wordt Toon van Hooijdonk er mee geconfronteerd dat mensen weinig meer weten van melk dan alleen dat er calcium in zit. Dat er zoveel meer nutriënten aanwezig zijn in melk is spaarzaam bekend. 'Juist de samenhang tussen al die nutriënten is belangrijk', zegt de hoogleraar Zuivelkunde.
Meetgebieden in de gebieden Drentse Aa, Schuitenbeek, Krimpenerwaard en Quarles van Ufford : een eerste data-analyse ten behoeve van het tussenrapport Monitoring Stroomgebieden
Roelsma, J. ; Bogaart, P.W. ; Siderius, C. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1957) - 84
stroomgebieden - waterkwaliteit - monitoring - voedingsstoffengehalte - stikstof - fosfaat - nederland - nutriëntenstromen - drenthe - veluwe - krimpenerwaard - land van maas en waal - watersheds - water quality - nutrient content - nitrogen - phosphate - netherlands - nutrient flows
Een eerste data-analyse ten behoeve van het tussenrapport Monitoring Stroomgebieden
Telers Woudse Droogmakerij streven naar emissievrij (interview met Ruud Maaswinkel en Ellen Beerling)
Thoenes, E. ; Maaswinkel, R.H.M. ; Beerling, E.A.M. - \ 2009
Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)33. - ISSN 0925-9694 - p. 24 - 25.
tuinbouwbedrijven - emissie - pesticidenresiduen - voedingsstoffengehalte - oppervlaktewater - normen - waterfilters - oppervlaktewaterkwaliteit - market gardens - emission - pesticide residues - nutrient content - surface water - standards - water filters - surface water quality
In de polder Woudse Droogmakerij in regio Delfland begon in 2008 een samenwerkingsverband om de uitstoot van middelen en voedingsstoffen te verminderen. Doel van dit project is de kwaliteit van oppervlaktewater meetbaar verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van het teeltrendement
Fosfaatbemesting Noordzee: een kritische beschouwing
Lindeboom, H.J. ; Rijnsdorp, A.D. - \ 2007
Visionair : het vakblad van sportvisserij Nederland 1 (2007)4. - ISSN 1569-7533 - p. 30 - 33.
visserij - visproductie - visbestand - voedingsstoffengehalte - voedingsstoffentekorten - noordzee - fosfaat - mariene ecologie - eutrofiëring - zeevissen - voedingsstoffenbeschikbaarheid - temperatuur - groei - visstand - bemesting - fisheries - fish production - fishery resources - nutrient content - nutrient deficiencies - north sea - phosphate - marine ecology - eutrophication - marine fishes - nutrient availability - temperature - growth - fish stocks - fertilizer application
Door de introductie van fosfaatvrije wasmiddelen en betere afvalwaterzuivering zit er volgens de beroepsvisserij onvoldoende voedsel in het Noordzeewater. Dit zou de oorzaak zijn van het teruglopen van de visproductie. De sector pleit daarom voor bemesting. Het Wageningse onderzoeksinstituut IMARES kreeg van voormalig minister Veerman de opdracht het mogelijke verband tussen fosfaatconcentratie en visproductie nader te onderzoeken. In dit artikel worden de resultaten samengevat
Inhoudstoffen bloemkool : quick-scan naar de perspectieven van inhoudstoffen in bloemkool
Mheen, H.J.C.J. van der; Gordijn, G. - \ 2005
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenteteelt - 31
groenten - bloemkolen - koolsoorten - afvalverwerking - voedingsstoffengehalte - voedingsstoffen - groenteproducten - vegetables - cauliflowers - cabbages - waste treatment - nutrient content - nutrients - vegetable products
Verbreding van de afzetmogelijkheden van bloemkool bloemkool gewasresten (met name het bloemkoolblad). Literatuuronderzoek waarbij uit ‘databases’ de, min-of-meer bekende, inhoudstoffen en de gehaltes daarvan op een rij zijn gezet. De gehaltes in witte bloemkool zijn daarbij steeds vergeleken met die in groene bloemkool, en in broccoli. Voor een inschatting van de inhoudstofgehaltes in het bloemkoolblad is geëxtrapoleerd vanuit sluitkolen. Op basis van de resultaten wordt duidelijk dat het moeilijk zal zijn om witte bloemkool, op basis van gehaltes aan specifieke inhoudstoffen, te profileren. Groene bloemkool doet het wat dat betreft beter en broccoli lijkt (gebaseerd op de inhoudstoffengehaltes) onderscheidend gezonder. Ook de meerwaarde van de benutting van bloemkoolblad (of oogstresten) valt tegen. Een en ander moet overigens worden afgewogen tegen de mogelijkheden voor verwerking van bloemkool/-inhoudstoffen in hoogwaardige producten (zoals b.v. voedingssupplementen) in de markt, en de kosten voor winning, en/of extractie en productie.
Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost; advies
Ehlert, P.A.I. - \ 2005
Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-rapport 5) - 66
compost - mest - afvalcompost - fosfaten - voedingsstoffengehalte - chemische samenstelling - bodemchemie - composts - manures - refuse compost - phosphates - nutrient content - chemical composition - soil chemistry
Bij het vormgeven van het stelsel van gebruiksnormen is een maatschappelijke discussie ontstaan over de aanvoer van fosfaat met grond in compost en zwarte grond. Deze deskstudie gaat in op vragen die hierbij gesteld zijn. Het aandeel grond in compost en zwarte grond en de hoeveelheid fosfaat daarin zijn in een kortdurende verkenning bepaald met behulp van gegevens van belanghebbenden, uit de literatuur en van de Rijkstoezichthouder op bepalingen van het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen. Een Operationele definitie voor grond is opgesteld. Het grondaandeel in compost en zwarte grond wordt afgeleid uit het gehalte aan minerale delen in de drogestof. In het algemeen neemt het foafaatgehalte in de minirale delen af en met toename van het gehalte aan minirale delen. Het gehalte aan minirale delen verschilt weinig tussen verschillende typen compost. Zwarte grond heeft een lager fosfaatgehalte dan verschillende typen compost; er is echter een grote variatie in fosfaatgehalte. Trefwoorden: compost, GFT-compost, groencompost, grond, zwarte grond, aanvulgrond, fosfaat, meststoffenwet, gebruiksnorm
Effect of low-density diets on broiler breeder and offspring performance
Enting, H. - \ 2005
Wageningen University. Promotor(en): Martin Verstegen, co-promotor(en): P.J. van de Aar. - s.l. : S.n. - ISBN 9085042283
vleeskuikens - nageslacht - voer - samenstelling - honger - energiegehalte - voedingsstoffengehalte - dierenwelzijn - vleeskuikenresultaten - pluimveevoeding - vleeskuikenouderdieren - broilers - progeny - feeds - composition - hunger - energy content - nutrient content - animal welfare - broiler performance - poultry feeding - broiler breeders
Uit de mest- en mineralenprogramma's : Bepalen van opbrengst, nutriëntengehalte en voederwaarde van grasland met beelden
Schut, A.G.T. - \ 2004
Wageningen : Plant Research International (Informatieblad / Plant Research International 398.53) - 2
graslanden - graslandverbetering - spectroscopie - voedingswaarde - opbrengsten - voedingsstoffengehalte - reflectiefactor - voorspellen - analytische methoden - beeldvormende spectroscopie - grasslands - grassland improvement - spectroscopy - nutritive value - yields - nutrient content - reflectance - forecasting - analytical methods - imaging spectroscopy
Beeldvormende spectroscopie is een techniek waarmee de gewasreflectie in beelden wordt vastgelegd. Met beelden kan snel en automatisch worden gemeten met een direct resultaat ter plekke. Op basis van reflectie wordt in laboratoria de samenstelling van geoogst materiaal bepaald. Door technologische ontwikkelingen is het nu mogelijk om van individuele bladeren in een veldgewas de reflectiekarakteristiek vast te leggen. Recent onderzoek aan mini-graszoden heeft aangetoond dat met beeldvormende spectroscopie goede voorspellingen gemaakt kunnen worden van opbrengst, nutriëntengehalte en voederwaarde van een grasgewas. Op basis van dit onderzoek is samen met Agrotechnology & Food Innovations B.V. een experimenteel instrument ontwikkeld, de Imspector Mobiel. In het hier gerapporteerde onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden van deze technologie voor het nauwkeurig voorspellen van opbrengst, nutriëntengehalte en voederwaarde in het veld op veengrond in Zegveld met een heterogene zode en op zand- en kleigrond met normale zoden. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheid om het klaveraandeel in de drogestof en de opbrengst na beweiding te schatten
Speciaal hanenvoer tijdens de legperiode
Emous, R.A. van; Harn, J. van; Lourens, A. - \ 2004
De Pluimveehouderij 34 (2004)32. - ISSN 0166-8250 - p. 16 - 17.
pluimveevoeding - hanen - bevruchting - voersamenstelling - paringsgedrag - lichaamsgewicht - voedingsstoffengehalte - poultry feeding - cocks - fertilization - feed formulation - mating behaviour - body weight - nutrient content
Het gebruik, tijdens de legperiode, van een speciaal hanenvoer met minder eiwit, aminozuren en calcium zou mogelijk een effect hebben op de bevruchting. Praktijkonderzoek komt tot de conclusie dat bij gelijke voergift van het speciale hanenvoer het lichaamsgewicht lager is, er geen verschil is in bevruchting, in het aantal gelukte paringen en in uitval. Een proef bij De Heus Brokking Koudijs bevestigt deze conclusies
Uit de mest- en mineralenprogramma's : Lot van N-overschot
Willigen, P. de; Zwart, K.B. - \ 2003
Wageningen : Alterra (Informatieblad / Alterra 398.39) - 2
waterkwaliteit - ontwerpberekeningen - voedingsstoffengehalte - oppervlaktewater - modellen - mestbeleid - water quality - design calculations - nutrient content - surface water - models - manure policy
Het Nederlandse mestbeleid is erop gericht om de belasting met stikstof en fosfaat van grond- en oppervlaktewater terug te dringen. STONE is een belangrijk rekeninstrument voor de evaluatie van dat beleid. In MINAS en MILIEU, het rapport van de evaluatie van de Meststoffenwet in 2002 (EMW 2002), zijn STONE berekeningen gebruikt om het effect van verschillende beleidsscenario's op de stikstof en fosfaatbelasting van het water te bepalen. Een verlaging van de stikstofbelasting van de bodem met, bijvoorbeeld 25%, leek gepaard te gaan met een veel kleinere verlaging van de stikstofbelasting van het oppervlaktewater. Met andere woorden: het systeem leek erg inelastisch te zijn. Een goede aanleiding om de STONE resultaten eens aan een nadere beschouwing te onderwerpen. De resultaten van de evaluatie van de STONE uitkomsten zijn weergegeven in een rapport (De Willigen e.a. 2003) en ze worden hier in het kort besproken
Uit de mest- en mineralenprogramma's : Een dynamisch model voor het voorspellen van vertering, benutting en uitscheiding bij melkkoeien
Bannink, A. ; Dijkstra, J. - \ 2003
Lelystad : Animal Sciences Group (Informatieblad / Animal Sciences Group 398.40) - 2
pensfermentatie - voederconversie - fosfaat - stikstof - milieuwetgeving - voedingsstoffengehalte - melkveehouderij - voedingswaarde - Nederland - rumen fermentation - feed conversion - phosphate - nitrogen - environmental legislation - nutrient content - dairy farming - nutritive value - Netherlands
Op dit moment wordt in de praktijk van de melkveehouderij uitgegaan van een constante voedingswaarde van een voedermiddel. Bovendien worden in de huidige onderzoekspraktijk erg grove relaties gehanteerd voor de relatie tussen N en P opname en de N en P excretie met urine en feces. Voor een specifieke bedrijfssituatie is echter een veel nauwkeurigere kwantificering mogelijk indien meer rekening gehouden zou worden met de gebeurtenissen die plaats vinden in het maagdarmkanaal en de benutting van individuele nutriënten door de koe. Momenteel wordt binnen programma 398-I een nieuw systeem ontwikkeld dat in staat is om rekening te houden met de gevolgen van een volledig rantsoen (i.t.t. een voederwaarde voor ieder afzonderlijk voedermiddel) en van de omstandigheden in de melkkoe. Hiermee is nauwkeuriger de invloed vast te stellen van een gewijzigde voederstrategie op de N en P benutting en op de hoeveelheid en aard van de excretie van N en P met urine en feces. Reeds 10 jaar is een realistisch model voor pensfermentatie beschikbaar (Dijkstra et al., 1992). Het model wordt nu aangepast en verfijnd zodat de complexiteit van het model een praktijktoepassing niet meer in de weg zal staan
Mest of compost, hangt af van doel
Dekker, P.H.M. ; Booij, R. - \ 2003
Boerderij/Akkerbouw 88 (2003)14. - ISSN 0169-0116 - p. 14 - 15.
plantenvoeding - organische meststoffen - mest - dierlijke meststoffen - drijfmest - rundveedrijfmest - varkensdrijfmest - compost - toedieningshoeveelheden - mineralen - voedingsstoffen - toepassingsdatum - organische stof - organisch bodemmateriaal - stikstof - fosfaat - dosering - samenstelling - chemische samenstelling - mineraalgehalte - voedingsstoffengehalte - bemesting - mineralenboekhouding - plant nutrition - organic fertilizers - manures - animal manures - slurries - cattle slurry - pig slurry - composts - application rates - minerals - nutrients - application date - organic matter - soil organic matter - nitrogen - phosphate - dosage - composition - chemical composition - mineral content - nutrient content - fertilizer application - nutrient accounting system
Aanvoer van organische stof kan via verschillende bronnen: groenbemester, stro en gewasresten, dierlijke mest, zuiveringsslib, zwarte grond of compost. Welke bron gebruikt wordt hangt af van de bedrijfsspecifieke omstandigheden, en of er gestuurd wordt op aanvoer van effectieve organische stof, fosfaat of werkzame hoeveelheid stikstof. Ook de Minas-wetgeving speelt mee. Voor een groot aantal bronnen (o.a. verschillende soorten drijfmest en vaste mest) is de aanvoer van effectieve organische stof en van mineralen (stikstof, fosfaat, kalium) vergeleken
Extra fosfaat, weinig effect; bodem slechte spaarpot voor fosfaat
Dekker, P.H.M. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2003
Boerderij 88 (2003)15. - ISSN 0006-5617 - p. 4 - 6.
plantenvoeding - fosfaat - fosformeststoffen - voedingsstoffenbeschikbaarheid - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffengehalte - mineraalgehalte - fosfor - mineralen - mineraalovermaat - voedingsstoffenovermaat - toedieningshoeveelheden - dosering - bodem - bodemvruchtbaarheid - bodemchemie - bodemeigenschappen - mineraaltekorten - voedingsstoffentekorten - buffercapaciteit - bemesting - plant nutrition - phosphate - phosphorus fertilizers - nutrient availability - nutrient balance - nutrient content - mineral content - phosphorus - minerals - mineral excess - nutrient excesses - application rates - dosage - soil - soil fertility - soil chemistry - soil properties - mineral deficiencies - nutrient deficiencies - buffering capacity - fertilizer application
Uit langlopende veldproeven van Alterra en PPO op kalkrijke zavelgrond in Lelystad en Marknesse (Fl.) en op kalkarme zandgrond in Wijster (Dr.) blijkt dat het niet zinvol is om de fosfaattoestand van de grond te verhogen met een extra gift kunstmestfosfaat. Het leidt slechts tot een geringe verhoging van de fosfaatbeschikbaarheid (Pw-getal) en is slecht voor het milieu en de portemonnee. In tabellen de effecten van diverse bodem-, gewas- en teeltfactoren op de voorraad voor de plant beschikbaar fosfaat in de bodem, en de effecten van verschillende fosfaatgiften en fosfaatoverschotten (bemesting minus afvoer) op het Pw-getal in verschillende bodemlagen
Gras geniet lang van drijfmest
Schils, R.L.M. - \ 2003
Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)3. - ISSN 1570-8586 - p. 6 - 7.
plantenvoeding - mest - drijfmest - rundveedrijfmest - grassen - graslanden - toedieningswijzen - gedeelde mestgiften - toedieningshoeveelheden - toepassingsdatum - stikstof - voedingsstoffenbeschikbaarheid - voedingsstoffengehalte - mestgiften - periodieke mestgiften - bemesting - plant nutrition - manures - slurries - cattle slurry - grasses - grasslands - application methods - split dressings - application rates - application date - nitrogen - nutrient availability - nutrient content - dressings - periodic dressings - fertilizer application
Om optimaal te profiteren van de stikstof uit drijfmest dient het bemestingsplan goed afgestemd te zijn op het tijdstip van vrijkomen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.