Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 419

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==wetgeving
Check title to add to marked list
Stadsvarkens als schakel in de circulaire economie
Vijn, M.P. - \ 2017
Ekoland 37 (2017)10. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
varkens - varkenshouderij - stadslandbouw - cradle to cradle - wetgeving - reststromen - voedselveiligheid - varkensvlees - pigs - pig farming - urban agriculture - legislation - residual streams - food safety - pigmeat
Aan welke regelgeving moet je voldoen om varkens in de stad te houden en te voeden met reststromen? Wageningen University & Research heeft hier onderzoek naar gedaan voor de Stichting Stadsvarkens in Ede. Deze stichting heeft als doelstelling het realiseren van een lokale circulaire economie door de inzet van (stads)varkens en de educatie hierover.
Signaalindicatoren bij handhaving van "Open Normen" voor dierenwelzijn : pilot klimaat in varkensstallen
Vermeer, Herman ; Hopster, Hans - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1017) - 44
dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - huisvesting, dieren - diergedrag - diergezondheid - wetgeving - toezicht - animal welfare - animal production - pigs - animal housing - animal behaviour - animal health - legislation - surveillance
Doorontwikkeling van de precisielandbouw in Nederland : een 360 graden-verkenning van de stand van zaken rond informatie-intensieve landbouw en in het bijzonder de plantaardige, openluchtteelt
Wal, T. van der; Vullings, L.A.E. ; Zaneveld-Reijnders, J. ; Bink, R.J. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2820) - 89
precisielandbouw - landbouw - akkerbouw - drones - winsten - duurzaamheid (sustainability) - wetgeving - nederland - precision agriculture - agriculture - arable farming - profits - sustainability - legislation - netherlands
Stadsvarkens : schakel in een circulaire economie : ruimte in wet- en regelgeving voor stadsvarkens : een advies aan Stichting Stadsvarkens Ede
Vermeij, I. ; Bikker, P. ; Holster, H. ; Raamsdonk, L. van; Vijn, M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel (Wageningen University & Research Wetenschapswinkel rapport 336) - ISBN 9789463434577 - 32
varkens - varkenshouderij - stadslandbouw - cradle to cradle - wetgeving - reststromen - voedselveiligheid - varkensvlees - duurzame ontwikkeling - pigs - pig farming - urban agriculture - legislation - residual streams - food safety - pigmeat - sustainable development
De Stichting Stadsvarkens te Ede wil weten aan welke regelgeving moet worden voldaan om vier varkens in een bosperceel te houden en te voeden met reststromen. Het doel is het sluiten van kringlopen binnen een circulaire economie. Dit rapport gaat in op de wet- en regelgeving rond diervoeding en op de afzet van het vlees in de setting van Stadsvarkens. Daarnaast wordt het voeren van reststromen in relatie tot diergezondheid belicht. Door studenten is binnen een ACT-traject gekeken naar relevante wetgeving en is een viertal scenario’s geschetst voor het houden van stadsvarkens die gevoerd worden met lokale reststromen. De scenario’s zijn door de onderzoekers tegen het licht gehouden en van kanttekeningen en een advies voorzien. Dit heeft geresulteerd in een ander advies, omdat verschillende knelpunten de eerdere scenario’s niet mogelijk maken.
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek beknopte jaarrapportage 2016
Verver, S.W. - \ 2017
IJmuiden : Wageningen UR, Stichting DLO, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) (CVO rapport 17.003) - 38
visserij - visserijbeheer - wetgeving - jaarverslagen - nederland - fisheries - fishery management - legislation - annual reports - netherlands
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek Jaarverslag 2016
Verver, S.W. - \ 2017
IJmuiden : Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) (CVO rapport 17.002) - 98
visserij - visserijbeheer - wetgeving - jaarverslagen - nederland - fisheries - fishery management - legislation - annual reports - netherlands
The programme WOT-05 Fishery Research is carrying out statutory research tasks related to the management of the fishery and aquaculture in the Netherlands. The programme is developed in consultation with the Ministry of Economic Affairs (EZ). The content and scope of programme has been agreed for the period 2011-2015. In September 2015 it was decided to extend the programme till 31 December 2016. This report is a technical report and summarises the progress made in carrying out the work plan of 2016. Fisheries policy makers and managers are dependent on up-todate information. The aim of this programme is to contribute to the collection of essential data needed for the management of fisheries, fish stocks and aquaculture through sampling programmes in as well marine and inshore areas. The data collection includes sampling programmes on fish species landed in fishing ports, discard and by-catch monitoring programmes on board of commercial vessels and scientific surveys using research vessels. In addition, monitoring programmes on shellfish (bivalves) are carried out in coastal waters to estimate the biomass of these resources. In national fresh waters also the eel stock and the stocks in IJsselmeer and Markermeer are monitored. The data have been used to provide advice which is also part of this programme. The advice for marine stocks and fisheries is based on analyses of international data carried out by working groups. The main frameworks in which this was done were ICES and STECF. These frameworks also play a role in the international co-ordination of the research carried out in this programme. The programme is carried out by the Centre for Fisheries Research (CVO) and the Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES, since September 2016 Wageningen Marine Research) in IJmuiden. The programme is financed by the Ministry of Economic Affairs and coordinated by Sieto Verver (CVO) CVO rapport 17.002 Jaarverslag WOT visserij 2016 23 of 98 The programme has been executed according to a pre-agreed work plan. It consists of eleven projects, each managed by a project manager. Each project consists of several sub-projects. This document contains two main sections: 1) a report presenting standard information requested by the Ministry discussing the progress made with the research targets set in the pre-agreed working programme and 2) an annex including technical progress reports of the individual projects. Scientific results are not discussed but references are given to the (scientific) products. Also a short version of this progress report is available All the pre-agreed targets in the work plan have been met within the available financial budget. The report format includes a financial summary over 2016. The total cost of the programme in 2016 was 6.6 million Euro. About 0.69 m€ of the 2016 budget was forwarded to 2017 part as a reservation of activities which are planned in 2017.
Ex-ante-evaluatie van de mestmarkt en milieukwaliteit : evaluatie van de meststoffenwet 2016
Schoumans, O.F. ; Blokland, P.W. ; Cleij, P. ; Groenendijk, P. ; Koeijer, T.J. de; Luesink, H.H. ; Renaud, L.V. ; Roovaart, J. van den - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2785) - 93
kunstmeststoffen - wetgeving - mest - mestbeleid - nitraten - waterkwaliteit - oppervlaktewaterkwaliteit - fosfaten - uitspoelen - bemesting - fertilizers - legislation - manures - manure policy - nitrates - water quality - surface water quality - phosphates - leaching - fertilizer application
Voor de ex-ante-evaluatie van de meststoffenwet in 2016 is een analyse uitgevoerd van de gevolgen van drie mestbeleidscenario's voor de meststromen in de landbouw en van de milieukwaliteit.
Versleping in de mengvoederindustrie : inventarisatie en evaluatie van methoden voor het bepalen van bedrijfseigen versleping bij de productie van mengvoeder
Bikker, P. ; Beumer, H. ; Goeij, E.J. de; Hooglugt, J. ; Wegh, R. ; Egmond, H.J. van - \ 2017
Wageningen : RIKILT Wageningen University & Research (RIKILT-rapport 2017.003) - 51
mengvoer - veevoederindustrie - wetgeving - nederland - voedertoevoegingen - compound feeds - feed industry - legislation - netherlands - feed additives
Mengvoederfabrikanten dienen veilige diervoeders van goede kwaliteit te leveren ter bescherming van de dier- en volksgezondheid en het milieu. Door technische en organisatorische maatregelen moet (kruis)verontreiniging met ongewenste stoffen, toevoegingsmiddelen en diergeneesmiddelen zo veel mogelijk worden beperkt (Verordening 183/2005/EG). Om hieraan te kunnen voldoen schrijven nationale kwaliteitssystemen zoals GMP+ International B.V. (GMP+) in Nederland voor om de versleping van productielijnen van mengvoeders te bepalen en hiermee rekening te houden bij de productie van voeders met kritische stoffen. Een goede procedure en uitvoering van de verslepingstest zijn van belang voor de mengvoederbedrijven en voor de controlerende instanties zoals de NVWA om de doelmatigheid van beheersmaatregelen te beoordelen. Het doel van dit project was daarom: - inventariseren van de methoden die binnen GMP+ gebruikt (mogen) worden voor het bepalen van het bedrijfseigen -verslepingspercentage; - in kaart brengen van de kritische stappen in de methoden en uitvoering ervan; - opstellen van aanbevelingen voor het verbeteren en uniformeren van de verslepingstesten ten behoeve van de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de resultaten.
Maatregelen ter reductie van ammoniakemissie in bestaande varkensstallen
Vermeij, I. ; Ellen, H. ; Bokma, S. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1010) - 21
varkenshouderij - huisvesting, dieren - ammoniakemissie - reductie - wetgeving - nederland - pig farming - animal housing - ammonia emission - reduction - legislation - netherlands
The ambition of Global Gap Add-on to reduce ammonia emission exceed the legal standards. Scrubber systems comply with the standards, but are not preferable. Alternatives to reduce ammonia emission on existing farms has been mapped out. A combination of measurements from Rav and PAS lead to different options. The reduction of protein in animal feed in addition to a housing measurement has a positive prospect. Internal deduction on farm level leads to different options. The measurements will lead to more exploitation costs on the pig farm.
Positiefljst
Wageningen Livestock Research, ; Groen Kennisnet, - \ 2017
Wageningen UR Livestock Research
dierenwelzijn - gezelschapsdieren - huisdieren - huisvesting, dieren - diergedrag - diervoeding - diergezondheid - zoönosen - wetgeving - animal welfare - pets - domestic animals - animal housing - animal behaviour - animal nutrition - animal health - zoonoses - legislation
Per 1 juli 2017 is de Positieflijst van kracht. Op de Positieflijst zijn alle diersoorten opgenomen die zijn beoordeeld in het kader van artikel 2.2 eerste en tweede lid van de Wet dieren. Deze website geeft informatie over de Positieflijst.
BEN: Bedrijfsspecifieke bemesting met kunstmest stikstof : resultaten 2014 en 2015
Verloop, Koos ; Hilhorst, Gerjan ; Oenema, Jouke ; Gielen, Jaap - \ 2017
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Koeien en kansen nr. 77) - 38
melkveehouderij - bemesting - kunstmeststoffen - stikstof - graslanden - akkerbouw - wetgeving - nederland - dairy farming - fertilizer application - fertilizers - nitrogen - grasslands - arable farming - legislation - netherlands
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek : werkafspraken en werkplan 2017
Verver, S.W. - \ 2016
IJmuiden : Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) (CVO rapport 16.009) - 103
visserij - onderzoek - wetgeving - planning - nederland - fisheries - research - legislation - netherlands
Dit rapport beschrijft het werkplan voor 2017 voor het Wettelijke taken programma Visserij onderzoek van Wageningen UR. Wageningen UR voert voor het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een aantal programma’s met Wettelijke Onderzoek Taken (WOT) uit. Binnen programma WOT- 05 worden Wettelijke Onderzoek Taken uitgevoerd die betrekking hebben op het beheer van de visserij op zee, in Nederlandse kust- en binnenwateren en de aquacultuur. Het werkplan is een uitwerking van de Uitvoeringsovereenkomst en werkafspraken tussen het Ministerie van EZ en de Stichting Wageningen Research, onderdeel van Wageningen UR, voor diensten vanwege wettelijke taken op het terrein van visserijonderzoek voor de periode 2011-2015. In september 2015 is de Uitvoeringsovereenkomst voor WOT-05 met 1 jaar verlengd tot 31 december 2016. Voor 2017 wordt deze Uitvoeringsovereenkomst verlengd of vernieuwd. De Uitvoeringsovereenkomst en de bijbehorende werkafspraken vormen de basis voor de jaarlijkse werkplannen. Daarnaast zijn in deze overeenkomst afspraken gemaakt over de KennisBasis (KB-WOT) die specifiek aan dit programma is gekoppeld. KB-WOT is bedoeld voor het in stand houden en ontwikkelen van de specifieke kennisinfrastructuur die nodig is om het programma te kunnen uitvoeren. Voor de inzet van KB-WOT visserijonderzoek wordt jaarlijks een afzonderlijk werkplan gemaakt. In brede zin heeft de inhoud van het programma betrekking op de advisering van het visserijbeleid en het verzamelen van gegevens die daarvoor nodig zijn. Tevens wordt via de internationale organisaties meegewerkt aan de advisering voor het beheer van de visbestanden in internationale wateren.
Effectbeoordeling van het voorstel voor een nieuwe Europese Meststoffenverordening : analyse van de aanvoer van zware metalen de landbouwbodem en gevolgen voor vrije verhandeling van nationale meststoffen
Römkens, Paul ; Rietra, René ; Ehlert, Philip - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2766) - 99
kunstmeststoffen - wetgeving - dierlijke meststoffen - zware metalen - effecten - milieuwetgeving - europa - fertilizers - legislation - animal manures - heavy metals - effects - environmental legislation - europe
De Europese Commissie (COM) heeft een nieuw pakket voor de circulaire economie goedgekeurd om de overgang naar een circulaire economie in Europa te stimuleren. Oogmerk is om een stimulans en een versterking te geven aan het mondiale concurrentievermogen en duurzame economische groei en nieuwe werkgelegenheid te creëren. Het pakket stelt maatregelen voor die uitgewerkt zijn in een actieplan. Deze maatregelen sturen aan op een overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie. Tot uitvoering van het pakket heeft COM maatregelen aangewezen. Een van de maatregelen is een herziening van de Europese meststoffenverordening (CEP, 2016) om de erkenning van organische meststoffen en op afval gebaseerde meststoffen in een geharmoniseerde markt te vergemakkelijken Deze studie onderzoekt de effecten van dit voorstel en richt zich daarbij vooral op mogelijke consequenties van de door CEP 2016 voorgestelde criteria voor meststoffen, waaronder organische en anorganische reststoffen op de gewaskwaliteit en op de belasting van de bodem met contaminanten waaronder Cadmium (Cd), Chroom (Cr), Kwik (Hg), Nikkel (Ni), Lood (Pb), en Arseen (As) en micronutriënten Koper (Cu) en Zink (Zn). Daarnaast wordt via een generieke analyse in kaart gebracht of huidige nationale meststoffen kunnen voldoen aan de door de nieuwe Europese meststoffenverordening voorgestelde eisen voor waardegevende bestanddelen en contaminanten. Tevens is onderzocht of mest en producten van mestverwerking kunnen ressorteren onder de voorgestelde CEPbepalingen (2016). Ten slotte is onderzocht of de huidige afval- en reststromen die als co-vergistingsmateriaal toegelaten zijn, aangemerkt kunnen worden als bioafval conform Richtlijn 2008/98/EG.
Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet : versie 3.2
Commissie Deskundigen Meststoffenwet, - \ 2016
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 71) - 70
kunstmeststoffen - afval - wetgeving - protocollen - regelingen - bijproducten - fertilizers - wastes - legislation - protocols - regulations - byproducts
The Fertiliser Act regulates the trade in and use of fertilisers in the Netherlands. Only designated fertiliserscan be traded freely. In general, the Act prohibits the use of wastes and by-products as fertilisers, assecondary raw materials for fertiliser production or for the production, via co-digestion in a biogas productionplant, of digestate destined for use as fertiliser. However, a statutory provision has been adopted thatpermits the use of approved and designated wastes and by-products as fertilisers or as secondary rawmaterials for fertiliser or digestate production. Before wastes and by-products may be designated, they arereviewed to assess their fertilisation value and any environmental risks associated with these uses. Theassessment criteria and evaluation procedures are described in detail in a protocol. The protocol alsodescribes the administrative procedure and summarises the data needed for the review and assessment
Opname van struviet als categorie in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet : advies
Ehlert, P.A.I. ; Dijk, T.A. van; Oenema, O. - \ 2016
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 69) - 92
magnesiumammoniumfosfaat - kunstmeststoffen - wetgeving - afvalwater - fosfaten - besmetters - afvalwaterbehandelingsinstallaties - magnesium ammonium phosphate - fertilizers - legislation - waste water - phosphates - contaminants - waste water treatment plants
Only products, wastes and by-products designated by the Fertiliser Act can be freely traded as fertiliser in theNetherlands. Permitted fertilisers are listed in Regulation (EC) No 2003/2003 and wastes and by-products that canbe traded as fertiliser or as secondary raw material for fertiliser production are listed in Annex Aa of the implementingregulation of the Fertiliser Act. Wastes and by-products can be used as a fertiliser or a secondary raw materialif the criteria given in the Protocol for assessing the value and risks of waste used as fertiliser are met. Struvite is amagnesium ammonium phosphate (NH4MgPO4.6H2O) and is one of the forms in which phosphate can be recoveredfrom wastewater or process water. This origin means that struvite is classified as a waste, and as it is not listed inAnnex Aa the Fertiliser Act prohibits its use as a fertiliser. This publication reports on a study to formulate criteriafor lifting this waste status in accordance with the protocol. Depending on its quality, struvite acts as a fast-releaseor slow-release fertiliser. Due to the different techniques that are available for struvite formation, the differentwaste streams – municipal wastewater, effluent from manure processing, process water from the food manufacturingindustry – and different chemical polishing treatment processes, struvite can come in a range of qualities withdifferent concentrations of contaminants and may possibly contain pathogens. For the Ministry of Economic Affairs,the Scientific Committee on the Nutrient Management Policy has prepared an advice on including struvite in theFertiliser Act, with criteria. The study was based on literature research and consultation with stakeholders. Struviteis often co-precipitated with other phosphate minerals, such as phosphates of calcium, magnesium and iron, and anumber of these phosphates are present in struvite products. The advice covers this range of recovered phosphates
Een verkenning naar toepassing van drones in landbouw en natuur : drijfveren, kansen en consequenties
Wal, Tamme van der; Meijer, Marcel ; Rip, Frans I. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2742) - 49
drones - landbouw - natuur - innovaties - technologie - wetgeving - agriculture - nature - innovations - technology - legislation
Dit rapport is een nadere uitwerking van het rapport van WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie) uit begin 2015 naar het gebruik van drones. Deze uitwerking, gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, is gericht op de domeinen landbouw en natuur. Het rapport begint met een overzicht van de diverse aanduidingen voor drones. Daarnaast wordt de VITAAL-typologie voor drones gepresenteerd. Deze fungeert als raamwerk voor de beschouwing van zes in dit rapport onderscheiden aspecten van drones: Vlucht, Inzetbaarheid, Toepassing, Aansturing, Apparaat en Lading. In het tweede hoofdstuk zijn de VITAAL-aspecten in verband gebracht met al bestaande en mogelijke toekomstige inzet van civiele drones in landbouw en natuur. De maatschappelijke vraagstukken die drijfveren (kunnen) zijn voor de inzet van drones komen aan de orde in het derde hoofdstuk, waarbij ook de innovatieopgaven worden besproken die zijn afgeleid uit de maatschappelijke opgaven op het gebied van landbouw en natuur. Het rapport sluit af met de discussie, gevolgd door conclusies en aanbevelingen voor beleid en nader onderzoek. Deze liggen op het vlak van regeldruk, vergroeningsmaatregelen en verkenning van gevolgen van de inzet van drones in een Living Lab.
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek : jaarverslag 2015
Verver, S.W. - \ 2016
IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO rapport 16.003) - 97 p.
visserij - onderzoek - wetgeving - jaarverslagen - nederland - fisheries - research - legislation - annual reports - netherlands
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek : beknopte jaarrapportage 2015
Verver, S.W. - \ 2016
IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO rapport 16.004) - 34 p.
visserij - onderzoek - wetgeving - jaarverslagen - nederland - fisheries - research - legislation - annual reports - netherlands
Een overzicht van de benodigde vergunningen en regelgeving voor de start van een viskweekbedrijf
Abbink, W. - \ 2016
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C011/16) - 15 p.
vergunningen - visteelt - milieuwetgeving - wetgeving - overheid - kosten - permits - fish culture - environmental legislation - legislation - public authorities - costs
Het ministerie van EZ heeft IMARES Wageningen UR gevraagd om een overzicht te maken van de aanvraagprocedures voor benodigde vergunningen en bepalende regelgeving voor het opzetten van een viskweekbedrijf. In dit rapport zijn de procedures opgedeeld in de twee hoofdonderdelen Bouw en Milieu, en Dieren. De laatste jaren zijn met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, 2010) en de Waterwet (2009) tientallen wetten en regelgevingen samengevoegd en geïntegreerd. Dit heeft onder andere geleid tot de omgevingsvergunning, milieuvergunning en watervergunning, die van belang zijn bij het starten van een viskweekbedrijf. Via online modules kan gecontroleerd worden welke vergunningen of onderdelen van de vergunningen nodig zijn (de vergunningcheck), en de aanvraag van de benodigde vergunningen verloopt ook via een van deze modules. De aanvraag wordt automatisch naar de bevoegde lokale of regionale overheid gestuurd, die deze afhandelt. Door al deze maatregelen zijn de procedures om de verschillende benodigde vergunningen aan te vragen sterk versimpeld. De inhoudelijke wet- en regelgeving is hiermee echter niet versimpeld, en door de sterke digitalisatie is het moeilijk om gespecialiseerde ambtenaren rechtstreeks te benaderen. Op het gebied van de dieren zijn de vergunningen en de regelgeving veelal nationaal en/of Europees georganiseerd, en fungeert in de meeste gevallen de nVWA als centraal orgaan waarbij de regelgevingen kunnen worden bestudeerd en vergunningen moeten worden aangevraagd. De duur en de kosten voor het verkrijgen van de vergunningen zijn sterk afhankelijk van de precieze vergunningen of onderdelen van vergunningen die nodig zijn, en van de gemeente waar de vergunningen worden aangevraagd. Het invullen van de vergunningcheck is hierbij de belangrijkste leidraad. Ondernemers moeten rekening houden met een procedure tijd van zes maanden.
Critical ethical issues in USA animal production : executive summary
Hoste, R. ; Oosterkamp, E.B. - \ 2016
LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR VR2015-137) - 2 p.
animal welfare - animal ethics - animal husbandry - legislation - european union - usa - eu regulations - animal production - animal housing - dairy cattle - pigs - veal calves - beef cattle - broilers - dierenwelzijn - dierethiek - dierhouderij - wetgeving - europese unie - vs - eu regelingen - dierlijke productie - huisvesting, dieren - melkvee - varkens - vleeskalveren - vleesvee - vleeskuikens
In 2014, the non-governmental organisation Wakker Dier in the Netherlands criticised ING for financing animal farms outside the European Union (EU). The NGO expressed its concern that local regulation would not sufficiently guarantee animal welfare standards up to the level guaranteed under EU regulations. Early 2015, LEI Wageningen UR was requested to identify potential detrimental activities in the United States of America (USA) animal husbandry sector due to gaps between EU and USA legislation and local animal welfare standards applied in the USA. Activities covered by ING clients in the USA and thus in scope of this research involve pigs, layers, broilers, veal calves, dairy cows and beef cows. The aim of this report is to provide a qualified comparison of animal welfare standards in the USA and the EU and to identify animal welfare and other potential ethical issues within animal farming in the USA and to identify critical issues on which ING is advised to take a strategic position.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.