Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 32

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==vrijetijdsgedrag
Check title to add to marked list
Vrije tijd vanuit een genderperspectief: een vergelijkende analyse van de beperkingen in de vrijetijdsbesteding van Bulgaarse en Nederlandse vrouwen
Zasheva, R. ; Peters, K.B.M. - \ 2012
Vrijetijdstudies 30 (2012)1/2. - ISSN 1384-2439 - p. 17 - 26.
vrijetijdsgedrag - gedragspatronen - vrouwen - vergelijkend onderzoek - nederland - bulgarije - leisure behaviour - behaviour patterns - women - comparative research - netherlands - bulgaria
In dit artikel staat het genderaspect in de vrije tijd centraal. Onder twintig zowel Bulgaarse als Nederlandse vrouwen is onderzocht op welke wijze hun vrijetijdsbesteding wordt beïnvloed en eventueel wordt beperkt. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de invloed, het effect en de beperkingen van vier factoren voor de vrijetijdsbesteding van Nederlandse en Bulgaarse vrouwen. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van semi-gestructureerde interviews. Hieruit blijkt dat beide groepen vrouwen een beperking ervaren in termen van hoeveelheid vrije tijd. De aanwezigheid van mannen en het voldoen aan het schoonheidsideaal dat wordt gereproduceerd in de media, worden alleen door de Bulgaarse vrouwen als beperkend ervaren.
Waar gaat dat heen? : recreatiemotieven, landschapskwaliteit en de oudere wandelaar : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011
Donders, J.L.M. ; Luttik, J. ; Goossen, C.M. ; Veeneklaas, F.R. ; Vreke, J. ; Weijschedé, T.J. - \ 2011
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 271) - 86
openluchtrecreatie - vrijetijdsgedrag - motivatie - landschapsbeleving - outdoor recreation - leisure behaviour - motivation - landscape experience
Het onderzoek richt zich op de vraag welke kwaliteiten van groen belangrijk zijn bezien vanuit verschillende motieven waarmee mensen recreëren, nu en in de toekomst. Er is een literatuurstudie uitgevoerd naar recreatiemotieven en –trends, met als leidraad de link tussen recreatiemotieven en landschapskwaliteit, gevolgd door mondelinge interviews onder oudere wandelaars. Alle respondenten wandelen met meerdere behoeften, die soms voor een individu gekoppeld zijn aan een bepaalde omgeving. Een patroon is slechts in een enkel geval zichtbaar. Wandelaars komen het meest overeen in een grote behoefte aan afwisseling, maar zij vullen dit verschillend in. Het Nederlandse landschap wordt na goede wandelervaringen in het buitenland, vooral vanwege de afwisseling in landschapstypen meer gewaardeerd. Wandelen is voor ouderen een belangrijke activiteit vooral omdat het relatief lang haalbaar is. Het komt vaak in de plaats van meer dynamische activiteiten. Voor ouderen zijn ook de kleinere natuurgebieden die dicht bij huis liggen zeer waardevol.
Hoe fietsers de vraag naar natuur meten
Goossen, C.M. - \ 2011
Kennis Online 8 (2011)juli. - p. 10 - 10.
recreatie - toerisme - recreatieactiviteiten - vrijetijdsgedrag - openluchtrecreatie - recreation - tourism - recreational activities - leisure behaviour - outdoor recreation
Recreanten en toeristen trekken naar verschillende soorten gebieden. Onderzoekers van Alterra bestuderen het wat, waar en waarom. Zo kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd.
Ontwikkeling behoefte aan recreatie-activiteiten en relatie met motieven : analyse vrijetijdsgegevens voor een herijking van recreatierekorten
Goossen, C.M. ; Henkens, R.J.H.G. ; Woltjer, I. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2034) - 118
recreatie - vrijetijdsgedrag - voetpaden - rijwielpaden - recreatiegebieden - recreatieonderzoek - natuurgebieden - recreation - leisure behaviour - footpaths - cycleways - amenity and recreation areas - leisure research - natural areas
In dit rapport worden de ontwikkelingen in de vrije tijd beschriven en welke factoren van invloed zijn op de druktebeleving. Tevens is m.b.v. een dataset geanalyseerd met wel motief recreanten in welk groengebied welke activiteiten ondernemen. Ook de bereikbaarheid van groengebieden is onderzocht.
These routes are made for walking : understanding the transactions between nature, recreational behaviour and environmental meanings in Dwingelderveld National Park, the Netherlands
Marwijk, R.B.M. van - \ 2009
Wageningen University. Promotor(en): Jaap Lengkeek; Paul Opdam, co-promotor(en): Birgit Elands. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085854371 - 260
nationale parken - recreatie - vrijetijdsgedrag - voetpaden - perceptie - bezoekers - nederland - landschapsbeleving - natuurbeheer - drenthe - national parks - recreation - leisure behaviour - footpaths - perception - visitors - netherlands - landscape experience - nature management
Er is aangetoond dat natuurgebieden bijdragen aan het fysieke en psychische welzijn van mensen. Echter, een te hoge recreatiedruk kan kwetsbare ecosystemen beschadigen en bovendien de beleving van bezoekers nadelig beïnvloeden. Zo is het groeiende aantal bezoekers aan bijvoorbeeld de Nederlandse nationale parken voor beheerders van deze gebieden een belangrijk aandachtspunt. Om natuurgebieden effectief te beheren, kunnen zoneringsplannen een nuttig hulpmiddel zijn. Zoneren is het aanbrengen van een ruimtelijke geleding waardoor gebiedsdelen ontstaan die elk bestemd worden voor verschillende activiteiten, ervaringen of bezoekintensiteiten. De ontwikkeling van zoneringsplannen is echter moeilijk als het inzicht ontbreekt in de precieze vraag naar verschillende recreatievormen, belevingen en huidige gebruiksniveaus. Met het voorgaande als uitgangspunt heeft de huidige studie tot doel om de relatie tussen de omgeving, recreatieve belevingen en het gedrag in een natuurgebied te begrijpen
Leisure in a Multicultural Society
Peters, K.B.M. - \ 2008
In: Landscape, Leisure and Tourism; Socio-spatial Studies in Experiences, Practices and Policies / de Haan, H.J., van der Duim, V.R., Delft : Eburon - ISBN 9789059722996 - p. 97 - 111.
vrije tijd - vrijetijdsgedrag - minderheden - leisure - leisure behaviour - minorities
Leisure practices and public space, second chapter. Karin Peters discusses ethnic diversity and leisure from three perspectives. She first looks at the leisure patterns in terms of ethnic participation. Based on theories of marginality and ethnicity, she argues that both socio-economic and sociocultural aspects partly explain differences in leisure behaviour.
Op jacht naar de natuur van de belevenismaatschappij
Jacobs, M.H. ; Lengkeek, J. ; Brinkhuijsen, M. - \ 2003
In: Wie is bang voor de stad? Essays over ruimtelijke ordening, natuur en verstedelijking / Woestenburg, M., Buijs, A.E., Timmermans, W., Wageningen : Blauwdruk - ISBN 9789075271102 - p. 56 - 63.
landschap - perceptie - vrijetijdsgedrag - ideologie - openluchtrecreatie - platteland - natuur - verbeelding - landscape - perception - outdoor recreation - leisure behaviour - ideology - rural areas - nature - imagination
Heterotopia als sociaal-ruimtelijke constructie
Lengkeek, J. - \ 2003
Vrijetijdstudies 20 (2003)3. - ISSN 1384-2439 - p. 7 - 20.
vrijetijdsgedrag - recreatie - sociale structuur - gedrag - ruimtelijke variatie - recreatiewetenschap - leisure behaviour - recreation - social structure - behaviour - spatial variation - leisure theory
Uitleg van het begrip heterotopia, waar het gaat om het gebruik van de ruimte. Volgens de auteur wordt heterotopia als persoonlijke ruimte en als vrijetijdsruimte op tal van manieren tot stand gebracht; het is een georganiseerde wereld
Iedere stedeling heeft zijn eigen natuurgevoel
Dagevos, H. - \ 2003
In: Wie is bang voor de stad?: essays over ruimtelijke ordening, natuur en verstedelijking / Woestenburg, M., Buijs, A., Timmermans, W., Wageningen : Uitgeverij Blauwdruk - ISBN 9075271107 - p. 10 - 18.
landschap - perceptie - vrijetijdsgedrag - platteland - nederland - cultureel gedrag - natuur - landscape - perception - leisure behaviour - cultural behaviour - rural areas - netherlands - nature
In dit essay geeft de auteur een trendanalyse van de manier waarop trends inwerken op het platteland en de natuur, toegespitst op de thema's beleving en beweging. Aan bod komen begrippen als onthaasting, pretparken, consumptiekathedralen en profileren
Hoe (be)grijpen we de toerist? Onderzoek naar tijd-ruimtelijke samenhang in toeristisch gedrag
Elands, B.H.M. - \ 2003
Vrijetijdstudies 20 (2003)3. - ISSN 1384-2439 - p. 37 - 54.
toerisme - toeristisch onderzoek - vrijetijdsgedrag - tijdsbesteding - nederland - costa rica - belgië - tourism - tourism research - leisure behaviour - time allocation - netherlands - belgium
Dit artikel is gebaseerd op het proefschrift van auteur (Wageningen, 2002). Empirisch onderzoek is verricht in twee gebieden: de Euregio Maas-Rijn en Costa Rica. Met behulp van dagboekjes en enquêtes is inzage verkregen in de vakantiepaden, de zoektocht naar ervaringen en het voorkomen van routines van toeristen. Een onvoorspelbare toerist in dit onderzoek niet teruggevonden
(Vrije)tijdpaden van gezinnen; een theoretisch tijdruimtelijke verkenning en enige empirische onderbouwing
Kloeze, J.W. te - \ 2001
Journal of International Agricultural and Extension Education (2001). - ISSN 1077-0755 - p. 193 - 217.
vrije tijd - vrijetijdsactiviteiten - gezinsleven - gezinsmilieu - sociale mobiliteit - menselijk gedrag - vrijetijdsgedrag - tijdsbesteding - karteringen - gegevens verzamelen - leisure - leisure activities - family life - family environment - social mobility - human behaviour - leisure behaviour - time allocation - surveys - data collection
Recreatie van Turken, Marokkanen en Surinamers in Rotterdam en Amsterdam; een verkenning van het vrijetijdsgedrag en van de effecten van de etnische cultuur op de vrijetijdsbesteding
Jókövi, E.M. - \ 2000
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 3) - 115
recreatie - etnische groepen - nederland - cultuur - vrijetijdsgedrag - cultureel gedrag - kennis - rotterdam - amsterdam - recreation - ethnic groups - netherlands - culture - leisure behaviour - cultural behaviour - knowledge
Het rapport omvat uitkomsten en beleidsconclusies van twee onderzoeken naar vrijetijdsbesteding in de openbare ruimte door Turkse, Marokkaanse en Surinaamse allochtonen in grote steden en de relatie tussen vrijetijdsbesteding en etnisch-culturele achtergrond en integratie in de Nederlandse samenleving. Beide generaties zijn hoofdzakelijk gericht op binnenstedelijke, groene of rode, openbare ruimten. De etnisch-culturele achtergrond beonvloedt het vrijetijdsgedrag. Dit geldt voor de eerste generatie, die minder dan sociaal-economisch overeenkomstige autochtonen participeert in bezoek aan voorzieningen voor vrijetijdsbesteding, zoals recreatiegebieden, natuurlijke landschappen en ook horecagelegenheden. Het geldt ook voor de tweede generatie, waarvande meesten hun vrije tijd liefst doorbrengen met mensen uit de eigen groep. Tegelijk beoefent de tweede generatie ook vrijetijdsactiviteiten die zij zelf typisch Nederlands noemt, zoals wandelen en uitgaan.
Recreatief gebruik en beleving van Staatsbosbeheerterreinen in de provincie Noord-Brabant
Segeren, A.H.J. ; Visschedijk, P.A.M. - \ 1999
Nederlands Bosbouwtijdschrift 71 (1999)2. - ISSN 0028-2057 - p. 61 - 67.
openluchtrecreatie - recreatie op het platteland - recreatie - vrije tijd - recreatieonderzoek - vrijetijdsgedrag - vrijetijdsactiviteiten - toeristische attracties - dagrecreatie - natuurtoerisme - bosbouw - bossen - bosrecreatie - taxatie - kwaliteit - natuur - boswaardebepaling - outdoor recreation - rural recreation - recreation - leisure - leisure research - leisure behaviour - leisure activities - tourist attractions - day visits - nature tourism - forestry - forests - forest recreation - valuation - quality - nature - forest valuation
Resultaten van onderzoek naar bezoekersherkomst, bezoekfrequentie, bezoekduur, verrichte activiteiten, voorzieningengebruik en waardering van een aantal bos- en natuurgebieden van Staatsbosbeheer in West-Brabant, uitmondend in een zgn. kwaliteitsscore
Between freedom and commitment : the postmodern family discovered. A sociological study of typologies of family and leisure domains in the Netherlands
Kloeze, J.W. te; Hoog, C. de - \ 1999
Loisir et société = Society and leisure 22 (1999)1. - ISSN 0705-3436 - p. 171 - 186.
gezinsleven - vrijetijdsgedrag - houding t.o.v. vrije tijd - sociologie van vrijetijdsbesteding - gezinnen - nederland - family life - leisure behaviour - attitudes to leisure - sociology of leisure - families - netherlands
DNA-patroon en toeristisch gedrag: een multidisciplinaire sprong
Elands, B. ; Sandbrink, H. ; Vries, S. de - \ 1999
Wageningen : Landbouwuniversiteit [etc,] - ISBN 9789067545648 - 29
vrijetijdsactiviteiten - besluitvorming - vrijetijdsgedrag - correlatieanalyse - productontwikkeling - consumentengedrag - regionale ontwikkeling - patroonherkenning - leisure activities - decision making - leisure behaviour - correlation analysis - product development - consumer behaviour - regional development - pattern recognition
Between real constraints and leisure participation; perceived constraint patterns as a link between social-structural conditions and outdoor recreational behaviour
Vries, S. de; Bruin, A.H. de - \ 1996
Loisir et société = Society and leisure 19 (1996)1. - ISSN 0705-3436 - p. 119 - 150.
vrijetijdsactiviteiten - vrijetijdsgedrag - openluchtrecreatie - recreatie - recreatie op het platteland - leisure activities - leisure behaviour - outdoor recreation - recreation - rural recreation
People were classified according to the constraints they considered relevant to outdoor recreation. Questions were: is there a relationship between perceived-constraint pattern and present outdoor-recreational behaviour; and, to what degree may the perceived-constraint pattern be traced back to the social-structural conditions? An empirical study among 1970 people showed that the perceived-constraint pattern was related to present behaviour. The perceived-constraint clusters differed in several social-structural characteristics, but these did not predict cluster membership very well. The predicted classification, using social-structural characteristics, gave more information on outdoor-recreational behaviour than the actual classification.
Niet-bezoekers recreatieprojecten: wie zijn het en waarom doen ze het niet?; segmentatie op grond van restricties geeft inzicht in behoeften
Vries, S. de; Bruin, A.H. de - \ 1996
Recreatie en Toerisme 6 (1996)1. - ISSN 0165-4179 - p. 26 - 29.
recreatie - vrijetijdsactiviteiten - vrijetijdsgedrag - recreation - leisure activities - leisure behaviour
Het artikel begint met de vraag in welk opzicht mensen die in het geheel geen gebruik maken van recreatieprojecten (non-participanten), verschillen van degenen die dit wel doen. Leeftijd en welstand blijken belangrijke factoren te zijn. Een tweede vraag is welke redenen aan de non-participatie ten grondslag liggen. Op grond van gerapporteerde beperkingen zijn vijf segmenten onderscheiden. Deze segmenten verschillen duidelijk in hun geneigdheid tot non-participatie. Ze verschillen ook meer in het algemeen in hun recreatiegedrag. In de discussie wordt ingegaan op de relevantie van de segmentatie voor zowel het doelgroepen- als het tekortenbeleid.
Niet-bezoekers recreatieprojecten: doen ze het elders?; invloed recreatief aanbod op non-participatie
Bruin, A.H. de; Vries, S. de - \ 1995
Recreatie en Toerisme 5 (1995)10. - ISSN 0165-4179 - p. 6 - 9.
recreatie - vrijetijdsactiviteiten - vrijetijdsgedrag - openluchtrecreatie - recreation - leisure activities - leisure behaviour - outdoor recreation
Een vooronderstelling achter het huidige kwaliteitsbeleid van de rijksoverheid is dat mensen steeds hogere eisen stellen aan recreatieve voorzieningen. Deze vooronderstelling lijkt niet terecht als het gaat om de inrichting van recreatieprojecten. Mensen die een bepaald project niet bezoeken, gaan ook minder vaak naar andere projecten in de regio. Mensen die in het geheel geen recreatieprojecten bezoeken, ondernemen ook op andersoortige locaties (bijv. bos of strand) minder vaak openluchtrecreatieve activiteiten. Er zijn kortom geen aanwijzingen dat juist bepaalde recreatieprojecten niet meer aansluiten op de wensen en behoeften van de moderne recreant. Een herwaardering van het tekortenbeleid lijkt hiermee op zijn plaats.
Kustwatersporters stellen ruimtebeleving voorop; onderzoek naar bezoekmotieven en gedrag in kustwateren
Bruin, A.H. de; Klinkers, P.M.A. ; Vries, T.A.C. de - \ 1995
Recreatie en Toerisme 5 (1995)7/8. - ISSN 0165-4179 - p. 8 - 9, 11.
openluchtrecreatie - recreatie op het platteland - recreatie - vrijetijdsactiviteiten - vrijetijdsgedrag - waterrecreatie - kusten - stranden - oevers - outdoor recreation - rural recreation - recreation - leisure activities - leisure behaviour - water recreation - coasts - beaches - shores
De kustwateren Waddenzee, Voordelta en Oosterschelde hebben de hoofdfunctie natuur; de functie waterrecreatie is hieraan ondergeschikt. De interactie tussen beide functies is onderzocht door zes typen watersporters (surfers, bootvissers, droogvallendezeilers, wadlopers, motorboot- en chartervaarders) te interviewen. De kustwateren voorzien voor alle watersporters in een basisbehoefte aan ontspannning. Centraal staan rust, ruimte, vrijheid en natuur. Het behoud van natuur- en milieuwaarden dient dus een gezamenlijk belang. Maatregelen hiertoe worden beter geaccepteerd en nageleefd als ze worden afgestemd op de doelstellingen van de watersporter. Gebruikers moeten daarom vroegtijdig bij de planvorming worden betrokken.
Recreatietoervaart : de moeite waard : een onderzoek onder toervaarders naar vaargedrag, motieven en bestedingen in zeven watersportregio's in Nederland
Bruin, A.H. de; Klinkers, P.M.A. - \ 1994
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO - Staring Centrum 307) - 108
vrijetijdsactiviteiten - vrijetijdsgedrag - Nederland - recreatie - voertuigen - leisure activities - leisure behaviour - Netherlands - recreation - vehicles
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.