Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 80

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==zand
Check title to add to marked list
Effect van organische stofbeheer op opbrengst, bodemkwaliteit en stikstofverliezen op een zuidelijke zandgrond
Haan, J.J. de; Wesselink, M. ; Dijk, W. van; Verstegen, H.A.G. ; Geel, W.C.A. van; Berg, W. van den - \ 2018
organische stof - stikstofuitspoeling - gewasopbrengsten - bodemvruchtbaarheid - akkerbouw - vollegrondsgroenten - zand - mest - bedrijfssysteemonderzoek
In het bedrijfssysteemonderzoek Bodemkwaliteit op zand op WUR-proeflocatie Vredepeel worden twee gangbare bedrijfssystemen met elkaar vergeleken gedurende de periode 2011-2016: één systeem met een gebruikelijke organische stofaanvoer met gebruik van drijfmest (STANDAARD) en één systeem met een lage organische stofaanvoer met gebruik van meststoffen zonder of met een laag gehalte organische stof (LAAG). Systeem LAAG heeft een 5% lagere totale droge stofproductie (p<0,05) en een lager risico op stikstofuitspoeling. De nitraatconcentraties in het grondwater (n.s.), de N-min voorraden in de bodem in het najaar (p<0,1), en het stikstofoverschot (n.s.) zijn in LAAG in alle gevallen lager dan STANDAARD. In beide systemen ligt de nitraatconcentratie in het grondwater boven de norm in de Europese nitraatrichtlijn (50 mg/l). Het organisch stofgehalte in LAAG is 0,4%-punt lager dan STANDAARD (p<0,01). Andere bodemparameters zijn in de loop van de tijd van de proef niet veranderd. Er kon geen duidelijk verband afgeleid worden tussen de aanvoer van organische stof en lachgasemissies. Aanvoer van extra organische stof in de vorm van compost in zowel LAAG als STANDAARD leidt tot hogere opbrengsten (n.s.), met name in systeem LAAG, maar geen verhoging van de uitspoeling. De opbrengsten in STANDAARD liggen gemiddeld 15% lager dan de praktijkopbrengsten op de proeflocatie, mogelijk veroorzaakt door de strikte bemestingsstrategie sinds de start van het bedrijfssystemenonderzoek in 1988. Met de indicaties voor lagere stikstofverliezen, hoewel nog steeds boven de nitraatnorm, bij een lagere aanvoer van organische stof, maar tegelijkertijd lagere opbrengsten geeft dit onderzoek een dilemma weer tussen een belangrijk milieuaspect en de economie van het boerenbedrijf.
Building with Nature pilot Zandmotor Friese IJsselmeerkust : hoe effectief is de zandmotor als ecodynamische strategie voor het versterken van de Friese IJsselmeerkust
Wiersma, A.P. ; Hattum, T. van; Lange, H.J. de; Slobbe, E.J.J. van - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2706) - ISBN 9789462578357 - 150 p.
coastal management - coastal areas - sand - lake ijssel - netherlands - sand suppletion - kustbeheer - kustgebieden - zand - ijsselmeer - nederland - zandsuppletie
Dit rapport beschrijft de resultaten van de monitoring van de Building with Nature pilot langs de Friese IJsselmeerkust in de periode 2011 t/m 2015. De monitoring van de experimenten met zandmotors bij Workum en Oudemirdum is gericht op het begrijpen van het gedrag van de zandmotor, de effecten op de kust en op de ecologie. De monitoring loopt door tot en met 2017, dit rapport is dan ook te beschouwen als een tussenstand. Omdat er in 2016 een MIRT-pre-verkenning start met als doel het vaststellen van compenserende maatregelen langs de Friese IJsselmeerkust voor het veranderende peilregime van het IJsselmeer is het opportuun om nu met deze tussenstand van monitoringsresultaten te komen. In 2017 worden de definitieve resultaten gepubliceerd.
Zandsuppletie in de Leuvenumse beek: monitoring van de fysische en biologische effecten 2014-2015
Verdonschot, R.C.M. ; Dekkers, T.B.M. ; Besse-Lototskaya, A.A. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - ISBN 9789462577886 - 51 p.
zandsuppletie - zand - waterlopen - macrofauna - gelderland - sand suppletion - sand - streams
In 2014-2105 zijn de fysische en biologische korte-termijn-effecten van het herhaaldelijk suppleren van zand op een drietal locaties in de Leuvenumse beek onderzocht. Er is gekeken naar de mate van ophoging en verspoeling van het ingebrachte zand, de interactie tussen het zand en houtpakketten, de consequenties van depositie van organisch materiaal als gevolg van verstuwing van de beek en tenslotte naar de effecten op de macrofauna.
The ecological effects of deep sand extraction on the Dutch continental shelf : Implications for future sand extraction
Jong, M.F. de - \ 2016
University. Promotor(en): Han Lindeboom; P. Hoekstra, co-promotor(en): Martin Baptist. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576834 - 164 p.
sand - coastal areas - ecology - marine environment - marine ecology - aquatic ecosystems - netherlands - zand - kustgebieden - ecologie - marien milieu - mariene ecologie - aquatische ecosystemen - nederland
Beach sand dynamics : measurements, models and scales
Poortinga, A. - \ 2015
University. Promotor(en): Coen Ritsema, co-promotor(en): Saskia Visser; Michel Riksen. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575851 - 235
stranden - zand - modellen - meettechnieken - eolisch zand - sediment - geologische sedimentatie - beaches - sand - models - measurement techniques - aeolian sands - geological sedimentation
Natuurwaarden Borkumse Stenen: project aanvullende beschermde gebieden
Bos, O.G. ; Glorius, S.T. ; Coolen, J.W.P. ; Cuperus, J. ; Weide, B.E. van der; Aguera Garcia, A. ; Leeuwen, P.W. van; Lengkeek, W. ; Bouma, S. ; Hoppe, M. van; Pelt-Heerschap, H.M.L. van - \ 2014
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C115.14) - 82
noordzee - natura 2000 - bodemfauna - benthos - zand - natuurwaarde - north sea - soil fauna - sand - natural value
In dit rapport wordt de bodemfauna in het gebied ‘Borkumse Stenen’ beschreven. Het gebied ‘Borkumse Stenen’ ligt ten noorden van Schiermonnikoog en grenst aan de zuidzijde aan het Nederlandse Natura 2000-gebied Noordzeekustzone en aan de oostzijde aan het Duitse Natura 2000-gebied ‘Borkum Riffgrund’, dat o.a. vanwege de aanwezigheid van habitattype H1170 (‘riffen’) is aangewezen.
De macrobenthosgemeenschap van de Zeeuwse Banken na zandwinning. Een overzicht van drie T0 jaren en een eerste jaar van rekolonisatie
Wijsman, J.W.M. ; Goudswaard, P.C. ; Escaravage, V. ; Wijnhoven, S. - \ 2014
Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C164/13) - 95
bodemfauna - schaaldieren - mariene gebieden - zand - mijnbouw - herstel - nadelige gevolgen - monitoring - kustgebieden - zeeland - soil fauna - shellfish - marine areas - sand - mining - rehabilitation - adverse effects - coastal areas
De hoofdvraag van dit onderzoek is: wat is de ruimtelijke en temporele dynamiek van de bodemdiergemeenschap van de Zeeuwse Banken in relatie tot de zandwinning activiteiten. Na zandwinning zal de bodemdiergemeenschap zich weer herstellen. In theorie is het herstel compleet als er geen significante verschillen zijn in bodemdiersamenstelling en biomassa in het gewonnen gebied en hetzelfde gebied als er niet was gewonnen. In de praktijk wordt het herstel in het gewonnen gebied vergeleken met een referentiegebied in de buurt waar geen zand is gewonnen.
Inventarisatie van projecten relevant voor MEP Winning Suppletiezand 2014 - 2017
Troost, K. ; Sluis, M.T. van der; Paijmans, A.J. ; Asch, M. van - \ 2013
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C184/13) - 102
zand - extractie - vergunningen - milieueffectrapportage - zandsuppletie - kustbeheer - noordzee - Nederland - sand - extraction - permits - environmental impact reporting - sand suppletion - coastal management - north sea - Netherlands
In de Noordzee wordt jaarlijks een grote hoeveelheid zand gewonnen om de Nederlandse kust door middel van suppleties te beschermen tegen overstroming. Voor het winnen van het zand is een vergunning nodig in het kader van de Ontgrondingenwet. MERs dienen ter onderbouwing van vergunningaanvragen. Ten behoeve van het MEP Winning Suppletiezand 2013 – 2017 hebben Rijkswaterstaat, Stichting LaMer en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan IMARES gevraagd een inventarisatie te maken van lopende onderzoeks- en monitoringprojecten waarvan de uitkomsten relevant kunnen zijn voor de invulling van het MEP. Indien gesignaleerde kennisleemtes al in andere projecten worden ingevuld kan het MEP zandwinning zich beter richten op kennislacunes die nog niet geadresseerd worden in andere studies. Ook kan samenwerking gezocht worden met andere studies op basis van de inventarisatie.
Zandwinning in de Nederlandse kustzone 2013 - 2017 en biologische productie in de westelijke Waddenzee, een modelstudie
Brinkman, A.G. - \ 2012
Uimuiden [etc.] : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C087/12) - 110
kustbeheer - geologische sedimentatie - zand - aquatische ecologie - nadelige gevolgen - waddenzee - coastal management - geological sedimentation - sand - aquatic ecology - adverse effects - wadden sea
Ten behoeve van de kustveiligheid wordt jaarlijks zand gesuppleerd om de basiskustlijn en het kustfundament in stand te houden c.q. te versterken. Verwacht wordt dat er over een periode van 5 jaar in totaal 124 miljoen m3 zand gesuppleerd dient te worden. Het zand hiervoor zal gewonnen worden in een aantal wingebieden langs de Nederlandse kust tussen de -20 m-lijn en de 12 mijlsgrens. De voorgenomen zandwinning voor het Hoogheemraadschap moet plaats vinden in de periode 2013- 2014, die voor Rijkswaterstaat in de periode 2013-2017. Bij de zandwinning komt slib vrij dat ook tot in de Waddenzee verspreid wordt. De centrale vraagstelling voor de westelijke Waddenzee luidt: wat zijn de gevolgen van de voorgenomen zandwinningen door RWS en HHNK voor een aantal ecologische sleutelprocessen in de Waddenzee.
Abundance patterns of six fish species in the shallow coastal zone in The Netherlands
Glorius, S.T. ; Wolfshaar, K.E. van de; Tulp, I.Y.M. - \ 2012
Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C101/12) - 12
kustgebieden - bescherming - versterking - zand - aanvulling - aquatische ecologie - vissen - coastal areas - protection - reinforcement - sand - recharge - aquatic ecology - fishes
Sand nourishment is an essential part of the long term flood defense strategy of the Dutch coast. A distinction can be made between beach nourishments and underwater nourishments. This report concerns underwater nourishments. Nourishments have ecological consequences that differ between species living in the shallow coastal zone. The objective of the study is to derive abundance patterns based on habitat suitability models for a number of selected fish species that live in the shallow coastal zone. Abundance patterns form the basis for an assessment of the effects of nourishments.
Bodems voor vrijloopstallen = Bedding materials in loose housing systems for dairy cattle
Dooren, H.J.C. van; Galama, P.J. ; Smits, M.C.J. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 411) - 80
melkveehouderij - loopstallen - vloerbedekking - bodem - zand - compost - mest - emissie - stalklimaat - dierenwelzijn - diergezondheid - dierlijke productie - melkvee - huisvesting, dieren - dairy farming - loose housing - floor coverings - soil - sand - composts - manures - emission - stall climate - animal welfare - animal health - animal production - dairy cattle - animal housing
Sand, Compost and 'toemaak' (a mixture of reed, dredge and manure) had been used as bedding material for loose housing systems on three dairy research farms of Wageningen UR Livestock Research. Gaseous emissions, animal behavior and health and food safety aspects were measured and reported together with practical experience in day to day management of the different beddings.
Bemonstering van de macrofauna op de Zeeuwse Banken in 2010
Goudswaard, P.C. ; Wijsman, J.W.M. ; Escaravage, V. - \ 2012
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr. C046/11) - 74
macrofauna - bodemfauna - zand - monitoring - benthos - mariene ecologie - milieueffect - zeeland - soil fauna - sand - marine ecology - environmental impact
Op de Zeeuwse Banken worden schelpdieren, gastropoden en bivalven, in lage dichtheden aangetroffen in de diepere dalen tussen de banken en zijn daarmee op de grens van of buiten bereik van schelpdier etende zeevogels, in het bijzonder zee-eenden. Op de toppen van de banken zijn de dichtheden van schelpdieren zeer laag waarmee het gebied als foerageergebied niet van betekenis is. Gezien de bestaande natuurlijke dynamiek van de Zeeuwse Banken is de verwachting dat het gebied ook niet van belang is voor schelpdierbanken. De grote overeenkomst in resultaten tussen 2009 en 2010 bevestigen de conclusies in de rapportage van 2009.
Verwijdering van fosfaat uit bodemwater met ijzerzand : De omhulde drain
Koopmans, G.F. ; Chardon, W.J. ; Belder, P. ; Groenenberg, B.J. - \ 2011
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2011)20. - ISSN 0166-8439 - p. 35 - 38.
grondwaterkwaliteit - fosfaatuitspoeling - eutrofiëring - drainagewater - draineerbuizen - zand - ijzer - adsorptie - waterzuivering - ijzeroxiden - oppervlaktewaterkwaliteit - veldproeven - groundwater quality - phosphate leaching - eutrophication - drainage water - drain pipes - sand - iron - adsorption - water treatment - iron oxides - surface water quality - field tests
In het Nederlandse oppervlaktewater zijn de fosfaatconcentraties vaak te hoog en vormt eutrofiëring een groot probleem. Fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden draagt flink bij aan de totale fosfaatbelasting van het oppervlaktewater. Met brongerichte maatregelen, zoals evenwichtsbemesting, zal in sommige delen van het landelijk gebied de hoofddoelstelling van de Kaderrichtlijn Water niet worden gerealiseerd. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen nodig, die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de chemische waterkwaliteit. We hebben de effectiviteit getest van een drainagebuis omhuld met ijzerzand om fosfaatuitspoeling te verminderen. Deze veldproef is uitgevoerd op een duinzandgrond in het bloembollengebied. Het gemiddelde zuiveringsrendement van de omhulde drainagebuis bedraagt 94 procent. Het omhullen van drainagebuizen met ijzerzand lijkt een veelbelovende maatregel voor het verminderen van fosfaatuitspoeling
Nog geen gespreid bedje voor chrysant gevonden (interview met Tycho Vermeulen)
Neefjes, H. ; Vermeulen, T. - \ 2011
Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)33. - ISSN 0042-2223 - p. 44 - 45.
sierteelt - chrysanten - substraten - kweekmedia - teeltsystemen - zand - groeimedia - ornamental horticulture - chrysanthemums - substrates - culture media - cropping systems - sand - growing media
Chrysanten telen in zand is nog best lastig. Substraatloze teeltsystemen geven sterke groei, maar kennen ook nog knelpunten. Een nieuwe tussenstand in het onderzoek naar de mogelijkheden voor het telen van Chrysanten in nieuwe media.
Historic Cae Study Maasvlakte 2 - a review of the monitoring plan with focus on adaptive strategies
Tamis, J.E. ; Baptist, M.J. - \ 2011
Den Helder : IMARES (Report / Wageningen IMARES C62/11) - 29
baggeren - milieueffect - natuurbeschermingsrecht - monitoring - vergunningen - rijnmondgebied - zand - industrieterreinen - Nederland - dredging - environmental impact - nature conservation law - permits - sand - industrial sites - Netherlands
The Maasvlakte 2 (MV2) is a new location for port activities and industry to be created in the North Sea, directly to the west of the current port of Rotterdam and the surrounding industrial area. The required sand will be taken from carefully selected locations at sea, but will also become available when the port itself is deepened. The land reclamation will cover around 2000 hectares in total. Half of this will consist of infrastructure area, such as sea defences, fairways, railways, roads and port basins. The other 1000 hectares will provide the space for industrial sites. Two permits are required for the sand extraction: a permit for the construction and presence of the Maasvlakte 2, including the required sand extraction under the Nature conservation law (Ministerie van LNV 2008); and a permit for the extraction of sand under the Mineral Extraction law (Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2008). The project is permitted under conditions, among which a monitoring plan is required. The permit requirements, monitoring plan, monitoring execution and - evaluation are described in the following sections.
Case Study Sanwich Terns - a probabilistic analysis of the ecological effects of dreding
Kruchten, Y. van; Hammen, T. van der - \ 2011
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C055/11) - 52
laridae - zeevogels - kustgebieden - zand - versterking - mijnbouw - milieueffectrapportage - sea birds - coastal areas - sand - reinforcement - mining - environmental impact reporting
Every year, large amounts of sand are extracted from the North Sea to meet the demands for construction activities. Potential ecological effects of these sand mining activities have to be examined and reported in so called Environmental Impact Assessments (EIA’s). In the Netherlands, the potential impacts of sand mining activities on tern populations often form an important topic in these EIA’s. Sand mining causes an increase in silt concentrations. This increase will influence the turbidity of the water, which may affect populations of visual hunting birds, such as terns.
Chrysantenteelt op zandbed landt in de praktijk (interview met o.a. Tycho Vermeulen en Chris Blok)
Neefjes, H. ; Vermeulen, T. ; Blok, C. - \ 2011
Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)4. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
chrysanten - bloementeelt - cultuur zonder grond - zand - teeltsystemen - chrysanthemums - floriculture - soilless culture - sand - cropping systems
Chrysanten groeien goed in een laag grof rivierzand. In teeltsystemen los van de grond lukt het ook maar daarvan zijn de kosten veel hoger. De praktijk zet in op vervolgonderzoek met zand. Fundamenteel onderzoek vervolgt met teelt op water.
Inland drift sand landscapes
Fanta, J. ; Siepel, H. - \ 2010
Zeist : KNNV Publishing - ISBN 9789050113502 - 384
zand - zandgronden - landschapsecologie - kringlopen - bodembiologie - plantensuccessie - fauna - vegetatie - bossen - nederland - natuurbescherming - veluwe - natura 2000 - sand - sandy soils - landscape ecology - cycling - soil biology - plant succession - vegetation - forests - netherlands - nature conservation
Man has had a complex relationship with inland drift sands through the ages. For some centuries these landscapes were seen as a threat to society, especially agriculture and housing. At present we conserve these landscapes as important Natura 2000 priority habitats. In this book you may find these different views on drift sand landscapes through time: The processes, origin, conservation and at present even restoration of this very special but harsh biotope. Next to the relationship with man, ecology is highlighted starting from restraint to restoration. Characteristic fields of lichens with sparse grasses and heather form the biotope of a range of special animal and plant species, as well as rare mushrooms. Their commonality is that all of these species can cope with the extreme conditions in the drift sands, and are able to survive.Gradients from bare sand to forest stands shape the habitat for a specific biodiversity. In the final chapter of the book, it is explained how these extraordinary landscapes with their characteristic biodiversity may be managed to bequeath for future generations the enjoyment of a once breath-taking threat.
Substraatbedden Chrysant - 2 september 2010: Voortgang en resultaten vierde teeltronde
Vermeulen, T. ; Blok, C. ; Wurff, A.W.G. van der; Khodabaks, M.R. - \ 2010
cultuur zonder grond - chrysanten - bloementeelt - zand - grondbakken - veengronden - bekistingen - experimenten - soilless culture - chrysanthemums - floriculture - sand - soil bins - peat soils - formwork - experiments
Informatieposter over gebruik van verschillende substraatbedden bij de vierde teeltronde van chrysanten.
Een kwalitatieve en kwantitatieve bemonstering van de Zeeuwse Banken in 2009 op de macrofauna gemeenschappen
Goudswaard, P.C. ; Escavarage, V. - \ 2010
Yerske : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR no. C120/09) - 116
macrofauna - bodemfauna - zeeuwse eilanden - zand - monitoring - benthos - mariene ecologie - milieueffect - soil fauna - sand - marine ecology - environmental impact
Het gebied van de Zeeuwse Banken is, vergeleken met overige Nederlandse waterlichamen weinig onderzocht op bodemfauna en staat daarnaast al geruime tijd onder exploitatie door visserij en bodemsediment extractie. Gezien de bijzondere geologische structuren en locatie van deze zandbanken werd een buitengewone fauna verwacht aanwezig te zijn. Voor de zandwinning op zee wordt een vergunning afgegeven op basis van een Milieu Effect Rapportage. Deze MER is gekoppeld aan een Evaluatieprogramma waarin op biologische aspect aandacht gevraagd wordt voor verschillende aspecten van rekolonisatie van het gebied na extractie, de benthosgemeenschappen en de aanwezigheid en ontwikkeling van schelpdierbanken. Het is in dit kader dat er in 2009 een verkenning in het gebied naar de aanwezige bodemdieren heeft plaats gevonden. Deze rapportage doet verslag van die bevindingen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.