Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 425

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==vogels
Check title to add to marked list
Pilot kleirijperij en klutenplas in de Dollardkwelders : een verkenning van de lokale natuurwaarden, dimensies van de klutenplas en verwachte korte- en lange-termijn effecten
Elschot, K. ; Baptist, M.J. - \ 2016
Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C101/16) - 19
vogels - watervogels - natuurwaarde - klei - eems-dollard - birds - waterfowl - natural value - clay
Recente trends in de vogelstand nabij de Eerste Bathpolder en mogelijke effecten van verlengde assimilatiebelichting
Tamis, J.E. ; Jongbloed, R.H. ; Ysebaert, T. - \ 2016
Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C128/16) - 59
vogels - lichtregiem - licht - glastuinbouw - natura 2000 - zeeland - birds - light regime - light - greenhouse horticulture
In de Eerste Bathpolder in de provincie Zeeland (gemeente Reimerswaal, nabij Rilland en grenzend aan het Natura 2000-gebied Oosterschelde) is sinds 2000 een aantal kassen gevestigd in een glastuinbouwgebied. Voor elk Natura 2000-gebied gelden instandhoudingsdoelen, die aangeven welke leefgebieden en welke soorten (plant en dier) behouden of hersteld moeten worden. Eén van de mogelijke effecten van de glastuinbouwbedrijven op de nabije omgeving is effecten van zogenaamd groeilicht (assimilatiebelichting) op de buitendijkse natuur van de Oosterschelde (met name op vogels). In 2009 heeft IMARES een deskstudie, veldonderzoek en analyse van vogeltellingen uitgevoerd, op basis waarvan geen duidelijke effecten van assimilatiebelichting op de beschermde vogelsoorten zijn aangetoond (Ysebaert et al., 2009). Onlangs hebben de glastuinbouwbedrijven nieuwe belichtingsstrategieën ontwikkeld wat een reductie van de lichtuitstoot bewerkstelligt van maximaal 34% t.o.v. de bestaande situatie, gebaseerd op de totale lichtbelasting gedurende een jaar. Het voorgestelde lichtregime veroorzaakt echter in de avond (van zonsondergang tot 20.00 uur) wel een tijdelijke verhoging van de lichtbelasting, vooral in de wintermaanden. Daarom is aan Wageningen Marine Research (voorheen IMARES) gevraagd opnieuw onderzoek te doen naar de recente trends in de vogelstand en de mogelijke effecten van langer belichten op de kwalificerende (Natura 2000-) natuurwaarden nabij de Eerste Bathpolder. Dit rapport beschrijft de resultaten van dit onderzoek.
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2014
Koffijberg, K. ; Cremer, J.S.M. ; Boer, P. de; Postma, J. ; Oosterbeek, K. - \ 2016
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 78) - 40
wadvogels - broedvogels - vogels - kustgebieden - monitoring - waddenzee - wadden sea birds - breeding birds - birds - coastal areas - wadden sea
Data have been collected on the breeding success of several characteristic coastal breeding birds in theWadden Sea each year since 2005. Ten birds species considered representative of specific habitats and foodgroups are being monitored. The coastal breeding birds reproduction monitoring network is run as an ‘earlywarning system’ to follow the reproductive capacity of the bird populations in the Wadden Sea andunderstand the processes underlying fluctuations in populations. It is a valuable addition to the monitoring ofpopulation numbers and is carried out under a trilateral agreement with Germany and Denmark (TMAP). Theresults from 2014 show that many species of coastal breeding birds are still facing difficulties. The breedingsuccess of Eurasian Oystercatcher, Pied Avocet, Black-headed Gull, Common Tern and Arctic Tern inparticular is too low or much too low to maintain a stable population. In contrast, the breeding success ofHerring Gull is better than a few seasons ago. Erection of electric fencing around breeding sites of PiedAvocet and Black-headed Gull to protect them from predation has led to higher nest success. The maincauses of poor breeding performance appear to be predation by foxes and brown rats and insufficient foodavailability for the young
The wild life of tick-borne pathogens
Hofmeester, Tim R. - \ 2016
University. Promotor(en): Herbert Prins, co-promotor(en): Sip van Wieren. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579699 - 224
ixodes ricinus - metastigmata - life cycle - tickborne diseases - disease vectors - mammals - birds - hosts - population ecology - tick infestations - host parasite relationships - levenscyclus - ziekten overgebracht door teken - vectoren, ziekten - zoogdieren - vogels - gastheren (dieren, mensen, planten) - populatie-ecologie - tekenbesmettingen - gastheer parasiet relaties

Diseases that are transmitted by arthropod vectors from animal hosts to humans – so called zoonotic vector-borne diseases – have increased in incidence in the last decades. In North America and Europe, tick-borne pathogens cause the majority of vector-borne diseases, including Lyme borreliosis and tick-borne encephalitis. The pathogens causing these diseases are transmitted by tick species within the Ixodes ricinus complex. These are generalist ticks that have a multi-year lifecycle with three active stages, larva, nymph and adult. Each stage passively waits for a vertebrate host by questing in the vegetation. Once a host is encountered these ticks feed on the host for several days sucking blood, after which they detach and moult to the next stage or lay eggs. Although these ticks spend the majority of their life in the vegetation, the availability of hosts is an important determinant of tick densities.

In Europe, the Sheep tick (Ixodes ricinus) is the most important vector for tick-borne pathogens. These pathogens include Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.), the causative agent of Lyme borreliosis, Anaplasma phagocytophilum, the causative agent of human granulocytic anaplasmosis, Borrelia miyamotoi, the causative agent of acute febrile illness and Candidatus Neoehrlichia mikurensis, the causative agent of neoehrlichiosis. There are several genospecies within the B. burgdorferi s.l. complex, among which B. afzelii, B. bavariensis, B. garinii, B. lusitaniae, B. spielmanii, and B. valaisiana are found in questing ticks and patients in the Netherlands. All of these pathogens are maintained and amplified by vertebrate hosts. Host species differ in their ability to transmit the different pathogens (reservoir competence), as well as in their competence for ticks. Therefore, it has been hypothesized that changes in vertebrate assemblage composition can change tick-borne pathogen dynamics and thereby tick-borne disease risk, where a decrease in host species diversity might lead to an increased disease risk, the so-called dilution effect of host species richness hypothesis.

In his thesis, Tim Hofmeester describes his research on the role of different vertebrate host species in maintaining I. ricinus populations and in infecting I. ricinus larvae with different tick-borne pathogens. By performing a systematic review, Hofmeester found that for both mammals and birds, there was a positive correlation between host body mass and tick burden for the different stages. Nymphal burden was positively correlated with infection prevalence with B. burgdorferi s.l. in hosts, which was again positively correlated with the average number of larvae that got infected with B. burgdorferi s.l. while feeding on a host. He also showed that the majority of I. ricinus individuals of the three stages (larva, nymph and adult) feed on only a few vertebrate host species (rodents, thrushes and deer, respectively). Using camera traps, Hofmeester showed that the presence of deer, such as Roe deer and Red deer, was a more important determinant of I. ricinus density than the number of deer available to ticks in twenty forested areas in the Netherlands. Ixodes ricinus densities were significantly reduced after two years of excluding deer by fencing four 0.75 ha forest plots in a forest near Apeldoorn, the Netherlands. Therefore, tick-borne disease risk can be reduced by placing fences around small forested areas with a high recreational pressure.

Hofmeester showed that tick burdens on rodents were higher in areas with large numbers of deer, while they were lower in areas with large numbers of carnivores. These differences in tick burden on rodents between areas were strongly correlated to the number of questing nymphs in the vegetation that were infected with tick-borne pathogens that are transmitted by rodents. This implies that changes in vertebrate assemblage can lead to cascading effects on rodent-transmitted tick-borne disease risk, via larval burden on rodents. Furthermore, Hofmeester found that the percentage of ticks infected with a specific pathogen was correlated to the number of animals in an area that could transmit this pathogen, while this percentage decreased with the number of animals that could not transmit this pathogen. These parameters were, however, not correlated to species richness, something that was expected based on the dilution effect of species richness hypothesis. Therefore, there is no support for a dilution effect of species richness on tick-borne pathogens in the Netherlands.

In his synthesis, Hofmeester presents a mathematical model in which the importance of spatial behaviour of hosts for tick-borne pathogens is shown and he proclaims the need for the integration of the field of behavioural ecology into disease ecology to better understand the effect of changes in vertebrate assemblages on pathogen prevalence and ultimately, disease risk. The data presented in this thesis show that it is not host diversity but the presence, abundance and behaviour of specific host species that drives tick-borne pathogen dynamics (identity effect). Vertebrate species change their behaviour in the presence or absence of predators and competitors. Hofmeester shows that this, theoretically, can have a major influence on the density of infected nymphs in the vegetation. Therefore, behavioural changes of reservoir-competent hosts should be taken into account when modelling the effect of changes in vertebrate assemblage composition on tick-borne disease risk.

The behaviour of vertebrate species in Europe is changing, as multiple species have adapted to human-dominated and fragmented landscapes. The adaptation of small mammals, thrushes and deer to fragmented landscapes might be one of the driving factors behind the increase in tick-borne disease incidence in Europe. A further adaptation of important host species to urbanized landscapes might be expected as these are the safest areas for vertebrate species trying to avoid predation. This might result in an increase in population density of reservoir-competent host species in urban areas with a corresponding increase in tick-borne pathogen prevalence and therefore, tick-borne disease risk.

Concluding, our world is changing and as a consequence vertebrate assemblages are also changing. This may lead to changes in I. ricinus density and infection prevalence with tick-borne pathogens. From the studies presented in his thesis Hofmeester concludes that the abundance and behaviour of several host species (e.g., Bank vole, Blackbird, Red deer, Red fox, Roe deer, and Wood mouse) determines tick-borne disease risk. Therefore, studying the drivers of animal abundance and behaviour related to ticks and pathogens will be the next step in better understanding and describing tick-borne disease risk. The ecology of tick-borne pathogens is very complex and targeting vertebrate hosts for intervention strategies will be both inefficient and costly due to the intricate interplay between multiple vertebrate host species. Therefore, Hofmeester concludes that prevention of tick bites is the best way to reduce tick-borne disease incidence.

Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Datarapport vogels en zeezoogdieren - 2015/2016
Lagerveld, S. - \ 2016
IMARES (Rapport / IMARES C074/16) - 8 p.
vogels - zeezoogdieren - zeevogels - monitoring - tellingen - recreatie - zandsuppletie - natuurontwikkeling - zuid-holland - birds - marine mammals - sea birds - censuses - recreation - sand suppletion - nature development
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de telresultaten van vogels en zeezoogdieren op en nabij de Zandmotor in de periode van december 2015 tot en met april 2016. Ook is het aantal recreanten in deze periode geteld. In deze periode zijn drie tellingen uitgevoerd vanaf het strand op 29 december 2015, 11 februari 2016 en 28 april 2016 in drie telgebieden; ten zuiden, ter plaatse en ten noorden van de Zandmotor. Daarnaast zijn de aanwezige vogels geteld in/nabij de lagune en het meer op de Zandmotor.
Natura 2000 in het habitatrichtlijngebied Eems-Dollard
Baptist, M.J. ; Geelhoed, S.C.V. - \ 2016
IMARES (Rapport / IMARES C054/16) - 43 p.
natura 2000 - eems-dollard - habitatrichtlijn - waddenzee - estuaria - habitats - vogels - fauna - habitats directive - wadden sea - estuaries - birds
Het doel van dit rapport is uit te werken welke verbeteringen van de Natura 2000-waarden behaald moeten worden in de Eems-Dollard na aanwijzing. Van belang hierbij is met welke referentietoestand moet worden vergeleken. De afspraak is dat de referentietoestand wordt bepaald door het jaar waarin een gebied op de Europese lijst van Gebieden van Communautair Belang wordt bijgeschreven.
Illuminating a bird’s world : effects of artificial light at night on avian ecology
Jong, Maaike de - \ 2016
University. Promotor(en): Marcel Visser, co-promotor(en): K. Spoelstra. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578098 - 177 p.
birds - animal behaviour - animal ecology - illumination - artificial light - night - fitness - biological rhythms - vogels - diergedrag - dierecologie - belichting - kunstlicht - nacht - fitheid - biologische ritmen
Kennissysteem agrarisch natuurbeheer : ondersteuning voor lerend beheer in het agrarisch natuurbeheer
Melman, T.C.P. ; Buij, R. ; Schotman, A.G.M. ; Vos, C.C. ; Verdonschot, R.C.M. ; Sierdsema, H. ; Vanmeulebrouk, B. - \ 2016
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2702) - 109 p.
agrarisch natuurbeheer - kennissystemen - weidevogels - vogels - ecologie - biodiversiteit - agri-environment schemes - knowledge systems - grassland birds - birds - ecology - biodiversity
In het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer (ANLb-2016) heeft het collectief dat een beheeraanvraag indient een verantwoordelijkheid voor het realiseren van de natuurresultaten. Kennis over vóórkomen en ecologische vereisten van de soorten krijgen daarin een steeds belangrijker plek. Kennisontsluiting is daarvoor nodig. Voor alle 67 soorten waarvoor ANLb-2016 doelstellingen heeft, zijn al eerder opgestelde fiches aangevuld, met name wat betreft dispersieafstanden en minimumareaal. Er is een format ontwikkeld om deze informatie op handzame wijze te ontsluiten en op een aantrekkelijke manier te presenteren: het kennissysteem ANB. Om er met het beheer gemakkelijker grip op te krijgen, is per leefgebiedtype een poging gedaan de soorten in enkele clusters te groeperen. Het kennissysteem ANB is een topografisch gestuurde, web-based ontsluiting van deze kennis. Voorkomen, ecologische randvoorwaarden en beheer worden daarin opgenomen en zijn interactief benaderbaar. Voor weidevogels is het in voorgaande jaren opgebouwde systeem verder ontwikkeld en kan nu in de praktijk worden beproefd. Voor akkervogels, droge dooradering en natte dooradering is voor enkele voorbeeldsoorten het concept van kennisontsluiting ontwikkeld. Voor elk leefgebiedtype is een Prezipresentatie gemaakt die de gebruiker inleidt in het concept van het kennissysteem. Deze is bedoeld om gebruikers te ondersteunen bij verdere wensen ten aanzien van de ontwikkeling van het kennissysteem.
Kansen en knelpunten bij de uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn : zestien Nederlandse casussen in het licht van de Fitness Check en de ambities uit de Rijksnatuurvisie
Broekmeyer, M.E.A. ; Pleijte, M. ; Bijlsma, R.J. ; Gerritsen, A.L. ; Grashof-Bokdam, C.J. ; Henkens, R.J.H.G. ; Schmidt, A.M. ; Kistenkas, F.H. - \ 2016
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2705) - 171 p.
vogelrichtlijn - vogels - habitatrichtlijn - natuurbeheer - natuurbescherming - natura 2000 - milieuwetgeving - nederland - birds directive - birds - habitats directive - nature management - nature conservation - environmental legislation - netherlands
Derogatierapportages Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en Bern Conventie : nut en noodzaak, evaluatie, handleiding en vooruitblik
Sanders, M.E. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Henkens, R.J.H.G. ; Wegman, R.M.A. - \ 2016
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2696) - 71 p.
habitatrichtlijn - richtlijnen (directives) - vogelrichtlijn - vogels - natuurbescherming - natuurbeleid - habitats directive - directives - birds directive - birds - nature conservation - nature conservation policy
Dit rapport beschrijft het nut en de noodzaak van derogatierapportages en evalueert proces, inhoud en techniek van de recentste rapportages. Ook bevat het een technische en inhoudelijke handleiding voor het invullen en indienen van de rapportages en geeft het een blik vooruit naar de verwachte consequenties van de nieuwe wetgeving voor de derogatierapportages
Beoordeling provinciale vrijstellingslijst
Vos, C.C. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Buij, R. ; Jansman, H.A.H. ; Lammertsma, D.R. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Schotman, A.G.M. ; Zee, F.F. van der - \ 2016
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2699) - 55 p.
vogels - schade - natuurbescherming - soorten - milieubescherming - birds - damage - nature conservation - species - environmental protection
Dit rapport geeft een evaluatie van de provinciale vrijstellingslijst, waarbij de schade en overlast van de soorten van de provinciale vrijstellingslijst en zeven extra soorten in beeld zijn gebracht. Per soort is informatie opgenomen over de staat van instandhouding van de soort, de landelijke verspreiding, de aard van de schade of overlast, een inschatting of de schade of overlast in het gehele land optreedt en een overzicht van andere preventieve maatregelen om schade of overlast te voorkomen. Deze informatie helpt het rijk en de provincies bij het besluit om soorten op de vrijstellingslijsten te handhaven, toe te voegen dan wel van de lijst te verwijderen.
Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2: evaluatie benthos, vis, vogels en zeezoogdieren 2010 - 2014
Wijsman, J.W.M. ; Hal, R. van; Jongbloed, R.H. - \ 2015
IMARES (Rapport / IMARES C125/15) - 109 p.
zandsuppletie - kustbeheer - natuurontwikkeling - natuurbeheer - monitoring - benthos - vissen - vogels - zeezoogdieren - zuid-holland - sand suppletion - coastal management - nature development - nature management - fishes - birds - marine mammals
Dit document beschrijft de resultaten van de tussentijdse evaluatie voor het onderdeel ecologie van monitoring en evaluatieproject Zandmotor. In deze evaluatie zijn de hypothesen getoetst aan de hand van de veldgegevens die zijn verzameld in de periode 2010 tot en met 2014. Deze evaluatie is een opmaat voor de evaluatie die in 2016 zal worden uitgevoerd aan het eind van Fase II van dit project.
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2011-2013
Koffijberg, K. ; Boer, P. de; Hustings, F. ; Kleunen, A. van; Oosterbeek, K. ; Cremer, J.S.M. - \ 2015
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 51) - 50 p.
vogels - broedvogels - monitoring - waddenzee - birds - breeding birds - wadden sea
Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal
karakteristieke kustbroedvogels. Hiervoor worden tien vogelsoorten gevolgd die representatief worden geacht
voor specifieke habitats en voedselgroepen. Het reproductiemeetnet kustbroedvogels wordt uitgevoerd als een
‘early warning systeem’ om het reproducerend vermogen van de vogelpopulaties in de Waddenzee te volgen
en de achterliggende processen van populatieveranderingen te doorgronden. Het fungeert als een wezenlijke
aanvulling op de monitoring van aantallen en aantalsveranderingen en wordt uitgevoerd in het kader van
trilaterale afspraken met Duitsland en Denemarken (TMAP). De resultaten uit 2011, 2012 en 2013 laten zien
dat op dit moment nog steeds veel soorten kustbroedvogels weinig succesvol zijn. Vooral Scholekster, Kluut,
Kokmeeuw, Grote Stern, Visdief en Noordse Stern kampen met een structureel te laag broedsucces. De
slechte broedresultaten worden veroorzaakt door verschillende factoren. Eén daarvan is overstromingen als
gevolg van hoogwater gedurende het broedseizoen. Ook worden in de nestfase veel broedvogels slachtoffer
van predatie van legsels, met name door Vos en Bruine Rat. Daarnaast speelt een te geringe voedselbeschikbaarheid
bij een aantal soorten vermoedelijk een belangrijke rol
Veldleeuwerik heeft meer nodig dan faunaranden : themanummer Agrarisch natuurbeheer
Kuiper, M.W. ; Ottens, H.J. - \ 2015
Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)115. - ISSN 1572-7610 - p. 38 - 40.
vogels - fauna - populatie-ecologie - foerageren - agrarisch natuurbeheer - habitats - broedplaatsen - akkerbouw - birds - population ecology - foraging - agri-environment schemes - breeding places - arable farming
Lange tijd is er weinig aandacht geweest voor akkervogels. Zo is in de afgelopen 50 jaar de populatie veldleeuweriken met 96 procent afgenomen. Het is van belang om de juiste maatregelen uit te voeren om deze negatieve trend stoppen.
Effecten van militaire en civiele helikopters op vogels op het Kooijhoekschor
Smit, C.J. ; Schermer, D.S. - \ 2015
Den Burg : IMARES (Rapport C156/15) - 111
vogels - helikopters - militaire activiteiten - diergedrag - invloeden - menselijke invloed - noord-holland - birds - helicopters - military activities - animal behaviour - influences - human impact
Het Maritiem Vliegkamp De Kooy en de civiele medegebruiker van het vliegveld, Den Helder Airport, zijn gelegen op korte afstand van de Waddenzee. Bij de nadering of bij het vertrek van het vliegveld moet, afhankelijk van de windrichting, in de helft van de gevallen op relatief geringe hoogte over de Waddenzee worden gevlogen. Het vliegveld wordt vooral gebruikt ten behoeve van helikopterverkeer. Den Helder Airport gebruikt het vliegveld vooral voor het vervoer van offshore-arbeiders van en naar olie- en gasplatforms op het Nederlands Continentaal Plat. De groep Maritieme Helikopters is de belangrijkste gebruiker vanuit het Ministerie van Defensie. De 12 hier gestationeerde NH90 helikopters hebben De Kooy als thuisbasis. Ook het onderhoud aan deze helikopters vindt hier plaats. Het vliegkamp wordt vooral gebruikt voor trainingsvluchten. De effecten van de uitbreiding van civiel helikopterverkeer op vogels zijn de afgelopen jaren gemonitord. Tijdens deze onderzoeken zijn ook steeds de effecten van militair vliegverkeer meegenomen. Er is na 2006 echter vrijwel geen onderzoek uitgevoerd op de minder intensief gebruikte aan- en afvliegroute via het Kooijhoekschor. Doel van het in deze rapportage beschreven deelonderzoek was de effecten van militair vliegverkeer op deze route nauwkeuriger in kaart te brengen en te actualiseren. Primaire doel van het in deze rapportage beschreven onderzoek was het bepalen van het effect van vliegbewegingen met militaire helikopters op wad- en watervogels op de locatie Kooijhoekschor, gelegen aan de rand van het Balgzand, ten zuidoosten van het Maritiem Vliegkamp De Kooy. Daarbij is vooral gekeken of overvliegende helikopters vogels doen opvliegen, hoe vaak dit gebeurt en beoordeeld of dit wellicht negatieve effecten voor vogels kan hebben.
Survey van watervogels in het Malzwin, 2013 - 2014
Smit, C.J. ; Meijboom, A. - \ 2015
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C101/15) - 47
watervogels - vogels - karteringen - waddenzee - militaire gebieden - waterfowl - birds - surveys - wadden sea - military areas
Het Ministerie van Defensie streeft ernaar dat militaire activiteiten in het Waddengebied een zo gering mogelijk effect op natuurwaarden hebben. Dit geldt ook voor oefeningen met militaire helikopters in de omgeving van Marinevliegkamp De Kooy. Door het Ministerie wordt dan ook gezocht naar mogelijkheden om de noodzakelijk geachte activiteiten te concentreren in een relatief beschut gelegen gebied waar effecten op natuurwaarden zo klein mogelijk zijn. Eén van deze gebieden is een locatie in het Malzwin, ten noorden van het Balgzand. In deze rapportage wordt aan de hand van een reeks maandelijkse tellingen aangegeven welke vogelsoorten in welke aantallen in dit gebied aanwezig zijn.
Vogels kijken niet op van drone
Kleis, R. ; Baptist, M.J. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)6. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
vogels - vogels kijken - drones - kweldergronden - slib - bagger - natuurontwikkeling - natuurbeheer - diergedrag - birds - birdwatching - salt marsh soils - sludges - dredgings - nature development - nature management - animal behaviour
Drones zijn in principe een mooi middel om de natuur van de Wadden in de gaten te houden. Maar is dat niet storend voor vogels? Het lijkt mee te vallen, blijkt uit een eerste proef van marien ecoloog Martin Baptist van Imares.
Veldrapportage vogelwaarnemingen bij drone-opnamen Koehoal-Westhoek
Baptist, M.J. - \ 2015
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES ) - 14
vogels - drones - karteringen - inventarisaties - observatie - verstoring - waddenzee - birds - surveys - inventories - observation - disturbance - wadden sea
Op 19 augustus 2015 zijn vogelwaarnemingen verricht tijdens de inzet van een drone boven Natura2000 gebied Waddenzee. De drone werd ingezet voor het maken van orthogonale luchtfoto’s waarmee door middel van fotogrammetrie een digitaal terreinmodel gemaakt kan worden. Uit de in dit rapport gepresenteerde gegevens van drone-opnamen boven Natura2000-gebied Waddenzee is niet gebleken dat er verstoring van vogels is opgetreden. Echter, er kan niet worden uitgesloten dat geen enkele vogel zich verstoord voelde door de aanwezigheid van de drone. In termen van instandhoudingsdoelstellingen voor de Waddenzee kan wel worden uitgesloten dat er significante effecten op de populatie-omvang van beschermde vogels is opgetreden.
Kwalificerende en niet-kwalificerende vogelsoorten in het gebied "Friese Front"
Leopold, M.F. ; Wal, J.T. van der; Scholl, M.M. - \ 2015
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES C141/15) - 28
vogels - vogelrichtlijn - natuurbescherming - soorten - friesland - noordzee - birds - birds directive - nature conservation - species - north sea
Monitoring the effect of cat removal on reproductive success in Red-billed Tropicbird colonies on Saba, 2013 - 2014: first season of results
Terpstra, M. ; Woude, E. van der; Wulf, K. ; Rijn, J. van; Debrot, A.O. - \ 2015
Den Helder : IMARES (Report / IMARES C103/15) - 32
animal welfare - wild animals - birds - cats - animal health - saba - feral cats - dierenwelzijn - wilde dieren - vogels - katten - diergezondheid - verwilderde katten
One of the most deleterious invasive introduced predators worldwide is the domestic cat which has been found responsible for many island extinctions worldwide. Cats can live off both natural prey and garbage and can be a particularly serious threat to ground-nesting bird populations. Saba is an important location for the Red-billed Tropicbird, Phaethon aethereus and feral cats are thought to be the main reason for the low breeding success in the southern coastal colonies of this bird. To make proper decisions in invasive predator management, information is needed on the effects of cat removal on the tropicbird breeding success and the possible resulting increase in egg predation by rats in the case of any “mesopredator release effects”. In this study researchers collected the first season of data needed to assess the effect of cat removal on the breeding success of the tropicbird on Saba.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.