Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 176

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==vruchtgroenten
Check title to add to marked list
Ziekteweerbaarheid verhogen tegen wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.)
Kolk, J.P. van der; Voogt, W. ; Streminska, M.A. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2016
- 1 p.
tuinbouw - gewasbescherming - plagenbestrijding - meloidogyne - glastuinbouw - biologische bestrijding - compost - bodemvruchtbaarheid - tomaten - conferenties - biologische landbouw - plaagbestrijding met predatoren - vruchtgroenten - meloidogyne incognita - meloidogyne javanica - aaltjesdodende eigenschappen - plantenparasitaire nematoden - bodemweerbaarheid - horticulture - plant protection - pest control - greenhouse horticulture - biological control - composts - soil fertility - tomatoes - conferences - organic farming - predator augmentation - fruit vegetables - nematicidal properties - plant parasitic nematodes - soil suppressiveness
In de biologische glastuinbouw zijn bodem gebonden ziektes een groot knelpunt. Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne incognita en M. javanica) zijn belangrijke pathogenen die in de vruchtgroententeelt voor problemen zorgen.
Ontwikkeling systeemaanpak vruchtkwaliteit
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Breeuwsma, S.J. ; Noordam, Marianne - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 1 p.
glastuinbouw - vruchtgroenten - vruchtrot - geïntegreerde plagenbestrijding - gewasbescherming - fusarium - greenhouse horticulture - fruit vegetables - fruit rots - integrated pest management - plant protection
Poster van het PlantgezondheidEvent 2016. Ontwikkeling van een duurzame systeemaanpak voor vruchtrotproblemen in de glasgroenteteelt gebaseerd op plantweerbaarheid en integrated pest management (IPM) waarbij de inzet van curatieve middelen zoveel mogelijk kan worden verlaagd door meer te focussen op versterking van de gewaskwaliteit.
Waterefficiënte en emissieloze kas voor vruchtgroenten werkt : Onderzoekers en partners tonen aan
Rodenburg, J. ; Beerling, E.A.M. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)1. - p. 50 - 51.
glastuinbouw - teeltsystemen - emissiereductie - steenwol - groeimedia - groenten - vruchtgroenten - doelstellingen - waterzuivering - irrigatie - hergebruik van water - greenhouse horticulture - cropping systems - emission reduction - rockwool - growing media - vegetables - fruit vegetables - objectives - water treatment - irrigation - water reuse
2027 komt snel dichterbij. In dat jaar is het (nagenoeg) emissieloos telen verplicht voor alle glastuinbouwbedrijven. Technisch gezien moet dat mogelijk zijn, meent onderzoeker Ellen Beerling. Nu al zijn diverse technieken voorhanden die deze doelstelling voor veel teelten mogelijk maken. Een langdurige praktijkdemonstratie moet aantonen dat emissieloos telen zeer goed mogelijk is.
Effect of perchlorate in fertilisers on lettuce and fruit vegetables : Uptake and distribution of perchlorate in greenhouse soil-grown butterhead lettuce and solless-grown cucumber, sweet pepper, round and cherry tomate
Voogt, W. ; Eveleens, B.A. ; Steenhuizen, J.W. ; Vandevelde, I. ; Vis, R. de; Lommel, J. van - \ 2014
Wageningen, NL / Sint-Katelijne-Waver, Belg. : Wageningen UR Greenhouse Horticulture / Research Station for Vegetable Production for Vegetable Production of Sint-Katelijne-Waver, Belgium - 24
glastuinbouw - perchloraten - kwaliteit - kunstmeststoffen - groenteteelt - vruchtgroenten - belgië - nederland - greenhouse horticulture - perchlorates - quality - fertilizers - vegetable growing - fruit vegetables - belgium - netherlands
In 2013 traces of perchlorate were detected in fruits and vegetable samples. Because perchlorate (ClO4 -) is part of a group of substances (goitrogens) that may inhibit the uptake of iodine by the thyroid, these findings caused commotion in the markets. Fertilizers were named as one of the sources of perchlorate in food. Therefore, at the request of the fertilizer industry, research has been conducted on perchlorate uptake and distribution in the most relevant greenhouse vegetable crops in Belgium and the Netherlands.
Het nieuwe telen biologisch : Monitoring van een energiezuinige biologische vruchtgroententeelt bij BioVerbeek
Raaphorst, M.G.M. - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1301) - 48
vruchtgroenten - biologische landbouw - energiebesparing - energiebehoud - glastuinbouw - kastechniek - klimaatregeling - temperatuur - fruit vegetables - organic farming - energy saving - energy conservation - greenhouse horticulture - greenhouse technology - air conditioning - temperature
Op een biologisch glastuinbouwbedrijf wordt de luchtvochtigheid beheerst door opgewarmde buitenlucht via slurven tussen het gewas te blazen. Na 2 jaar monitoring is gebleken dat het hiermee mogelijk is om intensiever te schermen en meer dan 20% op de warmtevraag besparen. Een deel van deze besparing is te danken aan regain units. Mede dankzij het diffuse glas in het kasdek is de productie hoger dan in een vergelijkbare kas. On an organic greenhouse the humidity is controlled by blowing warmed up outdoor air through the crop. 2 years of monitoring has shown that it is possible to use the screens more intensively and save over 20% on the heat demand. A part of these savings is due to regain units. Thanks to the diffuse glass on top of the greenhouse, the production is higher than in a comparable greenhouse.
Temperature is especially important for meristem and fruit : sensitivity different plant organs to changes in temperature
Heuvelink, E. ; Gelder, A. de; Kierkels, T. - \ 2014
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 3 (2014)1. - ISSN 2215-0633 - p. 34 - 35.
kassen - teelt onder bescherming - temperatuur - vruchtgroenten - fotosynthese - transpiratie - koeling - glastuinbouw - semi-gesloten kassen - groenten - greenhouses - protected cultivation - temperature - fruit vegetables - photosynthesis - transpiration - chilling - greenhouse horticulture - semi-closed greenhouses - vegetables
Temperature influences plant processes. But the different organs – root, stem, leaf, flower, fruit – all react differently. This is something to take into account with new cultivation systems such as (semi) closed greenhouses, where an essential aspect is cooling.
Paringsverstoring: een innovatieve oplossing voor rupsenproblemen in de Nederlandse kassen : eindraportage
Griepink, F.C. ; Hora, K. ; Kogel, W.J. de - \ 2013
Wageningen : Plant Research International - 36
glastuinbouw - plantenplagen - chrysodeixis chalcites - rupsen - paringsverstoorders - insectenbestrijding - tests - vruchtgroenten - feromoonvallen - schade - greenhouse horticulture - plant pests - caterpillars - mating disrupters - insect control - fruit vegetables - pheromone traps - damage
In de periode 2008-2012 is een paringsverstoringsmethode tegen Turkse mot Chrysodeixis chalcites getest. Er is gekozen voor Turkse mot omdat dit insect snel veel schade kan aanbrengen in de tomaten- en paprikateelt. Ook is in het verleden door PRI in samenwerking met TNO aangetoond dat paringsverstoring tegen Turkse mot voldoende werkt. De destijds gebruikte feromoonverdamper bleek echter onpraktisch en is in dit onderzoek vervangen door een alternatieve verdamper. De in dit onderzoek ontwikkelde verdamper is op 5 locaties getest in een dichtheid van 500 dispensers per hectare. In feromoonvallen in de behandelde percelen werd geen Turkse mot meer gevangen in tegenstelling tot de niet met feromoon behandelde percelen. Echter in het gewas werden nog steeds rupsjes en dus schade gevonden. De gevonden schade wisselde van bedrijf tot bedrijf. De uiteindelijke conclusie is dat deze methode nog onvoldoende robuust is voor commerciële implementatie
Ontwerp van twee energiezuinige kasconcepten: Iteratief proces van rekenen en discussieren aan de hand van Kaspro
Verkerke, W. ; Kempkes, F.L.K. ; Poot, E.H. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1286) - 21
glastuinbouw - kastechniek - innovaties - dubbele beglazing - diffuus glas - belichting - energiebesparing - vruchtgroenten - doelstellingen - ontwerp - greenhouse horticulture - greenhouse technology - innovations - double glazing - diffused glass - illumination - energy saving - fruit vegetables - objectives - design
Het Greenportkas II concept zou de volgende stap worden in de energiebesparing in de glastuinbouw, onder meer door gebruik te maken van gecoat diffuus dubbel glas. Dit nieuwe kasconcept, bedoeld voor de teelt van tomaten, is voorafgaande aan de bouw uitgebreid geëvalueerd. De consequenties van combinaties van bepaalde innovaties zijn in een iteratief proces doorgerekend met Kaspro en bediscussieerd met de ondernemer. Dit heeft geleid tot een veel beter uitgedacht systeem. De bouw van dit concept kon echter niet doorgaan. Vervolgens is de ontwikkeling van een ander kasconcept met een vergelijkbare innovatie (de ID kas) ondersteund met het zelfde iteratieve proces. Dit heeft bijgedragen aan het uiteindelijke ontwerp van de kas en de ontwikkeling van een monitoringsplan. Greenportkas II was a new greenhouse concept for further reduction of the energy use in protected tomato cultivation by the use of coated double glazing. This new concept was aimed at the production of tomatoes. It was thoroughly ex ante evaluated through an iterative process with Kaspro calculations and discussions with the grower before the construction of the greenhouse started. This led to a better system lay-out. However, this concept could not be built. Subsequently, another innovative greenhouse concept was ex ante supported with similar calculations and discussions. These activities contributed to the design and building of this new concept: the ID greenhouse. A plan for the monitoring of the energy performance of this new tomato greenhouse was written.
Een model met een smaakje (Interview met Caroline Labrie)
Langen, E. ; Labrie, C.W. - \ 2013
Kas Magazine / TuinbouwCommunicatie 2013 (2013)4. - ISSN 1878-8408 - p. 14 - 17.
paprika - vruchtgroenten - smaak - smaakonderzoek - sensorische evaluatie - capsicum - cultivars - modellen - onderzoek - sweet peppers - fruit vegetables - taste - taste research - sensory evaluation - models - research
Over smaak valt niet te twisten. En toch gebeurt dat maar al te vaak. "Er kan oeverloos over de smaak van paprika's worden gepraat en gediscussieerd. Daarom is het belangrijk dat de smaak van paprika's geobjectiveerd wordt", vertelt Caroline Labrie van Wageningen UR Glastuinbouw. Dat kan met een smaakmodel voor paprika. De ontwikkeling hiervan is drie jaar geleden gestart. Het model moet uitkomst gaan bieden voor veredelaars, maar ook telers kunnen er hun voordeel mee doen.
Aanpak van overmatige wortelgroei in vruchtgroentegewassen
Ludeking, D.J.W. ; Hamelink, R. ; Wubben, J.P. ; Wubben, J. ; Schenk, M.F. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1244) - 34
kasgewassen - vruchtgroenten - rhizobium rhizogenes - worteloppervlak - plantenziekteverwekkers - substraten - drainagewater - tests - bestrijdingsmethoden - glastuinbouw - greenhouse crops - fruit vegetables - rhizoplane - plant pathogens - substrates - drainage water - control methods - greenhouse horticulture
Bij de teelt van komkommer, tomaat en aubergine in uiteen lopende glastuinbouwgebieden in Nederland worden planten waargenomen in de teelt waarbij het wortelgestel een overmatige productie aan wortels laat zien. Het fenomeen dat daarom ook ‘overmatige wortelgroei’ wordt genoemd, uit zich door het ontstaan van veel extra wortels aan het grond- of steenwoloppervlak. De oorzaak van deze overmatige wortelgroei is de bacterie Agrobacterium rhizogenes. Deze bacterie wordt ook wel Agrobacterium radiobacter genoemd . In dit experiment zijn verschillende methoden of middelen onderzocht die de aanwezigheid en infectie van wortels met de Ri-plasmide afkomstig uit Agrobacterium rhizogenes in een kas kunnen voorkomen of verspreiding ervan kunnen inperken. De uitgevoerde proeven hebben als doel: Het ontwikkelen en testen van effectieve maatregelen die de aanwezigheid en verspreiding van overmatige wortelgroei in vruchtgroentegewassen kunnen beperken.
CAP and EU Trade Policy Reform : Assessing impact on developing countries
Meijerink, G.W. ; Achterbosch, T.J. - \ 2013
The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI report : Research area International policy ) - ISBN 9789086156320 - 109
gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwbeleid - internationale handel - europese unie - ontwikkelingslanden - import - export - markten - subsidies - economische impact - prijzen - vruchtgroenten - suiker - cap - agricultural policy - international trade - european union - developing countries - imports - exports - markets - economic impact - prices - fruit vegetables - sugar
Verbeteren inwendige vruchtkwaliteit paprika
Helm, F.P.M. van der; Ludeking, D.J.W. ; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2013
vruchtgroenten - paprika's - vruchtrot - plantenziekten - bestrijdingsmethoden - sporenverspreiding - geïntegreerde bestrijding - fruit vegetables - sweet peppers - fruit rots - plant diseases - control methods - spore dispersal - integrated control
Posterpresentatie over het zoeken naar oplossingen om vruchtrot tegen te gaan in paprika.
Komkommerbontvirus en insecten
Stijger, I. ; Hamelink, R. - \ 2013
vruchtgroenten - komkommers - cucumis sativus - komkommerbontvirus - symptomen - insecten - teelt onder bescherming - glastuinbouw - landbouwkundig onderzoek - fruit vegetables - cucumbers - cucumber green mottle mosaic virus - symptoms - insects - protected cultivation - greenhouse horticulture - agricultural research
Poster over onderzoek naar de verspreiding van het komkommerbontvirus door insecten. Het onderzoek is uitgevoerd met insecten die in een komkommergewas voorkomen.
Het Nieuwe Belichten bij tomaat met minder CO2
Dueck, T.A. ; Gelder, A. de; Janse, J. ; Baar, P.H. van; Eveleens, B.A. ; Grootscholten, M. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1232) - 44
glastuinbouw - teeltsystemen - vruchtgroenten - solanum lycopersicum - belichting - energiebesparing - gewasbescherming - kooldioxide - lichtregiem - plantenontwikkeling - greenhouse horticulture - cropping systems - fruit vegetables - illumination - energy saving - plant protection - carbon dioxide - light regime - plant development
Gedurende de laatste jaren zijn de inzichten in Het Nieuwe Belichten aanzienlijk toegenomen. Inmiddels heeft de praktijk gevraagd om een robuuster teeltstrategie met minder risico voor ziektes en met minder veranderingen in de klimaatinstellingen. In dit project worden natuurlijke instraling, belichting, CO2 en teeltstrategie geïntegreerd om een gewas te krijgen dat sterk en gezond na de kortste dag tevoorschijn komt én met 30% energiebesparing.
Minder overmatige wortels door grotere weerbaarheid planten en substraat (interview met Marta Streminska, André van der Wurff en Daniël Ludeking)
Arkesteijn, M. ; Streminska, M.A. ; Wurff, A.W.G. van der; Ludeking, D.J.W. - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)2. - p. 40 - 41.
glastuinbouw - vruchtgroenten - potplanten - worteloppervlak - rhizobium rhizogenes - substraten - bestrijdingsmethoden - plantenziekteverwekkers - tests - groenten - greenhouse horticulture - fruit vegetables - pot plants - rhizoplane - substrates - control methods - plant pathogens - vegetables
Overmatige wortelgroei is een nachtmerrie voor veel telers van tomaat, komkommer en aubergine. Veroorzaker is Agrobacterium rhizogenes. Na besmetting gaan de wortels van zieke planten overmatig groeien. Het aantal aangetaste planten varieert van enkele tot 100%. De symptomen zorgen voor stressvolle omstandigheden en voor een teruglopende productie.
'Grootste uitdaging ligt in het balanceren met plantbelasting' (interview met Tom Dueck)
Bouwman-van Velden, P. ; Dueck, T.A. - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)11. - p. 38 - 39.
vruchtgroenten - solanum lycopersicum - teelt onder bescherming - teeltsystemen - glastuinbouw - diffuus glas - belichting - kunstlicht - landbouwkundig onderzoek - projecten - lichtrelaties - groenten - fruit vegetables - protected cultivation - cropping systems - greenhouse horticulture - diffused glass - illumination - artificial light - agricultural research - projects - light relations - vegetables
Zal een diffuus kasdek ook voor de vroege belichte teelt een positieve uitwerking hebben op productie en evenwichtige plantbelasting? Die vraag staat komend jaar centraal in het onderzoek dat eind augustus bij tomaat van start is gegaan. Tom Dueck is weer even nieuwsgierig als altijd. De begeleidingsgroep van telers volgt het klimaat op de voet.
Genetic diversity and population structure of cucumber (Cucumis sativus L.)
Lv, J. ; Qi, J. ; Shi, Q. ; Shen, D. ; Zhang, S. ; Shao, G. ; Li, H. ; Sun, Z. ; Weng, Y. ; Shang, Y. ; Gu, X. ; Li, X. ; Zhu, X. ; Zhang, J. ; Treuren, R. van; Dooijeweert, W. van; Zhang, Z. ; Huang, S. - \ 2012
PLoS One 7 (2012)10. - ISSN 1932-6203 - 9
genetische diversiteit - cucumis sativus - komkommers - populatiegenetica - genenbanken - dna-fingerprinting - germplasm - genetische merkers - vruchtgroenten - groenten - genetic diversity - cucumbers - population genetics - gene banks - dna fingerprinting - genetic markers - fruit vegetables - vegetables - genome - map
Knowing the extent and structure of genetic variation in germplasm collections is essential for the conservation and utilization of biodiversity in cultivated plants. Cucumber is the fourth most important vegetable crop worldwide and is a model system for other Cucurbitaceae, a family that also includes melon, watermelon, pumpkin and squash. Previous isozyme studies revealed a low genetic diversity in cucumber, but detailed insights into the crop's genetic structure and diversity are largely missing. We have fingerprinted 3,342 accessions from the Chinese, Dutch and U.S. cucumber collections with 23 highly polymorphic Simple Sequence Repeat (SSR) markers evenly distributed in the genome. The data reveal three distinct populations, largely corresponding to three geographic regions. Population 1 corresponds to germplasm from China, except for the unique semi-wild landraces found in Xishuangbanna in Southwest China and East Asia; population 2 to Europe, America, and Central and West Asia; and population 3 to India and Xishuangbanna. Admixtures were also detected, reflecting hybridization and migration events between the populations. The genetic background of the Indian germplasm is heterogeneous, indicating that the Indian cucumbers maintain a large proportion of the genetic diversity and that only a small fraction was introduced to other parts of the world. Subsequently, we defined a core collection consisting of 115 accessions and capturing over 77% of the SSR alleles. Insight into the genetic structure of cucumber will help developing appropriate conservation strategies and provides a basis for population-level genome sequencing in cucumber.
CO2-dosering tomaat is interessant stuurmiddel voor de toekomst (interview met o.a. Arie de Gelder)
Bouwman-van Velden, P. ; Gelder, A. de - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)9. - p. 55 - 55.
vruchtgroenten - glastuinbouw - kooldioxide - reductie - proeven - gewaskwaliteit - cultuurmethoden - groenten - fruit vegetables - greenhouse horticulture - carbon dioxide - reduction - trials - crop quality - cultural methods - vegetables
De proef om met minder CO2 een goede productie te halen was in eerste instantie een zoektocht naar besparing op kosten. Anderhalf jaar verder blijkt dat de manier van CO2 doseren invloed heeft op de kwaliteit van gewassen en misschien wel een stuurmiddel is.
Production nog affected by rate of heating up and cooling down (interview with Arie de Gelder and Anja Dieleman)
Arkesteijn, M. ; Gelder, A. de; Dieleman, J.A. - \ 2012
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 2012 (2012)1. - ISSN 2215-0633 - p. 42 - 43.
glastuinbouw - groenten - temperatuur - regulatie - teeltsystemen - vruchtgroenten - solanum lycopersicum - tomaten - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - vegetables - temperature - regulation - cropping systems - fruit vegetables - tomatoes - agricultural research
Tomato growers tend to stick to a strict temperature strategy: a low temperature in the early morning to reach the day temperature, and rapid cooling down at the end of the day. According to recent research, this is not necessary. A gradual temperature rise in the morning and decrease in the evening gives the same results.
Wageningen researchers create ideal virtual tomato plant (interview with Pieter de Visser and Leo Marcelis)
Arkesteijn, M. ; Visser, P.H.B. de; Marcelis, L.F.M. - \ 2012
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 2012 (2012)1. - ISSN 2215-0633 - p. 36 - 37.
glastuinbouw - groenten - solanum lycopersicum - vruchtgroenten - teeltsystemen - fotosynthese - lichtrelaties - virtuele planten - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - vegetables - fruit vegetables - cropping systems - photosynthesis - light relations - virtual plants - agricultural research
What does the ideal tomato plant look like? What is the ideal planting distance? At what plant height is light most effective? These questions are difficult to answer in trials and/or they are expensive. Greek researcher, Vaia Sarlikioti, developed a virtual tomato plant during her doctorate study at Wageningen and then made it work.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.