Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 10 / 10

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==voedseltekorten
Check title to add to marked list
Stuifmeel museumbijen levert het bewijs
Kleis, R. ; Scheper, J.A. - \ 2014
Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)8. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
apidae - wilde bijenvolken - rassen (dieren) - stuifmeel - drachtplanten - landbouwkundig onderzoek - veldgewassen - voederpeulvruchten - beplantingen - voedseltekorten - wild honey bee colonies - breeds - pollen - pollen plants - agricultural research - field crops - fodder legumes - plantations - food shortages
Voedseltekort oorzaak afname aantal wilde bijen. Vooral grote bijen zijn de dupe van gebreken in menu.
Kan de Nederlandse landbouw 17 miljoen Nederlanders voeden? : Factsheet
Terluin, I.J. - \ 2013
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR
voedselvoorziening - voedselzekerheid - voedseltekorten - crises - landbouwproductie - zelfvoorziening - food supply - food security - food shortages - agricultural production - self sufficiency
Hoewel Nederland de tweede exporteur van landbouwproducten in de wereld is, kan ook hier de voedselvoorziening in gevaar komen als gevolg van calamiteiten, zoals extreme weersomstandigheden, dierziektes of handelsconflicten. Het Beleidsdraaiboek Crisisbeheersing Nationale Voedselvoorziening anticipeert op dergelijke bijzondere omstandigheden. De studie van LEI Wageningen UR is bedoeld om handvatten te leveren voor een actualisatie van het draaiboek. Brochure naar aanleiding van het LEI-rapport 'Voedselvoorziening in Nederland onder buitengewone crisisomstandigheden.'
Voedselvoorziening in Nederland onder buitengewone crisisomstandigheden
Terluin, I.J. ; Kamphuis, B.M. ; Oudendag, D.A. ; Leeuwen, M.G.A. van - \ 2013
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR : Onderzoeksveld Internationaal beleid ) - ISBN 9789086156214 - 98
voedselvoorziening - voedselzekerheid - voedseltekorten - crises - landbouwproductie - zelfvoorziening - food supply - food security - food shortages - agricultural production - self sufficiency
Onderzoek door LEI Wageningen UR. In deze studie is een denkoefening gedaan of de Nederlandse landbouw in buitengewone crisisomstandigheden voldoende voedsel kan produceren voor 17 mln. Nederlanders. De crisis is voorgesteld als een autarkiesituatie, waarbij geen import en export meer mogelijk is.
Kan de Nederlandse landbouw 17 miljoen Nederlanders voeden? : een voorstudie
Kamphuis, B.M. ; Leeuwen, M.G.A. van; Terluin, I.J. ; Berkhout, P. - \ 2013
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Internationaal beleid ) - 48
voedselvoorziening - voedselzekerheid - voedseltekorten - crises - landbouwproductie - zelfvoorziening - food supply - food security - food shortages - agricultural production - self sufficiency
Het doel van dit onderzoek is antwoord te geven op de vraag in hoeverre het Nederlandse agroproductiesysteem en met name de primaire agroproductie in staat is de gehele Nederlandse bevolking te voeden in tijden van een ernstige en langdurige (mondiale) crisis, waarbij Nederland geheel is aangewezen op zichzelf.
Voedselzekerheid en voedingszekerheid : meer van hetzelfde of complementair? (Policy brief)
Dorp, M. van - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Centre for Development Innovation - 6
voedselzekerheid - landbouwontwikkeling - voedselvoorziening - voedseltekorten - ondervoeding - landbouwsector - food security - agricultural development - food supply - food shortages - undernutrition - agricultural sector
Deze concept note is geschreven op uitnodiging van de Rabobank Foundation en gaat in op de noodzaak en de mogelijkheden om landbouw, landbouwontwikkeling en voedselzekerheid te verbinden met het terugdringen van ondervoeding.
Kerstmenu's voor een voedselzekere toekomst
Brouwer, J.H. - \ 2012
Vice Versa : vakblad ontwikkelingssamenwerking 46 (2012)December. - ISSN 0165-893X - p. 56 - 56.
voedselzekerheid - voedselvoorziening - duurzaamheid (sustainability) - beleid inzake voedsel - voedselproductie - ontwikkelingslanden - voedseltekorten - food security - food supply - sustainability - food policy - food production - developing countries - food shortages
Ter afsluiting van deze special geven we minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vier duurzame kerstmenu's mee voor een succesvol voedselzekerheidsbeleid. Vijf 'topkoks' – Herman Brouwer (Centre for Development Innovation, Wageningen UR), Hedwig Bruggeman (directeur Agri-ProFocus), Cor van Beuningen (coördinator van het FoodFirst-programma), Bart de Steenhuijsen Piters en Ferko Bodnár (auteurs van de IOB-studie 'Verbeteren van voedselzekerheid') – reflecteerden op de vele meningen en ideeën die in de voorgaande pagina's aan bod zijn gekomen en kozen daaruit de meest voedzame.
"Geen simpele oplossing voor honger" (interview met M. van Dorp, M. van Ittersum, P. Tittonell, en Niek Koning)
Tielens, J. ; Dorp, M. van; Ittersum, M.K. van; Tittonell, P.A. ; Koning, N. - \ 2012
Vice Versa : vakblad ontwikkelingssamenwerking 46 (2012)December. - ISSN 0165-893X - p. 26 - 29.
voedselzekerheid - voedselvoorziening - voedselproductie - beleid inzake voedsel - voedseltekorten - landbouwontwikkeling - intensieve landbouw - ontwikkelingslanden - kunstmeststoffen - voedingsgewoonten - food security - food supply - food production - food policy - food shortages - agricultural development - intensive farming - developing countries - fertilizers - feeding habits
Honger bestrijden met intensieve landbouw? De commotie was groot toen Aalt Dijkhuizen, bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research centre, hier in september 2012 voor pleitte. Vier Wageningse wetenschappers leggen uit waarom ze die oplossing veel te kort door de bocht vinden. Een rondetafelgesprek over lokale landbouw, kunstmest, voedingsgewoonten en biobrandstoffen. 'We moeten het probleem niet versimpelen.'
"Voedsel (on)zekerheid" (interview met J. Woodhill, P. Engel en L. Fresco)
Sterren, M. van der; Woodhill, A.J. ; Engel, P. ; Fresco, L.O. ; Zijlstra, S. - \ 2012
Vice Versa : vakblad ontwikkelingssamenwerking 46 (2012)December. - ISSN 0165-893X - p. 4 - 7.
voedselzekerheid - voedselvoorziening - voedseltekorten - beleid inzake voedsel - voedselproductie - ontwikkelingslanden - landbouwsituatie - food security - food supply - food shortages - food policy - food production - developing countries - agricultural situation
Voedselzekerheid – of liever voedselonzekerheid – is een van de grootste mondiale problemen waarvoor de wereldbevolking zich in de nabije toekomst gesteld ziet. Waarin wordt de oplossing gezocht en welke dilemma’s dienen zich aan? Een introductie in de voedselproblematiek.
Coping with household food insecurity : a longitudinal and seasonal study among the Otammari in North - Western Benin
Liere, M.J. van - \ 1993
Agricultural University. Promotor(en): J.G.A.J. Hautvast; A.P. den Hartog. - S.l. : Van Liere - ISBN 9789054851752 - 144
voedingsgewoonten - voedselhygiëne - voedingstoestand - consumptiepatronen - voedingsmiddelen - voedselproductie - voedsel - maaltijden - vrouwelijke arbeidskrachten - vrouwelijke werknemers - vrouwen - werk - werkgelegenheid - Benin - hongersnood - voedseltekorten - gebrek - feeding habits - food hygiene - nutritional state - consumption patterns - foods - food production - food - meals - female labour - women workers - women - work - employment - famine - food shortages - shortage
<p>A longitudinal and seasonal study was designed to examine the relationships between, at one hand, coping with food insecurity and socio-economic characteristics at household level and, at the other hand, food consumption, time allocation and nutritional status at individual level in a unimodal climate in north-western Benin.</p><p>Body weight of men and women was frequently measured during two consecutive years. Body weight fluctuations of 5-6% occurred but variation in seasonal body weight fluctuation could not be explained by socio-econornic household characteristics. Neither a relationship was found between household cereal stock, indicating the level of household food security, and individual seasonal body weight fluctuation. It appeared that households with sufficient and insufficient cereal stock differed in their coping behaviour pattern. However this was not reflected in differences in seasonal body weight loss. Households with insufficient cereal stock made more use of coping behaviour such as gathering wild foods, selling livestock, seasonal migration and reduction of number of meals or fasting. Dietary changes at individual level during the preharvest period were characterized by a decreased cereal intake, an increased consumption of pulses and tubers and an increased consumption of food gifts, purchased foods and wild foods. Children seemed to be protected in times of seasonal food insecurity by a more favourable food allocation. Gender differences in subsistence task distribution showed more working hours for women compared to men, combining home production with field production tasks. Men were mainly responsible for food production and assistance at work parties. In times of seasonal food insecurity women were more engaged in coping with this adverse situation than men.</p><p>It may be concluded that household food insecurity does not necessarily lead to food insecurity at individual level since it can be favourably counterbalanced by local coping behaviour. Ibis conclusion confirms that development projects to promote household food security should take seriously into consideration an enforcement of existing local coping behaviour patterns rather than a replacement by innovations from outside.</p>
De grote Bengaalse hongersnood: Sen versus Padmanabhan.
Zadoks, J.C. - \ 1990
Gewasbescherming 21 (1990)1. - ISSN 0166-6495 - p. 23 - 24.
bangladesh - gewasverliezen - deuteromycotina - hongersnood - voedseltekorten - voedingsmiddelen - geschiedenis - india - oryza sativa - plantenziekteverwekkende schimmels - rijst - oogstverliezen - dematiaceae - crop losses - famine - food shortages - foods - history - plant pathogenic fungi - rice - yield losses
De "grote hongersnood" van 1943 in Bengalen is een van de best bestudeerde hongersnoden. De Indiase fytopatholoog Padmanabhan verklaart het ontstaan van de catastrofe uit het optreden van een schimmelziekte in rijst, de Helminthosporium vlekkenziekte. De econoom Sen kijkt naar de achterliggende sociaal-economische oorzaken
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.