Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 44

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==wildpassages
Check title to add to marked list
Ontsnipperingsplan N525 : advies voor het ontwerp en de positionering van een faunapassage
Grift, E.A. van der - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2823) - 49
bosfragmentatie - habitatfragmentatie - het gooi - vechtstreek - wildpassages - natuurreservaten - fauna - wildbeheer - forest fragmentation - habitat fragmentation - wildlife passages - nature reserves - wildlife management
De Hilversumseweg (N525), een provinciale weg tussen Hilversum en Laren, vormt een barrière tussen enkele grote bos- en heideterreinen in het centrale deel van het Gooi. Dit betreft aan de noordzijde van de weg de Bussummer- en Westerheide en aan de zuidzijde de Zuiderheide en het Laarder Wasmeer. In het programma Gooi en Vechtstreek van de provincie Noord-Holland is voorzien in het opstellen van een plan van aanpak voor ‘ontsnippering’ van deze verkeersweg. Een natuurverbinding bij de N525 moet het mogelijk maken dat diersoorten vrijelijk tussen de natuurgebieden aan weerszijden van de weg kunnen bewegen zonder het risico te lopen om te worden aangereden. In dit kader verkent de provincie Noord-Holland momenteel, in samenspraak met de gemeenten Hilversum en Laren en het Goois Natuurreservaat, nut en noodzaak van faunamaatregelen bij de N525. Het doel van onderhavig onderzoek is om het waarom, wat en waar van ontsnippering van de N525 te onderzoeken.
Natuurbrug Laarderhoogt en woningbouw op Crailo-Zuid : programma van eisen voor woningbouw nabij de Natuurbrug vanuit ecologisch perspectief
Grift, E.A. van der; Lammerstma, D.R. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2799) - 31
habitatfragmentatie - natuur - kwaliteit - ecologische verstoring - woningbouw - habitatverbindingszones - wildpassages - noord-holland - habitat fragmentation - nature - quality - ecological disturbance - house building - habitat corridors - wildlife passages
Mitigerende maatregelen voor de otter in de Vechtplassen : advies voor ontsnipperende maatregelen bij de Vreelandseweg en Bloklaan
Grift, E.A. van der; Jansman, H.A.H. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2697) - 41 p.
otters - lutra - wildpassages - monitoring - wildbescherming - maatregelen - wildbeheer - martes martes - noord-holland - wildlife passages - wildlife conservation - measures - wildlife management
Beheer en onderhoud van paddenvoorzieningen
Ottburg, F.G.W.A. - \ 2015
Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)114. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
amphibia - bedrijventerreinen - stilstaand water - wildpassages - natuurbeheer - veluwe - business parks - standing water - wildlife passages - nature management
Faunavoorzieningen aanleggen is vaak een hele klus. Helaas is met de aanleg nog niet gegarandeerd dat bijvoorbeeld padden en kikkers een veilige oversteek hebben bij een weg. Daarom is het goed om bij de aanleg meteen ook al een beheer- en onderhoudsplan te maken. Relatief eenvoudige voorzieningen voor padden en kikkers, zullen zonder onderhoud namelijk binnen enkele jaren nutteloos blijken.
Tunnels for toads = Hoe effectief zijn paddentunnels?
Ottburg, F.G.W.A. ; Grift, E.A. van der - \ 2015
Alterra, Wageningen-UR
padden - universitair onderzoek - migratie - habitatverbindingszones - monitoring - efficiëntie - diergedrag - wildpassages - toads - university research - migration - habitat corridors - efficiency - animal behaviour - wildlife passages
Het aanleggen van paddentunnels onder een weg helpt padden bij het oversteken van anders dodelijke wegen. Maar als je wilt weten hoe effectief ze zijn, moet je niet alleen kijken hoeveel dieren de tunnels gebruiken, maar ook hoeveel dieren dat niet doen. Fabrice Ottburg en Edgar van der Grift leggen het belang van hun onderzoek uit in een filmpje.
OnderhoudsPad : beheer en onderhoud van mitigerende maatregelen voor de gewone pad (Bufo bufo) aan de Horalaan en in het Horapark in de gemeente Ede
Ottburg, F.G.W.A. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2627) - 31
amphibia - bedrijventerreinen - stilstaand water - wildpassages - natuurbeheer - veluwe - business parks - standing water - wildlife passages - nature management
Voor de herontwikkeling van het voormalige bedrijventerrein ENKA tot een nieuwbouwlocatie hebben Grondbank Bennekomseweg Ede CV en de gemeente Ede mitigerende- en compenserende maatregelen genomen voor de aanwezige paddenpopulatie. Zo zijn er paddentunnels, paddenschermen en paddenpoelen aangelegd om ook in de toekomst de paddenpopulatie duurzaam te kunnen laten voortbestaan. De gemeente Ede neemt het beheer en onderhoud van de genomen maatregelen voor haar rekening. In dit rapport een beheer- en onderhoudsplan voor het gebied.
Natuurbrug Laarderhoogt en oefencentrum Crailo : ecologische toetsing van plannen voor een oefencentrum voor brandbestrijding nabij de natuurbrug
Grift, E.A. van der; Lammertsma, D.R. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2553) - 41
brandbestrijding - oefening - ecologische verstoring - wildpassages - natuurgebieden - het gooi - noord-holland - fire fighting - practice - ecological disturbance - wildlife passages - natural areas
In opdracht van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is onderzocht wat de aanleg van een oefencentrum voor brandbestrijding op het voormalige AZC-terrein nabij rijksweg A1 betekent voor het ecologisch functioneren van de hier geplande natuurverbinding met Natuurbrug Laarderhoogt. Er is ook onderzocht welke maatregelen eventuele negatieve effecten op het functioneren van het ecoduct kunnen mitigeren dan wel opheffen.
Ontsnippering Hart van de Veluwe: de relatie met het Nationale Park De Hoge Veluwe
Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. ; Leidekker, J. ; Ouden, J. den; Liefting, Y. ; Jansen, P.A. - \ 2014
De Levende Natuur 115 (2014)6. - ISSN 0024-1520 - p. 268 - 272.
wildbeheer - nationale parken - fauna - wildpassages - veluwe - wildlife management - national parks - wildlife passages
Het 5400 ha grote Nationale Park De Hoge Veluwe is al bijna 100 jaar omgeven met een grofwildraster. In 2013 is dit raster open gemaakt voor wilde hoefdieren, als uitwerking van het streven naar ontsnippering van de Veluwe door de Provincie Gelderland. Hier beschrijven we een monitoringsprogramma, waarmee we de gevolgen voor wilde hoefdieren en het beheer daarvan willen meten.
Ontsnipperingsplan Naardermeer : advies voor faunapassages bij de spoorlijn
Grift, E.A. van der; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2521) - 56
habitatfragmentatie - wildpassages - landschap - spoorwegen - ecologische hoofdstructuur - habitatverbindingszones - infrastructuur - noord-holland - habitat fragmentation - wildlife passages - landscape - railways - ecological network - habitat corridors - infrastructure
In opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten is onderzocht wat de beste manier is om de versnipperingseffecten van de spoorlijn Weesp-Hilversum in het Naardermeer op te heffen. Het onderzoek geeft antwoord op de vragen: (1) Waarom is ‘ontsnippering’ van het Naardermeer nodig? (2) Wat zijn de doelsoorten en doelen voor de ontsnippering van het Naardermeer? (3) Kennen de doelsoorten verschillende prioriteiten en is er op basis hiervan een ranking aan te brengen van de doelsoorten? (4) Welke eisen stellen de doelsoorten aan het ontwerp en de dichtheid van faunapassages? (5) Op welke locaties binnen het Naardermeer is een faunapassage gewenst? (6) Welk ontwerp wordt voor deze faunapassages aanbevolen per locatie? (7) Wat is de verwachte functionaliteit van de faunapassages? Het resultaat van het onderzoek is een concreet ontsnipperingsplan voor de spoorlijn in het Naardermeer, inclusief een pakket van eisen voor de aanbevolen faunapassages
Ecologische verbinding De Groene Schakel en HOV Huizen-Hilversum : toetsing effecten HOV en advies voor mitigatie
Grift, E.A. van der - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2459) - 45
ecologische hoofdstructuur - habitatverbindingszones - habitatfragmentatie - wildpassages - migratie - infrastructuur - fauna - het gooi - noord-holland - ecological network - habitat corridors - habitat fragmentation - wildlife passages - migration - infrastructure
In opdracht van de provincie Noord-Holland is beoordeeld welke ontwerpvariant voor de HOV Huizen- Hilversum – inclusief aanpassingen aan de Weg over Anna’s Hoeve die daarmee samenhangen – de meeste kansen biedt aan de ontwikkeling van natuurverbinding De Groene Schakel. Daarnaast is onderzocht wat de ecologische functionaliteit zal zijn van de ecologische voorkeursvariant en hoe de andere ontwerpvarianten van deze ontwerpvariant verschillen wat betreft ecologische functionaliteit. Er zijn aanbevelingen gedaan voor aanvullende maatregelen die het ecologisch functioneren van De Groene Schakel kunnen optimaliseren.
HOV Huizen-Hilversum en natuurbrug Anna's Hoeve : effectbeschrijving en advies voor mitigatie
Grift, E.A. van der - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2458) - 29
ecologische hoofdstructuur - habitatverbindingszones - wildpassages - habitatfragmentatie - fauna - infrastructuur - het gooi - utrechtse heuvelrug - ecological network - habitat corridors - wildlife passages - habitat fragmentation - infrastructure
In opdracht van de provincie Noord-Holland zijn de effecten geschat van de geplande HOV Huizen- Hilversum, die in de vorm van een busbaan wordt uitgevoerd, op het ecologisch functioneren van Natuurbrug Anna’s Hoeve. Deze natuurbrug maakt deel uit van natuurverbinding De Groene Schakel en moet de natuurgebieden op de Heuvelrug en die in het Gooi met elkaar verbinden. Er is een programma van eisen voor de HOV opgesteld, gericht op het zo optimaal mogelijk functioneren van het ecoduct. Er is een advies voor mitigerende maatregelen uitgewerkt om verstoring door licht, geluid, voertuigen en mensen op het ecoduct te minimaliseren. Dit advies richt zich niet alleen op de geplande HOV, maar ook op de verstoringseffecten van de bestaande infrastructuur rond het ecoduct. Tenslotte zijn twee ontwerpvarianten voor de HOV - Fly-over Oostelijk en Fly-over Westelijk - beoordeeld vanuit ecologisch perspectief
Natuurbrug Laarderhoogt : ecologische toetsing van plannen voor een Nationaal Tenniscentrum en crematorium nabij de natuurbrug
Grift, E.A. van der; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2446) - 42
fauna - wildpassages - heidegebieden - migratie - ecologische verstoring - tennis - ecologische hoofdstructuur - nadelige gevolgen - openluchtrecreatie - plaatselijke planning - het gooi - noord-holland - wildlife passages - heathlands - migration - ecological disturbance - ecological network - adverse effects - outdoor recreation - local planning
In opdracht van de provincie Noord-Holland is onderzocht wat de aanleg van een Nationaal Tennis Centrum en een crematorium op het voormalige AZC-terrein nabij rijksweg A1 betekent voor het ecologisch functioneren van de hier geplande Natuurbrug Laarderhoogt. Er is ook onderzocht welke maatregelen eventuele negatieve effecten op het functioneren van het ecoduct kunnen mitigeren dan wel opheffen. Deze natuurbrug is net ten oosten van Bussum gepland en zal hier zowel de rijksweg A1 als de ten noorden daarvan gelegen Naarderstraat overspannen. Deze verbindingszone heeft als doel de natuurgebieden ten zuiden van de rijksweg (o.a. Bussummerheide, Westerheide, Zuiderheide) te verbinden met die ten noorden van de rijksweg (o.a. Blaricummerheide, Tafelbergheide)
HALT! niet functionerende faunavoorzieningen in beeld
Borkent, I. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Woersem, I. van - \ 2013
Vakblad Natuur Bos Landschap 10 (2013)2. - ISSN 1572-7610 - p. 22 - 28.
fauna - migratie - wildpassages - natuurbeheer - evaluatie - migration - wildlife passages - nature management - evaluation
Veel bestaande faunavoorzieningen in Nederland, zoals dassentunnels, looprichels, amfibieschermen en rasters, functioneren niet naar behoren en dat is een kwestie van slordigheden, verwaarlozing en ontwerpfouten. Desinteresse bij beheerders en gedeelde, onduidelijke verantwoordelijkheden zijn daar mede schuldig aan. Er worden zo veel kosten gemaakt zonder dat er opbrengsten tegenover staan. In deze fotorapportage wordt een overzicht gegeven van voorbeelden daarvan. Wie de schoen past trekke hem aan. En dan hebben we het nog niet eens over niet aangelegde, maar wel verplichte voorzieningen.
Andere mogelijkheden voor het Besluit beheer Haringvlietsluizen: een verkennende studie naar verbetering van de vismigratie tussen de Noordzee en het Rijn- en Maasstroomgebied bij het intrekken van het Kierbesluit
Wit, J.A.W. ; Chamuleau, T.P.M. ; Winter, H.V. ; Breukelaar, A.W. ; Beijk, V.A.W. ; Goes, R. - \ 2011
[Den Haag] : Rijkswaterstaat - 82
sluizen - vismigratie - wildpassages - haringvliet - sluices - fish migration - wildlife passages
Naar aanleiding van het kabinetsvoornemen om het Kierbesluit in te trekken heeft Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om te verkennen welke andere mogelijkheden er zijn om alsnog te voldoen aan de internationale afspraken over vismigratie. Ondanks het brede zoekgebied en de maatregelen die zijn onderzocht, is tijdens de expertbijeenkomst geen van de routes buiten het Haringvliet, vanuit populatieperspectief van met name de zalm en (in mindere mate) de zeeforel, voldoende sterk gebleken. Het merendeel (tweederde van de jonge zalm) migreert momenteel via het Haringvliet naar de Noordzee
Natuurbrug Oss : advies positionering, ontwerp en landschappelijke inpassing
Grift, E.A. van der; Sluis, T. van der; Snep, R.P.H. ; Jaarsma, C.F. ; Vries, J.R. de; Boers, J. ; Kruit, J. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2138)
wildpassages - infrastructuur - landgebruiksplanning - verkeer - noord-brabant - wildlife passages - infrastructure - land use planning - traffic
In het kader van de reconstructie van de N329 heeft de gemeente Oss gevraagd of een gecombineerde natuurbrug en verkeersviaduct op één kunstwerk vanuit ecologisch oogpunt mogelijk is. Er zijn 32 doelsoorten voor de natuurbrug geïdentificeerd: 21 soorten zoogdieren, 1 soort reptiel, 9 soorten amfibieën en 1 soort dagvlinder. Onderzoek in Nederland heeft aangetoond dat recreatief medegebruik van een ecoduct voor veel algemeen voorkomende soorten geen of slechts een beperkt effect heeft. In het buitenland blijken de meeste ecoducten met een verkeersweg (met lage verkeersintensiteit) door fauna te worden gebruikt. De optimale locatie voor Natuurbrug Oss is vastgesteld op basis van zowel ecologische als verkeerskundige ontwerpuitgangspunten. De natuurbrug omvat een verkeerszone, een overgangszone en een natuurzone. In de optimale variant is de breedte van het kunstwerk 57 m, in de minimale variant 36 m. De natuurzone moet voldoende ruimte en een geschikt biotoop bieden aan alle doelsoorten. Het ontwikkelen van een heidecorridor over het ecoduct moet samengaan met biotoopontwikkeling in het omliggend gebied. Voor (middel)grote zoogdiersoorten als Boommarter, Das en Steenmarter is het leefgebied aan de westzijde van de N329 klein. Alleen bij voldoende uitwisseling met andere gebieden wordt het duurzaam voorkomen van deze soorten in de Groene Geledingszone mogelijk. De Groene Geledingszone is dusdanig smal dat het zaak is verstoringen aan de randen zoveel mogelijk te beperken. Vooral licht is hier een probleem. Het beplanten van de noord- en zuidrand van het gebied (bomen met ondergroei) is wellicht noodzakelijk. Verder zal extensief agrarisch gebruik aantrekkelijk zijn voor veel van de doelsoorten. We concluderen dat een combinatie van een natuurbrug met verkeersbrug mogelijk is en voldoende kan functioneren. Ecologisch en verkeerskundig gezien is een gescheiden oplossing echter altijd te prefereren.
Advies ontsnippering Merwedezone voor bever en otter
Grift, E.A. van der; Dirksen, J. ; Eupen, M. van; Jansman, H.A.H. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2146) - 56
lutra lutra - castor - wildpassages - habitatverbindingszones - ecologische hoofdstructuur - habitatfragmentatie - zuid-holland - biesbosch - wildlife passages - habitat corridors - ecological network - habitat fragmentation
In opdracht van de provincie Zuid-Holland is onderzocht op welke plek het beste een ecologische verbinding voor Bever en Otter tussen Biesbosch en Alblasserwaard kan worden gerealiseerd. Deze verbinding maakt deel uit van de plannen voor een ‘Groene Ruggengraat’ tussen Biesbosch en Gooimeer. De studie geeft richtlijnen voor het ontwerp en de inrichting van de ecologische verbinding en de benodigde faunapassages bij kruisende infrastructuur. Tevens zijn de kosten van alle benodigde maatregelen globaal in beeld gebracht.
Richtlijnen voor het meten van het gebruik van faunapassages
Grift, E.A. van der - \ 2010
MJPO - 14
wildpassages - migratie - fauna - monitoring - wildlife passages - migration
Faunapassages zijn een veelgebruikt middel om de barrièrewerking van wegen en spoorwegen op te heffen en het aantal aanrijdingen met dieren te beperken. De vraag is nu: Hoe komen we te weten of deze voorzieningen werken?
Recreatief medegebruik van ecoducten : effecten op het functioneren als faunapassage
Grift, E.A. van der; Dirksen, J. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Pouwels, R. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2097) - 130
wildpassages - meervoudig landgebruik - landinrichting - openluchtrecreatie - landschap - kwaliteit - wildlife passages - multiple land use - land development - outdoor recreation - landscape - quality
In opdracht van het ministerie van LNV is door Alterra onderzoek gedaan naar de effecten van recreatief medegebruik van ecoducten op het ecologisch functioneren van deze ontsnipperende maatregelen. Het onderzoek laat zien dat recreatief medegebruik van een ecoduct voor veel algemeen voorkomende soorten niet leidt tot onverwacht lage gebruiksfrequenties en geen of slechts een beperkt effect heeft op het tijdstip en de manier waarop de ecoducten worden gebruikt, mits het ecoduct voldoende breed is en het ecoduct zorgvuldig is ingericht. Op basis van het onderzoek (aan natuurbrug Crailoo en Slabroek) zijn richtlijnen geformuleerd voor de besluitvorming over het al dan niet openstellen van ecoducten voor recreanten. Tevens zijn richtlijnen opgesteld waaraan het ontwerp en de inrichting van een ecoduct minimaal moet voldoen om recreatief medegebruik mogelijk te maken. Het onderzoek signaleert kennisleemten en doet aanbevelingen voor verder onderzoek.
Natuurbrug Zanderij Crailoo: verbinding voor mens en dier
Grift, E.A. van der; Ottburg, F.G.W.A. ; Landsmeer, D. ; Hulzing, P. - \ 2010
Vakblad Natuur Bos Landschap 7 (2010)1. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 29.
fauna - migratie - monitoring - projecten - wildpassages - het gooi - migration - projects - wildlife passages
Met een lengte van achthonderd meter is natuurbrug Zanderij Crailoo het langste ecoduct ter wereld. Daarnaast is de natuurbrug de eerste in ons land die ook voor recreanten is opengesteld. Een monitoringprogramma is gestart om het functioneren van de faunapassage na te gaan. Welke soorten maken gebruik van de passage en welke niet. Hoe frequent is het gebruik. Zijn er aanpassingen in de inrichting nodig om het gebruik te optimaliseren. Een bijdrage vanuit Alterra en het Goois Natuurreservaat
Ecologische corridor De Groene Schakel en HOV-verbinding op Anna's Hoeve : advies voorkeurstracé en ontsnipperende maatregelen bij infrastructuur
Grift, E.A. van der - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1868)
wildpassages - ecologische hoofdstructuur - infrastructuur - wegen - spoorwegen - het gooi - utrechtse heuvelrug - wildlife passages - ecological network - infrastructure - roads - railways
In opdracht van Bureau Bosch Slabbers is het voorkeurstracé voor ecologische corridor De Groene Schakel over natuur- en recreatieterrein Anna’s Hoeve onderzocht, waarbij twee varianten voor de aanleg van een Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV) verbinding tussen Hilversum en Huizen in dit gebied in aanmerking zijn genomen. Tevens zijn aanvullende maatregelen binnen het voorkeurstracé voor de ecologische corridor geïnventariseerd die het functioneren van de natuurverbinding kunnen optimaliseren.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.