Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 43

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==waterrecreatie
Check title to add to marked list
Combinatie van vaarrecreatie en beek gebonden natuur in Noord-Brabant : kennis over ecologische effecten van kano’s en fluisterboten, kwetsbaarheid van flora en fauna en handelingsperspectieven voor beheerder en gebruiker
Ottburg, F.G.W.A. ; Henkens, R.J.H.G. - \ 2013
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2375) - 114
waterlopen - waterrecreatie - aquatische ecologie - ecologisch herstel - broedvogels - nadelige gevolgen - natura 2000 - kaderrichtlijn water - noord-brabant - streams - water recreation - aquatic ecology - ecological restoration - breeding birds - adverse effects - water framework directive
De provincie Noord-Brabant en de Brabantse Waterschappen werken aan het realiseren van de doelstellingen voor de Europese Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. Voor de bevaarbare R5 en R6 beeksystemen kan dit proces worden gefrustreerd door de ontwikkelingen in de vaarrecreatie, vooral kano’s en fluisterboten. Voor de vergunningverlening en beheerplanprocedure bestaat behoefte aan kennis over de ecologische effecten hiervan op beeksystemen. Vooral bepaalde soorten broedvogels en massaal uitsluipende libellenlarven blijken relatief kwetsbaar voor vaarrecreatie. Zowel de beheerder als de gebruiker hebben verschillende handelingsperspectieven om ongewenste effecten te minimaliseren. Maximalisatie van het herstel van de beeksystemen tot de R5 en R6 referentiebeelden blijft uiteindelijk het beste handelingsperspectief om de doelstellingen voor recreatie en natuur te waarborgen.
Duurzaam ruimtegebrek Oosterschelde : toepassing van PARENA (Praktisch Aanpak REcreatie en NAtuur) voor een duurzame combinatie van natuur, recreatie en schelpdiervisserij
Henkens, R.J.H.G. ; Wijsman, J.W.M. ; Goossen, C.M. ; Jochem, R. - \ 2012
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2284) - 46
natuur - waterrecreatie - schaal- en schelpdierenvisserij - gebruik van ruimte - verstoring - natura 2000 - belangengroepen - oosterschelde - nature - water recreation - shellfish fisheries - space utilization - disturbance - interest groups - eastern scheldt
De Oosterschelde is aangewezen als Natura 2000-gebied en is onderdeel van de EHS. Naast de functie voor natuur is het gebied van groot belang voor de recreatie en (schelpdier)visserij. De uitdaging ligt erin om de verschillende functies op een duurzame wijze te combineren. Het gaat daarbij niet alleen om het oplossen van ecologische knelpunten, maar ook om het genereren van ruimtelijke ontwikkelingskansen voor recreatie en visserij, daar waar het ecologisch kan. Dit is een complex vraagstuk, niet in de laatste plaats vanwege de vele verschillende belangengroepen. Specifiek voor deze problematiek is de Praktische Aanpak Recreatie en Natuur (PARENA) ontwikkeld en toegepast. De kracht van PARENA ligt vooral in de functie als communicatietool, die de verschillende belangengroepen nader tot elkaar kan brengen
Zutphens verscholen havengebied : participatieve planontwikkeling voor de Marsuiterwaarden, een groenblauwe oase in de stad
Kruit, J. ; Zwartkruis, I. ; Brouwer, M. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 271) - 36
uiterwaarden - landinrichting - landgebruiksplanning - waterrecreatie - havens - stedelijke gebieden - achterhoek - river forelands - land development - land use planning - water recreation - harbours - urban areas
Bedrijventerrein De Mars van Zutphen ondergaat momenteel een revitaliseringsoperatie. Ook zijn er ideeën om de boulevard vanaf het oude Zutphense IJsselfront langs de uiterwaarden grenzend aan De Mars door te trekken en is er een woonwijk gepland rond de nieuw aan te leggen Noorderhaven. Allemaal ontwikkelingen die hun weerslag zullen hebben op de Marsuiterwaarden, een natuur- en watersportgebied dat erg geliefd is bij zijn huidige gebruikers. Deze aangrenzende uiterwaarden maken echter maar heel beperkt deel uit van deze plannen. De Roei- en Zeilvereniging Isala heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR benaderd met het idee om samen met andere gebruikers van de Marsuiterwaarden een integraal plan op te stellen De Roei- en Zeilvereniging Isala heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR benaderd met het idee om samen met andere gebruikers van de Marsuiterwaarden een integraal plan op te stellen. Samen met hen is een proces opgesteld waarin alle partijen betrokken werden en samen nagedacht kon worden over de betekenis van het gebied voor de stad Zutphen.
Kiezen of delen in de Grevelingen
Dirkx, G.H.P. ; Wortelboer, F.G. - \ 2011
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 9) - 8
grevelingen - natuurwaarde - waterkwaliteit - waterrecreatie - natuurbeleid - natural value - water quality - water recreation - nature conservation policy
Het gaat niet goed met het Grevelingenmeer. Zowel de natuurwaarden als de recreatieve betekenis hebben te lijden onder de slechte waterkwaliteit. In het project ‘Zicht op de Grevelingen’ wordt gezocht naar een oplossing. Er tekent zich een compromis af tussen de verschillende functies van het gebied. Met zo’n compromis is het onvermijdelijk dat voor sommige functies niet alle potenties benut worden. Om de vraag te kunnen beantwoorden of daarmee kansen blijven liggen, zijn in WOt-paper 9 de vier kijkrichtingen van de Natuurverkenning 2010-20140 uitgewerkt voor de Grevelingen. http://themasites.pbl.nl/natuurverkenning/bevindingen/casestudies/casestudy-grevelingen
Aanvulling Verstorings- en Verslechteringstoets Zwitserleven Ronde om Texel (Zwitserleven Zeilweek)
Baptist, M.J. - \ 2010
Texel : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C156A/10) - 49
zeilen - waterrecreatie - nederlandse waddeneilanden - waddenzee - nadelige gevolgen - vogels - fauna - duingebieden - natura 2000 - noord-holland - sailing - water recreation - dutch wadden islands - wadden sea - adverse effects - birds - duneland
Tijdens de Ronde om Texel zal er met diverse voertuigen gereden worden op het strand tussen Paal 15 en Paal 17. Het betreft hier een aantal tractoren die de catamarans van de deelnemers naar het strand brengen. Deze tractoren worden uitsluitend bestuurd door bevoegd en bekwaam personeel. Alle bij de organisatie ingedeelde chauffeurs krijgen een uitgebreide voorlichting waar ze wel en niet mogen komen. Het strand wordt uitsluitend betreden via de verharde wegen die leiden naar de strandopgangen bij Paal 15 en Paal 17. Het strand tussen Paal 15 en Paal 17 bevat geen begroeiing. De schade aan de ecologische functie van het strand is verwaarloosbaar klein. In het gebied van de Ronde om Texel lopen diverse routes die gebruikt worden door de scheepvaart. Zowel het Marsdiep, Texelstroom, het Molengat als de geulen in de Waddenzee worden intensief door de scheepvaart gebruikt. De scheepvaart betreft hier veerboten, baggerschepen, vrachtschepen, vissersschepen, marinevaartuigen en -schepen, recreatievaart etc. Over het algemeen, uitgezonderd het recreatief- en miltaire gebruik, varen de vaartuigen op aanzienlijke afstand van de slik en zandplaten. Dit geldt ook voor de vaartuigen die ingezet worden door de Ronde om Texel. Het is de Stichting Ronde om Texel er alles aan gelegen om elk jaar een snel parcours uit te zetten. Aan de grond lopen van catamarans is onaanvaardbaar. Om die reden wordt de Ronde om Texel gevaren rond het tijdstip van hoogwater zodat de kans dat de zeilende catamarans of volgboten verstoring opleveren in de vorm van omwoelen van de zeebodem is uitgesloten
Het sociale belang van de Noordzee; Nulmeting voor de Kaderrichtlijn mariene strategie
Hoefnagel, E.W.J. ; Bogaardt, M.J. - \ 2010
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - ISBN 9789086154661 - 104
landschapsbeleving - waterrecreatie - bewoning - vissers - sociaal onderzoek - sociale indicatoren - noordzee - monitoring - landscape experience - water recreation - tenancy - fishermen - social research - social indicators - north sea
Op basis van de scores van een twintigtal indicatoren is gekwalificeerd dat het huidige sociale belang van de Noordzee voor kustbewoners, vissers en recreanten in Nederland van een gemiddeld niveau is op een schaal van laag naar hoog. Wanneer de toegankelijkheid, milieukwaliteit, veiligheid en beleving van de Noordzee verslechteren dan wel verminderen, wordt het sociale belang geschaad. Ook als door de Kaderrichtlijn mariene strategie (KRMS) maatregelen worden genomen waardoor de milieutoestand van de Noordzee verandert, heeft dit effect op het sociale belang.
Flock & Lock in De Rauwbraken : strandbad en onderwaterpark : een innovatief experiment om blauwalgenbloei te voorkomen door vastleggen van fosfaat
Lürling, M.F.L.L.W. ; Oosterhout, J.F.X. - \ 2009
Wageningen : Wageningen UR, Lsg Aquatische Ecologie & Waterkwaliteitsbeheer (Rapport M347) - 42
eutrofiëring - verontreinigingsbeheersing - cyanobacteriën - algen - waterkwaliteit - zwemmen - waterrecreatie - openluchtrecreatie - fosfaten - uitvlokking - uitvlokkingsmiddelen - stedelijke gebieden - oppervlaktewaterkwaliteit - zwemwater - noord-brabant - eutrophication - pollution control - cyanobacteria - algae - water quality - swimming - water recreation - outdoor recreation - phosphates - flocculation - flocculants - urban areas - surface water quality - swimming water
Na twee jaar intensieve voorbereiding, is in april 2008 strandbad De Rauwbraken bij Tilburg behandeld met een vlokmiddel en een gemodificeerde klei om een einde te maken aan de toenemende blauwalgenoverlast. Sinds 2000 wordt in de Rauwbraken een toenemende bloei van blauwalgen waargenomen. Door deze bloei treedt een overschrijding van de zwemwaterkwaliteitsnorm op. De behandeling was gericht op een sterke reductie van de hoeveelheid blauwalgen door het wegvangen van de belangrijkste voedselbron fosfaat.
Overview of the Dutch recreational fisheries for ICES WGSMRF 2009
Keeken, O.A. van - \ 2009
IJmuiden : IMARES (Internal report / Wageningen IMARES 09.010) - 14
visserij - hengelsport - vis vangen - waterrecreatie - monitoring - gegevens verzamelen - zeevisserij - vismethoden - fisheries - angling - fishing - water recreation - data collection - marine fisheries - fishing methods
The new European Union commission decision of 6 November 2008 adopts a multiannual Community programme pursuant to Council Regulation (EC) No 199/2008 establishing a Community framework for the collection, management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding the common fisheries policy (2008/949/EC). This programme includes the collection of data for recreational fisheries.
Recreatief gebruik van water : achtergronddocument bij Natuurbalans 2008
Vreke, J. ; Wulp, N.Y. van der; Donders, J.L.M. ; Goossen, C.M. ; Vries, S. de; Boer, T.A. de; Henkens, R.J.H.G. - \ 2008
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 123) - 57
openluchtrecreatie - waterrecreatie - inventarisaties - landschap - water - landschapsbeleving - outdoor recreation - water recreation - inventories - landscape - landscape experience
Voor de rol van water is onderscheid gemaakt tussen zogenaamde kleine wateren en grote wateren. Kleine wateren als beekjes, vennen en sloten zijn een onderdeel van het landschap en hebben als zodanig invloed op de aantrekkelijkheid en de beleving. Grote wateren zijn dominant in het landschap en daardoor bepalend voor de aantrekkelijkheid en de beleving daarvan. Water vergroot de levendigheid van en de variatie in het landschap. Aspecten van water met een positieve invloed op de waardering van landschap, zijn een vloeiend en natuurlijk verloop van oevers, de openheid van het water en de mate waarin het waterlandschap is te voorspellen aan de hand van de rest van het landschap. Tweederde van de Nederlanders vindt water mooier als er geen menselijke sporen zichtbaar zijn. De meeste mensen zien horizonvervuiling als een van de belangrijkste bedreigingen voor het landschap
Kwalitatieve analyse van knelpunten tussen Natura 2000-gebieden en waterrecreatie
Henkens, R.J.H.G. - \ 2008
Wageningen : Wetteliijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 119) - 95
natuurbescherming - waterrecreatie - kwalitatieve analyse - effecten - fauna - vegetatie - ecologische verstoring - waterverontreiniging - natuur - nature conservation - water recreation - qualitative analysis - effects - vegetation - ecological disturbance - water pollution - nature
Natuur kan op diverse wijzen door waterrecreatie (inclusief oeverrecreatie) beïnvloed worden. In dit rapport worden onderscheiden: sportvissers, kanoën en roeien, kajakken, zwemmen en zonebaden, motorbootvaren, waterskiën, zeilen, windsurfen, wadlopen en schaatsen. Dit rapport brengt per diersoort de verstoring van vogels en zoogdieren in beeld
Climate change and bathing water quality
Roijackers, R.M.M. ; Lürling, M.F.L.L.W. - \ 2007
Wageningen : Wageningen UR - 39
waterkwaliteit - oppervlaktewater - zwemmen - waterrecreatie - volksgezondheid - eu regelingen - richtlijnen (directives) - pathogenen - cyanobacteriën - klimaatverandering - algen - nederland - kaderrichtlijn water - oppervlaktewaterkwaliteit - zwemwater - water quality - surface water - swimming - water recreation - public health - eu regulations - directives - pathogens - cyanobacteria - climatic change - algae - netherlands - water framework directive - surface water quality - swimming water
In the new European bathing water directive, 2006/7/EG, two microbiological indicators, i.e. intestinal enterococci and Escherichia coli, are used to assess the state of the official outdoor bathing waters. In this directive also cyanobacteria are included, being a cause of insufficient bathing water quality. Climate change will affect bathing water quality with respect to both the number of pathogens and cyanobacteria, as well as their impact on human health. It is to be expected that by 2050, compared to 1990, the winters in The Netherlands will be milder and wetter, the summers will be warmer, with less frequent, but more intensive showers, thus increasing the chance for flooding and the growing season will be longer. It is most probable that these changes in climate will have effects on the health risk for bathing in surface waters. Therefore, a literature study was made to investigate the impact of climate change on bathing water quality and the applicability of the new European bathing water directive for The Netherlands
Licht onder water : pilot-onderzoek naar het doorzicht voor duikers in recreatieplas De Berendonck
Zaal, L.Z. - \ 2003
Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR nr. 184) - 50 p.
lichtpenetratie - duiken - nederland - oppervlaktewater - meren - fysische eigenschappen - waterrecreatie - gelderland - surface water - lakes - physical properties - light penetration - water recreation - diving - netherlands
The goal of this pilot-project is to gain insight into the causes of the poor sight. The secondary goal is to draft initial improvement proposals. The research questions are: - to which degree is there a case of bad sight and in which water layers is it present ? - what are the possible causes of this lesser sight, in view of determining matter in the water and determining events in the history of the lake ? - which proposals can be made to improve the sight ?
Op weg naar landsdekkende basiskaarten voor routegebonden recreatievormen : de bruikbaarheid van TOP10-vector voor het in kaart brengen van wandel-, fiets en vaarmogelijkheden
Lentjes, P.G. ; Vries, S. de - \ 2002
Wageningen : Alterra (CGI-report 2002-16 / Alterra-rapport 461) - 78
recreatie - geografische informatiesystemen - cartografie - kaarten - fietsen - varen - waterrecreatie - paden - nederland - thematische cartografie - geo-informatie - wandelen - recreation - geographical information systems - mapping - maps - bicycling - boating - water recreation - paths - netherlands - thematic mapping
Er is onderzocht in hoeverre Top10-vectorbestanden bruikbaar zijn om de bestaande mogelijkheden voor een drietal aan routes gebonden recreatievormen (wandelen, fietsen, varen) in kaart te brengen. Het bleek relatief eenvoudig de relevante elementen uit de basisbestanden te lichten. Lastiger was het om deze elementen onder één noemer te brengen (van vlak- naar lijnelement) en vervolgens aan elkaar te koppelen in de vorm van een netwerk. Voor alle drie recreatieactiviteiten zijn landsdekkende kaartbeelden gegenereerd. Deze eerste versies bevatten vrij veel onvolkomenheden; het zal nog moeten blijken of ze in de praktijk van beleidsvorming en belangenbehartiging een bruikbare rol kunnen vervullen. Ook wordt kort ingegaan op de door beleidsmakers en belangenbehartigers gewenste aanvullende informatie betreffende de routestructuren.
Kwaliteit van gemeenten voor waterrecreatie; onderzoek in het kader van monitoring kwaliteit groene ruimte
Goossen, C.M. ; Langers, F. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 313) - 65
waterrecreatie - capaciteit - monitoring - nederland - kennis - gemeenten - openluchtrecreatie - watersport - water recreation - capacity - netherlands - knowledge - municipalities
Met behulp van bestaande gegevens is de geschiktheid van gemeenten voor waterrecreatie bepaald, toegespitst op zeilen, varen met een motorboot, vissen en zwemmen. Dat is maar gedeeltelijk gelukt. Voor varen is een redelijk beeld te geven. Voor vissen is het niet goed mogelijk, omdat onvoldoende goede en vergelijkbare basisgegevens beschikbaar zijn. Voor zwemmen is het maar beperkt mogelijk, omdat de provincies niet op uniforme wijze gegevens over de kwaliteit van zwemplassen verzamelen.
Versterking bestaansbasis binnenvisserijbedrijven. Door integratie van natuurbeheer en/of recreatieactiviteiten
Hoefnagel, E.W.J. ; Wilde, J.W. de - \ 2000
Den Haag : LEI (Rapport LEI 4.00.15) - ISBN 905242621X - 52
visserij - zoetwatervissen - kapitaalvennootschappen - vis vangen - natuurbescherming - recreatie - waterrecreatie - ondernemerschap - fisheries - freshwater fishes - companies - fishing - nature conservation - recreation - water recreation - entrepreneurship
Dit rapport doet verslag van het onderzoek naar de mogelijkheid voor binnenvissers om hun economische positie te verbeteren door middel van de combinatie van beroepsvisserij met natuurbeheer of recreatieactiviteiten. Het onderzoek geeft inzicht in de mate van belangstelling voor recreatie en/of natuurbeheeractiviteiten, in relevante ervaringen van binnenvissers en agrariërs hiermee, in geldende regelingen en gaat in op haalbare initiatieven.
Waterrecreatiegeschiktheidsmodel
Goossen, C.M. - \ 1997
In: Hulpmiddel of wondermiddel? : modellen in de toeristisch-recreatieve sector / Elzinga, G.J., Peters, K.B.M., Koreman - de Groot, K., - p. 78 - 81.
waterrecreatie - modellen - onderzoek - water recreation - models - research
Een welbestede vakantie; Recreatie-uitgaven en -inkomsten rond de Grevelingen
Teeuwen, J.L. ; Leeuwen, M.A. van - \ 1997
Den Haag : LEI-DLO (Publicatie / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), Afdeling Structuuronderzoek 2.2.08) - ISBN 9789052423999 - 40
waterrecreatie - sport - zeilen - varen - roeien - windsurfen - waterskiën - speedboot - vrijetijdsactiviteiten - stilstaand water - nederland - water recreation - sailing - boating - rowing - windsurfing - water skiing - power boating - leisure activities - standing water - netherlands
Nijkerkernauw meest geschikt, IJmeer meest gebruikt; onderzoek met waterrecreatiegeschiktheidsindex
Goossen, C.M. ; Feijter, K.J.M. de; Exter, M. den - \ 1996
Recreatie en Toerisme 6 (1996)9. - ISSN 0165-4179 - p. 6 - 10.
waterrecreatie - recreatie - onderzoek - budgetten - tijd - recreatieonderzoek - meren - nederland - randmeren - water recreation - recreation - research - budgets - time - leisure research - lakes - netherlands
SC-DLO heeft een model ontwikkeld om de geschiktheid van gebieden voor watersport te meten. Het model onderscheidt acht vormen van watersport. Van elke recreatievorm zijn gegevens verzameld over kenmerken van het water, oever, landschap en voorzieningen. Die zijn verwerkt tot een waterrecreatiegeschiktheidsindex (WGI). Het model is in een proefstudie toegepast op de Randmeren, het Markermeer en de Oosterschelde. Het resultaat is dat het Nijkerkernauw het meest geschikte gebied is voor watersport, maar dat het IJmeer het meest wordt gebruikt. Het model is een bruikbaar instrument voor waterbeheerders en beleidmakers om verantwoorde keuzes te maken bij planning, inrichting en beheer van watersystemen.
Waterrecreatie in de Oosterschelde, Voordelta en Waddenzee : een onderzoek onder watersporters in kustwateren naar motieven, gedragingen en bestedingen
Bruin, A.H. de; Klinkers, P.M.A. - \ 1995
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 385) - 144 p.
vrijetijdsactiviteiten - nederland - recreatie - waterrecreatie - ? - oosterschelde - waddenzee - zuidwest-nederland - voordelta - leisure activities - leisure behaviour - netherlands - recreation - water recreation - eastern scheldt - wadden sea - south-west netherlands
Kustwatersporters stellen ruimtebeleving voorop; onderzoek naar bezoekmotieven en gedrag in kustwateren
Bruin, A.H. de; Klinkers, P.M.A. ; Vries, T.A.C. de - \ 1995
Recreatie en Toerisme 5 (1995)7/8. - ISSN 0165-4179 - p. 8 - 9, 11.
openluchtrecreatie - recreatie op het platteland - recreatie - vrijetijdsactiviteiten - vrijetijdsgedrag - waterrecreatie - kusten - stranden - oevers - outdoor recreation - rural recreation - recreation - leisure activities - leisure behaviour - water recreation - coasts - beaches - shores
De kustwateren Waddenzee, Voordelta en Oosterschelde hebben de hoofdfunctie natuur; de functie waterrecreatie is hieraan ondergeschikt. De interactie tussen beide functies is onderzocht door zes typen watersporters (surfers, bootvissers, droogvallendezeilers, wadlopers, motorboot- en chartervaarders) te interviewen. De kustwateren voorzien voor alle watersporters in een basisbehoefte aan ontspannning. Centraal staan rust, ruimte, vrijheid en natuur. Het behoud van natuur- en milieuwaarden dient dus een gezamenlijk belang. Maatregelen hiertoe worden beter geaccepteerd en nageleefd als ze worden afgestemd op de doelstellingen van de watersporter. Gebruikers moeten daarom vroegtijdig bij de planvorming worden betrokken.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.