Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 189

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==wegen
Check title to add to marked list
Verkeersonderzoek Haarlem-Noord : een onderzoek naar verkeersdoorstroming en leefbaarheid
Beunen, R. ; Hoofwijk, H. ; Ridder, S. de - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 312) - ISBN 9789461738837 - 106
infrastructuur - wegen - stedelijke gebieden - stedelijke planning - milieueffect - infrastructure - roads - urban areas - urban planning - environmental impact
Dit rapport presenteert de resultaten van een onderzoek naar de noodzaak voor het verdubbelen van de Vondelweg in Haarlem Noord. Op basis van een analyse van de intensiteiten van het autoverkeer en de capaciteiten van kruispunten wordt geconcludeerd dat de doorstroming en de (economische) bereikbaarheid van het gebied goed zijn. Ook voor de toekomst worden geen problemen verwacht. Wel heeft het huidige autoverkeer een negatieve invloed op de leefbaarheid van de aanliggende wijken en is er dus een aanleiding om te werken aan de reductie van verkeersonveiligheid en de uitstoot van schadelijke stoffen.
Infrastructurele knelpunten voor de otter : overzicht van verkeersknelpunten met mate van urgentie voor het nemen van mitigerende maatregelen
Kuiters, A.T. ; Lammertsma, D.R. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2513) - 69
lutra lutra - migratie - zoogdieren - habitatfragmentatie - wegen - verkeersongevallen - habitats - inventarisaties - migration - mammals - habitat fragmentation - roads - traffic accidents - inventories
De afgelopen jaren zijn op veel plaatsen mitigerende maatregelen genomen om leefgebieden veiliger te maken voor de otter en de kans op verkeersslachtoffers te beperken. Echter, het aantal verkeersslachtoffers neemt ieder jaar toe, deels omdat bestaande voorzieningen in leefgebieden tekort schieten, deels omdat de otter zich aan het verspreiden is naar nieuwe leefgebieden. Om het aantal slachtoffers terug te dringen is het dringend noodzakelijk om op korte termijn verdere maatregelen te nemen. Op verzoek van het ministerie van EZ is een inventarisatie gemaakt van alle verkeersknelpunten binnen en tussen de huidige otterleefgebieden (situatie voorjaar 2013), zijn deze geprioriteerd en zijn oplossingsrichtingen beschreven.
Verkeersveiligheid landbouwvoertuigen 1987 - 2012 : een analyse, met de nadruk op nieuwe ontwikkelingen in recente jaren
Jaarsma, C.F. ; Vries, J.R. de - \ 2014
Wageningen : Wageningen Universiteit, Departement Omgevingswetenschappen, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming nr. 114) - ISBN 9789461739957
verkeersveiligheid - trekkers - landbouwwerktuigen - wegen - verkeersongevallen - nederland - traffic safety - tractors - farm machinery - roads - traffic accidents - netherlands
Landbouwvoertuigen zijn op de openbare weg een potentiële bron van gevaar door hun van het overige verkeer afwijkende afmetingen en bewegingskarakteristieken. In verband met de verkeersveiligheid is er een voortdurende discussie over de plek van het landbouwvoertuig op de openbare weg en over de voorwaarden die aan dat weggebruik gesteld (zouden kunnen/moeten) worden. Tegen die achtergrond wordt in dit rapport een analyse uitgevoerd van alle geregistreerde verkeersongevallen met slachtoffers (doden, ziekenhuis gewonden of licht gewonden) in de periode 1987-2012 waarbij landbouwvoertuigen waren betrokken. Gemiddeld gebeuren er jaarlijks 15 dodelijke ongevallen, 87 ongevallen met ziekenhuis gewonden en 127 met licht gewonden. Bij de licht gewonden is sprake van een sterk dalende trend, maar vermoed wordt dat dit samenhangt met een minder volledige registratie door de politie. Door deze ontwikkeling is de ernst van het ongeval in de laatste jaren sterk toegenomen. Doordat het aantal dodelijke ongevallen met landbouwvoertuigen stabiel is, terwijl het totale aantal verkeersdoden in Nederland sterk daalt, is tussen 1987 en 2005 sprake van een verdubbeling van het aandeel van landbouwvoertuigen in de dodelijke verkeersongevallen.
Carabid Beetle research in Dutch Road Verges
Euwe, R. ; Merien, D. ; Pruijn, N. ; Teheux, C. ; Boer, W.F. de - \ 2013
YouTube
coleoptera - steden - wegen - vegetatie - veldwerk - vergelijkend onderzoek - laboratoria - carabidae - ecologische entomologie - towns - roads - vegetation - field work - comparative research - laboratories - ecological entomology
YouTube filmpje over veldonderzoek en laboratoriumonderzoek naar verschillende soorten carabidae die in het Nederlandse straatbeeld voorkomen.
Nederlandse Wegen Groen
Smits, A.P. ; Hop, M.E.C.M. ; Hiemstra, J.A. - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 36
wegbeplantingen - vegetatietypen - beplantingen - heggenplanten - soortendiversiteit - inventarisaties - wegen - roadside plantations - vegetation types - plantations - hedgerow plants - species diversity - inventories - roads
In 2012 had Nederland 5120 km rijkswegen, en ook nog eens 7802 km provinciale wegen. Deze wegen hebben bermen, waartoe men meestal het oppervlak tussen verharding en bermsloot rekent. Bermen langs de Nederlandse rijkswegen beslaan gezamenlijk ruwweg 20.000 ha. Zo’n 80 % is begroeid met kruidachtige vegetaties, de rest met houtachtige vegetaties (circa 4600 ha). Langs de bermen liggen vaak bermsloten, in totaal zo’n 4500 km en er zijn talloze faunavoorzieningen aangebracht. Voor al deze objecten gelden beheermaatregelen. Dit project is de eerste fase van het traject ‘De Groene Weg’ dat een brede toepassing van groene snelwegafscheidingen in heel Nederland beoogt.
Verkeersongevallen met landbouwvoertuigen : een analyse voor de periode 1987-2010
Jaarsma, C.F. ; Vries, J.R. de - \ 2012
Wageningen : Wageningen Universiteit, Departement Omgevingswetenschappen, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming nr. 114) - 80
verkeersveiligheid - trekkers - landbouwwerktuigen - wegen - verkeersongevallen - nederland - traffic safety - tractors - farm machinery - roads - traffic accidents - netherlands
Landbouwvoertuigen zijn op de openbare weg een potentiële bron van gevaar door hun van het overige verkeer afwijkende afmetingen en bewegingskarakteristieken. In verband met de verkeersveiligheid is er een voortdurende discussie over de plek van het landbouwvoertuig op de openbare weg en over de voorwaarden die aan dat weggebruik gesteld (zouden kunnen/moeten) worden. Tegen die achtergrond wordt in dit rapport een analyse uitgevoerd van alle geregistreerde verkeersongevallen met slachtoffers (doden, ziekenhuisgewonden of licht gewonden) in de periode 1987-2010 waarbij landbouwvoertuigen waren betrokken. Gemiddeld gebeuren er jaarlijks 15 dodelijke ongevallen, 93 ongevallen met ziekenhuisgewonden en 137 met lichtgewonden. Bij de lichtgewonden is sprake van een sterk dalende trend, maar dat geldt niet voor de andere slachtofferongevallen. Dat betekent dat de ernst van het ongeval in de loop der jaren is toegenomen. Doordat het aantal dodelijke ongevallen met landbouwvoertuigen stabiel is, terwijl het totale aantal verkeersdoden in Nederland sterk daalt, is sprake van een toenemend aandeel van landbouwvoertuigen in de dodelijke verkeersongevallen.
Gegevens delen via Linked Open Data ; case study over het delen van grondwatergegevens bij de bouw van de A2 tunnel in Maastricht
Verhelst, E.C.H. ; Houtkamp, J.M. ; Randen, Y. van - \ 2012
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2306) - 32
infrastructuur - wegen - tunnels - grondwaterstand - datacommunicatie - gegevensverwerking - zuid-limburg - infrastructure - roads - groundwater level - data communication - data processing
In dit rapport is een case study beschreven waarin wordt gekeken naar het delen van gegevens bij de bouw van een groot infrastructuur project (Maastricht A2). De manier van gegevensdelen die is uitgewerkt wordt Linked Open Data genoemd. Bij Linked Open Data zijn de brongegevens toegankelijk en aan elkaar verbonden met web links. Omdat de gegevens toegankelijk zijn via de bron kan elke partij zijn eigen overzichten maken en applicaties en visualisaties bouwen. De gekoppelde data vormen een wereldwijde netwerkstructuur waaraan makkelijk nieuwe gegevens kunnen worden toegevoegd. Zo wordt de samenhang tussen gegevens beter zichtbaar.
Onkruidbestrijding op verhardingen in de gemeente Wageningen, update 2011
Spijker, J.H. - \ 2011
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 34
onkruidbestrijding - wegen - bestrating - milieubeheer - gemeenten - gelderse vallei - weed control - roads - pavements - environmental management - municipalities
De gemeente Wageningen beheert al vele jaren de verhardingen zonder gebruik van chemische middelen. In dit adviesrapport wordt een overzicht gegeven verschillende aspecten die van belang zijn voor de keuze van de gemeente Wageningen voor de wijze van beheer van de verhardingen in de komende jaren. Belangrijke aspecten zijn wet- en regelgeving, beleid, kosten en effectiviteit van de diverse maatregelen, milieu-effecten, klimaatneutraliteit en gevolgen voor de drinkwaterwinning.
50 Jaar onderwijs in de Wageningse Cultuurtechniek volgen en verzorgen : een persoonlijke terugblik vanaf 1963 op ontwikkelingen rond opleiding en afdeling: "cultuurtechniek" en wat daarna kwam
Jaarsma, C.F. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming 111) - 64
grondbeheer - landinrichting - landgebruiksplanning - ruimtelijke ordening - wegen - verkeer - transport - plattelandsplanning - infrastructuur - hoger onderwijs - universitaire onderwijsprogramma's - wetenschappelijk onderzoek - land management - land development - land use planning - physical planning - roads - traffic - rural planning - infrastructure - higher education - college programs - scientific research
In zijn afscheidscollege stelt Jaarsma drie aspecten aan de orde, zoals hij die zelf, eerst als student en vanaf 1970 als docent heeft ervaren: de opeenvolgende onderwijs-programma’s voor de opleiding Cultuurtechniek – Landinrichtingswetenschappen – Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning aan de Landbouwhogeschool, de Landbouwuniversiteit en Wageningen Universiteit; het onderwijs rond verkeer, vervoer en infrastructuur in die jaren en de relatie tussen onderwijs en onderzoek daarbij, en de rol van afstudeervakken (scripties) en projecten derde geldstroom; en het andere onderwijs in vooral technische vakken, waar hij vanaf 1996 bij betrokken is geweest. Afsluitend gaat hij in op ontwikkelingen van de organisatie in de loop der jaren die, terugkijkend, soms opmerkelijk, grappig of anders toch zeker interessant zijn.
Recreatieve ontmoetingen met de snelweg; een verhaal over verstrooiing, verbinding, verleiding en vermaak
Elands, B. - \ 2010
[S.l.] : S.n. - 8
wegen - landschap - landschapsbeleving - landschapsbeheer - landschapselementen - roads - landscape - landscape experience - landscape management - landscape elements
In dit essay tracht de auteur vanuit een recreatief perspectief naar snelwegen en de relatie tot het omliggende landschap te kijken. Hij schets een viertal recreatieve ontmoetingen met snelwegen en laat zien op welke wijze ontwerp een bijdrage kan leveren aan een verhoging van recreatief gebruik en beleving van snelweglandschappen
Der Seeuferweg in Zürich : eine Spazierlandschaft der Moderne von 1963
Sigel, B. ; Jong, E. de - \ 2010
Zurich : Scheidegger & Spies - ISBN 9783858812506 - 88
landschapsarchitectuur - wegen - ontwerp - zwitserland - landscape architecture - roads - design - switzerland
Meetproef groen : flora - vegetatie voor een betere luchtkwaliteit?
Zweers, E. ; Kuypers, V.H.M. ; Vries, E.A. de - \ 2010
[S.l.] : Eureka - 25
stedelijke gebieden - stadsomgeving - wegen - luchtkwaliteit - vegetatie - luchtverontreiniging - groene zones - fijn stof - betuwe - openbaar groen - urban areas - urban environment - roads - air quality - vegetation - air pollution - green belts - particulate matter - public green areas
Meetproef langs de A50 wil de om vast te stellen of er sprake is van een positief effect van groen op de luchtkwaliteit. Doel is een prettig leefklimaat in de stadsregio Arnhem Nijmegen te verkrijgen.
Ecologische corridor De Groene Schakel en HOV-verbinding op Anna's Hoeve : advies voorkeurstracé en ontsnipperende maatregelen bij infrastructuur
Grift, E.A. van der - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1868)
wildpassages - ecologische hoofdstructuur - infrastructuur - wegen - spoorwegen - het gooi - utrechtse heuvelrug - wildlife passages - ecological network - infrastructure - roads - railways
In opdracht van Bureau Bosch Slabbers is het voorkeurstracé voor ecologische corridor De Groene Schakel over natuur- en recreatieterrein Anna’s Hoeve onderzocht, waarbij twee varianten voor de aanleg van een Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV) verbinding tussen Hilversum en Huizen in dit gebied in aanmerking zijn genomen. Tevens zijn aanvullende maatregelen binnen het voorkeurstracé voor de ecologische corridor geïnventariseerd die het functioneren van de natuurverbinding kunnen optimaliseren.
Actualisering doelsoorten en doelen Meerjarenprogrmma Ontsnippering
Grift, E.A. van der; Dirksen, J. ; Jansman, H.A.H. ; Kuipers, H. ; Wegman, R.M.A. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1941) - 72
fauna - migratie - infrastructuur - wegen - habitatverbindingszones - habitatfragmentatie - migration - infrastructure - roads - habitat corridors - habitat fragmentation
Belangrijk uitgangspunt bij dit MJPO onderzoek was te komen tot een goede evaluatie van de effectiviteit van dit ontsnipperingsprogramma. Het onderzoek richt zich specifiek op de vragen: wat zijn de doelsoorten voor ontsnippering; welke soorten zijn aan te wijzen per knelpunt; welke problemen van versnippering worden door de doelsoorten ervaren (?); welke doelen voor ontsnippering zijn er per doelsoort te formuleren
Niet-landbouwkundig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen : schatting van terreintypen en verbruik voor de eindevaluatie van de Nota duurzame gewasbescherming
Kempenaar, C. ; Kruijne, R. ; Spijker, J.H. - \ 2009
Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 637) - 32
landgebruik - oppervlakte (areaal) - pesticiden - statistiek - wegen - recreatie - openbaar groen - bedrijventerreinen - natuur - land use - acreage - pesticides - statistics - roads - recreation - public green areas - business parks - nature
In 2009 is een onderzoek gedaan naar het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden buiten de landbouw. Deze cijfers zijn bedoeld om in een latere fase de relatieve bijdrage van het niet-landbouwkundig verbruik van middelen aan de waterkwaliteit in te kunnen schatten. Areaalcijfers voor de typen grondgebruik en categorieën objecten werden verzameld uit diverse bodem- en grondgebruikstatistieken. De volgende vormen van grondgebruik zijn onderscheiden: wegen, waterwegen, defensieterreinen, spoorwegen, bedrijfsterreinen, agrarische bedrijfsterreinen, woningen, landgoederen, volkstuinen, tuincentra, bos en natuur, openbaar groen, recreatie, sportterreinen. Het totale verbruik in 2008 werd geschat op 245 ton actieve stof toegepast op in totaal 1,7 miljoen ha. Dit komt overeen met een gebruik van 0,14 kg werkzame stof per ha. Ten opzichte van 1998 was het geschatte verbruik in 2008 licht gedaald (-3%) terwijl het areaal licht toegenomen (+ 5%) was.
Ecopassage Griftenstein bij de N237 : advies voor het ontwerp van de faunapassage en toetsing effecten van vertsoring vanuit de omgeving
Grift, E.A. van der - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1837) - 80
natuurbeheer - wegen - infrastructuur - biogeografie - fauna - barrières - wildpassages - habitatfragmentatie - utrecht - habitatverbindingszones - nature management - roads - infrastructure - biogeography - barriers - wildlife passages - habitat fragmentation - habitat corridors
In opdracht van de Provincie Utrecht is een advies opgesteld voor het ontwerp van Ecopassage Griftenstein. Het advies omvat aanbevelingen betreffende het type faunapassage dat aan de eisen van alle doelsoorten voldoet, de dimensies en inrichting van de faunapassage, de dimensies en inrichting van de ecologische verbinding rondom de faunapassage, de positionering van de faunapassage, aanvullende maatregelen rondom de verkeersweg die het functioneren van de faunapassage vergroten en het al dan niet toestaan van recreatief medegebruik. Daarnaast is een toetsing van de effecten van verstoring vanuit de omgeving uitgevoerd. Hierbij zijn de mogelijke gevolgen voor het functioneren van de ecologische verbinding onderzocht van (1) de geplande woningbouw op het Hessingterrein direct ten oosten van de ecologische verbinding en (2) de geplande renovatie van de Werken van Griftenstein direct ten westen van de ecologische verbinding. Tevens zijn mitigerende maatregelen voor de effecten van verstoring verkend
Flora – Vegetatie voor een betere luchtkwaliteit; Meten is weten, Vegetatie voor een betere luchtkwaliteit
Vries, E.A. de; Kuypers, V.H.M. ; Hofschreuder, P. ; Erbrink, H.J. ; Ruyten, F. - \ 2008
Nijmegen : Stadsregio Arnhem Nijmegen in opdracht van Innovatie Programma - 38
luchtverontreiniging - wegen - wegtransport - vegetatie - luchtkwaliteit - nederland - fijn stof - air pollution - roads - road transport - vegetation - air quality - netherlands - particulate matter
In dit ontwikkeldocument wordt een beschrijving gegeven van een meetproef langs de A50 bij Heteren waar de effecten van een beplantingsstructuur op de luchtkwaliteit worden gemeten. Hierin worden de inrichting van het proefvak, de mogelijk optredende risico’s, het uitvoeren van de metingen en de beschrijving van de modelering beschreven.
Projecten waarbij afvangen van fijnstof een rol speelt
Pronk, A.A. ; Dijk, C.J. van - \ 2008
Boomzorg 2008 (2008). - p. 75 - 75.
bomen - luchtkwaliteit - volksgezondheid - wegen - luchtverontreiniging - onderzoeksprojecten - fijn stof - openbaar groen - trees - air quality - public health - roads - air pollution - research projects - particulate matter - public green areas
Het innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) werkt in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM aan oplossingen die bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit op en rond snelwegen. De focus ligt op snelwegen bij dichtbevolkte gebieden (zogeheten ‘hot spots’). Daar zal bronbeleid pas op termijn toereikend zijn om de luchtkwaliteit wat betreft NO2 en PM10 aan de normen te laten voldoen. IPL-maatregelen kunnen bijdragen aan verbetering. De Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat voert het IPL uit Met het beschikbare onderzoeksbudget identificeert, selecteert, stimuleert en beproeft het IPL kansrijke ideeën voor oplossingen
Effecten van geluid op wilde soorten - implicaties voor soorten betrokken bij de aanwijzing van Natura 2000 gebieden
Kleijn, D. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1705) - 41
geluidshinder - fauna - zoogdieren - vogels - vissen - natuurbescherming - wegen - natura 2000 - noise pollution - mammals - birds - fishes - nature conservation - roads
Antropogene geluidbronnen kunnen nadelige effecten hebben op het voorkomen van wilde diersoorten. Dit kan de instandhouding van Natura 2000 soorten bemoeilijken. Deze literatuurstudie geeft een overzicht van de huidige kennis van de effecten van geluid op wilde diersoorten. Speciale aandacht gaat uit naar de mogelijkheid om grenswaarden voor geluidverstoring te formuleren en naar de implicaties van de resultaten voor de in Nederland voorkomende Natura 2000 soorten
De N340- noodzakelijk goed door de tuin van Nederland; De relatie tussen infrastructuur en gebiedsontwikkeling in het Vechtdal.
Middag, A.D. ; Timmermans, M. ; Hoofwijk, H. ; Jaarsma, C.F. - \ 2008
Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 249) - ISBN 9789085851806 - 70
landgebruiksplanning - regionale ontwikkeling - infrastructuur - verkeer - wegen - landschapsbescherming - dalen - beekdalen - overijssel - land use planning - regional development - infrastructure - traffic - roads - landscape conservation - valleys - brook valleys
De inrichting van Nederland gaat de komende decennia veranderen. Tegelijk blijft de mobiliteit sterk toenemen. Op verzoek van Stichting Duurzaam door het Vechtdal heeft de Wetenschapswinkel resultaten van onderzoek gepubliceerd, waaraan een eerder verschenen afstudeeronderwerp (van eerste twee auteurs) aan ten grondslag ligt.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.