Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 48

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==wilde dieren
Check title to add to marked list
Introduction to Animal Behaviour
Savage, J.L. ; Snijders, L. ; Naguib, M. - \ 2016
Wageningen, The Netherlands : edX
animal welfare - wild animals - animal behaviour - dierenwelzijn - wilde dieren - diergedrag
Massive Open Online Course
Verslag evaluatiebijeenkomst "Onbedoelde Bijvangst in Beeld"
Strietman, W.J. ; Siemensma, M. - \ 2016
Wageningen Economic Research - 12 p.
dierenwelzijn - wilde dieren - diergezondheid - vis - animal welfare - wild animals - animal health - fish
Stand van zaken urgente otterknelpunten
Kuiters, A.T. ; Lammertsma, D.R. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 35 p.
dierenwelzijn - wilde dieren - otters - dassen (zoogdieren) - huisvesting, dieren - habitats - animal welfare - wild animals - badgers - animal housing
Effectiviteit wildschadepreventie : beoordelingsmethodiek en literatuurreview
Buij, R. ; Lammertsma, D.R. ; Melman, T.C.P. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2740) - 41 p.
schade - beweidingsschade - wilde dieren - methodologie - schadepreventie - damage - browsing damage - wild animals - methodology - loss prevention
Er is een methodiek opgesteld om studies naar middelen voor wildschadepreventie te kunnen beoordelen. De methodiek betreft enerzijds de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek en anderzijds de effectiviteit van de middelen. Naast effectiviteit van de middelen wordt ook aandacht geschonken aan aspecten als ontwikkelingsfase van het middel, aanschaf- en gebruikskosten, neveneffecten e.d. Aan de hand van deze methodiek is voor de tien belangrijkste schadesoorten in Nederland een literatuurreview gemaakt van onderzoeken naar de effectiviteit van verjagingsmiddelen. Wat betreft internationale literatuur hebben we ons beperkt tot peer-reviewed publicaties, voor Nederlands onderzoek is ook gekeken naar grijze literatuur.
Quickscan Contraceptie Hoefdieren
Lammertsma, D.R. ; Jansman, H.A.H. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-notitie ) - 18 p.
dierenwelzijn - wilde dieren - grote grazers - hoefdieren - huisvesting, dieren - diergezondheid - dierethiek - animal welfare - wild animals - large herbivores - ungulates - animal housing - animal health - animal ethics
Damherten in de Manteling van Walcheren en de kop van Schouwen : beheer van damhertpopulaties in relatie tot beheerdoelstellingen en welzijnsaspecten
Kuiters, A.T. ; Vries, Daisy de - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2723) - 43 p.
cervus - damherten - wildbeheer - natura 2000 - dierenwelzijn - zeeuwse eilanden - wilde dieren - wild - diergezondheid - fallow deer - wildlife management - animal welfare - wild animals - wildlife - animal health
In dit rapport is nagegaan of eerdere Alterra-rapporten (2001, 2005 en 2009) nog actueel zijn wat betreft de adviezen voor het beheer van damhertpopulaties in de Manteling van Walcheren en de Kop van Schouwen. Tevens is op verzoek van de provincie Zeeland verkend welke ontwikkelingen te verwachten zijn als niet langer wordt ingegrepen in de aantalsontwikkeling van beide damhertpopulaties. Daarbij wordt ingegaan op natuurlijke aantalsregulatie, ecologische draagkracht, welzijnsaspecten en beheer(s)baarheid van niet-gereguleerde damhertpopulaties. Te verwachten effecten van aantalstoename voor de realisatie van instandhoudingsdoelen van beide Natura 2000- gebieden worden beschreven op basis van ervaringen met damhertpopulaties elders.
Eerste Advies Bruinvisonderzoek (Bac-2016-01)
Meer, Jaap van der; Eijsackers, H.J.P. ; Haelters, Jan ; Bos, O.G. - \ 2016
IMARES Wageningen UR (rapport / Bac Bac-2016-01) - 15 p.
dierenwelzijn - wilde dieren - zeezoogdieren - invasie - bijvangst - waterverontreiniging - diergezondheid - mariene ecologie - animal welfare - wild animals - marine mammals - invasion - bycatch - water pollution - animal health - marine ecology
Fox scavenging mutilations on dead harbour porpoises (Phocoena phocoena)
IJsseldijk, L. ; Geelhoed, S.C.V. - \ 2016
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C036/16) - 38 p.
animal welfare - wild animals - phocoenidae - animal health - foxes - dierenwelzijn - wilde dieren - diergezondheid - vossen
Ecologische gevolgen van het stoppen met zwanendrift
Schotman, A.G.M. ; Melman, T.C.P. - \ 2016
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2682) - 29 p.
anatidae - zwanen - schade - wildbeheer - draagkracht - dierenwelzijn - populatie-ecologie - nederland - wilde dieren - diergezondheid - swans - damage - wildlife management - carrying capacity - animal welfare - population ecology - netherlands - wild animals - animal health
Het ministerie van EZ heeft Alterra gevraagd de gevolgen van het verbod op zwanendrift in beeld te brengen. Zwanendrift wordt hier gedefinieerd als het oogsten van jonge knobbelzwanen in het veld voor de handel in siervogels. Het beëindigen van zwanendrift heeft mogelijk gevolgen voor de populatieomvang, dierenwelzijn en wildschade. De populatie binnen het zwanendriftgebied wijkt in ontwikkeling niet af van de rest van Zuid-Holland & Utrecht en de rest van het land. Deze populatie lijkt met 3692 individuen en naar schatting 450–950 broedparen in overeenstemming met de geschatte draagkracht van het gebied: 267–900 paren. Er wordt bij beëindiging geen sterke toename van de populatie verwacht. Behalve aan afschot en legselbeheer is de huidige populatie sterk onderhevig aan natuurlijke regulatie door emigratie en immigratie. Lokale ingrepen hebben een beperkt effect. De knobbelzwaanschade in Zuid-Holland is nu € 2958 tot € 9365 per jaar. Het landelijke schadebedrag in 2015 was € 73.000. De schade in het zwanendriftgebied is niet uitzonderlijk groot. Aannemelijk is dat de wildbeheereenheden de schade onder controle kunnen houden. Ter voorkoming van de vestiging van groepen niet-territoriale vogels en uit het oogpunt van dierenwelzijn is het aan te bevelen daarbij territoriale broedparen met rust te laten, maar wel de eieren op één na onklaar te maken door prikken of dompelen in olie.
The feasibility of tagging harbour porpoises in Dutch waters
Scheidat, M. ; Bos, O.G. ; Geelhoed, S.C.V. - \ 2016
IMARES (Report / IMARES C009/16) - 28 p.
phocoena - phocoenidae - wild animals - telemetry - satellite surveys - animal behaviour - animal health - animal welfare - wilde dieren - telemetrie - satellietkarteringen - diergedrag - diergezondheid - dierenwelzijn
The tagging of harbour porpoise (Phocoena phocosena) with satellite-linked locators or time-depth recorders allows researchers to obtain data on the behaviour and ecology of this species. It is also a valuable tool to investigate the impact of human activities on individuals and a number of recent publications have highlighted that for porpoises in Dutch waters this knowledge is still scarce. However, tagging also impacts the animals. In this report we are providing: 1) an overview of the technical status and the different types of tags, 2) how tags have been used in other areas on porpoises, 3) how tags can be attached to porpoises, 4) how porpoises can be obtained for tagging, and 5) what the legal framework for tagging in the Netherlands is. Finally we discuss relevant research questions and their relationship with current and future projects in The Netherlands and propose suitable pilot studies that take the results of this review into account.
Populatiebeheer van wilde hoefdieren: nog niet goed op orde
Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Grift, E.A. van der - \ 2015
Vakblad Natuur Bos Landschap (2015)december. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 29.
wilde dieren - wildbescherming - wildbeheer - hoefdieren - regionaal beleid - populatiedichtheid - populatie-ecologie - bevolkingsspreiding - habitats - wild animals - wildlife conservation - wildlife management - ungulates - regional policy - population density - population ecology - population distribution
In de afgelopen vijftig jaar groeide in grote delen van Europa, inclusief Nederland, zowel de aantallen als de verspreiding van ree, wild zwijn, damhert en edelhert. Verklaringen hiervoor zijn een betere bescherming en beheer, ontsnappingen, spontane (her)kolonisatie van leefgebieden in combinatie met (her) introducties, verbetering van connectiviteit, mildere winters en een verhoogd voedselaanbod. Tot voor kort werd de verspreiding van wild zwijn en edelhert in Nederland gehinderd door rijksbeleid: de soorten mogen alleen op de Veluwe, de Oostvaardersplassen en Nationaal park De Meinweg leven. Inmiddels zijn de provincies verantwoordelijk voor het faunabeleid en de kans is groot is dat wilde hoefdieren in de nabije toekomst verder zullen toenemen.
Tularemie in Nederland, terug van weggeweest?
Koene, M.G.J. ; Rijks, J. ; Maas, M. ; Rosa, M. de; Broens, E.M. ; Vellema, P. ; Engelsma, M.Y. ; Pijnacker, R. ; Fanoy, E. ; Notermans, D.W. ; Tas, P. van de; Giessen, J. van der; Gröne, A. ; Roest, H.I.J. - \ 2015
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 140 (2015)8. - ISSN 0040-7453 - p. 23 - 27.
dierenwelzijn - diergezondheid - wilde dieren - animal welfare - animal health - wild animals
Tularemie is een zoönose veroorzaakt door de
bacterie Francisella tularensis. Veel diersoorten
kunnen besmet raken, al bestaan er grote verschillen
in gevoeligheid. Haasachtigen en knaagdieren
zijn erg bevattelijk voor de infectie. Tussen
1953 en 2011 zijn geen Nederlandse gevallen
gediagnosticeerd, maar nadien zijn bij zowel
hazen als mensen meerdere incidentele besmettingen
aangetoond. Begin 2015 is tularemie vastgesteld
bij meerdere dood aangetroffen hazen in
de omgeving van Akkrum in Friesland. Bovendien
werd in deze omgeving melding gemaakt
van een hogere sterfte onder hazen dan gebruikelijk.
Voor Nederland is dit een uitzonderlijke
situatie. Dit artikel gaat dieper in op de ziekte
en mogelijke risico’s voor dieren
Bruinvis volgt spiering naar westerschelde
Ramaker, R. ; Leopold, M.F. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)8. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
phocoenidae - milieubeleid - westerschelde - habitats - habitatgeschiktheid - osmerus - rivieren - wilde dieren - populatie-ecologie - environmental policy - western scheldt - habitat suitability - rivers - wild animals - population ecology
In de Westerschelde zwemmen voor het eerst in decennia weer bruinvissen. De dieren jagen op de eveneens teruggekeerde trekvis spiering. Het is een succesverhaal van het Nederlands milieubeleid, zegt Mardik Leopold, onderzoeker van Imares Wageningen UR, die vandaag promoveert op onderzoek naar het eetgedrag van bruinvissen.
Monitoring the effect of cat removal on reproductive success in Red-billed Tropicbird colonies on Saba, 2013 - 2014: first season of results
Terpstra, M. ; Woude, E. van der; Wulf, K. ; Rijn, J. van; Debrot, A.O. - \ 2015
Den Helder : IMARES (Report / IMARES C103/15) - 32
animal welfare - wild animals - birds - cats - animal health - saba - feral cats - dierenwelzijn - wilde dieren - vogels - katten - diergezondheid - verwilderde katten
One of the most deleterious invasive introduced predators worldwide is the domestic cat which has been found responsible for many island extinctions worldwide. Cats can live off both natural prey and garbage and can be a particularly serious threat to ground-nesting bird populations. Saba is an important location for the Red-billed Tropicbird, Phaethon aethereus and feral cats are thought to be the main reason for the low breeding success in the southern coastal colonies of this bird. To make proper decisions in invasive predator management, information is needed on the effects of cat removal on the tropicbird breeding success and the possible resulting increase in egg predation by rats in the case of any “mesopredator release effects”. In this study researchers collected the first season of data needed to assess the effect of cat removal on the breeding success of the tropicbird on Saba.
Over het welzijn van in zee gevangen vis
Jonge, F.H. de; Boon, N. ; Brauner, M. ; Dakriet, N. ; Kumar Ghosh, A. ; Jansen, J. ; Hamoen, J. ; Kok, J. de; Hürlimann, R. ; Laan, R. ; Marbus, S. ; Merema, P. ; Pijcke, N. ; Rooijen, K. van; Stolwijk, D. ; Vissia, S. ; Vrijenhoek, M. ; Willemsma, A. ; Zaalberg, R. ; Zagenia, F. - \ 2015
Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 322) - 57
dierenwelzijn - vis - wilde dieren - diergezondheid - visserij - zeevisserij - vismethoden - animal welfare - fish - wild animals - animal health - fisheries - marine fisheries - fishing methods
De Stichting Vissenbescherming heeft de hulp van de wetenschapswinkel van Wageningen UR ingeroepen. Zij vraagt haar te ondersteunen met onderzoek dat een stap voorwaarts kan betekenen op weg naar een vissenwelzijnskeurmerk voor in het wild gevangen (zee)vis. In totaal 19 studenten (3 studententeams en 2 masterstudenten) deden voor de wetenschapswinkel (literatuur)onderzoek naar a) welzijn van vissen (met name platvis) in relatie tot de visserij en b) maatschappelijke agendering op het gebied van vissenwelzijn. Op grond van een literatuurstudie wordt geconcludeerd dat steeds meer wetenschappelijke argumenten erop wijzen dat ook vissen pijn lijden en emoties kunnen ervaren. Voor diegenen die deze argumenten in twijfel trekken wordt door Elder bepleit het “voorzorgsprincipe” te hanteren, waarbij ernaar gestreefd wordt het risico op pijn en leed bij vissen zoveel mogelijk te voorkomen.
VisRisc - risicoschatting medegebruik visserij in windparken
Rockmann, C. ; Lelij, A.C. van der; Duren, L. van; Steenbergen, J. - \ 2015
Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C138/15A) - 46
dierenwelzijn - wilde dieren - visserij - diergezondheid - animal welfare - wild animals - fisheries - animal health
Dit rapport omvat een eerste verkenning op basis van expert judgement naar mogelijke risico’s van het gebruik van passieve visserij in windparken en van mogelijk te nemen mitigerende maatregelen om de verkende risico’s te voorkomen. De verkenning is gedaan in opdracht van de Ministeries I&M en EZ en behandeld de mogelijke risico’s voor: 1. kabels, turbines en fundament; 2. duikers; 3. aantrekking van grote hoeveelheden vogels binnen windparken, m.n. mantelmeeuwen en zilvermeeuwen; 4. aantrekking van zeezoogdieren.
Roaming livestock distribution, densities and population estimates for St. Eustatius, 2013
Debrot, A.O. ; Hazenbosch, J.C.J. ; Piontek, S. ; Kraft, C. ; Belle, J. van; Strijkstra, A. - \ 2015
Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C088/15) - 27
sint eustatius - vee - wilde dieren - populatiedichtheid - herkauwers - erosie - caribische eilanden - milieuafbraak - livestock - wild animals - population density - ruminants - erosion - caribbean islands - environmental degradation
The problem of roaming livestock is a major impediment to agricultural development and nature conservation on St. Eustatius, as it also typically is on other islands in the region. In support of a government-led culling program, we here conducted a baseline study of livestock abundance and distribution on the island in the final quarter of 2013.
Welzijn en bedwelmen van krabben en kreeften : een literatuurstudie
Vis, J.W. van de; Gerritzen, M.A. ; Flik, G. ; Goudswaard, P.C. - \ 2015
IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C099/15) - 20
dierenwelzijn - krabben (schaaldieren) - homarus gammarus - bedwelmen - decapoda - doden van dieren - wilde dieren - diergezondheid - animal welfare - crabs - stunning - killing of animals - wild animals - animal health
Er is niet voldoende bekend over de mogelijkheden voor het vaststellen van bewustzijn en bewusteloosheid tijdens verdoven van krabben en kreeften. In dit oriënterend literatuuronderzoek geven we een overzicht van hetgeen bekend is over het welzijn en het bedwelmen van krabben en kreeften.
The status of the American mink (Neovison vison) in the Netherlands
Dekker, J.J.A. ; Hofmeester, T.R. - \ 2014
Lutra 57 (2014)1. - ISSN 0024-7634 - p. 5 - 15.
fauna - martes - nerts - wilde dieren - populatie-ecologie - nederland - mink - wild animals - population ecology - netherlands
The American mink (Neovison vison) is a north American mustelid that has been farmed for its fur in Europe since the 1920s. It has been feral in the Netherlands since 1958. This paper discusses its distribution, diet, the indications for reproduction, and whether feral animals are born in the wild or are escapees. The American mink mostly occurs in areas where many mink are kept in farms. The largest distance between an observation and the nearest farm was 45 km. Sixteen animals caught by muskrat control officers were dissected. The stomach content of the 16 animals revealed a diet of amphibians, birds and small mammals. The dissections gave no clues about reproduction: one of three males was sexually active, but none of the 13 females showed placental scars, a thickened uterus or signs of lactation. Only one observation of reproduction in the wild was received. Isotope analyses of teeth and nails indicate that the animals generally only stay feral for a short period of time before being caught. The ratios of carbon and nitrogen isotopes of the wild caught animals were very close to the isotope ratios of ten reference animals from a fur farm, except for one adult female, whose teeth isotope values were different from the farm animals and as such she seems to have remained in the wild for longer and was possibly born in the wild. In general however most animals are caught shortly after escaping and only remain in the wild for a short period of time. It seems that feral mink stem from constant escapes and that muskrat control removes these feral animals. Thus, the existence or development of a feral population in the Netherlands is unlikely, especially since it is planned to phase out mink farming by 2024.
Welfare of sea lions in travelling circuses
Hopster, H. ; Jong, I.C. de - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 770) - 92
dierenwelzijn - wilde dieren - vertier - circusdieren - zeeleeuwen - onderzoek - huisvesting, dieren - diergezondheid - diervoeding - opleiding - circussen - animal welfare - wild animals - entertainment - circus animals - sealions - research - animal housing - animal health - animal nutrition - training - circuses
This report describes the scientific literature and expert views concerning the welfare of sea lions in travelling circuses with respect to Dutch animal welfare policy making.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.