Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 23

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==welfare services
Check title to add to marked list
Behandeling een kans voor de zorgboer
Hassink, J. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Migchels, G. ; Teenstra, E.D. - \ 2015
Wageningen : Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) Wageningen UR - 27
zorgboerderijen - sociale zorg - therapie - multifunctionele landbouw - financieren - welzijnsvoorzieningen - social care farms - social care - therapy - multifunctional agriculture - financing - welfare services
Er ontstaan door de vele veranderingen in zorg, welzijn en arbeidsparticipatie nieuwe kansen voor zorgboeren. Behandeling is daarvan een uitdagend voorbeeld. Maar deze kans is er niet voor iedereen. Het vraagt nogal wat van je als mens en ondernemer. Hoe zorg je ervoor dat de nieuwe cliënten ook daadwerkelijk een goede behandeling krijgen? Wat betekent het voor de aandacht voor je huidige cliënten? Ben je in staat om met behandelaars samen te werken? En zo ja, op welke wijze? Deze brochure gaat in op al deze vragen via concrete voorbeelden. Dat gebeurt aan de hand van een aantal pionierende zorgboeren die al met behandeling op hun zorgboerderij aan de slag zijn gegaan.
Zorglandbouw: Veerkrachtig inspelen op nieuwe ontwikkelingen
Migchels, G. ; Poelarends, J.J. ; Hassink, J. ; Veen, E.J. ; Venema, G.S. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. - \ 2014
Wageningen UR
zorgboerderijen - multifunctionele landbouw - welzijnsvoorzieningen - wetgeving - agrarische bedrijfsvoering - zorg - ondernemerschap - social care farms - multifunctional agriculture - welfare services - legislation - farm management - care - entrepreneurship
Er is veel aan het veranderen in zorg, welzijn en arbeidsparticipatie. Hoe ga je met je zorgboerderij op deze veranderingen inspelen? En wat betekent dit voor je cliënten?
Beschermd buitenleven : vijf zorgboeren over wonen op zorgboerderijen
Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Teenstra, E.D. ; Roest, A.E. ; Koffijberg, M. - \ 2011
[Wageningen] : Wageningen UR, Taskforce Multifunctionele Landbouw - 64
sociale zorg - welzijnsvoorzieningen - zorgboerderijen - multifunctionele landbouw - ondernemerschap - social care - welfare services - social care farms - multifunctional agriculture - entrepreneurship
Het ‘in huis halen’ van mensen met een zorgvraag is een stap die je niet zo maar zet. Die moet heel goed overwogen worden. Belangrijk is van te voren al inzicht te hebben in wat er allemaal bij komt kijken. Wat zijn succes- en faalfactoren, welke randvoorwaarden zijn van belang, welke investeringen zijn er mee gemoeid? Dit boek geeft hier inzicht in via de ervaringen van vijf zorgboeren(gezinnen). Zij komen aan het woord over hun aanpak en ervaringen. Bij elk verhaal is er aandacht besteed aan de motivatie om met wonen te starten, de selectie van bewoners, de begeleiding van de bewoners, het realisatieproces, de kosten en baten, het belang van netwerken en samenwerken en de gevolgen voor gezin en omgeving. In een kader bij elk hoofdstuk wordt op een aantal van deze thema’s dieper ingegaan. De ervaringen van de vijf zorgboerderijen inspireren hopelijk andere zorgboeren om ook de mogelijkheden voor wonen op hun bedrijf te onderzoeken.
Kostprijsnadeel Duitsland valt mee door btw-regeling
Hoste, R. - \ 2011
Agri-monitor 2011 (2011)feb.. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
varkenshouderij - belasting toegevoegde waarde - kosten - mestverwerking - milieubeheer - welzijnsvoorzieningen - pig farming - value added tax - costs - manure treatment - environmental management - welfare services
De Nederlandse varkenshouderij produceert zeer efficiënt. Door hoge kosten voor mestafzet, milieu- en welzijnsmaatregelen, maar ook door hoge arbeidstarieven is de Nederlandse kostprijs met 1,41 euro per kg slachtgewicht ongeveer gelijk aan die van diverse andere Europese landen. Dit blijkt uit een LEI-studie die onlangs is uitgekomen. De kostprijsvergelijking is uitgevoerd binnen InterPIG. InterPIG is een internationale groep varkenseconomen vanuit 14, vooral Europese, landen
Waarden van Landbouw en Zorg
Hassink, J. ; Dijk, A. van; Klein Bramel, D. - \ 2011
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 369) - 40
sociale zorg - welzijnsvoorzieningen - zorgboerderijen - kwaliteitsnormen - kwaliteitszorg - waarden - samenwerking - nederland - social care - welfare services - social care farms - quality standards - quality management - values - cooperation - netherlands
Zorgboerderijen (en zorgtuinen) zijn natuurlijke omgevingen die deelnemers waarderen. Aspecten die zij belangrijk vinden zijn de persoonlijke aandacht en betrokkenheid van de boer, de veilige kleinschalige gemeenschap, zinvol en gevarieerd werk, de groene omgeving die rust en ruimte biedt en de niet zorg context. Ondanks de sterke toename van het aantal zorgboerderijen is acceptatie en inbedding in de reguliere zorg beperkt. In dit essay worden een aantal concepten en visies die in de reguliere zorg circuleren en in het deel van van landbouw en zorg deels al in praktijk zijn gebracht beschreven. Dat domein lijkt een gunstige plek te kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van die (nieuwe) concepten en daarmee een plaats voor experimenten de oplossingsrichtingen voor de knelpunten in de reguliere zorg binnen bereik kunnen brengen.
'Welzijnsvloer verdient zich op den duur terug'; van den Berg beproeft de groene vlag roostervloer
Anoniem, - \ 2010
De kalverhouder 30 (2010)6. - ISSN 1389-3386 - p. 26 - 27.
dierenwelzijn - stallen - vloeren - doorlaatbare vloeren - welzijnsvoorzieningen - kalveren - intensieve dierhouderij - animal welfare - stalls - floors - permeable floors - welfare services - calves - intensive husbandry
Het onderzoek van Wageningen UR naar de welzijnsvloeren is nog in volle gang. Maar vleeskalverhouder Wijnand van den Berg uit Kootwijkerbroek heeft op eigen initiatief al een welzijnsrooster in zijn stal op proef
Van voedselbank naar voedseltuin : een haalbaarheidsonderzoek
Janssens, S.R.M. - \ 2010
Wageningen : Wageningen UR Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR Wetenschapswinkel 267) - ISBN 9789085857235 - 54
stadslandbouw - zorgboerderijen - volkstuinen - voedselproductie - bevolkingsgroepen met een laag inkomen - deelnemers aan een programma - welzijnsvoorzieningen - biologische landbouw - sociale participatie - economische aspecten - urban agriculture - social care farms - allotment gardens - food production - low income groups - program participants - welfare services - organic farming - social participation - economic aspects
Stichting Moestuin Projecten exploiteert sinds 2003 Moestuin Maarschalkerweerd, een biologische tuin met winkel en restaurant in Utrecht. Mensen met een arbeidshandicap verrichten hier onder begeleiding van professionele krachten alle werkzaamheden. Dankzij inzet, belangstelling en ondersteuning van velen en samenwerking met zorgorganisatie Abrona is het project Moestuin Maarschalkerweerd een succes. Het bestuur overweegt de opzet van een nieuw project ‘voedseltuin’ op een andere locatie in of nabij Utrecht. Een voedseltuin is een ‘sociale onderneming in groen’. Mensen die vrijwillig op de biologische voedseltuin komen werken leven rond het sociale minimum. Ze delen in de oogst die wordt afgezet via lokale kanalen of via sociale restaurants. Het bestuur beoogt dat 200 mensen twee dagdelen per week tijdsbesteding vinden in de productie van hun eigen voedsel. Het bestuur van de Stichting Moestuin Projecten wil het idee voedseltuin verder uitwerken en de haalbaarheid toetsen.
Het verbinden van werelden: Strategieën voor de multifunctionele landbouw
Caron-Flinterman, J.F. ; Luijer, A. ; Roep, D. - \ 2010
agrarische bedrijfsplanning - ondernemerschap - welzijnsvoorzieningen - kinderen - gedragspatronen - adaptatie - multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - netwerken (activiteit) - farm planning - entrepreneurship - welfare services - children - behaviour patterns - adaptation - multifunctional agriculture - social care farms - networking
Multifunctionele landbouw combineert primaire agrarische productie met andere maatschappelijke producten en diensten, zoals zorg, recreatie, energie, natuurbeheer, productverwerking en –verkoop, educatie, etc. Veel multifunctionele ondernemers bewegen zich dan ook tegelijkertijd in verschillende maatschappelijke sectoren of systemen. Zo moeten ondernemers in de zorglandbouw, bijvoorbeeld, zich handhaven in de twee, voorheen gescheiden, werelden van landbouw en zorg en die werelden onderling weten te verbinden. Deze ‘werelden’ worden gedomineerd door verschillende maatschappelijke netwerken met elk hun eigen (spel)regels en routines. Zo kunnen de afzonderlijke regimes elkaar op onderdelen uitsluiten of onderling strijdig zijn of kunnen er leemtes bestaan die gevuld moeten worden om landbouw en zorg te kunnen verenigen binnen een bedrijf. Gaandeweg worden voorheen gescheiden regimes met elkaar verweven en groeit als het ware een nieuw regime rondom zorglandbouw met eigen netwerken, eigen regels en eigen praktijken.
Ontwikkelingen in de zorglandbouw
Ferwerda-van Zonneveld, Reina - \ 2010
farm management - ancillary enterprises - farm development - welfare services - professionalism - multifunctional agriculture - social care farms
Thuis op de zorgboerderij : handreiking kleinschalig wonen voor ouderen met dementie
Roest, A.E. ; Oltmer, K. ; Driest, P. ; Jans, A. - \ 2010
[S.l.] : Taskforce Multifunctionele Landbouw
welzijnsvoorzieningen - gezondheidszorg - ouderen - dementie - zorgboerderijen - multifunctionele landbouw - welfare services - health care - elderly - dementia - social care farms - multifunctional agriculture
Nederland telt momenteel rond de 1.000 zorgboerderijen. Zorgboerderijen verlenen zorg aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, jongeren met ontwikkelingsproblemen, mensen met verslavings- of GGZ-achtergrond en/of mensen met burn-out. Rond de 150 zorgboerderijen richten zich op ouderen met dementie. Deze doelgroep zal in de komende decennia het sterkst in omvang toenemen en daarmee ook de kansen voor de zorgboerderijen op een zorgvraag met een redelijk zekere financiering. De zorgboerderijen gericht op ouderen met dementie bieden vooral dagbesteding. Slechts een handjevol zorgboerderijen biedt intensievere vormen van zorg en ondersteuning, waaronder woonvoorzieningen, aan ouderen die een grote zorgbehoefte hebben en niet meer zelfstandig kunnen wonen. De meeste van deze ouderen hebben een vorm van dementie
Het integreren van regimes: obstakels en strategieën voor de Multifunctionele Landbouw : casus zorglandbouw
Caron-Flinterman, J.F. ; Luijer, A. ; Roep, D. - \ 2009
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 334) - 16
agrarische bedrijfsplanning - ondernemerschap - welzijnsvoorzieningen - gehandicapte kinderen - gedragspatronen - adaptatie - multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - netwerken - farm planning - entrepreneurship - welfare services - children with disabilities - behaviour patterns - adaptation - multifunctional agriculture - social care farms - networks
This report describes the specific challenges multifunctional entrepreneurs face when dealing with multiple, often incongruent, regimes. In addition strategies are identified that can be deployed to meet these challenges. The report focuses on care farming as a case.
Samenwerking groen en wit is vaak even wennen
Luttik, J. - \ 2009
Kennis Online 6 (2009)aug. - p. 10 - 10.
belangengroepen - samenwerking - welzijnsvoorzieningen - zorgboerderijen - natuurbeheer - natuurgebieden - multifunctionele landbouw - interest groups - cooperation - welfare services - social care farms - nature management - natural areas - multifunctional agriculture
Op zorgboerderij De Groote Modderkolk aan de rand van de Veluwe wonen tien verstandelijk gehandicapten. Samen met vijftien gehandicapten die alleen overdag naar de boerderij komen, werken ze in de omliggende bos- en heidegebieden van Natuurmonumenten. Ze helpen er met snoeien en het onderhoud van paden en parkeerterreinen. Een zorgboer van Natuurmonumenten begeleidt het boerderijwerk.
Zorgboerderijen dragen bij aan empowerment en eigen kracht van deelnemers
Hassink, J. - \ 2009
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 299) - 14
empowerment - welzijnsvoorzieningen - sociale participatie - agrarische bedrijfsvoering - zorgboerderijen - multifunctionele landbouw - welfare services - social participation - farm management - social care farms - multifunctional agriculture
Zorgboerderijen zijn agrarische bedrijven waar cliënten uit de zorg- en welzijnssector terecht kunnen voor dagbesteding, een begeleide werkplek, behandeling of een woonplek. De meest voorkomende functie van zorgboerderijen is het bieden van dagbesteding. Het gaat om een persoonlijke en betrokken houding van de zorgboer, een veilige gemeenschap, zinvolle en diverse werkzaamheden en een groene omgeving. Het leidt tot een informele context die lijkt op het gewone leven. Zorgboerderijen blijken een innovatief voorbeeld te zijn van op empowerment en eigen kracht georiënteerde voorzieningen in de samenleving
Vitaliteitmonitor gezond ouder worden 65+ : Op weg naar bevordering van welzijnsbeleving en gezonder ouder worden in het kader van het levensloopbestendig wonen
Bakker, I.M. ; Elings, M. - \ 2009
Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 246) - 20
ouderen - gezondheid - sociaal welzijn - huisvesting - gezondheidsvoorzieningen - welzijnsvoorzieningen - levensloop - zorg - elderly - health - social welfare - housing - health services - welfare services - life course - care
De Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum heeft voor Stichting CON (Stichting Coördinatie Wonen, Welzijn en Zorg Ouderen Noordwijk) uitgezocht op welke wijze zij welzijnsdiensten en producten kan inzetten, om de kans op ziekte en de behoefte aan zorg en ondersteuning bij ouderen te reduceren. Bovendien is onderzocht welke interventies mogelijk geschikt zijn voor de doelgroep. De hoofddoelstelling was het identificeren van specifieke speerpunten op het gebied van wonen, welzijn en zorg die nog beter aansluiten bij de behoeftes van ouderen in het algemeen, en bovendien mogelijk kostenbesparend zijn
Dieren zijn het geheim van de zorgboerderij
Ferwerda-van Zonneveld, Reina - \ 2008
farm dwellings - welfare services - target groups - social care farms - multifunctional agriculture - social care
Glastuinbouw geknipt voor zorg: ("Zonder idealisme geen zorgkwekerij" - interview met o.a. Carin van der Lans)
Leth, P. van; Lans, C.J.M. van der - \ 2007
Vakblad voor de Bloemisterij 62 (2007)48. - ISSN 0042-2223 - p. 14 - 15.
tuinbouw - nevenactiviteiten - welzijnsvoorzieningen - dagopvang - glastuinbouw - zorgboerderijen - sociale zorg - horticulture - ancillary enterprises - welfare services - day care - greenhouse horticulture - social care farms - social care
Het aantal zorgkwekerijen neemt langzaam toe. Zorg kan een rendabele neventak zijn. Tuinders zullen er niet rijker van worden, maar er wel veel voldoening uithalen
Kansen voor zorgtak in tuinbouw (interview met Carin van der Lans)
Vaart, Laurien van; Lans, C.J.M. van der - \ 2007
Nieuwe oogst / Magazine tuinbouw 3 (2007)12. - ISSN 1871-0921 - p. 18 - 19.
tuinbouwbedrijven - tuinbouw - kassen - nevenactiviteiten - welzijnsvoorzieningen - dagopvang - verstandelijk gehandicapt - glastuinbouw - zorgboerderijen - market gardens - horticulture - greenhouses - ancillary enterprises - welfare services - day care - mental retardation - greenhouse horticulture - social care farms
Van de zorgboerderij is bekend dat gehandicapten of demente bejaarden hun dag doorbrengen op een agrarisch bedrijf. Dat ook een glastuinbouwbedrijf een zinvolle dagbesteding kan betekenen voor dezelfde doelgroepen, bewijzen Toos en Frank Wijnen uit Someren met hun zorgtuinderij
Ouderen, zorg en welzijn: een pleidooi voor een vergelijkende benadering. (Elderly, care and well-being: a plea for a comparative approach).
Niehof, A. - \ 1997
Medische Antropologie 9 (1997)1. - ISSN 0925-4374 - p. 7 - 22.
ouderen - geriatrie - sociaal welzijn - sociale zekerheid - sociologie - verwantschap - gezinnen - gezinsleven - gezinsstructuur - sociale antropologie - cultuur - cultuursociologie - sociale voorzieningen - welzijnsvoorzieningen - ouderdom - wereld - sociale zorg - sociale problemen - welzijn - sociaal onderzoek - vergelijkend onderzoek - sociaal werk - elderly - geriatrics - social welfare - social security - sociology - kinship - families - family life - family structure - social anthropology - culture - cultural sociology - social services - welfare services - old age - world - social care - social problems - well-being - social research - comparative research - social work
Als gevolg van bevolkingsveroudering, optredend in zowel westerse als niet~westerse samenlevingen, treden er structurele veranderingen op in de aanratsverhoudingen tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Dit is van invloed op het welzijn en de positie van ouderen. Het mondiale karakter van dit verschijnsel nodigt uit tot het hanteren van een vergelijkende benadering bij de bestudering ervan. Hiermee wordt geenDurkheimiaanse sociale morfologie van hele maatschappijen bedoeld, maar een vergelijking op het niveau van relevante instituties. In dit geval: huishouden, familie en verwantschap. De gevarieerde sociale en culturele context waarbinnen deze instituties functioneren, vertoont enkele voor vergrijzende samenlevingen specifieke kenmerken, zoals het ontstaan van een 'derde leeftijd(-sfase)'. De vergelijkende benadering zoafs hier voorgesleid vereist her terzijde schuiven van een aantal binaire opposities, zoals traditioneel tegenover modem, wesiers regenover niet-westers, publiek tegenover privé, en antropologie tegenover sociologie, omdat deze zijn voortgekomen uit een inmiddels verouderd moderniseringsparadigma. Zij vertroebelen in plaats van verhelderen onze blik. In de uitwerking van deze vergelijkende benadering voor het thema van ouderen en welzijn wordt met name aandacht besteedt aan de rol van verwantse/tapsrelaties en aan processen en typen van zorgverlening.
Duurzame verzorging als technologische uitdaging.
Terpstra, M.J. - \ 1994
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 29
samenstelling - economische ontwikkeling - milieu - milieubeheer - milieubescherming - gezinnen - huishoudkunde - huishoudens - colleges (hoorcolleges) - bedrijfsvoering - natuurlijke hulpbronnen - bescherming - kwaliteit - herstel - hulpbronnengebruik - plattelandsontwikkeling - sociale ontwikkeling - sociale voorzieningen - sociaal welzijn - structuur - duurzaamheid (sustainability) - technische vooruitgang - technologie - theorie - welzijnsvoorzieningen - milieuwetenschappen - natuurwetenschappen - organisatie - wetenschap - sociaal werk - composition - economic development - environment - environmental management - environmental protection - families - home economics - households - lectures - management - natural resources - protection - quality - rehabilitation - resource utilization - rural development - social development - social services - social welfare - structure - sustainability - technical progress - technology - theory - welfare services - environmental sciences - natural sciences - organization - science - social work
Agrarische gezinnen in zorgen. Een inventariserend onderzoek naar sociaal-psychische en sociaal-economische problemen van agrarische gezinnen.
Zwieten, D.M. van - \ 1994
Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 97) - ISBN 9789067543422 - 145
boeren - nederland - sociale klassen - sociale voorzieningen - sociaal welzijn - welzijnsvoorzieningen - sociaal werk - farmers - netherlands - social classes - social services - social welfare - welfare services - social work
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.