Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 4 / 4

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==wegverharding
Check title to add to marked list
Runoff of amitrol, atrazine and glyphosate from a pavement of concrete bricks
Beltman, W.H.J. ; Wieggers, H.J.J. ; Rooy, M.L. de - \ 2003
In: 12th symposium : Wageningen 2002 Papendal, Arnhem, the Netherlands 24-27 june 2002 : proceedings. - - p. 110 - 111.
bestrijdingsmiddelen - herbiciden - milieu - onkruidbestrijding - pesticiden - waterverontreiniging - wegverharding
Runoff of herbicides from hard surfaces
Beltman, W.H.J. ; Wieggers, H.J.J. ; Rooy, M.L. de - \ 2002
In: Proceedings; 6th international conference on diffuse pollution. S.l., IWA, [2002] - p. 591 - 592.
afspoeling - bestrijdingsmiddelen - herbiciden - milieu - oppervlaktewater - pesticiden - wegverharding
Eén kruidje roert men niet; effectief niet-chemisch onkruidbeheer in Utrecht-Centrum
Spijker, J.H. ; Timmermans, H. ; Niemeijer, C.M. ; Hoksbergen, F.T.J. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 477) - 63
onkruidbestrijding op niet-akkerland - stedelijke gebieden - stadsomgeving - overheidsdomein - onkruidbestrijding - onderhoud - planning - monitoring - kostenanalyse - nederland - utrecht - stad - wegverharding - non-crop weed control - urban areas - urban environment - public domain - weed control - maintenance - cost analysis - netherlands
Alterra heeft een vergelijking gemaakt tussen drie niet-chemische onkruidbestrijdingsmethoden op de binnenstedelijke verhardingen van Utrecht-Centrum op effectiviteit en kostprijs. De effectiviteit werd bepaald aan de hand van een door Alterra ontworpen beeldkwaliteitssysteem onkruid op verhardingen, de kostprijs werd bepaald aan de hand van tijdschrijfformulieren van de uitvoerders.
Afspoeling van amitrol, atrazion en glyfosaat vanaf een betonklinkerverharding; veldproeven en modelsimulaties
Beltman, W.H.J. ; Wieggers, H.J.J. ; Rooy, M.L. de; Matser, A.M. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 319) - 72
atrazin - amitrol - glyfosaat - herbiciden - uitspoelen - wegen - bestrating - nederland - riolering - waterverontreiniging - bestrijdingsmiddelen - milieu - onkruidbestrijding - pesticiden - simulatiemodel - wegverharding - atrazine - amitrole - glyphosate - herbicides - leaching - roads - pavements - sewerage - water pollution - netherlands
In vier veldproeven op 100 mr betonklinkerbestrating is de afspoeling van amitrol, atrazin en glyfosaat naar het regenwaterriool gemeten. De totaal afgespoelde hoeveelheid is 6 tot 44␟an de dosering. Het grootste deel spoelde af met de eerste millimeters neerslag. Infiltratie naar de ondergrond en de oplosbaarheid van de herbiciden bleken de belangrijkste afspoelingsbepalende processen. Adsorptie van de gebruikte middelen aan het steenoppervlak had nauwelijks invloed op de afspoeling. Door toevoegen van de processen infiltratie en opname van herbicide in de steen aan het model kon de afspoeling beter worden gesimuleerd.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.