Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 484

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==water table
Check title to add to marked list
Embolism resistance drives the distribution of Amazonian rainforest tree species along hydro-topographic gradients
Oliveira, Rafael S. ; Costa, Flavia R.C. ; Baalen, Emma van; Jonge, Arjen de; Bittencourt, Paulo R. ; Almanza, Yanina ; V. Barros, Fernanda de; Cordoba, Edher C. ; Fagundes, Marina V. ; Garcia, Sabrina ; Guimaraes, Zilza T.T.M. ; Hertel, Mariana ; Schietti, Juliana ; Rodrigues-Souza, Jefferson ; Poorter, Lourens - \ 2018
New Phytologist (2018). - ISSN 0028-646X - 9 p.
drought vulnerability - forest resilience - functional ecology - hydrological niches - P - phosphorus - tropical forests - water table

Species distribution is strongly driven by local and global gradients in water availability but the underlying mechanisms are not clear. Vulnerability to xylem embolism (P50) is a key trait that indicates how species cope with drought and might explain plant distribution patterns across environmental gradients. Here we address its role on species sorting along a hydro-topographical gradient in a central Amazonian rainforest and examine its variance at the community scale. We measured P50 for 28 tree species, soil properties and estimated the hydrological niche of each species using an indicator of distance to the water table (HAND). We found a large hydraulic diversity, covering as much as 44% of the global angiosperm variation in P50. We show that P50: contributes to species segregation across a hydro-topographic gradient in the Amazon, and thus to species coexistence; is the result of repeated evolutionary adaptation within closely related taxa; is associated with species tolerance to P-poor soils, suggesting the evolution of a stress-tolerance syndrome to nutrients and drought; and is higher for trees in the valleys than uplands. The large observed hydraulic diversity and its association with topography has important implications for modelling and predicting forest and species resilience to climate change.

Water use of forests in the Netherlands
Moors, E.J. - \ 2012
Amsterdam : Vrije Universiteit (Alterra scientific contributions 41) - 290
bossen - bostypen - evaporatie - grondwaterspiegel - droogte - watergebruik - peilbeheer - forests - forest types - evaporation - water table - drought - water use - water level management
Forests are complex ecosystems with a large variability in the horizontal as well as in the vertical space. To study the dissimilarities in water use for different forest types, the water and energy balance of five forest stands in the Netherlands were observed during periods varying from two years to more than 15 years. The main tree species of the stands were: Scots pine, poplar, oak, larch and at one site a mixture of pine, birch, beech and oak
Natuurpotenties in Drentse beekdalen : resultaten van een ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek in zeven raaien in het dal van de Drentse Aa en Elperstroom
Delft, S.P.J. van; Hof, J. ; Bolhuis, P.R. - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2315) - 140
natuurgebieden - ecohydrologie - grondwaterspiegel - bodemwater - beekdalen - vegetatie - fosfaat - bodemchemie - drenthe - natural areas - ecohydrology - water table - soil water - brook valleys - vegetation - phosphate - soil chemistry
In vijf meetraaien in het dal van de Drentse Aa en twee in het dal van de Elperstroom is onderzoek gedaan naar de ecopedologische geschiktheid voor natuurdoelen (dotterbloemhooiland en nat schraalland) en de fosfaattoestand. De meetraaien zijn onderdeel van het meetnet verdroging Noord0ost-Nederland en zijn door de opdrachtgever (provincie Drenthe) geselecteerd op variatie in de mate waarin de natuurdoelen al voorkomen. Het ecopedologisch onderzoek is uitgevoerd volgens de principes van de ‘Ecologisch typering van bodems’ waarbij de onafhankelijke (geologie, geomorfologie, hydrologie) en afhankelijke (bodem, humus en vegetatie) in onderlinge samenhang zijn beschreven. Hiervoor zijn profielbeschrijvingen gemaakt, water- en bodemmonsters genomen, veldmetingen uitgevoerd aan waterstanden en waterkwaliteit in grond- en oppervlaktewater en zijn algemene beschrijvingen en een korte vegetatiebeschrijving gemaakt. In de bodemmonsters is ook de fosfaattoestand als indicatie voor de bemestingstoestand bepaald en vergeleken met streefwaarden voor de natuurdoelen. De gegevens zijn uitgewerkt in raaien met een beschrijving per raai.
Emissie van lachgas uit grasland op veengrond : monitoring lachgasfluxen op melkveeproefbedrijf Zegveld in de periode 2005-2009: 'De Zegveld database'
Pleijter, M. ; Beek, C.L. ; Kuikman, P.J. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2116) - 82
graslanden - distikstofmonoxide - emissie - melkveebedrijven - monitoring - veenweiden - grondwaterspiegel - utrecht - grasslands - nitrous oxide - emission - dairy farms - peat grasslands - water table
In het kader van het onderzoeksprogramma 'Klimaat voor ruimte' zijn op het melkveeproefbedrijf Zegveld in de periode 2005 – 2009 meer dan 6800 fluxmetingen uitgevoerd. De metingen hebben tot doel meer inzicht te verkrijgen in de ruimtelijke en temporele variabiliteit van de lachgasfluxen op perceelsniveau. De resultaten van de metingen op Zegveld tonen aan dat verhogen van de grondwaterstand waarschijnlijk leidt tot een lagere cumulatieve N2O-emissies. maar een stijging van de temporele en ruimtelijke variabiliteit. Voor kwantificering van de N2O-emissies moet daarom gebruik worden gemaakt van modelschattingen. Om de modellen te kunnen valideren en kalibreren zijn meer datasets nodig zoals met dit onderzoek is opgebouwd. De meetgegevens van dit onderzoek zijn vrij beschikbaar gesteld op internet
Grondwaterregime op basis van karteerbare kenmerken
Gaast, J.W.J. van der; Vroon, H.R.J. ; Massop, H.T.L. - \ 2010
Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA nr. 2010-41) - ISBN 9789057735011 - 74
grondwaterspiegel - drainage - bodemtypen - bodemkarteringen - cartografie - water table - soil types - soil surveys - mapping
Om een ruimtelijk beeld te kunnen krijgen in de vorm van kaarten met informatie over het grondwaterstandsverloop is een karakterisering van tijdreeksgegevens van grondwaterstanden in kengetallen noodzakelijk. Hiervoor is in de jaren 60 van de vorige eeuw het systeem van grondwatertrappen (Gt) ontwikkeld. De Grondwatertrapinformatie staat vanouds op de bodem- en Gt-kaart 1:50 000 (opnames tussen de jaren 1960 tot 1989). Deze kaarten kunnen echter zijn verouderd, omdat er sinds deze karteringen ingrepen in de waterhuishouding kunnen zijn geweest. Een aantal kaartbladen is in de jaren 90 geactualiseerd. STOWA heeft Alterra de opdracht gegeven een actuele landsdekkende grondwatertrappenkaart op te stellen. Alterra heeft hiervoor een methode ontwikkeld die landsdekkende resultaten genereert en die direct gekoppeld is met bodemkundige informatie. De uitkomsten zijn vergeleken met boorpuntinformatie uit detailkarteringen.
Representativiteit van de locatie Loon op Zand in het bufferstrokenonderzoek
Hoogland, T. ; Massop, H.T.L. ; Visschers, R. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Effectiveness of buffer strips publication series 9) - 162
zandgronden - bodemeigenschappen - waterverontreiniging - grondwaterverontreiniging - nitraten - fosfaten - uitspoelen - slootkanten - grondwaterstand - grondwaterspiegel - nederland - proefvelden - mestbeleid - nitraatuitspoeling - fosfaatuitspoeling - oppervlaktewaterkwaliteit - akkerranden - noord-brabant - bufferzones - begroeide stroken - sandy soils - soil properties - water pollution - groundwater pollution - nitrates - phosphates - leaching - ditch banks - groundwater level - water table - netherlands - experimental plots - manure policy - nitrate leaching - phosphate leaching - surface water quality - field margins - buffer zones - vegetated strips
Alterra doet in opdracht van LNV onderzoek naar de effectiviteit van bemestingsvrije perceelsranden op de uitspoeling van stikstof en fosfaat naar het oppervlaktewater. Hiertoe zijn op vijf locaties proefopstellingen geïnstalleerd waar de kwaliteit van het water dat uit het perceel komt gemeten wordt. De proefopstelling bestaat uit twee 5 m brede bakken, een bufferbak en een referentiebak, die in de sloot grenzend aan het perceel gebouwd zijn. Langs de bufferbak ligt een strook van 5 m die niet bemest wordt; langs de referentiebak wordt op gangbare wijze bemest. Bij de proefopstelling in Loon op Zand is het gemeten debiet dat van het perceel de bakken in komt veel lager dan het theoretisch berekende. Bovendien is er een groot verschil in gemeten debiet tussen de beide bakken. Doel van dit aanvullend onderzoek is: (i) te verklaren waardoor het komt dat het afwaterend oppervlak naar de bakken in Loon op Zand zo klein is; (ii) te beoordelen of de locatiekeus achteraf gezien ongeschikt is of dat deze variatie in dit hydrologisch profieltype 'e' gebruikelijk is. Dit onderzoek is beperkt tot de onmiddellijke omgeving van de proefopstelling in Loon op Zand (maximaal 50 m uit de sloot). Hier zijn gedurende enkele maanden grondwaterstanden gemonitoord. De representativiteit van de opstelling is onderzocht met behulp van bestaande datasets afkomstig uit bodem- en grondwaterkarteringen die binnen hydrologisch profieltype 'e' vallen. Er worden hiervoor geen extra grondwaterstandmetingen gedaan. Uit de isohypsenbeelden blijkt dat het freatisch grondwatervlak in de proeflocatie Loon op Zand zeer variabel (grillig) is. Deze grilligheid hangt samen met de sterk wisselende begindiepte en dikte van de lössleemlaag zoals die in het proefperceel in Loon op Zand voorkomt. Een dusdanig variabel grondwaterstandsvlak is alleen met een grote onzekerheid of via gedetailleerd meten, nauwkeurig in beeld te brengen. De invloedsafstand van de sloot op het afwateringspatroon is met ca. 15 m geringer dan verwacht. Dit blijkt uit drie verschillende benaderingen. Uit analyse van de meetgegevens van de bakken volgt eveneens een gering afvoerend oppervlak. De gesimuleerde stromingspatronen naar de afwaterende perceelssloot zijn als gevolg van het grillige grondwatervlak ook zeer grillig en zorgen voor een grote ruimtelijke variatie in afvoerpatronen naar de sloot. Door de variatie in afvoerpatronen kunnen afvoerdebieten naar dicht bij elkaar gelegen opvangbakken grote verschillen vertonen. Om de verhouding tussen de ondiepe en diepe afvoer voor andere locaties in profieltype 'e' vast te stellen is inzicht in de weerstand van de (kei)leemlaag van groot belang. Veelal is het doorlaatvermogen van het onderliggende watervoerende pakket groot en het doorlaatvermogen van het freatische pakket gering, dit maakt dat de grootte van de c-waarde sterk bepalend is voor de verdeling. Uit de rekenresultaten van het NHI kunnen we concluderen dat deze hydrologische situatie, zoals waargenomen te Loon op Zand, in grote delen van het profieltype 'e' voorkomt.
Assessing CH4 and CO2 emissions from wetlands in the Drenthe province, The Netherlands: a modelling approach
Petrescu, A.J. ; Huissteden, J. van; Vries, F. de; Bregman, E.P.H. ; Scheper, A. - \ 2009
Netherlands journal of geosciences 88 (2009)2. - ISSN 0016-7746 - p. 101 - 116.
veengronden - grondwaterspiegel - bodemchemie - methaan - kooldioxide - emissie - modellen - ecohydrologie - natuurgebieden - drenthe - peat soils - water table - soil chemistry - methane - carbon dioxide - emission - models - ecohydrology - natural areas - greenhouse-gas balance - methane emissions - management
Assessment of land use related greenhouse gas (GHG) emissions on larger spatial scales is usually achieved by modelling. Surface flux measurements are expensive and measurement locations too widely scattered to serve as spatially reliable flux estimates. Here we assess CO2 and CH4 fluxes from wetland nature reserves in the Dutch province of Drenthe, using the PEATLAND-VU model. Since surface flux observations in the province are absent and cannot be obtained in a short (
De economie van het veenrietweidebedrijf : een quickscan voor West-Nederland
Daatselaar, C.H.G. ; Hoogendam, K. ; Poppe, K.J. - \ 2009
Utrecht : InnovatieNetwerk (Rapport / InnovatieNetwerk nr. 09.2.218) - ISBN 9789050593984 - 51
veengronden - grondwaterspiegel - landgebruik - phragmites - economische analyse - waterstand - veenweiden - west-nederland - multifunctionele landbouw - peat soils - water table - land use - economic analysis - water level - peat grasslands - west netherlands - multifunctional agriculture
Deze quickscan onderzoekt of en hoe het voor bestaande melkveehouders aantrekkelijk kan zijn om deels − of geheel − over te schakelen op rietteelt. Het concept is bedoeld om de overstap aantrekkelijk te maken naar ‘natte landbouw’ in (landbouw)gebieden die vernatten. Wanneer wordt het interessant om over te stappen op rietteelt in een gebied waar de traditionele landbouw niet meer kan ondernemen
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het landinrichtingsgebied Schinveldse Es : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid
Brouwer, F. ; Kiestra, E. ; Stoffelsen, G.H. ; Werff, M.M. van der - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1796) - 95
bodemkarteringen - grondwaterspiegel - landinrichting - bodemgeschiktheid - landevaluatie - kaarten - nederland - zuid-limburg - soil surveys - water table - land development - soil suitability - land evaluation - maps - netherlands
Bodemkundige beschrijving van het herverkavelingsgebied gelegen binnen de gemeente Onderbanken, ca 725 ha groot. Hiervan bestaat ca 235 ha uit cultuurgronden en ca 490 ha uit bosgebied en bestaande natuur (EHS). De cultuurgronnden zijn opnieuw gekarteerd; bos en natuur zijn beoordeeld aan de hand van de bestaande bodemkaart (Broek, Breteler, 1959)
Modelonderzoek naar samengestelde peilgestuurde drainage
Bakel, P.J.T. van; Peerboom, J. ; Rijken, R. ; Stevens, H. - \ 2008
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 41 (2008)2. - ISSN 0166-8439 - p. 48 - 51.
drainage - waterbeheer - oppervlaktewater - grondwaterstand - grondwaterspiegel - oppervlakteafvoer - oppervlakkige afvoer - modellen - agrohydrologie - nutrientenbeheer - water management - surface water - groundwater level - water table - overland flow - runoff - models - agrohydrology - nutrient management
Conventionele drainage leidt tot een aanzienlijke daling van de grondwaterstand en vooral daardoor tot een sterke toename van de stikstofbelasting en een behoorlijke afname van de fosforbelasting naar het oppervlaktewater. Uit modelonderzoek volgt dat door de aanleg van samengestelde peilgestuurde drainage de toename van de stikstofbelasting en de grondwaterstandsdaling kan worden vermeden, mits men de drains verdiept aanlegt en hogere streefpeilen hanteert. Ombouwen van bestaande drainage naar samengestelde peilgestuurde drainage (met hogere streefpeilen) leidt tot hogere grondwaterstanden, een reductie van de stikstofbelasting en een toename van de fosforbelasting. Door verdiepte aanleg of intensivering van de drainage (waardoor minder maaiveldafvoer optreedt) stopt de toename van de fosforbelasting
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het waterwingebied "Vierlingsbeek"
Vroon, H.R.J. ; Brouwer, F. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1758) - 41
bodemkarteringen - bodemwater - bodemwaterretentie - grondwaterstand - grondwaterspiegel - kaarten - oogstschade - waterwingebied - noord-brabant - soil surveys - soil water - soil water retention - groundwater level - water table - maps - crop damage - water extraction area
In opdracht van de Commissie Deskundigen Grondwaterwet (CDG) is een bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd op een groot aantal landbouwpercelen (circa 1236 ha) in het waterwingebied Vierlingsbeek. Als gevolg van de grondwateronttrekking is namelijk een grondwaterstandsverlaging opgetreden.
Landbouwkundige gevolgen peilverhoging in veenweidegebied = Agricultural consequences of level increase in low moor polder areas
Holshof, G. ; Houwelingen, K.M. van - \ 2008
Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 162) - 23
waterbeheer - veengronden - grassen - opbrengsten - bodemdaling - grondwater - grondwaterspiegel - effecten - veehouderij - peilbeheer - veenweiden - utrecht - zuid-holland - water management - peat soils - grasses - yields - subsidence - groundwater - water table - effects - livestock farming - water level management - peat grasslands
In this study the effects of a renewed increase of a decreased ditch water level were considered. Increasing the ditch water level leads to decreased land subsidence, but also to less yield (6%) and more damage, or a more difficult grassland management. Damage calculated from earlier studies of 222 euro/ha immediately applies after level increase
Actualisatie hydrologie voor STONE 2.3 : aanpassing randvoorwaarden en parameters, koppeling tussen NAGROM en SWAP, en plausibiliteitstoets
Bakel, P.J.T. van; Massop, H.T.L. ; Kroes, J.G. ; Hoogewoud, J. ; Pastoors, M.J.H. ; Kroon, T. - \ 2008
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 57) - 108
hydrologie - irrigatie - grondwaterspiegel - kwel - landgebruik - evaporatie - waterbalans - drainage door leidingen - simulatiemodellen - modellen - hydrology - irrigation - water table - seepage - land use - evaporation - water balance - pipe drainage - simulation models - models
Voor evaluaties van het Mestbeleid is de hydrologie van het STONE-instrumentarium geactualiseerd. Het betreft aanpassing van de volgende invoerparameters: meteorologische gegevens, bodemfysische parameters, landgebruik, verdampings-eigenschappen, lekweerstanden en ontwateringsbasis. De koppeling tussen de 6405, met SWAP gemodelleerde, plotmodellen en het met NAGROM gemodelleerd regionaal grondwatersysteem is in STONE 2.3 sterk verbeterd. De resultaten zijn geanalyseerd en vergeleken met de hydrologie voor STONE 2.1, en met metingen. Trefwoorden: beregening, buisdrainage, drooglegging, grondwaterstanden, kwel, landgebruik, lekweerstanden, verdamping, waterbalans, wegzijging
Waterpas nat- en droogteschadeberekeningen ten behoeve van landbouwkundige doelrealisatie : plan van aanpak
Vos, J.A. de; Bakel, P.J.T. van; Hoving, I.E. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1653) - 66
melkveebedrijven - bodemwater - agrarische bedrijfsvoering - weersgegevens - planning - grondwaterspiegel - regulatie - veenweiden - waterstand - gewasgroeimodellen - west-nederland - dairy farms - soil water - farm management - weather data - water table - regulation - peat grasslands - water level - crop growth models - west netherlands
We beschrijven in een concreet stappenplan hoe dit instrumentarium gebruikt kan worden bij het ontwikkelen van een watergebiedsplan in het veenweidegebied door een waterschap. In deze methodiek wordt gebruik gemaakt van GIS bestanden om voor het gebied alle informatie te verzamelen over de ligging van percelen en de melkveebedrijven, informatie over bodemtypen en hydrologie. Uitgegaan wordt van vaste streefpeilen. Zo ontstaan er zeven hydrologische bedrijfstyperingen variërend van droog tot nat. Berekeningen worden gemaakt voor tien weerjaren en de variatie tussen de tien jaar wordt vertaald naar een verdiepte HELP tabel
Kwantificering verdroging
Gaast, J.W.J. van der; Massop, H.T.L. ; Vroon, H.R.J. - \ 2007
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling (2007)3. - ISSN 0166-8439 - p. 25 - 28.
bodemwater - grondwaterspiegel - grondwaterstand - verdroging - nederland - verdroging (milieu) - soil water - water table - groundwater level - desiccation - netherlands - groundwater depletion
Bij het karakteriseren van de verdroging wordt onderscheid gemaakt in historische verdroging (grondwaterstandsdaling) en de bestuurlijke verdroging (vernattingsbehoefte). In dit artikel wordt verdroging gezien als een verlaging van de gemiddelde grondwaterstand, ongeacht de gebiedsfunctie. Om verdroging in te schatten wordt gebruik gemaakt van oude grondwaterstandsinformatie die beschikbaar is in de vorm van kaarten. Door deze te vergelijken met recente meetgegevens in peilbuizen is de verdroging te bepalen. In 2005 is een artikel verschenen waarin de verdroging in beeld werd gebracht op basis van karteerbare kenmerken. Meer recent is een artikel uitgebracht over numerieke verdroging. Combinatie van deze beide informatiebronnen maakt het mogelijk om zowel de werkelijke verdroging als de numerieke verdroging te kwantificeren
Reparatie Hydrologie voor STONE 2.1. : beschrijving reparatie-acties, analyse resultaten en beoordeling plausibiliteit
Bakel, P.J.T. van; Kroon, T. ; Kroes, J.G. ; Hoogewoud, J. ; Pastoors, R. ; Massop, H.T.L. ; Walvoort, D.J.J. - \ 2007
Wageningen : Alterra (WOt-werkdocument 81) - 76
bodemwater - grondwaterspiegel - veengronden - monitoring - modellen - simulatiemodellen - waterbalans - landgebruik - nederland - soil water - water table - peat soils - models - simulation models - water balance - land use - netherlands
Voor de berekeningen met het STONE-instrumentarium voor de Evaluatie Mestbeleid is de hydrologie van de 6405 plots op een aantal punten aangepast ten opzichte van STONE 2.0. De effecten van deze veranderingen zijn geanalyseerd en beoordeeld. De belangrijkste conclusie is dat de veranderingen leiden tot een verbeterde hydrologie van een aantal plots maar dat dit niet leidt tot een betere overall beoordeling. De oorzaak daarvan is vooral het grote aantal plots waar de grondwaterstand te diep wegzakt als gevolg van het gebruik van een fluxonderrandvoorwaarde. De belangrijkste aanbeveling is de koppeling met het verzadigd regionaal systeem te verbeteren.
Klimaatschetsboeken en de eerste geodatabank in de provinciale planvorming
Stuyt, L.C.P.M. ; Bessembinder, J. ; Idenburg, A. - \ 2007
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 40 (2007)22. - ISSN 0166-8439 - p. 30 - 32.
landgebruiksplanning - grondwaterspiegel - klimaatverandering - waterbeheer - landgebruik - overheidsbeleid - besluitvorming - databanken - zuid-holland - land use planning - water table - climatic change - water management - land use - government policy - decision making - databases
Een gezamenlijke aanpak van zes provincies (Groningen, Drenthe, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant) resulteert in een inventarisatie van mogelijke effecten van klimaatverandering bij diverse vormen van landgebruik. Voor stad, infrastructtur, landbouw en natuur is gekeken naar zeespiegelstijging, verzilting, watertekort, wateroverlast en temperatuurstijging. Ze worden klimaatschetsboeken genoemd en maken gebruik van de onderliggende geografische informatie. Om te beginnen met Zuid-Holland is zo'n overzicht gemaakt
Validatie van kaarten van de grondwaterdynamiek in de Graafschap : vergroten aanvullende metingen de kwaliteit van de kaart?
Hoogland, T. ; Pleijter, M. ; Brus, D.J. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1426) - 31
grondwater - grondwaterstand - kaarten - nauwkeurigheid - kwaliteit - methodologie - grondwaterspiegel - bodemkarteringen - achterhoek - groundwater - groundwater level - maps - accuracy - quality - methodology - water table - soil surveys
Onderzocht is hoe groot de nauwkeurigheid is van regionale Gd-kaarten van de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand en Gemiddeld Laagste Grondwaterstand is en of de kwaliteit kan worden verbeterd door waterstanden in meer boorgaten te meten. Hiervoor is de kwaliteit van een oude en een nieuwe Gd-kaart in het waterschap Rijn en IJssel onderzocht
Verminderde drooglegging op melkveebedrijven in de Krimpenerwaard
Hoving, I.E. ; Vos, J.A. de - \ 2006
Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 23
melkveebedrijven - drainage - graslanden - veengronden - kosten - rendement - nederland - bodemwater - grondwaterspiegel - zuid-holland - krimpenerwaard - veenweiden - dairy farms - soil water - water table - grasslands - peat soils - costs - returns - netherlands - peat grasslands
In de Nota Ruimte is aangegeven dat in de westelijke veenweidegebieden de bodemdaling beperkt moet worden. Om deze wens gestalte te geven en inpasbaar te maken, is het principe ‘functie volgt peil’ ontstaan. De werkgroep FES Westelijke Veenweiden heeft voor de aanvraag van een bijdrage voor de financiering van deze herinrichting van functies uit de FES-gelden, dit principe in drie voorbeeldprojecten uitgewerkt, waaronder in de Krimpenerwaard. Hierbij zijn per voorbeeldproject drie alternatieve inrichtingen benoemd en onder andere doorgerekend in een Maatschappelijke Kosten baten Analyse (MKBA). Om inzicht te krijgen in de effecten van verschillende droogleggingen op de landbouwbedrijfsvoering in de alternatieven is voor de Krimpenerwaard met behulp van Waterpas op basis van vijf fictieve bedrijfsmodellen een inschatting gemaakt van de opbrengstderving bij verschillende droogleggingverdelingen op het bedrijf. Vernatting van graslandpercelen van een melkveebedrijf van 50 hectare in de Krimpenerwaard is mogelijk als er voldoende variatie is in de drooglegging tussen percelen, en er voldoende goed ontwaterde percelen zijn. Vernatting heeft dan extra aankoop van krachtvoer en/of ruwvoer tot gevolg. De bedrijfseconomische resultaten zullen door vernatting echter afnemen, waarbij de afname sterker is naarmate de vernatte oppervlakte op het bedrijf toeneemt en naarmate de drooglegging vermindert. Voor een bedrijfssituatie waarbij 20% van het grasland “zeer sterk vernat” (oppervlaktewaterpeil 0 cm) is de schade € 365,- per hectare voor het hele bedrijf als er tijdens beweiding geen mogelijkheden zijn om met vee uit te wijken naar percelen met een voldoende drooglegging en als er onvoldoende ruwvoer wordt geproduceerd om in de voerbehoefte van de veestapel te voorzien. Eventuele extra arbeidsinzet en vergoeding voor “blauwe diensten” zijn hierbij niet meegerekend. Onze verwachting is dat het bedrijfsrisico bij vernatting sterk toeneemt
Duurzaam waterbeheer Langbroekerwetering; fase 2: verkenning van het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime met Waterwijs
Walsum, P.E.V. van; Runhaar, J. ; Veldhuizen, A.A. ; Jansen, P.C. - \ 2006
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1155) - 167
waterbeheer - grondwaterspiegel - grondwater - oppervlaktewater - hydrologie - optimalisatie - utrecht - water management - water table - groundwater - surface water - hydrology - optimization
Voor de vaststelling van het GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime) wordt voor het Langbroekerwetering-gebied (6 800 ha) gebruik gemaakt van de Waternoodsystematiek en van het Waternood-evaluatieinstrumentarium voor de kwantificering van doelrealisaties met betrekking tot landbouw en natuur. In dit deelrapport worden een aantal stappen gezet die als bouwstenen kunnen dienen voor het GGOR. Een pilot project van: waterschap, provincie en DLG
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.